English    Türkçe    فارسی   

6
2753-2802

 • That we may play together in the meadows? In (making) this request we are trustworthy and beneficent”—
 • تا به هم در مرجها بازی کنیم  ** ما درین دعوت امین و محسنیم 
 • Did not he (Jacob) say (to them), “I know this, that (the thought of) his being removed from me is kindling grief and sickness in my heart; 2755
 • گفت این دانم که نقلش از برم  ** می‌فروزد در دلم درد و سقم 
 • This heart of mine never lies, for my heart is illumined by the light of the highest heaven”?
 • این دلم هرگز نمی‌گوید دروغ  ** که ز نور عرش دارد دل فروغ 
 • That (foreboding) was a decisive proof of (their) wickedness, but by (Divine) destiny he took no account (of it).
 • آن دلیل قاطعی بد بر فساد  ** وز قضا آن را نکرد او اعتداد 
 • An intimation like that passed away from him (from his mind), because Destiny was at that moment (engaged) in (putting into operation the Divine) philosophy.
 • در گذشت از وی نشانی آن‌چنان  ** که قضا در فلسفه بود آن زمان 
 • ’Tis no wonder that a blind man should fall into a pit, (but) the falling of one who can see the way is beyond all wonder.
 • این عجب نبود که کور افتد به چاه  ** بوالعجب افتادن بینای راه 
 • This Destiny employs diverse shifts: its eye-binding spell is God doeth what He pleaseth. 2760
 • این قضا را گونه گون تصریفهاست  ** چشم‌بندش یفعل‌الله ما یشاست 
 • The heart knows and yet knows not its (Destiny's) artfulness: its (hard) iron becomes (soft) as wax for the seal.
 • هم بداند هم نداند دل فنش  ** موم گردد بهر آن مهر آهنش 
 • ’Tis as though the heart should say (to itself), “Since its (Destiny's) inclination is turned to (bringing) this (to pass), whatever may happen, let it come!”
 • گوییی دل گویدی که میل او  ** چون درین شد هرچه افتد باش گو 
 • Accordingly it makes itself heedless of this (happening) and binds its soul fast in the shackle thereof.
 • خویش را زین هم مغفل می‌کند  ** در عقالش جان معقل می‌کند 
 • If that exalted one (the prophet or saint) is checkmated (worsted) in this (matter), ’tis not (really) checkmate, ’tis tribulation.
 • گر شود مات اندرین آن بوالعلا  ** آن نباشد مات باشد ابتلا 
 • 2765 A single tribulation redeems him from a hundred tribulations, a single fall takes him (high) up on the ladders (of spiritual ascent). 2765
 • یک بلا از صد بلااش وا خرد  ** یک هبوطش بر معارجها برد 
 • The half-baked saucy fellow, whom the wine (of Love) has relieved from the surfeit of intoxication with a hundred thousand wicked half-baked (persons like himself),
 • خام شوخی که رهانیدش مدام  ** از خمار صد هزاران زشت خام 
 • Finally becomes mature and adept: he escapes from enslavement to this world and is made free.
 • عاقبت او پخته و استاد شد  ** جست از رق جهان و آزاد شد 
 • He is made drunken with the everlasting wine, he becomes (spiritually) discerning, and is delivered from created beings,
 • از شراب لایزالی گشت مست  ** شد ممیز از خلایق باز رست 
 • From their weak conventional faith and from the illusions of their unseeing eyes.
 • ز اعتقاد سست پر تقلیدشان  ** وز خیال دیده‌ی بی‌دیدشان 
 • Oh, what device can their mental perception employ, I wonder, against the ebb and flow of the trackless Sea? 2770
 • ای عجب چه فن زند ادراکشان  ** پیش جزر و مد بحر بی‌نشان 
 • From that Desert came (all) these signs of cultivation and prosperity; (thence) came (all) empires and kingships and vizierates.
 • زان بیابان این عمارت‌ها رسید  ** ملک و شاهی و وزارتها رسید 
 • Yearning with desire they (phenomenal ideas) come in troops from the Desert of Non-existence into the visible (material) world.
 • زان بیابان عدم مشتاق شوق  ** می‌رسند اندر شهادت جوق جوق 
 • Caravan on caravan, they arrive from this Desert every evening and morning.
 • کاروان بر کاروان زین بادیه  ** می‌رسد در هر مسا و غادیه 
 • They come and seize our houses in distraint, (each one) saying, “I have arrived, ’tis my turn, do thou begone!”
 • آید و گیرد وثاق ما گرو  ** که رسیدم نوبت ما شد تو رو 
 • When the son has opened the eye of reason (attained to years of discretion), the father at once puts his (own) baggage in the cart. 2775
 • چون پسر چشم خرد را بر گشاد  ** زود بابا رخت بر گردون نهاد 
 • ’Tis (like) the King's highway—(travellers) departing and arriving, one going in this direction, another in that direction.
 • جاده‌ی شاهست آن زین سو روان  ** وآن از آن سو صادران و واردان 
 • Consider well! We, (though apparently) sitting still, are (really) marching: don't you see that we are bound for a new place (of abode)?
