English    Türkçe    فارسی   

1
1528-1577

 • Manayı şiire sıkıştırmaya çalışmak, hapsolmakla müsavi, ondan gayrı bir şey değil. Şiirde mana, sapan gibi… istenen yere gitmesine imkan yok.
 • معنی اندر شعر جز با خبط نیست ** چون قلاسنگ است اندر ضبط نیست‌‌
 • “ Tanrı ile oturmak dileyen tasavvuf ehliyle otursun “ sözünün manası
 • در معنی آن که من أراد أن یجلس مع الله فلیجلس مع أهل التصوف‌‌
 • Elçi, bu bir iki kadehle kendinden geçti; hatırında ne elçilik kaldı, ne getirdiği haber!
 • آن رسول از خود بشد زین یک دو جام ** نه رسالت یاد ماندش نه پیام‌‌
 • Tanrı kudretine hayran olup kaldı; makam erişip sultan oldu. 1530
 • واله اندر قدرت الله شد ** آن رسول اینجا رسید و شاه شد
 • Sel denize kavuştu deniz oldu. Tane ekinliğe vardı, ekin oldu.
 • سیل چون آمد به دریا بحر گشت ** دانه چون آمد به مزرع گشت کشت‌‌
 • Ekmek Âdem Atanın vücuduna karıştı, ölü iken dirildi, haberdar oldu.
 • چون تعلق یافت نان با بو البشر ** نان مرده زنده گشت و با خبر
 • Mum ve odun, ateşe can verip yanınca nursuz vücutları nurlandı.
 • موم و هیزم چون فدای نار شد ** ذات ظلمانی او انوار شد
 • Sürme taşı, (dövülüp) gözlere çekilince iyi görmeye sebep oldu, gözcü kesildi.
 • سنگ سرمه چون که شد در دیده‌‌گان ** گشت بینایی شد آن جا دیدبان‌‌
 • Ne mutlu o adama kendisinden kurtulmuş, diriye ulaşmıştır! 1535
 • ای خنک آن مرد کز خود رسته شد ** در وجود زنده‌‌ای پیوسته شد
 • Yazık o diriye ki ölü ile oturmuş, ölmüş; hayatını kaybetmiştir!
 • وای آن زنده که با مرده نشست ** مرده گشت و زندگی از وی بجست‌‌
 • Tanrı Kur’an’ına kaçar, sığınırsan Peygamberlerin ruhlarına karışırsın.
 • چون تو در قرآن حق بگریختی ** با روان انبیا آمیختی‌‌
 • Kur’an; Peygamberlerin, Tanrı’nın temiz ululuk denizindeki balıkların halleridir.
 • هست قرآن حالهای انبیا ** ماهیان بحر پاک کبریا
 • Fakat okur da dediğini tutmazsan farzet ki peygamberleri, velileri görmüşsün (inanmadıktan onlara uymadıktan sonra ne fayda !).
 • ور بخوانی و نه‌‌ای قرآن پذیر ** انبیا و اولیا را دیده گیر
 • Kur’an’ın hükümlerini tutar, kıssalarından hisse alırsan can kuşuna ten kafesi dar gelir. 1540
 • ور پذیرایی چو بر خوانی قصص ** مرغ جانت تنگ آید در قفص‌‌
 • Kafeste mahpus olan kuşun kurtulmak istememesi cahilliktendir.
 • مرغ کاو اندر قفس زندانی است ** می‌‌نجوید رستن از نادانی است‌‌
 • Kafeslerden kurtulan ruhlar, Tanrı’ya lâyık ve halka rehber olan peygamberlerdir.
 • روحهایی کز قفسها رسته‌‌اند ** انبیای رهبر شایسته‌‌اند
 • Onların sesleri, kafeslerin dışından ve din makamından gelir: “Sana kurtuluş yolu ancak budur, bu!
 • از برون آوازشان آید ز دین ** که ره رستن ترا این است این‌‌
 • Biz bu daracık kafesten bununla kurtulduk. Bu kafesten kurtulmanın bundan başka çaresi yok!
