English    Türkçe    فارسی   

3
3582-3631

 • Fakat bir şeyde nas yoksa orada kıyasa girişir, kıyastan ibret alır, kıyasla hüküm verir.
 • چون نیابد نص اندر صورتی ** از قیاس آنجا نماید عبرتی
 • Nasla kıyası benzetiş
 • تشبیه نص با قیاس
 • Nassı Ruhulkudüs’ün vahyi bil, Aklı cüz’inin kıyası, bundan aşağıdır.
 • نص وحی روح قدسی دان یقین ** وان قیاس عقل جزوی تحت این
 • Akıl, canla idrak sahibi olmuş, canla aydınlanmıştır. Ruh, nasıl olur da aklın tasarrufuna girer?
 • عقل از جان گشت با ادراک و فر ** روح او را کی شود زیر نظر
 • Fakat ruh, akla tesir eder de akıl, o tesir altında tedbire girişir. 3585
 • لیک جان در عقل تاثیری کند ** زان اثر آن عقل تدبیری کند
 • Ruh, Nuh’u tasdik ettiği gibi seni de tasdik etti, senin emrine de tabi olduysa nerede deniz, nerede gemi, nerede Nuh tufanı?
 • نوح‌وار ار صدقی زد در تو روح ** کو یم و کشتی و کو طوفان نوح
 • Akıl, eseri ruh sanır ama güneşin nuru güneşin cirminden büsbütün ayrıdır.
 • عقل اثر را روح پندارد ولیک ** نور خور از قرص خور دورست نیک
 • O yüzden salik, ruhun nurundan aslına ulaşmak için bir lokma ekmeğe kanaat etti.
 • زان به قرصی سالکی خرسند شد ** تا ز نورش سوی قرص افکند شد
 • Çünkü aşağılara vuran nur, gece gündüz daimî değildir ki… Geçer gider.
 • زانک این نوری که اندر سافل است ** نیست دایم روز و شب او آفل است
 • Fakat nurun aslına ulaşıp orada yurt edinen kişi, daima o nura gark olmuştur. 3590
 • وانک اندر قرص دارد باش و جا ** غرقه‌ی آن نور باشد دایما
 • Ne bulut yolunu keser, ne nuru gurub eder. O, artık ayrılıktan kurtulmuş, güzelleşmiştir.
 • نه سحابش ره زند خود نه غروب ** وا رهید او از فراق سینه کوب
 • Bu makama eren kişinin aslı, ya göklerdendir. Yahut topraktır da topraklıktan tamamıyla çıkmıştır.
 • این‌چنین کس اصلش از افلاک بود ** یا مبدل گشت گر از خاک بود
 • Çünkü bu güneşin şuaı daimî olarak dursa toprağa mensup olan tahammül edemez ki…
 • زانک خاکی را نباشد تاب آن ** که زند بر وی شعاعش جاودان
 • Güneşin ziyası daima toprağa vurup dursa toprağı öyle bir yakar ki yeryüzünde hiçbir verim kalmaz, hiçbir meyve bitmez.
 • گر زند بر خاک دایم تاب خور ** آنچنان سوزد که ناید زو ثمر
 • Daima suda kalmak balığın harcıdır. Yılan, nereden balıkla yoldaşlık edebilecek? 3595
 • دایم اندر آب کار ماهی است ** مار را با او کجا همراهی است
 • Fakat dağlarda öyle düzenbaz yılanlar vardır ki bu denizde balıklık etmeye kalkışırlar.
 • لیک در که مارهای پر فن‌اند ** اندرین یم ماهییها می‌کنند
 • Hileleri halkın aklını başından alırsa da denizden nefretleri, nihayet kendilerini rezil eder gider.
 • مکرشان گر خلق را شیدا کند ** هم ز دریا تاسه‌شان رسوا کند
 • Bu denizde de öyle hünerli balıklar vardır ki yılana bile sihir yapar, balık haline koyarlar.
 • واندرین یم ماهیان پر فن‌اند ** مار را از سحر ماهی می‌کنند
 • Ululuk denizinin dibindeki balıklara deniz, sihri helâl öğretmiştir.
