English    Türkçe    فارسی   

6
2502-2551

 • How did that knowledge (of his) profit Sámirí, whom the skill (shown in making the golden Calf) banished from God's door?
 • سامری را آن هنر چه سود کرد  ** کان فن از باب اللهش مردود کرد 
 • What did Qárún gain by his alchemy? See how the earth bore him down to its abyss.
 • چه کشید از کیمیا قارون ببین  ** که فرو بردش به قعر خود زمین 
 • What, after all, did Bu ’l-Hakam (Abú Jahl) get from (intellectual) knowledge? On account of his unbelief he went headlong into Hell.
 • بوالحکم آخر چه بر بست از هنر  ** سرنگون رفت او ز کفران در سقر 
 • Know that (true) knowledge consists in seeing fire plainly, not in prating that smoke is evidence of fire. 2505
 • خود هنر آن داد که دید آتش عیان  ** نه کپ دل علی النار الدخان 
 • O you whose evidence in the eyes of the Sage is really more stinking than the evidence of the physician,
 • ای دلیلت گنده‌تر پیش لبیب  ** در حقیقت از دلیل آن طبیب 
 • Since you have no evidence but this, O son, eat dung and inspect urine!
 • چون دلیلت نیست جز این ای پسر  ** گوه می‌خور در کمیزی می‌نگر 
 • O you whose evidence is like the staff in your hand (which) indicates that you suffer from blindness,
 • ای دلیل تو مثال آن عصا  ** در کفت دل علی عیب العمی 
 • (All this) noise and pompous talk and assumption of authority (only means), “I cannot see: (kindly) excuse me.”
 • غلغل و طاق و طرنب و گیر و دار  ** که نمی‌بینم مرا معذور دار 
 • How the Sayyid, the King of Tirmid, proclaimed that he would give robes of honour and horses and slave-boys and slave-girls and a large sum in gold to any one who would go on urgent business to Samarcand (and complete the journey) in three or four days; and how Dalqak, having heard the news of this proclamation in the country (where he then was), came post-haste to the king, saying, “I, at all events, cannot go.”
 • منادی کردن سید ملک ترمد کی هر کی در سه یا چهار روز به سمرقند رود به فلان مهم خلعت و اسپ و غلام و کنیزک و چندین زر دهم و شنیدن دلقک خبر این منادی در ده و آمدن به اولاقی نزد شاه کی من باری نتوانم رفتن 
 • The sagacious Dalqak was the buffoon (court-jester) of the Sayyid of Tirmid, who reigned in that place (city). 2510
 • سید ترمد که آنجا شاه بود  ** مسخره‌ی او دلقک آگاه بود 
 • He (the king) had an urgent affair in Samarcand, and wanted a courier in order that he might conclude it.
 • داشت کاری در سمرقند او مهم  ** جست‌الاقی تا شود او مستتم 
 • (Therefore) he proclaimed that he would bestow (his) treasures on any one who should bring him news from there in five days.
 • زد منادی هر که اندر پنج روز  ** آردم زانجا خبر بدهم کنوز 
 • Dalqak was in the country and heard of that (proclamation): he mounted (a horse) and galloped to Tirmid.
 • دلقک اندر ده بد و آن را شنید  ** بر نشست و تا بترمد می‌دوید 
 • Two horses dropped (dead) on the way because of his galloping in that (furious) manner.
 • مرکبی دو اندر آن ره شد سقط  ** از دوانیدن فرس را زان نمط 
 • Then, (fresh) from the dust of the road, he ran into the council-chamber and demanded admission to the king at an untimely hour. 2515
 • پس به دیوان در دوید از گرد راه  ** وقت ناهنگام ره جست او به شاه 
 • A whispered rumour arose in the council, and a (feeling of) agitation came into the mind of the Sultan.
 • فجفجی در جمله‌ی دیوان فتاد  ** شورشی در وهم آن سلطان فتاد 
 • The hearts of the nobles and populace of the city were stricken with panic, (for they wondered) what disturbance and calamity had occurred,
 • خاص و عام شهر را دل شد ز دست  ** تا چه تشویش و بلا حادث شدست 
 • (Saying), “Either a conquering enemy is about to attack us or a deadly calamity has emerged from the Unseen,
 • یا عدوی قاهری در قصد ماست  ** یا بلایی مهلکی از غیب خاست 
 • For Dalqak, riding hard from the country, has killed several Arab horses on the way.”
 • که ز ده دلقک به سیران درشت  ** چند اسپی تازی اندر راه کشت 
 • The people gathered at the king's palace, wondering why Dalqak had come in such a hurry. 2520
 • جمع گشته بر سرای شاه خلق  ** تا چرا آمد چنین اشتاب دلق 
 • Because of his (hot) haste and the enormity of his exertions, tumult and commotion arose in Tirmid;
 • از شتاب او و فحش اجتهاد  ** غلغل و تشویش در ترمد فتاد 
 • One man (was) beating both hands against his knee, while another, from presentiment of evil, was uttering woeful cries.
 • آن یکی دو دست بر زانوزنان  ** وآن دگر از وهم واویلی‌کنان 
 • On account of the hubbub and distraction and the dread of punishment every heart went to (wander in) a hundred streets (haunts) of phantasy.
 • از نفیر و فتنه و خوف نکال  ** هر دلی رفته به صد کوی خیال 
 • Every one was taking an omen (predicting) by conjecture (and trying to guess) what had set the rug on fire.
