English    Türkçe    فارسی   

5
1289-1338

 • The imitator is like a sick child, although he may have (at his disposal) subtle argumentation and (logical) proofs.
 • آن مقلد هست چون طفل علیل  ** گر چه دارد بحث باریک و دلیل 
 • That profundity in (dealing with) proofs and difficult problems is severing him from (spiritual) insight. 1290
 • آن تعمق در دلیل و در شکال  ** از بصیرت می‌کند او را گسیل 
 • It took away (from him) the stock (of insight), which is the collyrium of his inmost consciousness, and applied itself to the discussion of (formal) problems.
 • مایه‌ای کو سرمه‌ی سر ویست  ** برد و در اشکال گفتن کار بست 
 • O imitator, turn back from Bukhárá: go to self-abasement (ba-khwárí) that thou mayst become a (spiritual) hero,
 • ای مقلد از بخارا باز گرد  ** رو به خواری تا شوی تو شیرمرد 
 • And that thou mayst behold within (thee) another Bukhárá, in the assembly-place whereof the champions are unlearned.
 • تا بخارای دگر بینی درون  ** صفدران در محفلش لا یفقهون 
 • Although the courier is a swift runner on land, when he goes to sea his sinews are broken.
 • پیک اگر چه در زمین چابک‌تگیست  ** چون به دریا رفت بسکسته رگیست 
 • He is only (like those of whom God says in the Qur’án) We have borne them on the land; (but) that one who is borne on the sea—he is somebody. 1295
 • او حملناهم بود فی‌البر و بس  ** آنک محمولست در بحر اوست کس 
 • The King (God) hath great bounty: run (to receive it), O thou who hast become in pawn to an imagination and fancy.
 • بخشش بسیار دارد شه بدو  ** ای شده در وهم و تصویری گرو 
 • From conformity that simple disciple, too, was weeping in concert with the venerable (Shaykh);
 • آن مرید ساده از تقلید نیز  ** گریه‌ای می‌کرد وفق آن عزیز 
 • (For), like the deaf man, he regarded the (Shaykh's) weeping in the manner of a conformist and was unaware of the cause.
 • او مقلدوار هم‌چون مرد کر  ** گریه می‌دید و ز موجب بی‌خبر 
 • When he had wept a long while, he paid his respects and departed: the (Shaykh's) favourite disciple came quickly after him,
 • چون بسی بگریست خدمت کرد و رفت  ** از پیش آمد مرید خاص تفت 
 • And said, “O thou who art weeping like a witless cloud in concert with the weeping of the Shaykh (possessed) of insight, 1300
 • گفت ای گریان چو ابر بی‌خبر  ** بر وفاق گریه‌ی شیخ نظر 
 • For God's sake, for God's sake, for God's sake, O loyal disciple, although in (thy) conformity thou art seeking (spiritual) profit,
 • الله الله الله ای وافی مرید  ** گر چه درتقلید هستی مستفید 
 • Take heed not to say, ‘I saw that (spiritual) king weeping, and I wept like him’; for that is denial (of his exalted state).”
 • تا نگویی دیدم آن شه می‌گریست  ** من چو او بگریستم که آن منکریست 
 • A weeping full of ignorance and conformity and (mere) opinion is not like the weeping of that trusted one.
 • گریه‌ی پر جهل و پر تقلید و ظن  ** نیست هم‌چون گریه‌ی آن متمن 
 • Do not judge (one) weeping by the analogy of (another) weeping: ’tis a long way from this weeping to that (weeping).
 • تو قیاس گریه بر گریه مساز  ** هست زین گریه بدان راه دراز 
 • That (weeping) is after a thirty years' (spiritual) warfare: the intellect can never get there. 1305
 • هست آن از بعد سی‌ساله جهاد  ** عقل آنجا هیچ نتواند فتاد 
 • Beyond reason there are a hundred stages: deem not the intellect to be acquainted with that caravan.
 • هست زان سوی خرد صد مرحله  ** عقل را واقف مدان زان قافله 
 • His weeping is neither from sorrow nor from joy: (only) the spirit knows the weeping of (him who is) the fountain of beauties.
 • گریه‌ی او نه از غمست و نه از فرح  ** روح داند گریه‌ی عین الملح 
 • His weeping, his laughter—(both) are of Yonder (World) and transcend all that the intellect may conceive.
 • گریه‌ی او خنده‌ی او آن سریست  ** زانچ وهم عقل باشد آن بریست 
 • His tears are like his eye: how should the sightless eye become a (seeing) eye?
