English    Türkçe    فارسی   

6
3723-3772

 • If it be a form of mercy, it (the body) becomes flourishing; if it be a form of repulse, it (the body) becomes full of moans;
 • صورت رحمی بود بالان شود  ** صورت زخمی بود نالان شود 
 • If it be the form of a city, it (the body) takes a journey (thither); if it be the form of an arrow, it (the body) takes a shield (in defence);
 • صورت شهری بود گیرد سفر  ** صورت تیری بود گیرد سپر 
 • If it be the form of fair ones, it (the body) indulges in enjoyment; if it be a form of the unseen world, it (the body) practises religious seclusion. 3725
 • صورت خوبان بود عشرت کند  ** صورت غیبی بود خلوت کند 
 • The form of want leads (the body) to earn (the means of livelihood); the form of strength of arm leads (the body) to seize (the property of others) by force.
 • صورت محتاجی آرد سوی کسب  ** صورت بازو وری آرد به غصب 
 • These (ideas) are boundless and immeasurable (in number): the motive to action (arises) from various sorts of (such) phantasy.
 • این ز حد و اندازه‌ها باشد برون  ** داعی فعل از خیال گونه‌گون 
 • All the infinite ways of life and (all) the crafts are the shadow (reflexion) of the form of thoughts.
 • بی‌نهایت کیش‌ها و پیشه‌ها  ** جمله ظل صورت اندیشه‌ها 
 • (For example, when) happy folk (are) standing on the edge of a roof, observe the shadow of each one on the ground.
 • بر لب بام ایستاده قوم خوش  ** هر یکی را بر زمین بین سایه‌اش 
 • The form of thought is on the lofty roof (of the spirit), while the (resultant) action appears, like a shadow, on the pillars (bodily limbs). 3730
 • صورت فکرست بر بام مشید  ** وآن عمل چون سایه بر ارکان پدید 
 • The action is (manifested) on the pillars, while the thought (that produces it) is concealed; but the two are combined in the correlation of cause and effect.
 • فعل بر ارکان و فکرت مکتتم  ** لیک در تاثیر و وصلت دو به هم 
 • The forms (ideas) that arise at a banquet from the festive cup have as their result unconsciousness and senselessness.
 • آن صور در بزم کز جام خوشیست  ** فایده‌ی او بی‌خودی و بیهشیست 
 • The forms (ideas) of man and woman and (amorous) sport and sexual intercourse—hinc nascitur perturbatio animi in coitu. [The forms (ideas) of man and woman and (amorous) sport and sexual intercourse—their result at the time of sexual union (is mental) distraction.]
 • صورت مرد و زن و لعب و جماع  ** فایده‌ش بی‌هوشی وقت وقاع 
 • The (material) form of bread and salt, which is a benefit (conferred by God), has as its result (bodily) strength, which is formless.
 • صورت نان و نمک کان نعمتست  ** فایده‌ش آن قوت بی‌صورتست 
 • On the battle-field the (material) form of sword and shield has as its result a formless thing, i.e. victory. 3735
 • در مصاف آن صورت تیغ و سپر  ** فایده‌ش بی‌صورتی یعنی ظفر 
 • (Attendance at) college and learning and the (various) forms thereof are (all) done with, as soon as they have reached (their goal, namely) knowledge.
 • مدرسه و تعلیق و صورت‌های وی  ** چون به دانش متصل شد گشت طی 
 • Since these forms are the slaves of the Formless, why, then, are they denying their Benefactor?
 • این صور چون بنده‌ی بی‌صورتند  ** پس چرا در نفی صاحب‌نعمتند 
 • These forms have their existence from the Formless: what means, then, their denial of Him who brought them into existence?
 • این صور دارد ز بی‌صورت وجود  ** چیست پس بر موجد خویشش جحود 
 • His (the sceptic's) disbelief is really manifested by Him: in truth this act of his is naught but a reflexion.
 • خود ازو یابد ظهور انکار او  ** نیست غیر عکس خود این کار او 
 • Know that the form of the walls and roof of every dwelling-place is a shadow (reflexion) of the thought of the architect, 3740
 • صورت دیوار و سقف هر مکان  ** سایه‌ی اندیشه‌ی معمار دان 
 • Even though in the seat of his thought there is no visible (material) stone and wood and brick.
 • گرچه خود اندر محل افتکار  ** نیست سنگ و چوب و خشتی آشکار 
 • Assuredly the Absolute Agent is formless: form is as a tool in His hand.
 • فاعل مطلق یقین بی‌صورتست  ** صورت اندر دست او چون آلتست 
 • Sometimes the Formless One graciously shows His face to the forms from the concealment (veil) of non-existence,
 • گه گه آن بی‌صورت از کتم عدم  ** مر صور را رو نماید از کرم 
 • In order that every form may thereby be replenished with some perfection and beauty and power.
 • تا مدد گیرد ازو هر صورتی  ** از کمال و از جمال و قدرتی 
 • When, again, the Formless One has hidden His face, they come to beg in (the realm of) colour and perfume. 3745
 • باز بی‌صورت چو پنهان کرد رو  ** آمدند از بهر کد در رنگ و بو 
 • If one form seek perfection from another form, ’tis the quintessence of error.
 • صورتی از صورت دیگر کمال  ** گر بجوید باشد آن عین ضلال 
 • Why, then, O worthless man, are you submitting your need to another needy (creature)?
 • پس چه عرضه می‌کنی ای بی‌گهر  ** احتیاج خود به محتاجی دگر 
 • Inasmuch as (all) forms are slaves (to God), do not say or deem that form is applicable to God: do not seek Him by tashbíh (likening Him to His creatures).