 • ماهیان قعر دریای جلال ** بحرشان آموخته سحر حلال
 • Olmayacak şey, onların himmetiyle olur. Pis, oraya vardı mı tertemiz olur, kutlu bir hale girer. 3600
 • بس محال از تاب ایشان حال شد ** نحس آنجا رفت و نیکوفال شد
 • Bu sözü kıyamete kadar söylesem, bu bahsi kıyamete kadar uzatsam bitmez… Yüzlerce kıyamet kopar, geçer de yine bu bahis tamamlanmaz.
 • تا قیامت گر بگویم زین کلام ** صد قیامت بگذرد وین ناتمام
 • Şeyhin dilinden hikmetler coşunca müritlerle dinleyenlerin takınmaları lâzım olan edep ve terbiye
 • آداب المستمعین والمریدین عند فیض الحکمة من لسان الشیخ
 • Bu sözlerim, insanlara bir tekrarlamadır, ama bence tekrarlanan, tazelenip uzayan bir ömürdür.
 • بر ملولان این مکرر کردنست ** نزد من عمر مکرر بردنست
 • Mum, birbiri üstüne çıkan kıvılcımlarla yanar, alevlenir. Toprak, birbiri üstüne vuran ziyalarla altın haline gelir, parlar.
 • شمع از برق مکرر بر شود ** خاک از تاب مکرر زر شود
 • Binlerce istekli olsa da bir de usanan kişi bulunsa elçi, elçilik yapmak istemez, gönlü soğur.
 • گر هزاران طالب‌اند و یک ملول ** از رسالت باز می‌ماند رسول
 • Bu sır söyleyen gönül elçileri, İsrafil huylu dinleyici isterler. 3605
 • این رسولان ضمیر رازگو ** مستمع خواهند اسرافیل‌خو
 • Padişahlar gibi azamet sahibidir bunlar. Cihan halkından kulluk isterler.
 • نخوتی دارند و کبری چون شهان ** چاکری خواهند از اهل جهان
 • Huzurlarında edebe riayet etmedikçe elçiliklerinden nasıl faydalanabilirsin?
 • تا ادبهاشان بجاگه ناوری ** از رسالتشان چگونه بر خوری
 • Önlerinde iki büklüm eğilmedikçe o emaneti sana verirler mi hiç?
 • کی رسانند آن امانت را بتو ** تا نباشی پیششان راکع دوتو
 • Onlarca öyle her edep, her terbiye de beğenilmez. Çünkü onlar, ulu bir tapıdan gelmişlerdir.
 • هر ادبشان کی همی‌آید پسند ** کامدند ایشان ز ایوان بلند
 • Onlar yoksul değiller ki ettiğin hizmetlere karşı teşekkür etsinler, minnet altında kalsınlar a müzevir! 3610
 • نه گدایانند کز هر خدمتی ** از تو دارند ای مزور منتی
 • Fakat ey gönül, bunca rağbetsizliğie rağmen sen yine padişahın sadakasını saç, esirgeme!
 • لیک با بی‌رغبتیها ای ضمیر ** صدقه‌ی سلطان بیفشان وا مگیر
 • Ey gökyüzünün elçisi, sen usananlara bakma, atını sıçratadur, oynatadur!
 • اسپ خود را ای رسول آسمان ** در ملولان منگر و اندر جهان
 • Ne mutludur ki o Türk ki savaşa girişir, dayanır da atını ateşler dolu hendeğe bile sürer, ateşler dolu hendekten bile sıçratır…
 • فرخ آن ترکی که استیزه نهد ** اسپش اندر خندق آتش جهد
 • Atını öyle sürer, öyle şahlandırır ki gökyüzüne çıkmaya kalkışır.
 • گرم گرداند فرس را آنچنان ** که کند آهنگ اوج آسمان
 • Ne kimseyi görür, ne kimsenin hasedine bakar. Her şeyden gözünü yummuştur; ateş gibi kuruyu da yakmıştır, yaşı da. 3615
 • چشم را از غیر و غیرت دوخته ** همچو آتش خشک و تر را سوخته
 • Yaptığı işten bir pişmanlık duyar ve bu pişmanlık ona bir ayıp olursa o, önce pişmanlığa ateş salar, yakıp yandırır.
