English    Türkçe    فارسی   

1
2702-2751

 • Müflisin şahidi doğruluk olmalı ki nuru, söylemeden parıldasın (halini arzetmeden hali anlaşılan)” dedi.
 • صدق می‌‌خواهد گواه حال او ** تا بتابد نور او بی‌‌قال او
 • Arabın, orada su kıtlığı var sanarak çölleri aşıp Bağdat’a, halifeye bir testi yağmur suyu hediye götürmesi
 • هدیه بردن عرب سبوی آب باران از میان بادیه سوی بغداد به نزد خلیفه بر پنداشت آن که آن جا هم قحط آب است‌‌
 • Kadın dedi ki: “Doğruluk varlığından tamamı ile çıkıp arınarak, isteğini terk etmendir.
 • گفت زن صدق آن بود کز بود خویش ** پاک برخیزی تو از مجهود خویش‌‌
 • Testimizde yağmur suyu var. Malın, mülkün, sermayen bundan ibaret.
 • آب باران است ما را در سبو ** ملکت و سرمایه و اسباب تو
 • Bu su testisini al, git; padişahlar padişahın huzuruna var, armağan götür. 2705
 • این سبوی آب را بردار و رو ** هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو
 • De ki: Bizim bundan başka hiçbir malımız, mülkümüz yok. Çölde de bundan iyi su hiç yoktur.
 • گو که ما را غیر این اسباب نیست ** در مفازه هیچ به زین آب نیست‌‌
 • Padişahın hazinesi ağır elbiselerle doluysa da bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur.
 • گر خزینه‌‌ش پر متاع فاخر است ** این چنین آبش نباشد نادر است‌‌
 • O testi nedir? Bizim mezar gibi cismimiz, içinde de bizim acı ve hislerimizin suyu var.
 • چیست آن کوزه تن محصور ما ** اندر او آب حواس شور ما
 • Ey Tanrı! “Tanrı, cennet karşılığına iman edenlerin canlarını, mallarını satın aldı” âyetindeki fazıl ve kereminden bizim bu küpümüzü, bu testimizi kabul et!
 • ای خداوند این خم و کوزه‌‌ی مرا ** در پذیر از فضل الله اشتری‌‌
 • Bu beş duygudan meydana gelme beş lüleli testideki suyu her türlü murdar şeylerden, her çeşit pisliklerden temiz tut. 2710
 • کوزه‌‌ای با پنج لوله‌‌ی پنج حس ** پاک دار این آب را از هر نجس‌‌
 • Bu suretle şu testinin denize bir menfezi olsunda testim deniz huyuyla huylansın.
 • تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر ** تا بگیرد کوزه‌‌ی من خوی بحر
 • Armağanı padişaha tertemiz götürünce onu görür, anlamak ister.
 • تا چو هدیه پیش سلطانش بری ** پاک بیند باشدش شه مشتری‌‌
 • Ondan sonra da artık testinin suyu nihayetsiz bir dereceye gelir. Testinin suyundan yüzlerce dünya dolar.
 • بی‌‌نهایت گردد آبش بعد از آن ** پر شود از کوزه‌‌ی من صد جهان‌‌
 • Lüleleri kapa, testiyi de küpten doldur. Tanrı” Gözlerinizi heva ve hevesten yumun” buyurdu.
 • لوله‌‌ها بر بند و پر دارش ز خم ** گفت غضوا عن هوا ابصارکم‌‌
 • Arap, kimin böyle bir hediyesi var? Hakikaten bu armağan, öyle bir padişaha lâyık diye gururlanmaktaydı. 2715
 • ریش او پر باد کاین هدیه کراست ** لایق چون او شهی این است راست‌‌
 • Kadın da bilmiyordu ki, orada yol üzerinde şeker gibi Dicle akıp durmakta.
 • زن نمی‌‌دانست کانجا بر گذر ** هست جاری دجله‌‌ی همچون شکر
 • Şehrin ortasından gemilerle, balık ağlarıyla dolu, deniz gibi akıp gitmekte.
 • در میان شهر چون دریا روان ** پر ز کشتیها و شست ماهیان‌‌
 • Padişahın huzuruna var da şevketi, azameti gör; altından nehirler akan bahçeler diye övülen yerlere bak!
 • رو بر سلطان و کار و بار بین ** حس تجری تحتها الأنهار بین‌‌
 • O saffet denizine nispetle bizim, anlayışlarımız bir katradan ibarettir.
