English    Türkçe    فارسی   

6
2280-2329

 • But (nevertheless) the sun of (Divine) favour has shone (forth) and has graciously succoured them that despair. 2280
 • لیک خورشید عنایت تافته‌ست  ** آیسان را از کرم در یافته‌ست 
 • He (God) in His mercy has played a very marvellous game of backgammon: He has made the essence of ingratitude to be a turning in repentance (towards Him).
 • نرد بس نادر ز رحمت باخته  ** عین کفران را انابت ساخته 
 • Even from this ill-fatedness (unrighteousness) of the people (of the world) that Bounteous One has caused two hundred fountains of love to burst.
 • هم ازین بدبختی خلق آن جواد  ** منفجر کرده دو صد چشمه‌ی وداد 
 • He gives to the rose-bud a source (of growth) in the thorn; He gives to the snake-stone, (though obtained) from the snake, an ornamental quality.
 • غنچه را از خار سرمایه دهد  ** مهره را از مار پیرایه دهد 
 • He brings forth day from the blackness of night and makes ease (opulence) to grow (flow) from the hand of him who suffers hardship (penury).
 • از سواد شب برون آرد نهار  ** وز کف معسر برویاند یسار 
 • He makes sand into flour for Khalil (Abraham); the mountain becomes an accompanist to David. 2285
 • آرد سازد ریگ را بهر خلیل  ** کو با داود گردد هم رسیل 
 • The solitary mountain amidst that cloud of darkness opens the music of the harp and (the tones of) treble and bass,
 • کوه با وحشت در آن ابر ظلم  ** بر گشاید بانگ چنگ و زیر و بم 
 • (Singing), “Arise, O David, thou shunner of the people! Thou hast abandoned that (society): receive compensation from me.”
 • خیز ای داود از خلقان نفیر  ** ترک آن کردی عوض از ما بگیر 
 • How the seeker of the treasure, after having searched much and having been reduced to helplessness and despair, turned to God Most High, saying, “O Thou to whom manifestation belongs, do Thou make this hidden thing evident!”
 • انابت آن طالب گنج به حق تعالی بعد از طلب بسیار و عجز و اضطرار کی ای ولی الاظهار تو کن این پنهان را آشکار 
 • The dervish said, “O Knower of the secret, I have run about in vain for the sake of this treasure.
 • گفت آن درویش ای دانای راز  ** از پی این گنج کردم یاوه‌تاز 
 • The devil of greed and cupidity and hurry sought neither deliberation nor calmness.
 • دیو حرص و آز و مستعجل تگی  ** نی تانی جست و نی آهستگی 
 • I have not gained a morsel from any pot: I have (only) blackened my hand and burnt my mouth. 2290
 • من ز دیگی لقمه‌ای نندوختم  ** کف سیه کردم دهان را سوختم 
 • Verily, I did not say (to myself), ‘Since I have no certainty in this (matter), I will untie this knot by (the help of) Him who ties (all) knots.’”
 • خود نگفتم چون درین ناموقنم  ** زان گره‌زن این گره را حل کنم 
 • Seek the exposition of God’s Word from God: do not talk nonsense (derived) from (your own) opinion, O hard (impudent) man.
 • قول حق را هم ز حق تفسیر جو  ** هین مگو ژاژ از گمان ای سخت‌رو 
 • The knot which He tied He also will loose: the die which He cast (on the board) He (Himself) will take off.
 • آن گره کو زد همو بگشایدش  ** مهره کو انداخت او بربایدش 
 • Although words of that sort seemed to you to be easy, how should the esoteric (Divine) symbols be easy (to understand)?
 • گرچه آسانت نمود آن سان سخن  ** کی بود آسان رموز من لدن 
 • He (the fakir) said, “O Lord, I repent of this haste: since. Thou hast shut the door, do Thou also open the door. 2295
 • گفت یا رب توبه کردم زین شتاب  ** چون تو در بستی تو کن هم فتح باب 
 • (It behoves me) to go (betake myself) once more to the patched frock (of the dervish): even in making (my) invocation (to God) I was devoid of merit.
 • بر سر خرقه شدن بار دگر  ** در دعا کردن بدم هم بی‌هنر 
 • How have I any independent merit or personality or heart? All these are the reflexion of Thee, and Thou Thyself art (all).
 • کو هنر کو من کجا دل مستوی  ** این همه عکس توست و خود توی 
 • Every night in sleep my forethought and knowledge become: like a ship overwhelmed by the water (of the sea).
 • هر شبی تدبیر و فرهنگم به خواب  ** هم‌چو کشتی غرقه می‌گردد ز آب 
 • Neither do I myself remain nor that merit (of mine): my body lies unconscious like a carcase.
 • خود نه من می‌مانم و نه آن هنر  ** تن چو مرداری فتاده بی‌خبر 
 • The whole night until dawn that exalted King is Himself uttering an ‘Alast’ (‘Am not I...?’) and (answering) ‘Yea.’ 2300
 • تا سحر جمله شب آن شاه علی  ** خود همی‌گوید الستی و بلی 
 • Where is anyone to say’ Yea’? The flood of (slumber) has swept them all away, or a leviathan has swallowed them all piecemeal.
 • کو بلی‌گو جمله را سیلاب برد  ** یا نهنگی خورد کل را کرد و مرد 
 • At morning tide, when He draws His sheeny sword from the scabbard of the darkness of night,
 • صبح‌دم چون تیغ گوهردار خود  ** از نیام ظلمت شب بر کند 
 • And the orient sun rolls up (makes an end of) night, this leviathan spews out all that it swallowed,
 • آفتاب شرق شب را طی کند  ** از نهنگ آن خورده‌ها را قی کند 
 • And we, delivered like Jonah from the belly of that leviathan, are dispersed into (the world of) scent and colour.