 • ما به دین رستیم زین ننگین قفس ** جز که این ره نیست چاره‌‌ی این قفس‌‌
 • Kazandığın şöhretten kurtulman için inleyip duran bir hasta haline gir! 1545
 • خویش را رنجور سازی زار زار ** تا ترا بیرون کنند از اشتهار
 • Zaten halk arasında meşhur olmak, sağlam bir bağdır. Bu bağ bu yolda demir bir bağdan aşağı mıdır ki?”
 • که اشتهار خلق بند محکم است ** در ره این از بند آهن کی کم است‌‌
 • Bir tâcirin ticaret için Hindistan’a gitmesi ve mahpus dudusunun, onunla Hindistan dudularına haber yollaması
 • قصه‌‌ی بازرگان که طوطی محبوس او او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت‌‌
 • Bir tacirin bir dudusu vardı, kafeste hapsedilmiş, güzel bir duduydu.
 • بود بازرگانی او را طوطیی ** در قفس محبوس زیبا طوطیی‌‌
 • Tacir, Hindistan’a gitmek üzere yol hazırlığına başladı.
 • چون که بازرگان سفر را ساز کرد ** سوی هندستان شدن آغاز کرد
 • Kerem ve ihsan dolayısıyla, kölelerinin, cariyeciklerinin her birine “Çabuk söyle, sana Hindistan’dan ne getireyim?” dedi.
 • هر غلام و هر کنیزک را ز جود ** گفت بهر تو چه آرم گوی زود
 • Her birisi ondan bir şey diledi. O iyi adam hepsine, istediklerini getireceğini vadetti. 1550
 • هر یکی از وی مرادی خواست کرد ** جمله را وعده بداد آن نیک مرد
 • Duduya da “Sen ne armağan istersin, sana Hindistan elinden ne getireyim?” dedi.
 • گفت طوطی را چه خواهی ارمغان ** کارمت از خطه‌‌ی هندوستان‌‌
 • Dudu dedi ki: “Oradaki duduları görünce benim halimi anlat.
 • گفتش آن طوطی که آن جا طوطیان ** چون ببینی کن ز حال من بیان‌‌
 • De ki: Sizin müştakınız olan filan dudu, Tanrı’nın takdiriyle bizim mahpusumuzdur.
 • کان فلان طوطی که مشتاق شماست ** از قضای آسمان در حبس ماست‌‌
 • Size selâm söyledi, yardım istedi; sizden bir çare, bir kurtuluş yolu diledi.
 • بر شما کرد او سلام و داد خواست ** وز شما چاره و ره ارشاد خواست‌‌
 • Dedi ki: Reva mıdır ben iştiyakınızla gurbet elde can vereyim. 1555
 • گفت می‌‌شاید که من در اشتیاق ** جان دهم اینجا بمیرم در فراق‌‌
 • Sıkı bir hapis içinde olayım da siz gâh yeşilliklerde, gâh ağaçlarda zevk ve sefa edesiniz.
 • این روا باشد که من در بند سخت ** گه شما بر سبزه گاهی بر درخت‌‌
 • Dostların vefası böyle mi olur? Ben şu hapis içindeyim, siz gül bahçelerinde.
 • این چنین باشد وفای دوستان ** من در این حبس و شما در بوستان‌‌
 • Ey Ulular! Bir seher çağı şarap meclisinde bu inleyen garibi de hatırlayın!
 • یاد آرید ای مهان زین مرغ زار ** یک صبوحی در میان مرغزار
 • Dostların sevgiliyi anması, sevgiliye ne mutludur. Hele anan ve anılanın biri Leylâ, öbürü Mecnun olursa.
 • یاد یاران یار را میمون بود ** خاصه کان لیلی و این مجنون بود
 • Ey güzel endamlı sevgilinin mahremleri! Kendi kanımla doldurduğum peymaneleri içmem reva mı? 1560
 • ای حریفان بت موزون خود ** من قدحها می‌‌خورم پر خون خود
 • Sevgili! Bana da bir nasip vermek istersen beni anarak bir kadeh iç!
