English    Türkçe    فارسی   

2
456-505

 • Türk sağ oldukça mutlaka kendisine bir otağ bulur, hele Hak kapısının azizi olursa.
 • ترک چون باشد بیابد خرگهی ** خاصه چون باشد عزیز درگهی‏
 • Bütün kemiklerin İsa Aleyhisselâm’ın duasıyla dirilmesi
 • تمامی قصه‏ی زنده شدن استخوانها به دعای عیسی علیه السلام
 • İsa, o gencin isteğiyle kemiklere Allah adını okudu.
 • خواند عیسی نام حق بر استخوان ** از برای التماس آن جوان‏
 • Allah’ın hükmü, o çiğ herif için o kemikleri diriltti.
 • حکم یزدان از پی آن خام مرد ** صورت آن استخوان را زنده کرد
 • Aradan bir kara aslan da dirilip sıçradı, ahmağa bir pençe vurup öldürdü.
 • از میان بر جست یک شیر سیاه ** پنجه‏ای زد کرد نقشش را تباه‏
 • Kellesini kopardı, hemen beynini yere akıttı. Kafasında ceviz içi kadar beyin bile yoktu. 460
 • کله‏اش بر کند مغزش ریخت زود ** مغز جوزی کاندر او مغزی نبود
 • Zaten beyni bile olsaydı o kırılmakta, o helâk olmakla ancak bedeni zail olur, ruhu kalırdı.
 • گر و را مغزی بدی اشکستنش ** خود نبودی نقص الا بر تنش‏
 • İsa aslana ,”Neden derhal onu paraladın?” dedi. Aslan, ”Sen ondan sıkılmış, perişan bir hale gelmiştin de ondan “ diye cevap verdi.
 • گفت عیسی چون شتابش کوفتی ** گفت ز آن رو که تو زو آشوفتی‏
 • İsa, “O halde niçin kanını içmedin?” deyince de dedi ki: “O benim rızkım değildi. Bana nasip olmamıştı.”
 • گفت عیسی چون نخوردی خون مرد ** گفت در قسمت نبودم رزق خورد
 • Nice kişiler vardır ki, o kükremiş aslan gibi avını yemeden dünyadan gitmiştir.
 • ای بسا کس همچو آن شیر ژیان ** صید خود ناخورده رفته از جهان‏
 • Kısmeti bir saman çöpü bile değilken hırsı dağ kadar. Allah’a yüzü yok. Âlem yanında kadir kıymet kazanmış! 465
 • قسمتش کاهی نه و حرصش چو کوه ** وجه نه و کرده تحصیل وجوه‏
 • Ey bize güç şeyleri kolaylaştıran Allah! Bizi abes ve boş şeylerden kurtar.
 • ای میسر کرده بر ما در جهان ** سخره و بیگار ما را وارهان‏
 • Bize rızık diye gösterdin, hâlbuki tuzakmış. Bize her şeyi olduğu gibi göster.
 • طعمه بنموده به ما و آن بوده شست ** آن چنان بنما به ما آن را که هست‏
 • O aslan ,”Ey Mesih, bu avlanma ancak ibret içindi.
 • گفت آن شیر ای مسیحا این شکار ** بود خالص از برای اعتبار
 • Eğer benim dünyada rızkım olsaydı ölülerle ne işim vardı, nasıl olurdu da ölürdüm?
 • گر مرا روزی بدی اندر جهان ** خود چه کاراستی مرا با مردگان‏
 • Fakat berrak suyu bulup da eşek gibi içine işeyenin lâyığı budur. 470
 • این سزای آن که یابد آب صاف ** همچو خر در جو بمیزد از گزاف‏
 • Eşek o ırmağın kadrini bilse ayağını sokacağı yerde başını kaldırırdı.
 • گر بداند قیمت آن جوی خر ** او بجای پا نهد در جوی سر
 • Hayat veren bir suya sahip öyle bir peygamber bulur da,
 • او بیابد آن چنان پیغمبری ** میر آبی زندگانی پروری‏
 • “Ey Âbıhayat sahibi, bizi, ol, emriyle dirilt.” Deyip nasıl ölmez?” dedi.
 • چون نمیرد پیش او کز امر کن ** ای امیر آب ما را زنده کن‏
 • Sen de kendine gel, köpek nefsini diriltmeyi isteme. Çünkü o nice zamandır senin düşmanındır.
 • هین سگ نفس ترا زنده مخواه ** کاو عدوی جان تست از دیرگاه‏
 • Bu köpeği can avından alıkoyan kemiğin başına toprak! 475
 • خاک بر سر استخوانی را که آن ** مانع این سگ بود از صید جان‏
 • Köpek değilsen neden kemiğe âşıksın, sülük gibi neden kanı seviyorsun?
 • سگ نه‏ای بر استخوان چون عاشقی ** دیوچه‏وار از چه بر خون عاشقی‏
 • O ne biçim gözdür ki görmez, sınamalarda ancak rüsvay olur!
 • آن چه چشم است آن که بیناییش نیست ** ز امتحانها جز که رسواییش نیست‏
 • Zanlarda bazen hata olur; fakat bu ne biçim zandır ki yoldan kör olarak gelmektedir!
 • سهو باشد ظنها را گاه گاه ** این چه ظن است این که کور آمد ز راه‏
 • Ey başkalarına ağlayan göz, gel, bir müddetçik otur da kendine ağla!
