English    Türkçe    فارسی   

4
369-418

 • When you have come to know that you are a grain of sugar, then you will know that you belong to the sugar-house.
 • چون بدانستی که شکردانه‌ای ** پس بدانی کاهل شکرخانه‌ای
 • Know, then, without making any trial, that (if) you are sugar, God will not send you to the wrong place. 370
 • پس بدان بی‌امتحانی که اله ** شکری نفرستدت ناجایگاه
 • Without making trial, know this of the King's (God's) knowledge: when you are a (spiritual) chief, He will not send you (down) to the vestibule.
 • این بدان بی‌امتحان از علم شاه ** چون سری نفرستدت در پایگاه
 • Does any intelligent man let a precious pearl fall into the midst of a privy full of ordure?
 • هیچ عاقل افکند در ثمین ** در میان مستراحی پر چمین
 • Inasmuch as a sagacious and attentive man will nowise send wheat to a straw-barn,
 • زانک گندم را حکیم آگهی ** هیچ نفرستد به انبار کهی
 • If a novice has made trial of the Shaykh who is the (spiritual) leader and guide, he is an ass.
 • شیخ را که پیشوا و رهبرست ** گر مریدی امتحان کرد او خرست
 • If you make trial of him in the way of religion, you will be tried (by tribulation), O man without faith. 375
 • امتحانش گر کنی در راه دین ** هم تو گردی ممتحن ای بی‌یقین
 • Your audacity and ignorance will become naked and exposed to view: how should he be made naked by that scrutiny?
 • جرات و جهلت شود عریان و فاش ** او برهنه کی شود زان افتتاش
 • If the mote come and weigh the mountain, its scales will be shattered by the mountain, O youth;
 • گر بیاید ذره سنجد کوه را ** بر درد زان که ترازوش ای فتی
 • For he (the novice) applies the scales of his own judgement and puts the man of God in the scales;
 • کز قیاس خود ترازو می‌تند ** مرد حق را در ترازو می‌کند
 • (But) since he (the Shaykh) is not contained by the scales of intellect, consequently he shatters the scales of intellect.
 • چون نگنجد او به میزان خرد ** پس ترازوی خرد را بر درد
 • Know that to make trial (of him) is like exercising authority over him: do not seek to exercise authority over such a (spiritual) king. 380
 • امتحان هم‌چون تصرف دان درو ** تو تصرف بر چنان شاهی مجو
 • What authority should the pictures (phenomenal forms) desire to exercise over such an Artist for the purpose of testing Him?
 • چه تصرف کرد خواهد نقشها ** بر چنان نقاش بهر ابتلا
 • If it (the picture) has known and experienced any trial, is it not the case that the Artist brought that (trial) upon it?
 • امتحانی گر بدانست و بدید ** نی که هم نقاش آن بر وی کشید
 • Indeed, this form that He fashioned—what is it worth in comparison with the forms which are in His knowledge?
 • چه قدر باشد خود این صورت که بست ** پیش صورتها که در علم ویست
 • When the temptation to make this trial has come to you, know that ill fortune has come and smitten your neck.
 • وسوسه‌ی این امتحان چون آمدت ** بخت بد دان کمد و گردن زدت
 • When you feel such a temptation, at once, at once turn unto God and begin the prostration (in prayer). 385
 • چون چنین وسواس دیدی زود زود ** با خدا گرد و در آ اندر سجود
 • Make the place of prostration wet with flowing tears and say, “O God, do Thou deliver me from this doubt!”
 • سجده گه را تر کن از اشک روان ** کای خدا تو وا رهانم زین گمان
 • At the time when it is your object to make trial (of God), the mosque, namely, your religion, becomes filled with kharrúb (carob).
 • آن زمان کت امتحان مطلوب شد ** مسجد دین تو پر خروب شد
 • Story of the Farther Mosque and the carob and how, before (the reign of) Solomon, on whom be peace, David, on whom be peace, resolved on building that Mosque.
 • قصه‌ی مسجد اقصی و خروب و عزم کردن داود علیه‌السلام پیش از سلیمان علیه‌السلام بر بنای آن مسجد
 • When David's resolve that he would build the Farther Mosque with stone came to sore straits,
 • چون درآمد عزم داودی به تنگ ** که بسازد مسجد اقصی به سنگ
 • God made a Revelation to him, saying, “Proclaim the abandonment of this (enterprise), for (the building of) this place will not be achieved by thy hand.
 • وحی کردش حق که ترک این بخوان ** که ز دستت برنیاید این مکان
 • ’Tis not in Our fore-ordainment that thou shouldst raise this Farther Mosque, O chosen one.” 390
 • نیست در تقدیر ما آنک تو این ** مسجد اقصی بر آری ای گزین
 • He said, “O Knower of the secret, what is my crime, that Thou forbiddest me to construct the Mosque?”
 • گفت جرمم چیست ای دانای راز ** که مرا گویی که مسجد را مساز
 • He (God) said, “Without (committing) a crime, thou hast wrought much bloodshed: thou hast taken upon thy neck (art responsible for) the blood of (many) persons who have suffered injustice;
 • گفت بی‌جرمی تو خونها کرده‌ای ** خون مظلومان بگردن برده‌ای
 • For from (hearing) thy voice a countless multitude gave up the ghost and fell a prey to it (thy voice).
 • که ز آواز تو خلقی بی‌شمار ** جان بدادند و شدند آن را شکار
 • Much blood has gone to the score of (is chargeable to) thy voice, to thy beautiful soul-ravishing song.”
