English    Türkçe    فارسی   

2
2671-2720

 • Nice saadetli yıldız, senin yüzünden ihtiraka düşmüştür. Nice askerler, nice topluluklar, senin yüzünden darmadağın olmuştur!”
 • بس ستاره‏ی سعد از تو محترق ** بس سپاه و جمع از تو مفترق‏
 • İblis’in Muaviye’ye cevap vermesi
 • باز جواب گفتن ابلیس معاویه را
 • İblis Muaviye’ye dedi ki: “Bu bağı çöz. Ben, kalpla halis için mehenğim.
 • گفت ابلیسش گشای این عقد را ** من محکم قلب را و نقد را
 • Hak, beni aslanla köpeği imtihan etmek için yarattı, halisle kalpı ayırt etmek için halk etti.
 • امتحان شیر و کلبم کرد حق ** امتحان نقد و قلبم کرد حق‏
 • Ben, kalpın yüzünü ne vakit karartmışım. Kuyumcuyum ben, ona daima değerini verdim.
 • قلب را من کی سیه رو کرده‏ام ** صیرفی‏ام قیمت او کرده‏ام‏
 • İyilere yol gösteririm, kuru dalları keserim. 2675
 • نیکوان را ره نمایی می‏کنم ** شاخه‏های خشک را بر می‏کنم‏
 • Bu otları niye ortaya koyarım? Hayvan hangi cinstendir, meydana çıksın diye.
 • این علفها می‏نهم از بهر چیست ** تا پدید آید که حیوان جنس کیست‏
 • Kurt, ceylândan bir yavru doğursa onun kurt yahut ceylân oluşunda şüphe edilir.
 • گرگ از آهو چو زاید کودکی ** هست در گرگیش و آهویی شکی‏
 • Önüne otla kemik koy. Bakalım hangisine tezce adım atacak, hangisine meyledecek?
 • تو گیاه و استخوان پیشش بریز ** تا کدامین سو کند او گام تیز
 • Eğer kemiğe gelirse köpektir, ota meylederse şüphe yok, ceylân cinsindendir.
 • گر به سوی استخوان آید سگ است ** ور گیا خواهد یقین آهو رگ است‏
 • Kahırla lütuf, birbirine eş oldu. Bu ikisinden bir hayır ve şer âlemi doğdu. 2680
 • قهر و لطفی جفت شد با همدگر ** زاد از این هر دو جهانی خیر و شر
 • Sen otla kemiği göster, nefis ve can gıdasını arz et.
 • تو گیاه و استخوان را عرضه کن ** قوت نفس و قوت جان را عرضه کن‏
 • Nefis gıdasını isterse aşağılıktır, ruh gıdasını isterse serverdir.
 • گر غذای نفس جوید ابتر است ** ور غذای روح خواهد سرور است‏
 • Tene hizmet ederse eşektir. Can denizine dalarsa inci bulur.
 • گر کند او خدمت تن هست خر ** ور رود در بحر جان یابد گهر
 • Gerçi bu ikisi birbirine aykırı, hayır ve şerdir ama ikisi de bir iş başındadır.
 • گر چه این دو مختلف خیر و شراند ** لیک این هر دو به یک کار اندراند
 • Peygamberler, ibadetlerini arz ederler, düşmanlar şehvetlerini. 2685
 • انبیا طاعات عرضه می‏کنند ** دشمنان شهوات عرضه می‏کنند
 • Ben iyiyi nasıl kötüleştirebilirim? Tanrı değilim ya! Ben bir davetçiyim, onları yaratan değil!
 • نیک را چون بد کنم یزدان نی‏ام ** داعیم من خالق ایشان نی‏ام‏
 • Güzeli çirkin yapabilir miyim? Rab değilim ki. Güzele çirkine bir aynayım.
 • خوب را من زشت سازم رب نه‏ام ** زشت را و خوب را آیینه‏ام‏
 • Hintli, bu, adamı kara suratlı gösteriyor diye aynayı yaktı.
