English    Türkçe    فارسی   

1
726-775

 • Agâh ol, bir gönüldeşten gönül gıdasını al, onunla gönlünü gıdalandır. Yürü, ikbali bir ikbal sahibinden öğren!
 • هین غذای دل بده از هم دلی ** رو بجو اقبال را از مقبلی‌‌
 • Mustafa salâvatullahi aleyh’in İncil’de anılan iyi vasıflarını ululamaları
 • تعظیم نعت مصطفی علیه السلام که مذکور بود در انجیل
 • İncil'de Mustafa’nın, o Peygamberler başının, o sefa denizinin adı vardı;
 • بود در انجیل نام مصطفی ** آن سر پیغمبران بحر صفا
 • Sıfatları, şekli, savaşı, oruç tutuşu ve yiyişi anılmıştı.
 • بود ذکر حلیه‌‌ها و شکل او ** بود ذکر غزو و صوم و اکل او
 • Hıristiyan taifesi, o da, o hitaba geldikleri zaman sevap için,
 • طایفه‌‌ی نصرانیان بهر ثواب ** چون رسیدندی بدان نام و خطاب‌‌
 • Yüce adı öperler; lâtif vasfa yüz sürerlerdi. 730
 • بوسه دادندی بر آن نام شریف ** رو نهادندی بر آن وصف لطیف‌‌
 • Bu söylediğimiz fitne esnasında o taife, fitneden, kargaşalıktan emindiler.
 • اندر این فتنه که گفتیم آن گروه ** ایمن از فتنه بدند و از شکوه‌‌
 • Onlar, o emirlerin ve vezirin şerlerinden emin olup Ahmed adının sığınağında korunmuşlardı.
 • ایمن از شر امیران و وزیر ** در پناه نام احمد مستجیر
 • Onların nesli de çoğaldı. Ahmed’in nuru, bunlara yardım etti, yâr oldu.
 • نسل ایشان نیز هم بسیار شد ** نور احمد ناصر آمد یار شد
 • Hıristiyanlardan Ahmed adını hor tutan diğer fırka,
 • و آن گروه دیگر از نصرانیان ** نام احمد داشتندی مستهان‌‌
 • Fitnelerden ve o tedbiri de şom, fitnesi de şom vezir yüzünden hor ve kıymetsiz bir hale geldi. 735
 • مستهان و خوار گشتند از فتن ** از وزیر شوم رای شوم فن‌‌
 • Manaları ters, sözleri aykırı tomarlara uymalarından dolayı dinleri de müşevveş bir hale geldi, hükümleri de!
 • هم مخبط دینشان و حکمشان ** از پی طومارهای کژ بیان‌‌
 • Ahmed’in adı böyle yardım ederse acaba nuru nasıl korur?
 • نام احمد این چنین یاری کند ** تا که نورش چون نگهداری کند
 • Ahmed adı sağlam bir kapı olunca o emin ruhun zatı ne olur?
 • نام احمد چون حصاری شد حصین ** تا چه باشد ذات آن روح الامین
 • İsa dinini mahva çalışan diğer bir Yahudi padişahının hikâyesi
 • حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود
 • Vezirin belâsı yüzünden yoldan çıkmış olan o nasihat kabul etmez padişahtan sonra,
 • بعد از این خون ریز درمان ناپذیر ** کاندر افتاد از بلای آن وزیر
 • İsa kavminin dinini mahv için aynı Yahudi’nin neslinden diğer bir padişah meydana çıktı. 740
 • یک شه دیگر ز نسل آن جهود ** در هلاک قوم عیسی رو نمود
 • Bu diğer padişahın meydana çıkışını haber almak istersen “Vessemâi zatülburûc” suresini oku.
 • گر خبر خواهی از این دیگر خروج ** سوره بر خوان و السما ذات البروج‌‌
 • Birinci padişahtan doğan kötü âdete bu padişah da ayak uydurdu.
