English    Türkçe    فارسی   

6
3389-3438

 • To seek guidance from candle and wick when the perfect Sun is present,
 • با حضور آفتاب با کمال  ** رهنمایی جستن از شمع و ذبال 
 • To seek light from candle and lamp when the smoothly-rolling Sun is present, 3390
 • با حضور آفتاب خوش‌مساغ  ** روشنایی جستن از شمع و چراغ 
 • Doubtless ’tis irreverence on our part, ’tis ingratitude and an act of self-will,
 • بی‌گمان ترک ادب باشد ز ما  ** کفر نعمت باشد و فعل هوا 
 • But most minds in (their) thinking are lovers of darkness, like the bat.
 • لیک اغلب هوش‌ها در افتکار  ** هم‌چو خفاشند ظلمت دوستدار 
 • If the bat eats a worm during the night, (yet it is) the Sun (that) fosters the life of the worm.
 • در شب ار خفاش کرمی می‌خورد  ** کرم را خورشید جان می‌پرورد 
 • If the bat is intoxicated with (the pleasure of eating) a worm during the night, (yet it is) by the Sun (that) the worm has been caused to move.
 • در شب ار خفاش از کرمیست مست  ** کرم از خورشید جنبنده شدست 
 • The Sun whence radiance gushes forth is giving food to his enemy. 3395
 • آفتابی که ضیا زو می‌زهد  ** دشمن خود را نواله می‌دهد 
 • But (in the case of) the royal falcon which is not a bat and whose falcon-eye is seeing truly and is clear,
 • لیک شهبازی که او خفاش نیست  ** چشم بازش راست‌بین و روشنیست 
 • If it, like the bat, seek increase (of sustenance) during the night, the Sun will rub its ear (chastise it) in correction,
 • گر به شب جوید چو خفاش او نمو  ** در ادب خورشید مالد گوش او 
 • And will say to it, “I grant that the perverse bat has an infirmity, (but) anyhow what is the matter with you?
 • گویدش گیرم که آن خفاش لد  ** علتی دارد ترا باری چه شد 
 • I will chastise you severely with affliction, in order that you may not again turn your head away from the Sun.”
 • مالشت بدهم به زجر از اکتیاب  ** تا نتابی سر دگر از آفتاب 
 • How Joseph the Siddíq (truthful witness)—the blessings of God be upon him!—was punished with imprisonment “for several years” because of his seeking help from another than God and saying (to him), “Mention me in thy lord's presence,” together with the exposition thereof.
 • ماخذه‌ی یوسف صدیق صلوات‌الله علیه به حبس بضع سنین به سبب یاری خواستن از غیر حق و گفتن اذکرنی عند ربک مع تقریره 
 • That is like Joseph's (asking help) of a (fellow-) prisoner, a needy abject groundling. 3400
 • آنچنان که یوسف از زندانیی  ** با نیازی خاضعی سعدانیی 
 • He besought him for help and said, “When you come out (of prison), your affairs will prosper with the king.
 • خواست یاری گفت چون بیرون روی  ** پیش شه گردد امورت مستوی 
 • Make mention of me before the throne of that mighty prince, that he may redeem (release) me also from this prison.”
 • یاد من کن پیش تخت آن عزیز  ** تا مرا هم وا خرد زین حبس نیز 
 • (But) how should a prisoner in captivity give release to another imprisoned man?
 • کی دهد زندانیی در اقتناص  ** مرد زندانی دیگر را خلاص 
 • All the people of this world are prisoners (waiting) in expectation of death in the abode that is passing away;
 • اهل دنیا جملگان زندانیند  ** انتظار مرگ دار فانیند 
 • Except, to be sure, in the rare case of one who is single (fardání), one whose body is in the prison (of this world) and his spirit like Saturn (in the seventh heaven). 3405
 • جز مگر نادر یکی فردانیی  ** تن بزندان جان او کیوانیی 
 • Therefore, in retribution for having regarded him (the fellow-prisoner) as a helper, Joseph was left in prison for several years.
 • پس جزای آنک دید او را معین  ** ماند یوسف حبس در بضع سنین 
 • The Devil erased from his mind the recollection of Joseph and removed from his memory those words (which Joseph had spoken).
 • یاد یوسف دیو از عقلش سترد  ** وز دلش دیو آن سخن از یاد برد 
 • In consequence of the sin which proceeded from that man of goodly qualities (Joseph), he was left in prison for several years by the (Divine) Judge,
 • زین گنه کامد از آن نیکوخصال  ** ماند در زندان ز داور چند سال 
 • Who said, “What failure was shown by the Sun of justice that thou shouldst fall, like a bat, into the blackness (of night)?
 • که چه تقصیر آمد از خورشید داد  ** تا تو چون خفاش افتی در سواد 
 • Hark, what failure was shown by the sea and the cloud that thou shouldst seek help from the sand and the mirage? 3410
 • هین چه تقصیر آمد از بحر و سحاب  ** تا تو یاری خواهی از ریگ و سراب 
 • If the vulgar are bats by nature and unreal (unspiritual), thou, at least, O Joseph, hast the eye of the falcon.
 • عام اگر خفاش طبعند و مجاز  ** یوسفا داری تو آخر چشم باز 
 • If a bat went into the blind and blue (the world of darkness and misery), (’tis no wonder, but) after all what ailed the falcon that had seen the Sultan?”
 • گر خفاشی رفت در کور و کبود  ** باز سلطان دیده را باری چه بود 
 • Therefore the (Divine) Master punished him for this sin, saying, “Do not make thy prop of rotten wood”;
 • پس ادب کردش بدین جرم اوستاد  ** که مساز از چوب پوسیده عماد 
 • But He caused Joseph to be engrossed with Him, to the end that his heart should not be pained by that imprisonment.