 • دیده آ بر دیگران نوحه‏گری ** مدتی بنشین و بر خود می‏گری‏
 • Dal, ağlayan buluttan yeşerir, tazeleşir. Çünkü mum, ağlamakla daha aydın bir hale gelir. 480
 • ز ابر گریان شاخ سبز و تر شود ** ز آنکه شمع از گریه روشن‏تر شود
 • Nerde ağlıyorlarsa orda otur, çünkü sen, ağlamaya daha lâyıksın!
 • هر کجا نوحه کنند آن جا نشین ** ز آنکه تو اولیتری اندر حنین‏
 • EKSIK
 • ز آن که ایشان در فراق فانی‏اند ** غافل از لعل بقای کانی‏اند
 • Çünkü gönülde taklit nakşı var; yürü bendini gözyaşıyla yık!
 • ز آن که بر دل نقش تقلید است بند ** رو به آب چشم بندش را برند
 • Taklit, her iyiliğin afetidir. Sağlam bir dağ bile hakikatte samandan ibarettir.
 • ز آن که تقلید آفت هر نیکویی است ** که بود تقلید اگر کوه قوی است‏
 • Köre; kuvvetli ve tez kızar olsa bile bir et parçasıdır, gözü yok! 485
 • گر ضریری لمترست و تیز خشم ** گوشت پاره‏ش دان چو او را نیست چشم‏
 • Kıldan ince söz söylese bile gönlünün, o sözden haberi olmaz.
 • گر سخن گوید ز مو باریکتر ** آن سرش را ز آن سخن نبود خبر
 • Kendi sözüyle sarhoş olur ama onunla şarap arasında ne kadar yol var!
 • مستیی دارد ز گفت خود و لیک ** از بر وی تا به می راهی است نیک‏
 • Irmağa benzer, su içemez ki. Su, arktan su içecekler için akıp gider.
 • همچو جوی است او نه او آبی خورد ** آب از او بر آب خواران بگذرد
 • Onun içindir ki su, arkta durmaz; su susamış değildir ki, su içemez ki!
 • آب در جو ز آن نمی‏گیرد قرار ** ز آن که آن جو نیست تشنه و آب خوار
 • Taklide düşen ney gibi feryat eder ama ancak o feryadı dinlemek isteyen için. 490
 • همچو نایی ناله‏ی زاری کند ** لیک بیگار خریداری کند
 • Mukallit, söz söylerken ağlasa bile habîsin maksadı, ancak tamahtır.
 • نوحه‏گر باشد مقلد در حدیث ** جز طمع نبود مراد آن خبیث‏
 • Ağlar da yanık sözler söyler. Fakat kendisinde yanan yürek nerde, yırtılan etek nerde?
 • نوحه‏گر گوید حدیث سوزناک ** لیک کو سوز دل و دامان چاک‏
 • Muhakkikle mukallit arasında çok fark vardır. Bu Davut gibidir, öbürü ses gibi!
 • از محقق تا مقلد فرق‏هاست ** کاین چو داود است و آن دیگر صداست‏
 • Bunun sözleri yanıklıktan doğar, öbürüyse söylenmiş köhne sözleri belleyip nakleder.
 • منبع گفتار این سوزی بود ** و آن مقلد کهنه آموزی بود
 • Kendine gel, kendine! O hüzünlü sözlere kapılma. Öküzün üstünde yük var, kağnı da feryat edip ağlıyor! 495
 • هین مشو غره بدان گفت حزین ** بار بر گاو است و بر گردون حنین‏
 • Ama mukallit da sevaptan mahrum değildir. Hesaba gelince ağlayıcıya da para verirler.
 • هم مقلد نیست محروم از ثواب ** نوحه‏گر را مزد باشد در حساب‏
 • Kâfir de Allah der, mümin de. Fakat ikisinin arasında adamakıllı fark var.
 • کافر و مومن خدا گویند لیک ** در میان هر دو فرقی هست نیک‏
 • O yoksul, ekmek için Allah der, haramdan çekinense candan, gönülden.
 • آن گدا گوید خدا از بهر نان ** متقی گوید خدا از عین جان‏
 • Eğer yoksul, söylediği sözü bilseydi, gözünde ne az kalırdı ne çok!
 • گر بدانستی گدا از گفت خویش ** پیش چشم او نه کم ماندی نه پیش‏
 • Ekmek isteyen yıllardır Allah der, fakat saman için Mushaf taşıyan eşeğe benzer. 500
 • سالها گوید خدا آن نان خواه ** همچو خر مصحف کشد از بهر کاه‏
 • Dudağındaki gönlünden doğsa, gönlünü aydınlatsaydı bedeni zerre zerre olurdu.
 • گر بدل در تافتی گفت لبش ** ذره ذره گشته بودی قالبش‏
 • Şeytan’ın adı büyü yapmaya yara, sen de Allah adıyla mangır elde edersin!
 • نام دیوی ره برد در ساحری ** تو به نام حق پشیزی می‏بری‏
 • Köylünün karanlıkta öküz sanıp aslanı okşaması
 • خاریدن روستایی در تاریکی شیر را به گمان آن که گاو اوست
 • Köylünün biri, öküzünü ahıra bağlamıştı. Aslan gelip öküzü yedi, yerine geçip oturdu.
 • روستایی گاو در آخر ببست ** شیر گاوش خورد و بر جایش نشست‏
 • Köylü geceleyin ahıra gidip köşeye, bucağa el atarak öküzü aramaya koyuldu.
 • روستایی شد در آخر سوی گاو ** گاو را می‏جست شب آن کنج کاو
 • Elini aslana sürmekte, sırtını yağrısını yukarı aşağı okşamaktaydı. 505
 • دست می‏مالید بر اعضای شیر ** پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر