English    Türkçe    فارسی   

6
248-297

 • O ye deficient (in understanding), beware of this rose-cheeked one who at the time of intercourse becomes (like) a hell.
 • الحذر ای ناقصان زین گلرخی  ** که بگاه صحبت آمد دوزخی 
 • Story of the Hindú slave who had secretly fallen in love with his master's daughter. On learning that the girl was betrothed to the son of a nobleman, the slave sickened and began to waste away. No physician could diagnose his malady, and he (the slave) durst not tell.
 • حکایت غلام هندو کی به خداوندزاده‌ی خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده‌ای عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و می‌گداخت و هیچ طبیب علت او را در نمی‌یافت و او را زهره‌ی گفتن نه 
 • A certain Khwája had a Hindú slave whom he had educated and enlivened (with knowledge).
 • خواجه‌ای را بود هندو بنده‌ای  ** پروریده کرده او را زنده‌ای 
 • He had taught him science and all polite accomplishments; he had lighted the candle of erudition in his heart. 250
 • علم و آدابش تمام آموخته  ** در دلش شمع هنر افروخته 
 • That beneficent man had brought him up indulgently from childhood in the lap of kindness.
 • پروریدش از طفولیت به ناز  ** در کنار لطف آن اکرام‌ساز 
 • This Khwája had also a fair daughter, silver-limbed, lovely, and of excellent disposition.
 • بود هم این خواجه را خوش دختری  ** سیم‌اندامی گشی خوش‌گوهری 
 • When the girl had almost reached womanhood, the suitors (for her hand) were offering heavy dowries,
 • چون مراهق گشت دختر طالبان  ** بذل می‌کردند کابین گران 
 • And there was continually coming to him (the Khwája) from every nobleman a wooer to ask for the girl (in marriage).
 • می‌رسیدش از سوی هر مهتری  ** بهر دختر دم به دم خوزه‌گری 
 • The Khwája said (to himself), “Wealth has no permanence: it comes in the morning, and at night it goes in all directions (is scattered to the winds). 255
 • گفت خواجه مال را نبود ثبات  ** روز آید شب رود اندر جهات 
 • Physical beauty too has no importance, for a (rosy) face is made yellow (pale) by a single thorn-scratch.
 • حسن صورت هم ندارد اعتبار  ** که شود رخ زرد از یک زخم خار 
 • Noble birth also is of small account, for he (such an one) is befooled by money and horses.”
 • سهل باشد نیز مهترزادگی  ** که بود غره به مال و بارگی 
 • Oh, there is many a nobleman's son who in riot and mischief has disgraced his father by his wicked deeds.
 • ای بسا مهتربچه کز شور و شر  ** شد ز فعل زشت خود ننگ پدر 
 • Do not court a man full of talent either, (even) if he be exquisite (in that respect), and take a warning from (the example of) Iblís.
 • پر هنر را نیز اگر باشد نفیس  ** کم پرست و عبرتی گیر از بلیس 
 • He (Iblís) had knowledge, (but) since he had not religious love, he beheld in Adam nothing but a figure of clay. 260
 • علم بودش چون نبودش عشق دین  ** او ندید از آدم الا نقش طین 
 • Though you may know (all) the minutiae of knowledge, O trustworthy (scholar), not by that (means) will your two (inward) eyes that discern the invisible be opened.
 • گرچه دانی دقت علم ای امین  ** زانت نگشاید دو دیده‌ی غیب‌بین 
 • He (the scholar) sees nothing but a turban and beard: he asks the announcer (for information) about his (the stranger's) merits and demerits.
 • او نبیند غیر دستاری و ریش  ** از معرف پرسد از بیش و کمیش 
 • (But) you, O knower (of God), have no need of the announcer: you see for yourself, for you are the rising light.
 • عارفا تو از معرف فارغی  ** خود همی‌بینی که نور بازغی 
 • The (only) thing that matters is fear of God and religion and piety, of which the result is happiness in both worlds.
 • کار تقوی دارد و دین و صلاح  ** که ازو باشد بدو عالم فلاح 
 • He (the Khwája) chose a pious son-in-law who was the pride of the whole clan and stock. 265
 • کرد یک داماد صالح اختیار  ** که بد او فخر همه خیل و تبار 
 • Then the women said, “He has no riches, he has neither nobility nor beauty nor independence.”
 • پس زنان گفتند او را مال نیست  ** مهتری و حسن و استقلال نیست 
 • He replied, “Those things are secondary to asceticism and religion: he (the pious man), (though) without gold, is a treasure on the face of the earth.”
 • گفت آنها تابع زهدند و دین  ** بی‌زر او گنجیست بر روی زمین 
 • When it became known that the girl was going to be married in earnest, (as was proved by) the hand-promise, the tokens, and the wedding-outfit,
 • چون به جد تزویج دختر گشت فاش  ** دست پیمان و نشانی و قماش 
 • The little slave, who was in the house, immediately became ill and weak and poorly.
 • پس غلام خرد که اندر خانه بود  ** گشت بیمار و ضعیف و زار زود 
 • He was wasting away like one suffering from phthisis: no physician could recognise his ailment. 270
 • هم‌چو بیمار دقی او می‌گداخت  ** علت او را طبیبی کم شناخت 
 • Reason declared that the malady had its source in his heart (and that) medicine for the body is useless for heart-ache.
 • عقل می‌گفتی که رنجش از دلست  ** داروی تن در غم دل باطلست 
 • The little slave breathed no word of his (real) state and did not tell what was the cause of the pangs in his breast.
 • آن غلامک دم نزد از حال خویش  ** کز چه می‌آید برو در سینه نیش 
 • One night the husband said to his wife, “Ask him privately what is the matter with him.
 • گفت خاتون را شبی شوهر که تو  ** باز پرسش در خلا از حال او 
 • You are in the place of a mother to him: maybe he will disclose his trouble to you.”
 • تو به جای مادری او را بود  ** که غم خود پیش تو پیدا کند 
 • When the mistress heard these words, next day she went to the slave. 275
 • چونک خاتون در گوش این کلام  ** روز دیگر رفت نزدیک غلام 
 • Then the dame combed his head very fondly with many endearments and signs of friendliness.
 • پس سرش را شانه می‌کرد آن ستی  ** با دو صد مهر و دلال و آشتی 
 • In the fashion of fond mothers she soothed him until he began to explain,
 • آنچنان که مادران مهربان  ** نرم کردش تا در آمد در بیان 
 • Saying, “I did not expect this from you—that you would give your daughter to a cross-grained stranger.
 • که مرا اومید از تو این نبود  ** که دهی دختر به بیگانه‌ی عنود 
 • She is my master's child, and I am heart-sick: is it not a shame that she should go elsewhere (as a bride)?”
 • خواجه‌زاده‌ی ما و ما خسته‌جگر  ** حیف نبود که رود جای دگر 
 • The mistress, (impelled) by the anger that rose in her, was about to strike him and hurl him down from the roof, 280
 • خواست آن خاتون ز خشمی که آمدش  ** که زند وز بام زیر اندازدش 
 • Saying (to herself), “Who is he, a whoreson Hindú, that he should desire a Khwája's daughter?”
 • کو که باشد هندوی مادرغری  ** که طمع دارد به خواجه دختری 
 • (But) she said, “Patience is best,” and restrained herself; (afterwards) she said to the Khwája, “Listen to this wonderful thing!
 • گفت صبر اولی بود خود را گرفت  ** گفت با خواجه که بشنو این شگفت 
 • Such a wretched slave a traitor! (And) we thought he could be trusted!”
 • این چنین گراء کی خاین بود  ** ما گمان برده که هست او معتمد 
 • How the Khwája bade the girl's mother be patient, saying, “Don't scold the slave: without scolding him I will make him abandon this desire in such a way that neither will the spit be burnt nor the meat be left uncooked.
 • صبر فرمودن خواجه مادر دختر را کی غلام را زجر مکن من او را بی‌زجر ازین طمع باز آرم کی نه سیخ سوزد نه کباب خام ماند 
 • “Have patience,” said the Khwája: “tell him, ‘We will break off (the match) with him (the prospective bridegroom) and give her to you,’
 • گفت خواجه صبر کن با او بگو  ** که ازو ببریم و بدهیمش به تو 
 • That perchance I may banish this (hope) from his mind: watch and see how I will thwart him. 285
 • تا مگر این از دلش بیرون کنم  ** تو تماشا کن که دفعش چون کنم 
 • Gladden his heart and say, ‘Know for sure that our daughter is really your (destined) spouse.
 • تو دلش خوش کن بگو می‌دان درست  ** که حقیقت دختر ما جفت تست 
 • O goodly wooer, we didn't know (that you desired her): (now), since we know (that), you are the most worthy.
 • ما ندانستیم ای خوش مشتری  ** چونک دانستیم تو اولیتری 
 • Our fire is in our own hearth: Laylá (the bride) is ours, and you are our Majnún (bridegroom).’
 • آتش ما هم درین کانون ما  ** لیلی آن ما و تو مجنون ما 
 • (Tell him this) in order that happy fancies and thoughts may affect him: sweet thoughts make a man fat.
 • تا خیال و فکر خوش بر وی زند  ** فکر شیرین مرد را فربه کند 
 • An animal is made fat, but (only) by fodder; man is fattened by honour and eminence. 290
 • جانور فربه شود لیک از علف  ** آدمی فربه ز عزست و شرف 
 • Man is fattened through his ear; an animal is fattened through its gullet and by eating and drinking.”
 • آدمی فربه شود از راه گوش  ** جانور فربه شود از حلق و نوش 
 • The mistress said, “Such a vile disgrace! How indeed shall my lips move in this matter?
 • گفت آن خاتون ازین ننگ مهین  ** خود دهانم کی بجنبد اندرین 
 • Why should I talk drivel like this for his sake? Let the devilish traitor die!”
 • این چنین ژاژی چه خایم بهر او  ** گو بمیر آن خاین ابلیس‌خو 
 • “Nay,” replied the Khwája, “have no fear, but wheedle him, in order that his illness may depart from him by virtue of this sweet flattery.
 • گفت خواجه نی مترس و دم دهش  ** تا رود علت ازو زین لطف خوش 
 • Charge me with the task of thwarting him, O beloved, and let that spinner of fine yarns regain his health.” 295
 • دفع او را دلبرا بر من نویس  ** هل که صحت یابد آن باریک‌ریس 
 • When the mistress had spoken in this strain to the invalid, on account of his swagger there was no room for him on the earth.
 • چون بگفت آن خسته را خاتون چنین  ** می‌نگنجید از تبختر بر زمین 
 • He grew stout and fat and red(-cheeked), and bloomed like a red rose and gave a thousand thanks.
 • زفت گشت و فربه و سرخ و شکفت  ** چون گل سرخ هزاران شکر گفت