English    Türkçe    فارسی   

6
2509-2558

 • Bu gürültüyü, bu kap tutu göremiyorum, beni mazur tut diyorsun âdeta.
 • غلغل و طاق و طرنب و گیر و دار  ** که نمی‌بینم مرا معذور دار 
 • Tirmiz padişahı Seyyid’in “ Kim filân işi görmek üzere Semerkand’a üç yahut dört günde gidebilirse ona elbise, at, köle ce cariyeyle şu kadar altın vereceğim” diye tellâl çağırtması, köyde bulunan Delkak’ın bunu duyup “Ben gidemem, bu iş benim işim değil” diye padişaha müracaat etmesi
 • منادی کردن سید ملک ترمد کی هر کی در سه یا چهار روز به سمرقند رود به فلان مهم خلعت و اسپ و غلام و کنیزک و چندین زر دهم و شنیدن دلقک خبر این منادی در ده و آمدن به اولاقی نزد شاه کی من باری نتوانم رفتن 
 • Delkak, Tirmiz’de padişah olan Seyyid’in her şeyi bilen akıllı bir maskarasıydı. 2510
 • سید ترمد که آنجا شاه بود  ** مسخره‌ی او دلقک آگاه بود 
 • Padişahın Semerkant’da mühim bir işi vardı. O işi derhal yapıp gelecek bir adam aradı.
 • داشت کاری در سمرقند او مهم  ** جست‌الاقی تا شود او مستتم 
 • “Beş günde oraya gidip gelecek ve bana haber getirecek olana hazineler vereceğim” diye tellal çağırttı.
 • زد منادی هر که اندر پنج روز  ** آردم زانجا خبر بدهم کنوز 
 • Delkak, köydeydi. Bunu duyunca eşeğine bindi. Tirmiz’e doğru koşturmaya başladı.
 • دلقک اندر ده بد و آن را شنید  ** بر نشست و تا بترمد می‌دوید 
 • Öyle koşturuyordu ki eşek sakatlandı. Ata bindi at da çatladı.
 • مرکبی دو اندر آن ره شد سقط  ** از دوانیدن فرس را زان نمط 
 • Nihayet yol tozlarına bulanmış bir halde Tirmiz’e gelip divana girdi. Vakitsiz olmakla beraber padişahın huzuruna girmek istedi. 2515
 • پس به دیوان در دوید از گرد راه  ** وقت ناهنگام ره جست او به شاه 
 • Divana bir fısıltıdır düştü. Padişah da vehimlendi âdeta.
 • فجفجی در جمله‌ی دیوان فتاد  ** شورشی در وهم آن سلطان فتاد 
 • Şehrin ileri gelenleri de ürktüler, geri kalanları da. Acaba diyorlardı, ne fitne ne kötülük çıktı?
 • خاص و عام شهر را دل شد ز دست  ** تا چه تشویش و بلا حادث شدست 
 • Kuvvetli bir düşman mı kast etti bize, yoksa kaza ve kaderden helâk edici bir felakete mi uğradık?
 • یا عدوی قاهری در قصد ماست  ** یا بلایی مهلکی از غیب خاست 
 • Ne oldu da Delkak, köyden kalktı, böyle aceleyle yola düştü, yolda birkaç tane Arap atını çatlattı?
 • که ز ده دلقک به سیران درشت  ** چند اسپی تازی اندر راه کشت 
 • Halk, padişahın sarayının kapısına toplandı. Bakalım Delkak, böyle acele niçin geldi diye bekliyorlardı. 2520
 • جمع گشته بر سرای شاه خلق  ** تا چرا آمد چنین اشتاب دلق 
 • Onun acelesinden, o telaşından Tirmiz’de bir gürültüdür koptu.
 • از شتاب او و فحش اجتهاد  ** غلغل و تشویش در ترمد فتاد 
 • Biri iki eliyle dizlerini dövüyor, öbürü eyvahlar olsun, başımıza gelenler nedir, diye bağırıyordu.
 • آن یکی دو دست بر زانوزنان  ** وآن دگر از وهم واویلی‌کنان 
 • Herkes, korkudan, gürültüden bir felaket düşünmede, bir başka çeşit düşünceye kapılmada, yüzlerce hayallere düşmedeydi.
 • از نفیر و فتنه و خوف نکال  ** هر دلی رفته به صد کوی خیال 
 • Hırkamıza düşen bu ateş nedir, diye herkes aklınca bir şeyler kuruyordu.
 • هر کسی فالی همی‌زد از قیاس  ** تا چه آتش اوفتاد اندر پلاس 
 • Delkak, huzuruna gitmek istedi. Padişah derhal izin verdi. Yeri öpünce padişah “Ne oldu yahu” dedi. 2525
 • راه جست و راه دادش شاه زود  ** چون زمین بوسید گفتش هی چه بود 
 • Kim, o ekşi suratlı adama bir şey sorduysa parmağını ağzına götürüp sus demekteydi.
 • هرکه می‌پرسید حالی زان ترش  ** دست بر لب می‌نهاد او که خمش 
 • Bu hareketinden halkın, vehmi artıyor, herkes derleniyor, şaşırıp kalıyordu.
 • وهم می‌افزود زین فرهنگ او  ** جمله در تشویش گشته دنگ او 
 • Delkak, padişahın emri üzerine ey kerem sahibi padişahım dedi, bir an dur da nefes alayım.
 • کرد اشارت دلق که ای شاه کرم  ** یک‌دمی بگذار تا من دم زنم 
 • Aklım başıma gelsin. Çünkü acayip bir âleme düştüm.
