English    Türkçe    فارسی   

4
415-464

 • I have spoken of their souls nominally (formally) in the plural, for that single soul is a hundred in relation to the body, 415
 • جمع گفتم جانهاشان من به اسم ** کان یکی جان صد بود نسبت به جسم
 • Just as the single light of the sun in heaven is a hundred in relation to the house-courts (on which it shines),
 • هم‌چو آن یک نور خورشید سما ** صد بود نسبت بصحن خانه‌ها
 • But when you remove the wall, all the lights (falling) on them are one.
 • لیک یک باشد همه انوارشان ** چونک برگیری تو دیوار از میان
 • When the (bodily) houses have no foundation remaining, the Faithful remain one soul.
 • چون نماند خانه‌ها را قاعده ** مومنان مانند نفس واحده
 • Differences and difficulties arise from this saying, because this is not a (complete) similitude: it is (only) a comparison.
 • فرق و اشکالات آید زین مقال ** زانک نبود مثل این باشد مثال
 • Endless are the differences between the corporeal figure of a lion and the figure of a courageous son of man; 420
 • فرقها بی‌حد بود از شخص شیر ** تا به شخص آدمی‌زاد دلیر
 • But at the moment of (making) the comparison consider, O thou who hast good insight, their oneness in respect of hazarding their lives;
 • لیک در وقت مثال ای خوش‌نظر ** اتحاد از روی جانبازی نگر
 • For, after all, the courageous man did resemble the lion, (though) he is not like the lion in all points of the definition.
 • کان دلیر آخر مثال شیر بود ** نیست مثل شیر در جمله‌ی حدود
 • This abode (the world) does not contain any form (that is) one (with any other form), so that I might show forth to thee a (complete) similitude.
 • متحد نقشی ندارد این سرا ** تا که مثلی وا نمایم من ترا
 • Still, I will bring to hand an imperfect comparison, that I may redeem thy mind from confusion.
 • هم مثال ناقصی دست آورم ** تا ز حیرانی خرد را وا خرم
 • At night a lamp is placed in every house, in order that by its light they (the inmates) may be delivered from darkness. 425
 • شب بهر خانه چراغی می‌نهند ** تا به نور آن ز ظلمت می‌رهند
 • That lamp is (like) this body, its light like the (animal) soul; it requires a wick and this and that.
 • آن چراغ این تن بود نورش چو جان ** هست محتاج فتیل و این و آن
 • That lamp with six wicks, namely, these senses, is based entirely upon sleep and food.
 • آن چراغ شش فتیله‌ی این حواس ** جملگی بر خواب و خور دارد اساس
 • Without food and sleep it would not live half a moment; nor even with food and sleep does it live either.
 • بی‌خور و بی‌خواب نزید نیم دم ** با خور و با خواب نزید نیز هم
 • Without wick and oil it has no duration, and with wick and oil it is also faithless (transient),
 • بی‌فتیل و روغنش نبود بقا ** با فتیل و روغن او هم بی‌وفا
 • Inasmuch as its light, (being) related to (secondary) causes, is seeking death: how should it live when bright day is the death of it? 430
 • زانک نور علتی‌اش مرگ‌جوست ** چون زید که روز روشن مرگ اوست
 • Likewise all the human senses are impermanent, because they are naught in the presence of the Day of Resurrection.
 • جمله حسهای بشر هم بی‌بقاست ** زانک پیش نور روز حشر لاست
 • The light of the senses and spirits of our fathers is not wholly perishable and naught, like the grass;
 • نور حس و جان بابایان ما ** نیست کلی فانی و لا چون گیا
 • But, like the stars and moonbeams, they all vanish in the radiance of the Sun.
 • لیک مانند ستاره و ماهتاب ** جمله محوند از شعاع آفتاب
 • ’Tis just as the smart and pain of the flea's bite disappears when the snake comes in to you (and bites you).
 • آنچنان که سوز و درد زخم کیک ** محو گردد چون در آید مار الیک
 • ’Tis just as the naked man jumped into the water, that in the water he might escape from the sting of the hornets: 435
 • آنچنان که عور اندر آب جست ** تا در آب از زخم زنبوران برست
 • The hornets circle above (him), and when he puts out his head they do not spare him.
 • می‌کند زنبور بر بالا طواف ** چون بر آرد سر ندارندش معاف
 • The water is recollection (dhikr) of God, and the hornet is the remembrance, during this time, of such-and-such a woman or such-and-such a man.
 • آب ذکر حق و زنبور این زمان ** هست یاد آن فلانه وان فلان
 • Swallow (hold) your breath in the water of recollection and show fortitude, that you may be freed from the old thought and temptation.
 • دم بخور در آب ذکر و صبر کن ** تا رهی از فکر و وسواس کهن
 • After that, you yourself will assume the nature of that pure water entirely from head to foot.