 • سوخت هندو آینه از درد را ** کاین سیه رو می‏نماید مرد را
 • O beni gammaz yaptı, çirkin kimdir, güzel kim? Söyleyeyim diye o, beni doğru sözlü etti.
 • او مرا غماز کرد و راست گو ** تا بگویم زشت کو و خوب کو
 • Ben şahidim, şahidi zindana atmak nerede görülmüş? Zindan ehli değilim. Tanrı şahidimdir. 2690
 • من گواهم بر گوا زندان کجاست ** اهل زندان نیستم ایزد گواست‏
 • Ben de nerede meyveli bir ağaç görürsem onu dadı gibi besler, yetiştiririm.
 • هر کجا بینم نهال میوه‏دار ** تربیتها می‏کنم من دایه‏وار
 • Fakat nerede bir acı ve kuru ağaç görürsem fışkı, miskten kurtulsun diye keserim.
 • هر کجا بینم درخت تلخ و خشک ** می‏برم تا وارهد از پشک مشک‏
 • Kuru ağaç, bahçıvana “Yiğit, suçsuz, günahsız niye benim başımı kesiyorsun?” der.
 • خشک گوید باغبان را کای فتی ** مر مرا چه می‏بری سر بی‏خطا
 • Bahçıvan der ki: “Sus, kötü huylu. Kuruluğun suç olarak yetmez mi?”
 • باغبان گوید خمش ای زشت خو ** بس نباشد خشکی تو جرم تو
 • Kuru ağaç “Ben doğruyum, eğri değil. Niçin suçum yokken beni kesiyorsun der?” der. 2695
 • خشک گوید راستم من کژ نی‏ام ** تو چرا بی‏جرم می‏بری پیم‏
 • Bahçıvan der ki: “Kutlu bir şey olsaydın da keşke eğri olsaydın, fakat yaş olsaydın!
 • باغبان گوید اگر مسعودی‏ای ** کاشکی کژ بودی‏ای تر بودی‏ای‏
 • Öyle olsaydın Âbıhayatı çeker, dirilik suyu ile karışır, hayat bulurdun.
 • جاذب آب حیاتی گشته‏ای ** اندر آب زندگی آغشتی‏ای‏
 • Tohumun kötüymüş, aslın kötüymüş, güzel bir ağaca ulaşamamışsın.
 • تخم تو بد بوده است و اصل تو ** با درخت خوش نبوده وصل تو
 • Güzel bir ağaç dalı, kötü bir ağaca aşılansa o güzellik, kötü ağacın tabiatını da güzelleştirir.”
 • شاخ تلخ ار با خوشی وصلت کند ** آن خوشی اندر نهادش بر زند
 • Muaviye’nin Şeytan’a kızıp sert muamelede bulunması
 • عنف کردن معاویه با ابلیس‏
 • Emîr, Şeytana dedi ki: “Ey yol vurucu, delil getirme. Beni kandırmağa yol bulamazsın, yol arama. 2700
 • گفت امیر ای راه زن حجت مگو ** مر ترا ره نیست در من ره مجو
 • Sen bir dolandırıcısın ben de garip bir tacirim. Getirdiğin her elbiseyi nasıl alabilirim?
 • ره زنی و من غریب و تاجرم ** هر لباساتی که آری کی خرم‏
 • Kâfirlik edip pılımın, pırtımın etrafında dolaşma. Sen hiç kimsenin malına müşteri değilsin.
 • گرد رخت من مگرد از کافری ** تو نه ای رخت کسی را مشتری‏
 • Dolandırıcı müşteri olamaz. Müşteri gibi görünse bile bu, hileden, düzenden ibarettir.
 • مشتری نبود کسی را راه زن ** ور نماید مشتری مکر است و فن‏
 • Kim bilir, bu hasetçinin kabağında ne var? Tanrı, bu düşmanın elinden bizi kurtar, feryadımıza yetiş!
 • تا چه دارد این حسود اندر کدو ** ای خدا فریاد ما را زین عدو
 • Bir kere daha bana üfürür, beni bir kere daha afsunlarsa bu hırsız, hırkamı kaptı gitti! 2705
 • گر یکی فصلی دگر در من دمد ** در رباید از من این ره زن نمد
 • BASLIK YOK
 • نالیدن معاویه به حضرت حق تعالی از ابلیس و نصرت خواستن‏
 • Onun bu sözü duman gibidir. Ey Tanrı, elimi tut, yoksa kilimim elden gider.
 • این حدیثش همچو دود است ای اله ** دست گیر ار نه گلیمم شد سیاه‏
 • Bir delil getirmekle İblis’e üst olamam. Çünkü o, her yüce, her aşağılık kişinin fitnecisi, imtihancısıdır.
 • من به حجت بر نیایم با بلیس ** کاوست فتنه‏ی هر شریف و هر خسیس‏
 • “Allemel esma” ya bey olan Âdem bile bu köpeğin yıldırım gibi koşuşuna karşı yaya kalmıştır.
 • آدمی که علم الاسما بک است ** در تک چون برق این سگ بی‏تک است‏
 • Şeytan, onu bile cennetten yeryüzüne atmıştır. Âdem bile Simâk burcundayken balık gibi onun oltasına düşmüş,
 • از بهشت انداختش بر روی خاک ** چون سمک در شست او شد از سماک‏
 • “Rabbenâ, zalemnâ” diye ağlayıp feryat etmiştir. Onun hilesine, düzenine nihayet yoktur. 2710
 • نوحه‏ی إنا ظلمنا می‏زدی ** نیست دستان و فسونش را حدی‏
 • Onun her sözünde bir şey vardır, her sözünde yüz binlerce sihir gizlidir.
 • اندرون هر حدیث او شر است ** صد هزاران سحر در وی مضمر است‏
 • Erlerin erliklerini bir nefeste bağlar; kadının erkeğin hevesini bir nefeste arttırır.
 • مردی مردان ببندد در نفس ** در زن و در مرد افروزد هوس‏
 • Ey halkı yakıp yandıran fitneci İblis, niçin beni uyandırdın? Doğruyu söyle!
 • ای بلیس خلق سوز فتنه جو ** بر چی‏ام بیدار کردی راست گو
 • BASLIK YOK
 • باز تقریر ابلیس تلبیس خود را
 • Şeytan, “Kötü zan sahibi olan kişi, yüz nişan da olsa doğruyu işitmez.
 • گفت هر مردی که باشد بد گمان ** نشنود او راست را با صد نشان‏
 • Bir gönül, hayale düştü mü delil getirsen bile hayali artar. 2715
 • هر درونی که خیال‏اندیش شد ** چون دلیل آری خیالش بیش شد
 • Söz, o gönülde illet haline gelir; gazinin kılıcı hırsıza âlet olur.
 • چون سخن دروی رود علت شود ** تیغ غازی دزد را آلت شود
 • Bu takdirde, öyle adama verilecek cevap susmaktan ibarettir. Ahmakla konuşmak deliliktir.
 • پس جواب او سکوت است و سکون ** هست با ابله سخن گفتن جنون‏
 • Ey ahmak, benim şerrimden Tanrı’ya ne ağlayıp sızlanıyorsun? Sen, o aşağılık nefsinin şerrinden ağla, sızlan!
 • تو ز من با حق چه نالی ای سلیم ** تو بنال از شر آن نفس لئیم‏
 • Sen helva yersin, çıban olur; sıtmaya tutulursun, sıhhatin bozulur.
 • تو خوری حلوا تو را دنبل شود ** تب بگیرد طبع تو مختل شود
 • Sonra da İblis’e suçu yokken lânet edersin. Niçin o şeytanlığı kendinde görmezsin? 2720
 • بی‏گنه لعنت کنی ابلیس را ** چون نبینی از خود آن تلبیس را