 • چون صور بنده‌ست بر یزدان مگو  ** ظن مبر صورت به تشبیهش مجو 
 • Seek (Him) in self-abasement and in self-extinction, for nothing but forms is produced by thinking.
 • در تضرع جوی و در افنای خویش  ** کز تفکر جز صور ناید به پیش 
 • And if you derive no advantage (comfort) except from form, (then) the form that comes to birth within you involuntarily is the best. 3750
 • ور ز غیر صورتت نبود فره  ** صورتی کان بی‌تو زاید در تو به 
 • (Suppose it is) the form of a city to which you are going: you are drawn (thither) by a formless feeling of pleasure, O dependent one;
 • صورت شهری که آنجا می‌روی  ** ذوق بی‌صورت کشیدت ای روی 
 • Therefore you are really going to that which has no locality, for pleasure is (something) different from place and time.
 • پس به معنی می‌روی تا لامکان  ** که خوشی غیر مکانست و زمان 
 • (Suppose it is) the form of a friend to whom you would go: you are going for the sake of enjoying his society;
 • صورت یاری که سوی او شوی  ** از برای مونسی‌اش می‌روی 
 • Therefore in reality you go to the formless (world), though you are unaware of that (being the) object (of your journey).
 • پس بمعنی سوی بی‌صورت شدی  ** گرچه زان مقصود غافل آمدی 
 • In truth, then, God is worshipped by all, since (all) wayfaring is for the sake of the pleasure (of which He is the source). 3755
 • پس حقیقت حق بود معبود کل  ** کز پی ذوقست سیران سبل 
 • But some have set their face towards the tail and have lost the Head, although the Head is the principal;
 • لیک بعضی رو سوی دم کرده‌اند  ** گرچه سر اصلست سر گم کرده‌اند 
 • But (nevertheless) that Head is bestowing on these lost and erring ones the bounty proper to Headship by way of the tail.
 • لیک آن سر پیش این ضالان گم  ** می‌دهد داد سری از راه دم 
 • That one obtains the bounty from the Head, this one from the tail; another company (of mystics) have lost (both) foot and head.
 • آن ز سر می‌یابد آن داد این ز دم  ** قوم دیگر پا و سر کردند گم 
 • Since all has been lost, they have gained all: through dwindling away (to naught) they have sped towards the Whole.
 • چونک گم شد جمله جمله یافتند  ** از کم آمد سوی کل بشتافتند 
 • How in the pavilion of the fortress adorned with pictures they (the princes) saw a portrait of the daughter of the King of China and how all three lost their senses and fell into distraction and made inquiries, asking, “Whose portrait is this?”
 • دیدن ایشان در قصر این قلعه‌ی ذات الصور نقش روی دختر شاه چین را و بیهوش شدن هر سه و در فتنه افتادن و تفحص کردن کی این صورت کیست 
 • This topic is endless. The company (of three) espied a beauteous and majestic portrait. 3760
 • این سخن پایان ندارد آن گروه  ** صورتی دیدند با حسن و شکوه 
 • The (travelling) party had seen (pictures) more beautiful than that, but at (the sight of) this one they were plunged in the deep sea,
 • خوب‌تر زان دیده بودند آن فریق  ** لیک زین رفتند در بحر عمیق 
 • Because opium came to them in this cup: the cups are visible, but the opium is unseen.
 • زانک افیونشان درین کاسه رسید  ** کاسه‌ها محسوس و افیون ناپدید 
 • The fortress, (named) the destroyer of reason, wrought its work: it cast them, all three, into the pit of tribulation.
 • کرد فعل خویش قلعه‌ی هش‌ربا  ** هر سه را انداخت در چاه بلا 
 • Without a bow the arrow-like glances (of Love) pierce the heart—mercy, mercy, O merciless one!
 • تیر غمزه دوخت دل را بی‌کمان  ** الامان و الامان ای بی‌امان 
 • (Adoration of) a stone image consumed the (past) generations and kindled a fire (of love for it) in their religion and their hearts. 3765
 • قرنها را صورت سنگین بسوخت  ** آتشی در دین و دلشان بر فروخت 
 • When it (the image) is spiritual, how (ravishing) must it be! Its fascination changes at every moment.
 • چونک روحانی بود خود چون بود  ** فتنه‌اش هر لحظه دیگرگون بود 
 • Since love of the pictured form was stabbing the hearts of the princes like a spear-point,
 • عشق صورت در دل شه‌زادگان  ** چون خلش می‌کرد مانند سنان 
 • Each (of them) was shedding tears, like a cloud, and gnawing his hands and crying, “Oh, alas!
 • اشک می‌بارید هر یک هم‌چو میغ  ** دست می‌خایید و می‌گفت ای دریغ 
 • Now we see (what) the King saw at the beginning. How often did that peerless one adjure us!”
 • ما کنون دیدیم شه ز آغاز دید  ** چندمان سوگند داد آن بی‌ندید 
 • The prophets have conferred a great obligation (on us) because they have made us aware of the end, 3770
 • انبیا را حق بسیارست از آن  ** که خبر کردند از پایانمان 
 • Saying, “That which thou art sowing will produce naught but thorns; and (if) thou fly in this (worldly) direction thou wilt find there no room to fly (beyond).
 • کاینچ می‌کاری نروید جز که خار  ** وین طرف پری نیابی زو مطار 
 • Get the seed from me, that it may yield a (good) crop; fly with my wings, that the arrow may speed Yonder.
 • تخم از من بر که تا ریعی دهد  ** با پر من پر که تیر آن سو جهد