 • آب دیده‌ی او چو دیده‌ی او بود  ** دیده‌ی نادیده دیده کی شود 
 • That which he sees cannot be touched (apprehended) either by the analogical judgement of the intellect or by way of the senses. 1310
 • آنچ او بیند نتان کردن مساس  ** نه از قیاس عقل و نه از راه حواس 
 • Night flees when Light comes from afar: what, then, should the darkness of Night know concerning Light?
 • شب گریزد چونک نور آید ز دور  ** پس چه داند ظلمت شب حال نور 
 • The gnat flees from the keen wind: what, then, should the gnat know of the (delicious) savour of the winds?
 • پشه بگریزد ز باد با دها  ** پس چه داند پشه ذوق بادها 
 • When the Eternal comes, the temporal is made vain: what, then, should the temporal know of Eternity?
 • چون قدیم آید حدث گردد عبث  ** پس کجا داند قدیمی را حدث 
 • When Eternity comes in contact with the temporal, it strikes it dumb; when it has naughted it, it makes it homogeneous (with itself).
 • بر حدث چون زد قدم دنگش کند  ** چونک کردش نیست هم‌رنگش کند 
 • You can find a hundred parallels (of this sort) if you wish, but I do not care (to supply them), O dervish. 1315
 • گر بخواهی تو بیایی صد نظیر  ** لیک من پروا ندارم ای فقیر 
 • This Alif-Lám-Mím and Há-Mím—these Letters become, on (real) comprehension (of their meaning), like the rod of Moses.
 • این الم و حم این حروف  ** چون عصای موسی آمد در وقوف 
 • The (other) letters resemble these Letters outwardly but are subject (to them) in respect of the (sublime) attributes of the latter.
 • حرفها ماند بدین حرف از برون  ** لیک باشد در صفات این زبون 
 • A staff that any one takes on trial—how should it be described as being like that staff (Moses' rod)?
 • هر که گیرد او عصایی ز امتحان  ** کی بود چون آن عصا وقت بیان 
 • This Breath is (like the breath) of Jesus (in its effects); it is not (like) any wind and breath that arises from joy or sorrow.
 • عیسویست این دم نه هر باد و دمی  ** که برآید از فرح یا از غمی 
 • This Alif-Lám-Mím and Há-Mím, O father, have come from the presence of the Lord of Mankind. 1320
 • این الم است و حم ای پدر  ** آمدست از حضرت مولی البشر 
 • What resemblance has any (other) alif-lám to these? Do not regard them with this (external) eye, if you have a (rational) soul.
 • هر الف لامی چه می‌ماند بدین  ** گر تو جان داری بدین چشمش مبین 
 • Although they are composed of letters, O sire, and resemble the composition of (words used by) the common folk, (yet they are not the same).
 • گر چه ترکیبش حروفست ای همام  ** می‌بماند هم به ترکیب عوام 
 • Mohammed is composed of flesh and skin; (but he is unique) although every body is homogeneous with him in its composition.
 • هست ترکیب محمد لحم و پوست  ** گرچه در ترکیب هر تن جنس اوست 
 • It hath flesh, it hath skin and bone; (yet) has this (ordinary) constitution the same (qualities as his)?
 • گوشت دارد پوست دارد استخوان  ** هیچ این ترکیب را باشد همان 
 • (No); for in that constitution (of Mohammed) there appeared miracles by which all (other) constitutions were vanquished. 1325
 • که اندر آن ترکیب آمد معجزات  ** که همه ترکیبها گشتند مات 
 • Likewise, the composition of the (Letters) Há-Mím in the (Holy) Book is exceedingly lofty, while the others are low (in comparison),
 • هم‌چنان ترکیب حم کتاب  ** هست بس بالا و دیگرها نشیب 
 • Because from this composition comes life, like the blast of the trumpet (of Resurrection), (to those) in helplessness.
 • زانک زین ترکیب آید زندگی  ** هم‌چو نفخ صور در درماندگی 
 • By the dispensation of God Há-Mím becomes a dragon and cleaves the sea like the rod (of Moses).
 • اژدها گردد شکافد بحر را  ** چون عصا حم از داد خدا 
 • Its external appearance resembles (other) appearances, but the disc (round cake) of bread is very far from (being) the disc of the moon.
 • ظاهرش ماند به ظاهرها ولیک  ** قرص نان از قرص مه دورست نیک 
 • His (the Shaykh's) weeping, his laughter, and his speech are not from him: they are the pure nature of Hú (God). 1330
 • گریه‌ی او خنده‌ی او نطق او  ** نیست از وی هست محض خلق هو 
 • Since the foolish took (only) the external appearances (into consideration), and (since) the subtleties (inward aspects) were very much hidden from them,
 • چونک ظاهرها گرفتند احمقان  ** وآن دقایق شد ازیشان بس نهان 
 • Necessarily they were debarred from (attaining to) the (real) object; for the subtlety escaped (them) on the occasion when it (the object) presented itself.
 • لاجرم محجوب گشتند از غرض  ** که دقیقه فوت شد در معترض 
 • Story of the maidservant who cum asino herae suae libidinem exercebat et eum tanquam caprum et ursam docuerat libidinem more humano exercere et veretro asini cucurbitam affigebat ne modum excederet. Her mistress discovered it but did not perceive the device of the gourd; making a pretext, she sent the maid away to a distant place and cum asino concubuit sine cucurbita and perished shamefully. The maid came back late and lamented, crying, “O my soul and O light of my eyes, veretrum vidisti, curcurbitam non vidisti; penem vidisti, illud alterum non vidisti.” (According to the Tradition) every deficient one is accursed, i.e. every deficient insight and understanding is accursed; for those deficient in respect of the outward eye are objects of (Divine) mercy and are not accursed. Recite (the Verse), It is no crime in the blind. (In their case) He (God) has removed the crime, He has removed the curse, and He has removed the reproach and the wrath. [Story of the maidservant who indulged (her) lust with (her) mistress’ ass; she had trained it like a goat or a bear to indulge in lust like a man. And she used to put a gourd on the ass’s penis so that it would not exceed the measure (of her vagina). Her mistress discovered it but did not perceive the device of the gourd; making a pretext, she sent the maid away to a distant place and she copulated with the ass without the gourd and perished shamefully. The maid came back late and lamented, crying, “O my soul and O light of my eyes, you saw the cock (but) you did not see the gourd; you saw the penis (but) you did not see that other thing.” (According to the Tradition)…]
 • داستان آن کنیزک کی با خر خاتون شهوت می‌راند و او را چون بز و خرس آموخته بود شهوت راندن آدمیانه و کدویی در قضیب خر می‌کرد تا از اندازه نگذرد خاتون بر آن وقوف یافت لکن دقیقه‌ی کدو را ندید کنیزک را ببهانه براه کرد جای دور و با خر جمع شد بی‌کدو و هلاک شد بفضیحت کنیزک بیگاه باز آمد و نوحه کرد که ای جانم و ای چشم روشنم کیر دیدی کدو ندیدی ذکر دیدی آن دگر ندیدی کل ناقص ملعون یعنی کل نظر و فهم ناقص ملعون و اگر نه ناقصان ظاهر جسم مرحوم‌اند ملعون نه‌اند بر خوان لیس علی الاعمی حرج نفی حرج کرد و نفی لعنت و نفی عتاب و غضب 
 • Ancilla quaedam ob multam libidinem immodicamque nequitiam asinum super se injecit. [A maidservant (habitually) cast an ass upon herself due to abundant lust and excess (risk) of calamity. ]
 • یک کنیزک یک خری بر خود فکند  ** از وفور شهوت و فرط گزند 
 • Asinum ad coitum assuefecerat; asinus ad concubitum hominis viam invenerat. [The male ass was habituated to copulation; the ass had discovered human sexual intercourse.]
 • آن خر نر را بگان خو کرده بود  ** خر جماع آدمی پی برده بود 
 • Technarum fabricatrici cucurbita erat, quam veretro ejus affigebat ut servaret modum. [(That) fabricator of devices had a gourd (which) she would put on its male organ, according to (a certain) dimension.] 1335
 • یک کدویی بود حیلت‌سازه را  ** در نرش کردی پی اندازه را 
 • Cucurbitam peni indiderat illa anus ut trudenti tempore dimidium penis iniret; [That old woman would put the gourd on the penis so that half of the penis would go (into her) at the time of insertion.]
 • در ذکر کردی کدو را آن عجوز  ** تا رود نیم ذکر وقت سپوز 
 • Si totum asini veretrum eam iniret, uterus ejus et viscera diruerentur. [If all of the ass’s cock were to go inside her, (her) womb and intestines would be destroyed.]
 • گر همه کیر خر اندر وی رود  ** آن رحم و آن روده‌ها ویران شود 
 • The ass was becoming lean, and his mistress remained helpless, saying, "Why has his ass become as (thin as) a hair?"
 • خر همی شد لاغر و خاتون او  ** مانده عاجز کز چه شد این خر چو مو