 • این چنین حسها و ادراکات ما ** قطره‌‌ای باشد در آن نهر صفا
 • Arabın su testisini keçeye sarıp dikmesi ve ağzını kapatması
 • در نمد دوختن زن عرب سبوی آب باران را و مهر نهادن بر وی از غایت اعتقاد عرب‌‌
 • Arap, evet, dedi. Testinin ağzını kapa, hakikaten armağan, bize faydalı. 2720
 • مرد گفت آری سبو را سر ببند ** هین که این هدیه ست ما را سودمند
 • Keçeye sar, sarmala. Padişah, orucunu armağanla açsın.
 • در نمد در دوز تو این کوزه را ** تا گشاید شه به هدیه روزه را
 • Çünkü dünyada bunun gibi su yoktur. Bu halis şarap, zevk ve sefa kaynağı!
 • کاین چنین اندر همه آفاق نیست ** جز رحیق و مایه‌‌ی اذواق نیست‌‌
 • Çünkü onlar acı tuzlu suları içmekten daima hastadırlar, yarı kör olmuşlardır.
 • ز آن که ایشان ز آبهای تلخ و شور ** دایما پر علت‌‌اند و نیم کور
 • Durağı, yatağı acı subaşı olan kuş; sâf berrak suyu ne bilsin?
 • مرغ کآب شور باشد مسکنش ** او چه داند جای آب روشنش‌‌
 • Yurdun acı su kaynağı; Şatt’ı, Ceyhun’u nereden bileceksin? 2725
 • ای که اندر چشمه‌ی شورست جان ** تو چه دانی شط و جیحون و فرات
 • Ey şu fâni konaktan kurtulmayan! Sen yokluğu, sarhoşluğu ve neşeyi ne bilirsin ki!
 • ای تو نارسته از این فانی رباط ** تو چه دانی محو و سکر و انبساط
 • Bilsen bile babandan, atandan nakil ve rivayet yoluyla bilirsin. Senin yanında bu adlar ebced gibidir.
 • ور بدانی نقلت از اب وز جد است ** پیش تو این نامها چون ابجد است‌‌
 • Ebced, hevvez. Bunlar, bütün çocuklara apaçık ve meydandadır, fakat mânası yok.
 • ابجد و هوز چه فاش است و پدید ** بر همه طفلان و معنی بس بعید
 • Hulâsa, Arap testiyi alıp yola düştü. Gece, gündüz onu taşımaktaydı.
 • پس سبو برداشت آن مرد عرب ** در سفر شد می‌‌کشیدش روز و شب‌‌
 • Testiye bir ziyan gelecek diye korkusundan titreyerek çölden ta... şehre kadar götürdü. 2730
 • بر سبو لرزان بد از آفات دهر ** هم کشیدش از بیابان تا به شهر
 • Kadın da evde seccadesini yaymış, namaz kılıp dua etmekte;
 • زن مصلا باز کرده از نیاز ** رب سلم ورد کرده در نماز
 • “Suyumuzu, bayağı kişilerden koru...Ya Rabbi, bu inciyi o denize ulaştır.
 • که نگه دار آب ما را از خسان ** یا رب آن گوهر بدان دریا رسان‌‌
 • Her ne kadar kocam uyanıktır, hünerlidir ama incinin binlerce düşmanı olur.
 • گر چه شویم آگه است و پر فن است ** لیک گوهر را هزاران دشمن است‌‌
 • Cevher dediğin de nedir ki... Bu su Kevser suyudur. İncinin aslı, bunun bir katrasıdır” diyordu.
 • خود چه باشد گوهر آب کوثر است ** قطره‌‌ای زین است کاصل گوهر است‌‌
 • Kadının ağlayıp yalvarması; erkeğin derdi ve ağır yükü bereketiyle, 2735
 • از دعاهای زن و زاری او ** وز غم مرد و گرانباری او
 • Arap, testiyi hırsızlara kaptırmadan, taşla kırdırmadan durup dinlenmeksizin ta Hilâfet Şehrine kadar götürdü.
 • سالم از دزدان و از آسیب سنگ ** برد تا دار الخلافه بی‌‌درنگ‌‌
 • Orada bir tapu gördü ki nimetlerle dolu. Haceti olanlar oraya tuzaklarını yaymışlar?
 • دید درگاهی پر از انعامها ** اهل حاجت گستریده دامها
 • Zaman, zaman her tarafta bir haceti olan o tapudan ihsana nail olmuş, hil’atler elde etmiş.