 • سنت بد کز شه اول بزاد ** این شه دیگر قدم بر وی نهاد
 • Kim fena bir âdet koyarsa ona her an lânet gider durur.
 • هر که او بنهاد ناخوش سنتی ** سوی او نفرین رود هر ساعتی‌‌
 • İyiler gittiler, güzel usul ve âdetleri kaldı; kötü adamlardan da zulümler ve lânetler!
 • نیکوان رفتند و سنتها بماند ** وز لئیمان ظلم و لعنتها بماند
 • Kıyamete kadar o kötülerin cinsinden kim vücuda gelse yüzü o kötülüğedir. 745
 • تا قیامت هر که جنس آن بدان ** در وجود آید بود رویش بدان‌‌
 • Bu tatlı suyla tuzlu su; damar damardır. Halk arasında sûr üfürülünceye dek birbirine karışmadan böylece gider durur.
 • رگ رگ است این آب شیرین و آب شور ** در خلایق می‌‌رود تا نفخ صور
 • İyilere tatlı su miras kaldı. O ne mirasıdır? “Evras'nel kitab” mirası…
 • نیکوان را هست میراث از خوش‌‌آب ** آن چه میراث است أورثنا الکتاب‌‌
 • Dikkat edersen görür anlarsın ki taliplerin dileği Peygamberlik cevherinin şûleleridir, o şûleleri dilerler.
 • شد نیاز طالبان ار بنگری ** شعله‌‌ها از گوهر پیغمبری‌‌
 • Şûleler, mücevherlere tâbi olarak parıldar ve dönerler. Şûle, nereden çıkıyorsa, madeni neredeyse oraya gider.
 • شعله‌‌ها با گوهران گردان بود ** شعله آن جانب رود هم کان بود
 • Güneş, bir burçtan bir burca gidip durduğundan pencereye vuran ziyası da evin etrafında döner dolaşır. 750
 • نور روزن گرد خانه می‌‌دود ** ز آنکه خور برجی به برجی می‌‌رود
 • Kimin bir yıldızla alâka ve merbuyeti varsa o; kendi yıldızıyla döner, dolaşır, o yıldızın tesiri altındadır.
 • هر که را با اختری پیوستگی است ** مر و را با اختر خود هم تگی است‌‌
 • Talihli Zühre ise şevki, çalıp çağırmayı, aşkı diler, onlara adamakıllı meyli vardır.
 • طالعش گر زهره باشد در طرب ** میل کلی دارد و عشق و طلب‌‌
 • Kan dökücü huylu Mirrih’e mensup ise cenk, bühtan ve düşmanlık arar.
 • ور بود مریخی خون‌‌ریز خو ** جنگ و بهتان و خصومت جوید او
 • Yıldızların ardında yıldızlar vardır ki onlarda ihtirak ve nahis olmaz.
 • اخترانند از ورای اختران ** که احتراق و نحس نبود اندر آن‌‌
 • Onlar, bu meşhur yedi kat gökten başka diğer göklerde seyir ve hareket ederler. 755
 • سایران در آسمانهای دگر ** غیر این هفت آسمان معتبر
 • Birbirlerine bitişik ve birbirlerinden ayrı olmayan bu yıldızlar, Tanrı nurlarının ışığında dururlar.
 • راسخان در تاب انوار خدا ** نی بهم پیوسته نی از هم جدا
 • Her kimin talihi o yıldızlardan olursa o kimsenin zatı, kâfirleri taşlayıp yakar.
 • هر که باشد طالع او ز آن نجوم ** نفس او کفار سوزد در رجوم‌‌
 • Onun hışmı, bazen galip gelen, bazen mağlûp olan ve tesiri böylece değişerek yürüyen Mirrih’in hışmına benzemez.
 • خشم مریخی نباشد خشم او ** منقلب رو غالب و مغلوب خو
 • Galip nur, noksandan ve karanlıktan emindir. Tanrı nurunun iki parmağı arasındadır.
 • نور غالب ایمن از نقص و غسق ** در میان اصبعین نور حق‌‌
 • O nuru, canlara Hak saçtı. Devletliler, onunla eteklerini doldurmuşlardır. 760
 • حق فشاند آن نور را بر جانها ** مقبلان برداشته دامانها
 • O nur saçısını bulan yüzünü Tanrı’nın gayrısından çevirmiştir.
 • و آن نثار نور را وایافته ** روی از غیر خدا بر تافته‌‌
 • Kimin aşk eteği yoksa o nur saçısından nasipsiz kalmıştır.
 • هر که را دامان عشقی نابده ** ز آن نثار نور بی‌‌بهره شده‌‌
 • Cüzülerin yüzü, külle doğrudur. Bülbüllerin aşkı güledir.
 • جزوها را رویها سوی کل است ** بلبلان را عشق با روی گل است‌‌
 • Öküzün rengini dışından, insanın rengini, sarı, kırmızı… her neyse içinden ara!
 • گاو را رنگ از برون و مرد را ** از درون جو رنگ سرخ و زرد را
 • İyi renkler, temizlik küpünden hâsıl olur. Çirkinlerin rengiyse, kirli kara sudan meydana gelir. 765
 • رنگهای نیک از خم صفاست ** رنگ زشتان از سیاه‌‌آبه‌‌ی جفاست‌‌
 • O lâtif rengin adı “Sıbgatullah-Tanrı boyası” dır. Bu kirli rengin kokusu ise… Tanrı lânetidir.
 • صبغة الله نام آن رنگ لطیف ** لعنة الله بوی این رنگ کثیف‌‌
 • Denizden olan, yine denize gider; nerden gelmişse, yine oraya varır.
 • آن چه از دریا به دریا می‌‌رود ** از همانجا کامد آن جا می‌‌رود
 • Dağ başından, hızlı hızlı akan seller; bizim tenimizden de aşka karışık olarak akıp giden can, aslına gidip kavuşur!
 • از سر که سیلهای تیز رو ** وز تن ما جان عشق آمیز رو
 • Yahudi padişahının ateş yaktırması, ateşin yanına, kim puta secde ederse ateşten kurtuldu diye bir put diktirmesi
 • آتش کردن پادشاه جهود و بت نهادن پهلوی آتش که هر که این بت را سجود کند از آتش برست
 • O köpek Yahudi, bak, ne tedbirde bulundu? Ateşin yanına bir put dikti.
 • آن جهود سگ ببین چه رای کرد ** پهلوی آتش بتی بر پای کرد
 • “Kim bu puta taparsa kurtulur. Secde etmeyen, ateşin tam ortasına oturur” dedi. 770
 • کان که این بت را سجود آرد برست ** ور نیارد در دل آتش نشست‌‌
 • O, bu nefis putunun cezasını vermeyince nefis putundan, başka bir put doğdu.
 • چون سزای این بت نفس او نداد ** از بت نفسش بتی دیگر بزاد
 • Putların anası nefsinizin putudur. Çünkü o put yılan, bu put ejderhadır.
 • مادر بتها بت نفس شماست ** ز آن که آن بت مار و این بت اژدهاست‌‌
 • Nefis; demir ve taştan yapılan çakmaktır, put kıvılcımdır. O kıvılcım su ile söner.
 • آهن و سنگ است نفس و بت شرار ** آن شرار از آب می‌‌گیرد قرار
 • Fakat taş ve demir (çakmak), su ile söner mi? Âdemoğlu’nda, bu ikisi oldukça ne vakit ve nasıl emin olur?
 • سنگ و آهن ز آب کی ساکن‌‌شود ** آدمی با این دو کی ایمن شود
 • Put, bir testide gizli kara sudur. Nefsi, muhakkak olarak o kara suya pınar bil. 775
 • بت سیاه‌‌آبه‌‌ست در کوزه نهان ** نفس مر آب سیه را چشمه دان‌‌