 • گر پشیمانی برو عیبی کند ** آتش اول در پشیمانی زند
 • Zaten adam, bir işte ayak diredi mi hiç yoktan pişmanlık meydana gelmez ki!
 • خود پشیمانی نروید از عدم ** چون ببیند گرمی صاحب‌قدم
 • Her hayvanın, düşmanının kokusunu duyup çekinmesi, kendisinden çekinilmeye, kaçmaya, karşı koymaya imkân bulunmayan birisiyle düşmanlığa kalkışan adamın ziyankârlığı
 • شناختن هر حیوانی بوی عدو خود را و حذر کردن و بطالت و خسارت آنکس کی عدو کسی بود کی ازو حذر ممکن نیست و فرار ممکن نی و مقابله ممکن نی
 • At, aslanın sesini de tanır, kokusunu da duyar. Hayvandır ama düşmanını bilmemesi, duymaması pek nadirdir.
 • اسپ داند بانگ و بوی شیر را ** گر چه حیوانست الا نادرا
 • Hatta zaten yalnız at değil, her hayvan, düşmanını, nişanından, eserinden tanır, bilir.
 • بل عدو خویش را هر جانور ** خود بداند از نشان و از اثر
 • Yarasacık gündüz uçamaz, hırsızlar gibi geceleyin çıkar, yayılır. 3620
 • روز خفاشک نیارد بر پرید ** شب برون آمد چو دزدان و چرید
 • Hayvanlardan hepsinden daha mahrum hayvan yarasadır. Meydanda ki güneşin düşmanıdır o.
 • از همه محروم‌تر خفاش بود ** که عدو آفتاب فاش بود
 • Fakat ne ben senin düşmanınım diye güneşe karşı koyabilir, ne nefretiyle onu uzaklaştırabilir!
 • نه تواند در مصافش زخم خورد ** نه بنفرین تاندش مهجور کرد
 • Güneş, yarasanın derdine, kahrına bakıp yüzünü döndürse, gizlense bu,
 • آفتابی که بگرداند قفاش ** از برای غصه و قهر خفاش
 • Güneşin son derece lütfuna, güneşin en üstün bir kemale sahip bulunuşuna delâlet eder. Yoksa hiç yarasa güneşe mâni olabilir mi?
 • غایت لطف و کمال او بود ** گرنه خفاشش کجا مانع شود
 • Düşmanlığa kalkışacaksan düşmanlık edebileceğin birisiyle savaş ki onu esir edebilmek mümkün olsun. 3625
 • دشمنی گیری بحد خویش گیر ** تا بود ممکن که گردانی اسیر
 • Karta, denizle nasıl savaşa girişebilir? Girişirse aptaldır, kendi saçını, sakalını yolar.
 • قطره با قلزم چو استیزه کند ** ابلهست او ریش خود بر می‌کند
 • Hilesi, saçından sakalından ileri gidemez ki. Nasıl olur da ayın odasındaki perdeyi yırtabilir?
 • حیلت او از سبالش نگذرد ** چنبره‌ی حجره‌ی قمر چون بر درد
 • Güneşe düşmanlık eden şu azara uğrar: Ey güneşin güneşine düşman olan,
 • با عدو آفتاب این بد عتاب ** ای عدو آفتاب آفتاب
 • Sen öyle bir güneşe düşmansın ki onun ışığından güneş de titremektedir, yıldız da!
 • ای عدو آفتابی کز فرش ** می‌بلرزد آفتاب و اخترش
 • Sen, onun düşmanı değilsin, kendinin düşmanısın. Sen odun olsan ateşe ne gam, o ne yapsın? 3630
 • تو عدو او نه‌ای خصم خودی ** چه غم آتش را که تو هیزم شدی
 • Ne şaşılacak şey… Hiç senin yanışınla onun ışığı, onun harareti azalır mı? Yahut da hiç sen yanıp yakılıyorsun diye gamlanır mı?
 • ای عجب از سوزشت او کم شود ** یا ز درد سوزشت پر غم شود