 • رسته چون یونس ز معده‌ی آن نهنگ  ** منتشر گردیم اندر بو و رنگ 
 • Like Jonah, the people give praise (to God), because they were restful in that darkness. 2305
 • خلق چون یونس مسبح آمدند  ** کاندر آن ظلمات پر راحت شدند 
 • At the hour of dawn each one says, when he comes forth from the belly of the (great) Fish, Night,
 • هر یکی گوید به هنگام سحر  ** چون ز بطن حوت شب آید به در 
 •  ‘O Gracious One who dost deposit in lonesome (fearful) Night the treasure of Mercy and all these delicious experiences!
 • کای کریمی که در آن لیل وحش  ** گنج رحمت بنهی و چندین چشش 
 • By means of Night, which resembles the scaly leviathan, the eve (is made) keen, the ear fresh, and the body nimble.
 • چشم تیز و گوش تازه تن سبک  ** از شب هم‌چون نهنگ ذوالحبک 
 • Henceforth, with One like Thee (beside us), we will never flee from positions of fearful aspect.
 • از مقامات وحش‌رو زین سپس  ** هیچ نگریزیم ما با چون تو کس 
 • Moses deemed that (which he saw) to be fire, but it was (really) light: we regarded Night as a (hideous) negro, but it was (really) a houri. 2310
 • موسی آن را نار دید و نور بود  ** زنگیی دیدیم شب را حور بود 
 • After this, we beg of Thee (only) the eye (that sees truly), in order that sticks and straws may not conceal the Sea (from us).’
 • بعد ازین ما دیده خواهیم از تو بس  ** تا نپوشد بحر را خاشاک و خس 
 • When the eyes of (Pharaoh’s) magicians were delivered from blindness, they were clapping their hands (joyfully), (though) deprived of these (bodily) hands and feet.
 • ساحران را چشم چون رست از عمی  ** کف‌زنان بودند بی‌این دست و پا 
 • What bandages the people’s eyes is nothing but means (secondary causes): whoever trembles (in anxiety) for (the loss of) means is not one of the Comrades.
 • چشم‌بند خلق جز اسباب نیست  ** هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست 
 • But, O my comrades, God has opened the door to the Comrades and led them to the high-seat in the palace.
 • لیک حق اصحابنا اصحاب را  ** در گشاد و برد تا صدر سرا 
 • Through His hand the unworthy and the worthy are freed by Mercy from the bonds of servitude. 2315
 • با کفش نامستحق و مستحق  ** معتقان رحمت‌اند از بند رق 
 • During (our) non-existence how were we worthy to attain to this spirituality and knowledge?
 • در عدم ما مستحقان کی بدیم  ** که برین جان و برین دانش زدیم 
 • O Thou who hast made every stranger (Thy) friend, and O Thou who hast given the rose as a robe of honour to the thorn,
 • ای بکرده یار هر اغیار را  ** وی بداده خلعت گل خار را 
 • Sift our dust a second time, make (our) nothing to be some thing once more!
 • خاک ما را ثانیا پالیز کن  ** هیچ نی را بار دیگر چیز کن 
 • Thou didst command this invocation (of Thee) from the beginning; else how should a creature of dust have dared (to do) this?
 • این دعا تو امر کردی ز ابتدا  ** ورنه خاکی را چه زهره‌ی این بدی 
 • Since—oh, wonder !—Thou didst command us to invoke Thee, cause this invocation of Thee to be answered favourably. 2320
 • چون دعامان امر کردی ای عجاب  ** این دعای خویش را کن مستجاب 
 • Night has wrecked the ship of (my) understanding and senses: no hope is left, nor fear nor despair.
 • شب شکسته کشتی فهم و حواس  ** نه امیدی مانده نه خوف و نه یاس 
 • God has borne me into the sea of Mercy: (I know not) with what specialty He will fill me and send me (back to the world).
 • برده در دریای رحمت ایزدم  ** تا ز چه فن پر کند بفرستدم 
 • He fills one with the light of Majesty, while He fills another with (vain) imagination and fancy.
 • آن یکی را کرده پر نور جلال  ** وآن دگر را کرده پر وهم و خیال 
 • If I had any judgement and skill by myself, my judgement and forethought would be under my control;
 • گر بخویشم هیچ رای و فن بدی  ** رای و تدبیرم به حکم من بدی 
 • At night my consciousness would not go (from me) without my bidding, and my birds (senses and faculties) would be under my trap. 2325
 • شب نرفتی هوش بی‌فرمان من  ** زیر دام من بدی مرغان من 
 • I should be aware of the stages (of the journey) of the soul (both) at the time of sleep and unconsciousness and (at the time of) tribulation.
 • بودمی آگه ز منزلهای جان  ** وقت خواب و بیهشی و امتحان 
 • Inasmuch as my hand is (made) empty by this (sovereign) power of His to loose and bind, oh, I wonder, from whom comes this self-conceit of mine?
 • چون کفم زین حل و عقد او تهیست  ** ای عجب این معجبی من ز کیست 
 • I have even deemed that what I saw was not seen (by me), and (like a beggar) I have again held up the basket of invocation.
 • دیده را نادیده خود انگاشتم  ** باز زنبیل دعا برداشتم 
 • Like alif, I possess nothing, O Gracious One, except a heart more constricted with anguish than the eye of mim.
 • چون الف چیزی ندارم ای کریم  ** جز دلی دلتنگ‌تر از چشم میم