English    Türkçe    فارسی   

5
1272-1321

 • When the disciple saw the Shaykh weeping, he began to weep: the tears ran from his eyes.
 • شیخ را چون دید گریان آن مرید  ** گشت گریان آب از چشمش دوید 
 • The man possessed of an ear (sense of hearing) laughs once, when a friend repeats a joke to a friend; the deaf man (laughs) twice:
 • گوشور یک‌بار خندد کر دو بار  ** چونک لاغ املی کند یاری بیار 
 • The first time by way of conformity and affectation, because he sees the company laughing.
 • بار اول از ره تقلید و سوم  ** که همی‌بیند که می‌خندند قوم 
 • The deaf man laughs then like them, without knowing the (inward) state of the laughers. 1275
 • کر بخندد هم‌چو ایشان آن زمان  ** بیخبر از حالت خندندگان 
 • Afterwards he inquires what the laughter was about, and then, having heard, he laughs a second time.
 • باز وا پرسد که خنده بر چه بود  ** پس دوم کرت بخندد چون شنود 
 • Hence the mere imitator (of a Shaykh), too, resembles the deaf man in respect of the (feeling of) joy that is in his head.
 • پس مقلد نیز مانند کرست  ** اندر آن شادی که او را در سرست 
 • It is the Shaykh's reflexion, and its source is in the Shaykh: the overflow of joy is not (derived) from the disciples; nay, it is from the Shaykh.
 • پرتو شیخ آمد و منهل ز شیخ  ** فیض شادی نه از مریدان بل ز شیخ 
 • Like a basket in water or a (ray of) light on glass: if they think it (comes) from themselves, ’tis (owing to) defect (of intelligence).
 • چون سبد در آب و نوری بر زجاج  ** گر ز خود دانند آن باشد خداج 
 • When it (the basket) is separated from the river, that perverse one will recognise that the sweet water within it was from the river; 1280
 • چون جدا گردد ز جو داند عنود  ** که اندرو آن آب خوش از جوی بود 
 • The glass also will recognise, at the setting (of the moon), that those beams (of light) were from the beauteous shining moon.
 • آبگینه هم بداند از غروب  ** که آن لمع بود از مه تابان خوب 
 • When the (Divine) command “Arise!” opens his (the imitator's) eye, then he will laugh, like the (true) dawn, a second time.
 • چونک چشمش را گشاید امر قم  ** پس بخندد چون سحر بار دوم 
 • He will even laugh at his own (former) laughter which was produced in him in that (period of) imitation,
 • خنده‌ش آید هم بر آن خنده‌ی خودش  ** که در آن تقلید بر می‌آمدش 
 • And will say (to himself), “(Travelling) by all these far and long ways, and thinking that this was the Reality and that this was the Mystery and Secret,
 • گوید از چندین ره دور و دراز  ** کین حقیقت بود و این اسرار و راز 
 • How forsooth, in that valley (of imitation), did I rejoice from afar through blindness and confusion? 1285
 • من در آن وادی چگونه خود ز دور  ** شادیی می‌کردم از عمیا و شور 
 • What was I fancying, and what was it (in truth)? My weak perception was showing (only) a weak image (of the reality).”
 • من چه می‌بستم خیال و آن چه بود  ** درک سستم سست نقشی می‌نمود 
 • Where is the thought of the (holy) men in relation to the child of the (mystic) Way? Where is his fancy in comparison with true realisation?
 • طفل راه را فکرت مردان کجاست  ** کو خیال او و کو تحقیق راست 
 • The thought of children is (of) the nurse or milk or raisins and walnuts or weeping and crying.
 • فکر طفلان دایه باشد یا که شیر  ** یا مویز و جوز یا گریه و نفیر 
 • The imitator is like a sick child, although he may have (at his disposal) subtle argumentation and (logical) proofs.
 • آن مقلد هست چون طفل علیل  ** گر چه دارد بحث باریک و دلیل 
 • That profundity in (dealing with) proofs and difficult problems is severing him from (spiritual) insight. 1290
 • آن تعمق در دلیل و در شکال  ** از بصیرت می‌کند او را گسیل 
 • It took away (from him) the stock (of insight), which is the collyrium of his inmost consciousness, and applied itself to the discussion of (formal) problems.
 • مایه‌ای کو سرمه‌ی سر ویست  ** برد و در اشکال گفتن کار بست 
 • O imitator, turn back from Bukhárá: go to self-abasement (ba-khwárí) that thou mayst become a (spiritual) hero,
 • ای مقلد از بخارا باز گرد  ** رو به خواری تا شوی تو شیرمرد 
 • And that thou mayst behold within (thee) another Bukhárá, in the assembly-place whereof the champions are unlearned.
 • تا بخارای دگر بینی درون  ** صفدران در محفلش لا یفقهون 
 • Although the courier is a swift runner on land, when he goes to sea his sinews are broken.
 • پیک اگر چه در زمین چابک‌تگیست  ** چون به دریا رفت بسکسته رگیست 
 • He is only (like those of whom God says in the Qur’án) We have borne them on the land; (but) that one who is borne on the sea—he is somebody. 1295
 • او حملناهم بود فی‌البر و بس  ** آنک محمولست در بحر اوست کس 
 • The King (God) hath great bounty: run (to receive it), O thou who hast become in pawn to an imagination and fancy.