 • یک قدح می نوش کن بر یاد من ** گر همی‌‌خواهی که بدهی داد من‌‌
 • İçerken bu yerlere serilmiş düşkün âşığı yâd ederek toprağa bir yudum şarap dök!
 • یا به یاد این فتاده‌‌ی خاک بیز ** چون که خوردی جرعه ای بر خاک ریز
 • Şaşılacak şey! Nerde o ahit, nerde o yemin? O şeker gibi dudağın verdiği vaadler hani?
 • ای عجب آن عهد و آن سوگند کو ** وعده‌‌های آن لب چون قند کو
 • Bu kulun ayrı düşmesi, fena kulluktansa... Kötüye kötülükle mukabele edersen aramızda ne fark kalır?
 • گر فراق بنده  از بد بندهگی است ** چون تو با بدبندگی پس فرق چیس
 • Fakat hiddetle, şiddetle senden gelen kötülük, sema’dan, çengin nağmelerinden daha zevkli, daha neşeli. 1565
 • ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ ** با طرب تر از سماع و بانگ چنگ‌‌
 • Ey cefası devletten daha güzel, intikamı candan daha sevimli dilber!
 • ای جفای تو ز دولت خوبتر ** و انتقام تو ز جان محبوبتر
 • Ateşin bu acaba nurun nasıl? Matem, bu olunca düğünün nice?
 • نار تو این است نورت چون بود ** ماتم این تا خود که سورت چون بود
 • Cevrinde öyle tatlılıklar var ki, malik olduğun letafet yüzünden kimse seni hakkıyla anlayamaz.
 • از حلاوتها که دارد جور تو ** وز لطافت کس نیابد غور تو
 • Hem inlerim, hem de sevgili inanır da kereminden o cevri azaltır diye korkarım.
 • نالم و ترسم که او باور کند ** وز کرم آن جور را کمتر کند
 • Kahrına da hakkıyla âşığım, lütfuna da. Ne şaşılacak şey ki ben bu iki zıdda da gönül vermişim. 1570
 • عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد ** بو العجب من عاشق این هر دو ضد
 • Tanrı hakkı için bu dikenden kurtulur, gül bahçesine kavuşursam bu sebepten bülbül gibi feryat ederim.
 • و الله ار زین خار در بستان شوم ** همچو بلبل زین سبب نالان شوم‌‌
 • Bu ne şaşılacak şey bülbüldür ki ağzını açınca dikeni de gül bahçesiyle beraber yutar, ikisini de bir görür!
 • این عجب بلبل که بگشاید دهان ** تا خورد او خار را با گلستان‌‌
 • Bu bülbül değil, ateş canavarı! Onun aşkıyla bütün kötü şeyler, kendisine hoş gelmekte!
 • این چه بلبل این نهنگ آتشی است ** جمله ناخوشها ز عشق او را خوشی است‌‌
 • Güle âşık, hâlbuki esasen kendisi gül, kendisine âşık, kendi aşkını aramakta!”
 • عاشق کل است و خود کل است او ** عاشق خویش است و عشق خویش جو
 • İlâhî akıl kuşlarının kanatlarının evsafı
 • صفت اجنحه‌‌ی طیور عقول الهی‌‌
 • Can dudusunun hikâyesi de bu çeşittir. Fakat nerede kuşlara mahrem olan kişi? 1575
 • قصه‌‌ی طوطی جان زین سان بود ** کو کسی کو محرم مرغان بود
 • Nerede zayıf ve suçsuz bir kuş ki onun içine Süleyman, askeriyle ordu kurmuş olsun!
 • کو یکی مرغی ضعیفی بی‌‌گناه ** و اندرون او سلیمان با سپاه‌‌
 • Şükür yahut şikâyetle feryat edince yere, göğe zelzeleler düşsün!
 • چون بنالد زار بی‌‌شکر و گله ** افتد اندر هفت گردون غلغله‌‌