 • لیک یوسف را به خود مشغول کرد  ** تا نیاید در دلش زان حبس درد 
 • God gave him such intimate joy and rapture that neither the prison nor the mirk (of his dungeon) remained (visible) to him. 3415
 • آن‌چنانش انس و مستی داد حق  ** که نه زندان ماند پیشش نه غسق 
 • There is no prison more frightful than the womb—noisome and dark and full of blood and unhealthy;
 • نیست زندانی وحش‌تر از رحم  ** ناخوش و تاریک و پرخون و وخم 
 • (Yet), when God has opened for you a window in His direction, your body (hidden) in the womb grows more (and more) every moment,
 • چون گشادت حق دریچه سوی خویش  ** در رحم هر دم فزاید تنت بیش 
 • And in that prison, from the immeasurable delight (which you feel therein), the senses blossom happily from the plant, your body.
 • اندر آن زندان ز ذوق بی‌قیاس  ** خوش شکفت از غرس جسم تو حواس 
 • ’Tis grievous to you to go forth from the womb: you are fleeing from her (your mother's) pubes towards her back.
 • زان رحم بیرون شدن بر تو درشت  ** می‌گریزی از زهارش سوی پشت 
 • Know that the way of (spiritual) pleasure is from within, not from without: know that it is folly to seek palaces and castles. 3420
 • راه لذت از درون دان نه از برون  ** ابلهی دان جستن قصر و حصون 
 • One man is enraptured and delighted in the nook of a mosque, while another is morose and disappointed in a garden.
 • آن یکی در کنج مسجد مست و شاد  ** وآن دگر در باغ ترش و بی‌مراد 
 • The palace (body) is nothing: ruin your body! The treasure lies in the ruin, O my prince.
 • قصر چیزی نیست ویران کن بدن  ** گنج در ویرانیست ای میر من 
 • Don't you see that at the wine-feast the drunkard becomes happy (only) when he becomes ruined (senseless)?
 • این نمی‌بینی که در بزم شراب  ** مست آنگه خوش شود کو شد خراب 
 • Although the (bodily) house is full of pictures, demolish it: seek the treasure, and with the treasure put it (the house) into good repair.
 • گرچه پر نقش است خانه بر کنش  ** گنج جو و از گنج آبادان کنش 
 • ’Tis a house filled with pictures of imagination and fancy, and these forms (ideas) are as a veil over the treasure of union (with God). 3425
 • خانه‌ی پر نقش تصویر و خیال  ** وین صور چون پرده بر گنج وصال 
 • ’Tis the radiance of the Treasure and the splendours of the (spiritual) gold that cause the forms (ideas) to surge up in this breast.
 • پرتو گنجست و تابش‌های زر  ** که درین سینه همی‌جوشد صور 
 • ’Tis from the purity and translucence of the noble Water that the particles of foam have veiled the face of the Water.
 • هم ز لطف و عکس آب با شرف  ** پرده شد بر روی آب اجزای کف 
 • ’Tis from the purity and (ceaseless) agitation of the precious Spirit that the bodily figure has veiled the face of the Spirit.
 • هم ز لطف و جوش جان با ثمن  ** پرده‌ای بر روی جان شد شخص تن 
 • Hearken, then, to the adage that issued from the mouths (of men)—“this which is (cast) upon us, O brother, is (derived) from us.”
 • پس مثل بشنو که در افواه خاست  ** که اینچ بر ماست ای برادر هم ز ماست 
 • Because of this veil, these thirsty ones who are (so) fond of the foam have got out of reach of the pure Water. 3430
 • زین حجاب این تشنگان کف‌پرست  ** ز آب صافی اوفتاده دوردست 
 • “O (Divine) Sun, notwithstanding (that we have) a qibla (object of adoration) and Imám like Thee, we worship the night and behave in the manner of bats.
 • آفتابا با چو تو قبله و امام  ** شب‌پرستی و خفاشی می‌کنیم 
 • Make these bats to fly towards Thee and redeem them from this bat-like disposition, O Thou whose protection is implored!
 • سوی خود کن این خفاشان را مطار  ** زین خفاشیشان بخر ای مستجار 
 • This youth (the Amír), by (committing) this sin, has gone astray and trespassed (against Thee), for he came to me (for help); but do not chastise him.”
 • این جوان زین جرم ضالست و مغیر  ** که بمن آمد ولی او را مگیر 
 • In the ‘Imádu ’l-Mulk these thoughts were raging like a lion (rushing) through the jungles.
 • در عماد الملک این اندیشه‌ها  ** گشته جوشان چون اسد در بیشه‌ها 
 • His exterior (person) stood before the Sultan, (but) his soaring spirit was in the meadows of the Unseen. 3435
 • ایستاده پیش سلطان ظاهرش  ** در ریاض غیب جان طایرش 
 • Like the angels, he was momently being intoxicated with fresh draughts (of spiritual wine) in the realm of Alast;
 • چون ملایک او به اقلیم الست  ** هر دمی می‌شد به شرب تازه مست 
 • Inwardly (merry as) a wedding-feast, but outwardly like a man filled with sorrow; a delectable world (concealed) in a tomb-like body.
 • اندرون سور و برون چون پر غمی  ** در تن هم‌چون لحد خوش عالمی 
 • He was in this (state of) bewilderment and waiting to see what would appear from the (world of) things occult and mysterious,
 • او درین حیرت بد و در انتظار  ** تا چه پیدا آید از غیب و سرار