 • بخشش بسیار دارد شه بدو  ** ای شده در وهم و تصویری گرو 
 • From conformity that simple disciple, too, was weeping in concert with the venerable (Shaykh);
 • آن مرید ساده از تقلید نیز  ** گریه‌ای می‌کرد وفق آن عزیز 
 • (For), like the deaf man, he regarded the (Shaykh's) weeping in the manner of a conformist and was unaware of the cause.
 • او مقلدوار هم‌چون مرد کر  ** گریه می‌دید و ز موجب بی‌خبر 
 • When he had wept a long while, he paid his respects and departed: the (Shaykh's) favourite disciple came quickly after him,
 • چون بسی بگریست خدمت کرد و رفت  ** از پیش آمد مرید خاص تفت 
 • And said, “O thou who art weeping like a witless cloud in concert with the weeping of the Shaykh (possessed) of insight, 1300
 • گفت ای گریان چو ابر بی‌خبر  ** بر وفاق گریه‌ی شیخ نظر 
 • For God's sake, for God's sake, for God's sake, O loyal disciple, although in (thy) conformity thou art seeking (spiritual) profit,
 • الله الله الله ای وافی مرید  ** گر چه درتقلید هستی مستفید 
 • Take heed not to say, ‘I saw that (spiritual) king weeping, and I wept like him’; for that is denial (of his exalted state).”
 • تا نگویی دیدم آن شه می‌گریست  ** من چو او بگریستم که آن منکریست 
 • A weeping full of ignorance and conformity and (mere) opinion is not like the weeping of that trusted one.
 • گریه‌ی پر جهل و پر تقلید و ظن  ** نیست هم‌چون گریه‌ی آن متمن 
 • Do not judge (one) weeping by the analogy of (another) weeping: ’tis a long way from this weeping to that (weeping).
 • تو قیاس گریه بر گریه مساز  ** هست زین گریه بدان راه دراز 
 • That (weeping) is after a thirty years' (spiritual) warfare: the intellect can never get there. 1305
 • هست آن از بعد سی‌ساله جهاد  ** عقل آنجا هیچ نتواند فتاد 
 • Beyond reason there are a hundred stages: deem not the intellect to be acquainted with that caravan.
 • هست زان سوی خرد صد مرحله  ** عقل را واقف مدان زان قافله 
 • His weeping is neither from sorrow nor from joy: (only) the spirit knows the weeping of (him who is) the fountain of beauties.
 • گریه‌ی او نه از غمست و نه از فرح  ** روح داند گریه‌ی عین الملح 
 • His weeping, his laughter—(both) are of Yonder (World) and transcend all that the intellect may conceive.
 • گریه‌ی او خنده‌ی او آن سریست  ** زانچ وهم عقل باشد آن بریست 
 • His tears are like his eye: how should the sightless eye become a (seeing) eye?
 • آب دیده‌ی او چو دیده‌ی او بود  ** دیده‌ی نادیده دیده کی شود 
 • That which he sees cannot be touched (apprehended) either by the analogical judgement of the intellect or by way of the senses. 1310
 • آنچ او بیند نتان کردن مساس  ** نه از قیاس عقل و نه از راه حواس 
 • Night flees when Light comes from afar: what, then, should the darkness of Night know concerning Light?
 • شب گریزد چونک نور آید ز دور  ** پس چه داند ظلمت شب حال نور 
 • The gnat flees from the keen wind: what, then, should the gnat know of the (delicious) savour of the winds?
 • پشه بگریزد ز باد با دها  ** پس چه داند پشه ذوق بادها 
 • When the Eternal comes, the temporal is made vain: what, then, should the temporal know of Eternity?
 • چون قدیم آید حدث گردد عبث  ** پس کجا داند قدیمی را حدث 
 • When Eternity comes in contact with the temporal, it strikes it dumb; when it has naughted it, it makes it homogeneous (with itself).
 • بر حدث چون زد قدم دنگش کند  ** چونک کردش نیست هم‌رنگش کند 
 • You can find a hundred parallels (of this sort) if you wish, but I do not care (to supply them), O dervish. 1315
 • گر بخواهی تو بیایی صد نظیر  ** لیک من پروا ندارم ای فقیر 
 • This Alif-Lám-Mím and Há-Mím—these Letters become, on (real) comprehension (of their meaning), like the rod of Moses.
 • این الم و حم این حروف  ** چون عصای موسی آمد در وقوف 
 • The (other) letters resemble these Letters outwardly but are subject (to them) in respect of the (sublime) attributes of the latter.
 • حرفها ماند بدین حرف از برون  ** لیک باشد در صفات این زبون 
 • A staff that any one takes on trial—how should it be described as being like that staff (Moses' rod)?
 • هر که گیرد او عصایی ز امتحان  ** کی بود چون آن عصا وقت بیان 
 • This Breath is (like the breath) of Jesus (in its effects); it is not (like) any wind and breath that arises from joy or sorrow.
 • عیسویست این دم نه هر باد و دمی  ** که برآید از فرح یا از غمی 
 • This Alif-Lám-Mím and Há-Mím, O father, have come from the presence of the Lord of Mankind. 1320
 • این الم است و حم ای پدر  ** آمدست از حضرت مولی البشر 
 • What resemblance has any (other) alif-lám to these? Do not regard them with this (external) eye, if you have a (rational) soul.
 • هر الف لامی چه می‌ماند بدین  ** گر تو جان داری بدین چشمش مبین