 • نیک بنگر ما نشسته می‌رویم  ** می‌نبینی قاصد جای نویم 
 • You do not get (and spend) your capital for any present need; nay, but (you keep it) for your ultimate purposes.
 • بهر حالی می‌نگیری راس مال  ** بلک از بهر غرض‌ها در مل 
 • The traveller, then, O devotee of the Way, is he whose march and face are towards the future,
 • پس مسافر این بود ای ره‌پرست  ** که مسیر و روش در مستقبلست 
 • Even as the troops of Phantasy are at every moment arriving (and passing) unweariedly through the curtains of the heart. 2780
 • هم‌چنانک از پرده‌ی دل بی‌کلال  ** دم به دم در می‌رسد خیل خیال 
 • If (these) ideas are not (sprung) from one (and the same) Plantation, how are they coming to the heart on each other's heels?
 • گر نه تصویرات از یک مغرس‌اند  ** در پی هم سوی دل چون می‌رسند 
 • Company after company, the army of our ideas, (impelled) by thirst, is speeding towards the fountain of the heart.
 • جوق جوق اسپاه تصویرات ما  ** سوی چشمه‌ی دل شتابان از ظما 
 • They fill their jars and go: they are continually appearing and vanishing.
 • جره‌ها پر می‌کنند و می‌روند  ** دایما پیدا و پنهان می‌شوند 
 • Regard (your) thoughts as stars of the sky (which are) revolving in the sphere of another heaven.
 • فکرها را اختران چرخ دان  ** دایر اندر چرخ دیگر آسمان 
 • (If) you have experienced good fortune (spiritual thoughts), give thanks (to God) and do works of charity; (if) you have experienced bad fortune (sensual thoughts), give alms and ask pardon (of God). 2785
 • سعد دیدی شکر کن ایثار کن  ** نحس دیدی صدقه و استغفار کن 
 • Who am I in relation to this? Come, O my King, make my ruling star auspicious and wheel once (towards me).
 • ما کییم این را بیا ای شاه من  ** طالعم مقبل کن و چرخی بزن 
 • Illumine my spirit with moonbeams, for my soul is blackened (eclipsed) by contact with the (Dragon's) Tail.
 • روح را تابان کن از انوار ماه  ** که ز آسیب ذنب جان شد سیاه 
 • Deliver it from fancy and vain imagination and opinion, deliver it from the well and the tyranny of the rope,
 • از خیال و وهم و ظن بازش رهان  ** از چه و جور رسن بازش رهان 
 • In order that through Thy goodly lovingkindness a heart (such as mine) may lift its wings and soar up from a (body of) water and earth.
 • تا ز دلداری خوب تو دلی  ** پر بر آرد بر پرد ز آب و گلی 
 • O Prince of Egypt and faithful keeper of thy promise, the wronged Joseph is in thy prison. 2790
 • ای عزیز مصر و در پیمان درست  ** یوسف مظلوم در زندان تست 
 • Quickly dream a dream of his release, for God loveth the beneficent.
 • در خلاص او یکی خوابی ببین  ** زود که الله یحب المحسنین 
 • The seven noxious lean kine are devouring its (the spirit's) seven fat kine.
 • هفت گاو لاغری پر گزند  ** هفت گاو فربهش را می‌خورند 
 • The seven dry, ugly, and unapproved ears of corn are feeding on its fresh ears.
 • هفت خوشه‌ی خشک زشت ناپسند  ** سنبلات تازه‌اش را می‌چرند 
 • Famine has arisen in its Egypt, O mighty Potentate: hark, O King, do not continue to sanction this.
 • قحط از مصرش بر آمد ای عزیز  ** هین مباش ای شاه این را مستجیز 
 • Let my Joseph sit in Thy prison, O King: come, deliver me from the wiles of the women. 2795
 • یوسفم در حبس تو ای شه نشان  ** هین ز دستان زنانم وا رهان 
 • My mother's lust caused me to fall from the highest heaven which was my tethering-place (stable), for (God said), Fall ye down!
 • از سوی عرشی که بودم مربط او  ** شهوت مادر فکندم که اهبطوا 
 • So by the artfulness of a crone I fell from (a state of) complete perfection into the prison of the womb.
 • پس فتادم زان کمال مستتم  ** از فن زالی به زندان رحم 
 • She brings the spirit from the highest heaven to the (corporeal) Hatím (enclosure): great must be the craft of women.
 • روح را از عرش آرد در حطیم  ** لاجرم کید زنان باشد عظیم 
 • (Both) my first and my last fall were caused by woman, since I was spirit—and how have I become body?
 • اول و آخر هبوط من ز زن  ** چونک بودم روح و چون گشتم بدن 
 • Hearken to this lament of Joseph in his lapse (from grace), or take pity on that distraught Jacob. 2800
 • بشنو این زاری یوسف در عثار  ** یا بر آن یعقوب بی‌دل رحم آر 
 • Shall I complain of my brethren or of the women who have cast me, like Adam, from the gardens (of Eden)?
 • ناله از اخوان کنم یا از زنان  ** که فکندندم چو آدم از جنان 
 • I am withered like leaves in December because I have eaten the wheat from the Paradise of union.
 • زان مثال برگ دی پژمرده‌ام  ** کز بهشت وصل گندم خورده‌ام