 • بعد از آن تو طبع آن آب صفا ** خود بگیری جملگی سر تا به پا
 • As the noxious hornet flees from the water, so will it be afraid of (approaching) you. 440
 • آنچنان که از آب آن زنبور شر ** می‌گریزد از تو هم گیرد حذر
 • After that, be far from the water, if you wish; for in your inmost soul you are of the same nature as the water, O fellow-servant.
 • بعد از آن خواهی تو دور از آب باش ** که بسر هم‌طبع آبی خواجه‌تاش
 • Those persons, then, who have passed from the world are not naught (nonexistent), but they are steeped in the (Divine) Attributes.
 • بس کسانی کز جهان بگذشته‌اند ** لا نیند و در صفات آغشته‌اند
 • All their attributes are (absorbed) in the Attributes of God, even as the star is (left) without trace in the presence of the sun.
 • در صفات حق صفات جمله‌شان ** هم‌چو اختر پیش آن خور بی‌نشان
 • If you demand a citation from the Qur’án, O recalcitrant, recite all of them shall be brought into Our presence.
 • گر ز قرآن نقل خواهی ای حرون ** خوان جمیع هم لدینا محضرون
 • (The person denoted by the word) muhdarún (brought into the presence) is not non-existent (ma‘dúm). Consider (this) well, that you may gain certain knowledge of the everlasting life (baqá) of the spirits. 445
 • محضرون معدوم نبود نیک بین ** تا بقای روحها دانی یقین
 • The spirit debarred from everlasting life is exceedingly tormented; the spirit united (with God) in everlasting life is free from (every) barrier.
 • روح محجوب از بقا بس در عذاب ** روح واصل در بقا پاک از حجاب
 • I have told you the purpose of this lamp of animal sense-perception. Beware of seeking to become one (with it in spirit).
 • زین چراغ حس حیوان المراد ** گفتمت هان تا نجویی اتحاد
 • Make your spirit, O such-and-such, to be united speedily with the holy spirits of the Travellers (on the mystic Way).
 • روح خود را متصل کن ای فلان ** زود با ارواح قدس سالکان
 • Your hundred lamps, then, whether they die (are extinguished) or whether they stand (and burn), are separate (from each other) and are not single.
 • صد چراغت ار مرند ار بیستند ** پس جدا اند و یگانه نیستند
 • On that account these companions of ours are all at war, (but) no one (ever) heard of war amongst the prophets, 450
 • زان همه جنگند این اصحاب ما ** جنگ کس نشنید اندر انبیا
 • Because the light of the prophets was the Sun, (while) the light of our senses is lamp and candle and smoke.
 • زانک نور انبیا خورشید بود ** نور حس ما چراغ و شمع و دود
 • One (of these lamps) dies, one lasts till daybreak; one is dim, another bright.
 • یک بمیرد یک بماند تا به روز ** یک بود پژمرده دیگر با فروز
 • The animal soul is (kept) alive by nutriment; however good or bad its state may be, it dies all the same.
 • جان حیوانی بود حی از غذا ** هم بمیرد او بهر نیک و بذی
 • If this lamp dies and is extinguished, (yet) how should the neighbour's house become dark?
 • گر بمیرد این چراغ و طی شود ** خانه‌ی همسایه مظلم کی شود
 • Inasmuch as without this (lamp) the light in that house is still maintained, hence (it follows that) the lamp of sense-perception is different in every house. 455
 • نور آن خانه چو بی این هم به پاست ** پس چراغ حس هر خانه جداست
 • This is a parable of the animal soul, not a parable of the divine soul.
 • این مثال جان حیوانی بود ** نه مثال جان ربانی بود
 • Again, when the moon is born from the Hindú, Night, a light falls upon every window.
 • باز از هندوی شب چون ماه زاد ** در سر هر روزنی نوری فتاد
 • Count the light of those hundred houses as one, for the light of this (house) does not remain (in existence) without (the light of) the other.
 • نور آن صد خانه را تو یک شمر ** که نماند نور این بی آن دگر
 • So long as the sun is shining on the horizon, its light is a guest in every house;
 • تا بود خورشید تابان بر افق ** هست در هر خانه نور او قنق
 • Again, when the spiritual Sun sets, the light in all the houses disappears. 460
 • باز چون خورشید جان آفل شود ** نور جمله خانه‌ها زایل شود
 • This is (only) a parable of the Light, not a (complete) similitude; for you (it is) a true guide, for the enemy (of the Light) a highwayman.
 • این مثال نور آمد مثل نی ** مر ترا هادی عدو را ره‌زنی
 • That evil-natured person resembles the spider: he weaves stinking veils (cobwebs).
 • بر مثال عنکبوت آن زشت‌خو ** پرده‌های گنده را بر بافد او
 • Of his own gossamer he made a veil over the Light: he made the eye of his apprehension blind.
 • از لعاب خویش پرده‌ی نور کرد ** دیده‌ی ادراک خود را کور کرد
 • If one takes hold of a horse's neck, he gains advantage; and if he takes hold of its leg, he receives a kick.
 • گردن اسپ ار بگیرد بر خورد ** ور بگیرد پاش بستاند لگد