 • دم به دم هر سوی صاحب حاجتی ** یافته ز آن در عطا و خلعتی‌‌
 • O kapı; kâfire, Müslüman’a, güzele, çirkine güneş gibi… Hattâ cennet gibi.
 • بهر گبر و مومن و زیبا و زشت ** همچو خورشید و مطر نی چون بهشت‌‌
 • Bir bölük halk gördü, huzurda bezenmiş duruyor. Bir bölük halk gördü ayakta, hizmet bekliyor. 2740
 • دید قومی در نظر آراسته ** قوم دیگر منتظر برخاسته‌‌
 • Süleyman’dan karıncaya kadar herkes, neşe içinde... Hepsi Sûr üfürülmüş te dirilmiş canlar gibi.
 • خاص و عامه از سلیمان تا به مور ** زنده گشته چون جهان از نفخ صور
 • Görünüşe aldananlar, cevherlere gark olmuşlar... İç yüzüne ehemmiyet verenler, mâna denizini bulmuşlar.
 • اهل صورت در جواهر بافته ** اهل معنی بحر معنی یافته‌‌
 • Himmetsizler, himmete erişmiş... Himmet sahipleri nimete erişmiş!
 • آن که بی‌‌همت چه با همت شده ** و آن که با همت چه با نعمت شده‌‌
 • Yoksul, nasıl ihsana ve ihsan sahibine âşıksa ihsan sahibi de yoksula âşıktır. Yoksulun sabrı çoksa ihsan sahibi onun kapısına gelir. İhsan sahibinin sabrı fazlaysa yoksul, onun kapısına varır. Fakat yoksulun sabrı, kemalidir, ihsan sahibinin sabrı ise noksanı
 • در بیان آن که چنان که گدا عاشق کرم است و عاشق کریم، کرم کریم هم عاشق گداست اگر گدا را صبر بیش بود کریم بر در او آید و اگر کریم را صبر بیش بود گدا بر در او آید اما صبر گدا کمال گداست و صبر کریم نقصان اوست‌‌
 • Kapıdan ses gelmekteydi: Ey istekli, gel! Cömertlik, yoksul gibi, yoksullara muhtaçtır.
 • بانگ می‌‌آمد که ای طالب بیا ** جود محتاج گدایان چون گدا
 • Cilalı ve tozsuz ayna arayan güzeller gibi cömertlik de yoksul ve zayıf kişileri arar. 2745
 • جود می‌‌جوید گدایان و ضعاف ** همچو خوبان کاینه جویند صاف‌‌
 • Güzellerin yüzü ayna ile güzelleşir. Onlar aynaya bakıp bezenirler. İhsan ve keremin yüzü de yoksula bakmakla görünür.
 • روی خوبان ز آینه زیبا شود ** روی احسان از گدا پیدا شود
 • Bundan dolayı Hak “Vedduhâ” sûresinde “ Ey Muhammed, yoksula bağırma” buyurdu.
 • پس از این فرمود حق در و الضحی ** بانگ کم زن ای محمد بر گدا
 • Mademki yoksul, cömertliğin aynasıdır, iyi bil ki ağızdan çıkan nefes aynayı buğulandırır.
 • چون گدا آیینه‌‌ی جود است هان ** دم بود بر روی آیینه زیان‌‌
 • Tanrı’nın bir çeşit cömertliği, yoksulları meydana çıkarır, bir başka cömertliği de onlara bol bol ihsanda bulunur.
 • آن یکی جودش گدا آرد پدید ** و آن دگر بخشد گدایان را مزید
 • Şu halde yoksullar, Tanrı cömertliği aynalarıdır. Hak ile Hak olan ve varlıktan tamamı ile geçen hakikî yoksullarsa mutlak nur olmuşlardır. 2750
 • پس گدایان آیت جود حق‌‌اند ** و آن که با حقند جود مطلق‌‌اند
 • Bu iki çeşit yoksuldan başkaları (yani varlığı olmayanlarla varlıktan geçenlerden başkaları) esasen ölüdür. Bu çeşit adam bu kapıda değildir, perdedeki, nakıştan, suretten ibarettir.
 • و آن که جز این دوست او خود مرده‌‌ای است ** او بر این در نیست نقش پرده‌‌ای است‌‌
 • Tanrı’ya muhtaç ve susamış kişiyle Tanrı’ya ait bir şeye sahip olmayan ve ondan başkasını dileyen kişi arasındaki fark
 • فرق میان آن که درویش است به خدا و تشنه‌‌ی خدا و میان آن که درویش است از خدا و تشنه‌‌ی غیر است‌‌