 • هر کسی فالی همی‌زد از قیاس  ** تا چه آتش اوفتاد اندر پلاس 
 • He (Dalqak) sought admission and the king at once granted it to him. When he kissed the earth (in homage), the king said to him, “Hey, what's the matter?” 2525
 • راه جست و راه دادش شاه زود  ** چون زمین بوسید گفتش هی چه بود 
 • Whenever any one asked that sour-faced man for some particulars, he laid his hand on his lips as though to say “Hush!”
 • هرکه می‌پرسید حالی زان ترش  ** دست بر لب می‌نهاد او که خمش 
 • (Their) apprehension was increased by his gravity: all were perplexed and dumbfounded by him.
 • وهم می‌افزود زین فرهنگ او  ** جمله در تشویش گشته دنگ او 
 • Dalqak made a gesture, as though to say, “O gracious king, let me have a moment to take breath,
 • کرد اشارت دلق که ای شاه کرم  ** یک‌دمی بگذار تا من دم زنم 
 • That my wits may once come back to me, for I am fallen into a marvellous state (of exhaustion).”
 • تا که باز آید به من عقلم دمی  ** که فتادم در عجایب عالمی 
 • After a little while, during which both the throat and the mouth of the king were made bitter by (anxious) foreboding and surmise— 2530
 • بعد یک ساعت که شه از وهم و ظن  ** تلخ گشتش هم گلو و هم دهن 
 • Because he had never seen Dalqak like this; for there was no companion more agreeable to him than he;
 • که ندیده بود دلقک را چنین  ** که ازو خوشتر نبودش هم‌نشین 
 • He was always bringing up stories and jests and keeping the king in merriment and laughter.
 • دایما دستان و لاغ افراشتی  ** شاه را او شاد و خندان داشتی 
 • When sitting (with him) he used to make him laugh so (heartily) that the king would grip his belly with both hands;
 • آن چنان خندانش کردی در نشست  ** که گرفتی شه شکم را با دو دست 
 • And (many a time) his body sweated from the violence of his laughter and he would fall on his face with laughing.
 • که ز زور خنده خوی کردی تنش  ** رو در افتادی ز خنده کردنش 
 • (How strange, then, that) to-day, on the contrary, he (Dalqak), pale and grim like this, is laying his hand on his lips as though to say, “Hush, O King!” 2535
 • باز امروز این چنین زرد و ترش  ** دست بر لب می‌زند کای شه خمش 
 • Foreboding on foreboding and fancy on fancy (occurred) to the king (as he wondered) what chastisement would come (upon him),
 • وهم در وهم و خیال اندر خیال  ** شاه را تا خود چه آید از نکال 
 • For the king's heart was anxious and alarmed because the Khwárizmsháh was very bloodthirsty,
 • که دل شه با غم و پرهیز بود  ** زانک خوارمشاه بس خون‌ریز بود 
 • And that perverse (tyrant) had killed many kings in that region either by craft or violence.
 • بس شهان آن طرف را کشته بود  ** یا به حیله یا به سطوت آن عنود 
 • This King of Tirmid was apprehensive of (being attacked by) him, and his apprehension was increased by the artifice of Dalqak.
 • این شه ترمد ازو در وهم بود  ** وز فن دلقک خود آن وهمش فزود 
 • He said, “Be quick! Tell (me) what is the matter. Who is the cause of your being so perturbed and agitated?” 2540
 • گفت زوتر بازگو تا حال چیست  ** این چنین آشوب و شور تو ز کیست 
 • He replied, “I heard in the country that the king had proclaimed on every highway
 • گفت من در ده شنیدم آنک شاه  ** زد منادی بر سر هر شاه‌راه 
 • That he required some one to run to Samarcand in three days and would bestow (his) treasures (on the courier).
 • که کسی خواهم که تازد در سه روز  ** تا سمرقند و دهم او را کنوز 
 • I hurried to you in order to say that I am not able to do it.
 • من شتابیدم بر تو بهر آن  ** تا بگویم که ندارم آن توان 
 • For one like me such agility is impossible: at all events do not expect this of me.”
 • این چنین چستی نیاید از چو من  ** باری این اومید را بر من متن 
 • “Curse your hurry!” cried the king; “for (in consequence of it) a hundred confusions have arisen in the city. 2545
 • گفت شه لعنت برین زودیت باد  ** که دو صد تشویش در شهر اوفتاد 
 • (Is it only) for this trifle, O half-baked fool, (that) you have set fire to this meadow and hay?”
 • از برای این قدر خام‌ریش  ** آتش افکندی درین مرج و حشیش 
 • (This is) like (the behaviour of) these raw (ignorant) persons (who come) with drum and banner, saying, “We are couriers (speeding) in (the path of spiritual) poverty and non-existence,”
 • هم‌چو این خامان با طبل و علم  ** که الاقانیم در فقر و عدم 
 • (Who) boast far and wide of being Shaykhs and make out that they have (attained to) the rank of Báyazíd,
 • لاف شیخی در جهان انداخته  ** خویشتن را بایزیدی ساخته 
 • And, having (as they claim) travelled away from themselves and become united (with God), open a conventicle (for disciples) in the abode of pretension.
 • هم ز خود سالک شده واصل شده  ** محفلی واکرده در دعوی‌کده 
 • (While) the bridegroom's house is full of turmoil and trouble, the girl's family know nothing about it. 2550
 • خانه‌ی داماد پرآشوب و شر  ** قوم دختر را نبوده زین خبر 
 • (The bridegroom's people raise) an outcry, saying, “Half the affair is concluded: the conditions that are (necessary) on our side have been fulfilled.
 • ولوله که کار نیمی راست شد  ** شرطهایی که ز سوی ماست شد