 • خون بسی رفتست بر آواز تو ** بر صدای خوب جان‌پرداز تو
 • He (David) said, “I was overpowered by Thee, drunken with Thee: my hand (power) was tied up by Thy hand. 395
 • گفت مغلوب تو بودم مست تو ** دست من بر بسته بود از دست تو
 • Was not every one that was overpowered by the King the object of (His) mercy? Was not he (excused on the ground that) ‘The overpowered is like the non-existent’?”
 • نه که هر مغلوب شه مرحوم بود ** نه که المغلوب کالمعدوم بود
 • He (God) said, “This overpowered man is that non-existent one who is only relatively non-existent. Have sure faith!
 • گفت این مغلوب معدومیست کو ** جز به نسبت نیست معدوم ایقنوا
 • Such a non-existent one who hath gone from himself (become selfless) is the best of beings, and the great (one among them).
 • این چنین معدوم کو از خویش رفت ** بهترین هستها افتاد و زفت
 • He hath passed away (faná) in relation to (the passing away of his attributes in) the Divine attributes, (but) in passing away (from selfhood) he really hath the life everlasting (baqá).
 • او به نسبت با صفات حق فناست ** در حقیقت در فنا او را بقاست
 • All spirits are under his governance; all bodies too are in his control. 400
 • جمله‌ی ارواح در تدبیر اوست ** جمله‌ی اشباح هم در تیر اوست
 • He that is overpowered (overwhelmed) in Our grace is not compelled; nay, he is one who freely chooses devotion (to Us).”
 • آنک او مغلوب اندر لطف ماست ** نیست مضطر بلک مختار ولاست
 • In sooth the end of free-will is that his free-will should be lost here.
 • منتهای اختیار آنست خود ** که اختیارش گردد اینجا مفتقد
 • The free agent would feel no savour (spiritual delight) if at last he did not become entirely purged of egoism.
 • اختیاری را نبودی چاشنی ** گر نگشتی آخر او محو از منی
 • If there is delicious food and drink in the world, (yet) his pleasure (in them) is (only) a branch of (derived from) the extinction of (worldly) pleasure.
 • در جهان گر لقمه و گر شربتست ** لذت او فرع محو لذتست
 • Although he was unaffected by (worldly) pleasures, (yet) he was a man of (spiritual) pleasure and became the recipient of (that) pleasure. 405
 • گرچه از لذات بی‌تاثیر شد ** لذتی بود او و لذت‌گیر شد
 • Explanation of "Verily, the Faithful are brothers, and the ‘ulamá (divines) are as one soul"; in particular, the oneness of David, Solomon, and all the other prophets, on whom be peace: if you disbelieve in one of them, (your) faith in any prophet will not be perfect; and this is the sign of (their) oneness, that if you destroy a single one of those thousands of houses, all the rest will be destroyed, and not a single wall will be left standing; for "We make no distinction between any of them (the prophets)." Indication is sufficient for him that hath intelligence: this goes even beyond indication.
 • شرح انما المؤمنون اخوة والعلماء کنفس واحدة خاصه اتحاد داود و سلیمان و سایر انبیا علیهم‌السلام کی اگر یکی ازیشان را منکر شوی ایمان به هیچ نبی درست نباشد و این علامت اتحادست کی یک خانه از هزاران خانه ویران کنی آن همه ویران شود و یک دیوار قایم نماند کی لانفرق بین احد منهم و العاقل یکفیه الاشارة این خود از اشارت گذشت
 • (God said to David), “Although it will not be accomplished by thy labour and strength, yet the Mosque will be erected by thy son.
 • گرچه بر ناید به جهد و زور تو ** لیک مسجد را برآرد پور تو
 • His deed is thy deed, O man of wisdom: know that between the Faithful is an ancient union.”
 • کرده‌ی او کرده‌ی تست ای حکیم ** مومنان را اتصالی دان قدیم
 • The Faithful are numerous, but the Faith is one: their bodies are numerous, but their soul is one.
 • مومنان معدود لیک ایمان یکی ** جسمشان معدود لیکن جان یکی
 • Besides the understanding and soul which is in the ox and the ass, Man has another intelligence and soul;
 • غیرفهم و جان که در گاو و خرست ** آدمی را عقل و جانی دیگرست
 • Again, in the owner of that (Divine) breath there is a soul other than the human soul and intelligence. 410
 • باز غیرجان و عقل آدمی ** هست جانی در ولی آن دمی
 • The animal soul does not possess oneness: seek not thou this oneness from the airy (vital) spirit.
 • جان حیوانی ندارد اتحاد ** تو مجو این اتحاد از روح باد
 • If this one eat bread, that one is not filled; and if this one bear a load, that one does not become laden;
 • گر خورد این نان نگردد سیر آن ** ور کشد بار این نگردد او گران
 • Nay, but this one rejoices at the death of that one, and dies of envy when he sees that one's prosperity.
 • بلک این شادی کند از مرگ او ** از حسد میرد چو بیند برگ او
 • The souls of wolves and dogs are separate, every one; the souls of the Lions of God are united.
 • جان گرگان و سگان هر یک جداست ** متحد جانهای شیران خداست
 • I have spoken of their souls nominally (formally) in the plural, for that single soul is a hundred in relation to the body, 415
 • جمع گفتم جانهاشان من به اسم ** کان یکی جان صد بود نسبت به جسم
 • Just as the single light of the sun in heaven is a hundred in relation to the house-courts (on which it shines),
 • هم‌چو آن یک نور خورشید سما ** صد بود نسبت بصحن خانه‌ها
 • But when you remove the wall, all the lights (falling) on them are one.
 • لیک یک باشد همه انوارشان ** چونک برگیری تو دیوار از میان
 • When the (bodily) houses have no foundation remaining, the Faithful remain one soul.
 • چون نماند خانه‌ها را قاعده ** مومنان مانند نفس واحده