 • تا که باز آید به من عقلم دمی  ** که فتادم در عجایب عالمی 
 • Bir an geçti ama padişah da vehme, zanna kapıldı. Boğazı da acıdı, ağzının tadı da kaçtı. 2530
 • بعد یک ساعت که شه از وهم و ظن  ** تلخ گشتش هم گلو و هم دهن 
 • Çünkü Delkak’ı hiç böyle görmemişti. Ondan daha hoş bir nedimi yoktu.
 • که ندیده بود دلقک را چنین  ** که ازو خوشتر نبودش هم‌نشین 
 • Daima hikâyeler söyler, lâtifeler eder, padişahı sevindirir, güldürürdü.
 • دایما دستان و لاغ افراشتی  ** شاه را او شاد و خندان داشتی 
 • Huzurda oturdu mu öyle bir güldürürdü ki padişah, kahkaha atarken iki eliyle karnını tutmaya mecbur olurdu.
 • آن چنان خندانش کردی در نشست  ** که گرفتی شه شکم را با دو دست 
 • Kahkahadan terlere batar, yüzüstü yerlere yıkılırdı.
 • که ز زور خنده خوی کردی تنش  ** رو در افتادی ز خنده کردنش 
 • Bu günse yüzü sapsarıydı, suratı asıktı. Parmağını ağzına götürüp sus padişahım diyordu. Bu ne haldi? 2535
 • باز امروز این چنین زرد و ترش  ** دست بر لب می‌زند کای شه خمش 
 • Padişah, ne felâket var acaba diye vehimlendikçe vehimleniyor, hayallendikçe hayalleniyordu.
 • وهم در وهم و خیال اندر خیال  ** شاه را تا خود چه آید از نکال 
 • Harzemşah, pek zâlimdi, pek kan dökücüydü. Padişahın gönlünde o yüzden zaten gam, gussa vardı.
 • که دل شه با غم و پرهیز بود  ** زانک خوارمشاه بس خون‌ریز بود 
 • O taraflardaki birçok padişahları ya hileyle, ya kuvvetle öldürmüş, yok etmişti o inatçı.
 • بس شهان آن طرف را کشته بود  ** یا به حیله یا به سطوت آن عنود 
 • Tirmiz padişahı da bundan vehimleniyordu zaten. Delkak’ın halinden vehim büsbütün arttı.
 • این شه ترمد ازو در وهم بود  ** وز فن دلقک خود آن وهمش فزود 
 • Dedi ki: çabuk söyle, ne var? Kimden bu derece perişan oldun? 2540
 • گفت زوتر بازگو تا حال چیست  ** این چنین آشوب و شور تو ز کیست 
 • Delkak cevap verdi: Köyde duydum ki padişah, her ana caddenin başında bir tellal bağırtmış.
 • گفت من در ده شنیدم آنک شاه  ** زد منادی بر سر هر شاه‌راه 
 • Üç günde Semerkant’a kadar gidecek adama hazineler bağışlatacağım demiş.
 • که کسی خواهم که تازد در سه روز  ** تا سمرقند و دهم او را کنوز 
 • Koşa, koşa aceleyle geldim ki ben de o kudret olmadığını söyleyeyim.
 • من شتابیدم بر تو بهر آن  ** تا بگویم که ندارم آن توان 
 • Benden böyle çeviklik gelmez. Hiç olmazsa bunu benden umma!
 • این چنین چستی نیاید از چو من  ** باری این اومید را بر من متن 
 • Padişah hay canına lânet olsun dedi, şehre yüzlerce korku saldın. 2545
 • گفت شه لعنت برین زودیت باد  ** که دو صد تشویش در شهر اوفتاد 
 • A ham herif, bu kadar şey için ota da ateş saldın, otlağa da.
 • از برای این قدر خام‌ریش  ** آتش افکندی درین مرج و حشیش 
 • Şu davullu, bayraklı hamlar da, biz yokluk yurdundan haberciyiz diye bağırıp dururlar ya!
 • هم‌چو این خامان با طبل و علم  ** که الاقانیم در فقر و عدم 
 • Hepsi dünyaya bir şeyhlik lâfıdır atmış, kendisini Beyazıd yerine koymuştur.
 • لاف شیخی در جهان انداخته  ** خویشتن را بایزیدی ساخته 
 • Kendi kendine yola girmiş, kendi kendine ulaşmış; bir dava yurdunda meclis kurmuştur.
 • هم ز خود سالک شده واصل شده  ** محفلی واکرده در دعوی‌کده 
 • Kendi kendisine gelin güvey olan gibi. Kız tarafını hiç bundan haberi yokken güvey evi birbirine girer. 2550
 • خانه‌ی داماد پرآشوب و شر  ** قوم دختر را نبوده زین خبر 
 • İş yarıdan yarıya düzeldi, biz, bize gereken şartları yerine getirdik.
 • ولوله که کار نیمی راست شد  ** شرطهایی که ز سوی ماست شد 
 • Evleri süpürdük, bezedik. Bu hevesle âdeta sarhoş olduk, bu işe hoş bir surette giriştik der.
 • خانه‌ها را روفتیم آراستیم  ** زین هوس سرمست و خوش برخاستیم 
 • Fakat o taraftan bir haber geldi mi hayır. O damdan bir kuş uçup bu yana ulaştı mı? Hayır!
 • زان طرف آمد یکی پیغام نی  ** مرغی آمد این طرف زان بام نی 
 • Bu birbiri üstüne ulanan elçilikler, bu gürültü patırtı üzerine o taraftan size bir cevap geldi mi? Ne gezer?
 • زین رسالات مزید اندر مزید  ** یک جوابی زان حوالیتان رسید 
 • Gelmedi ama sevgilimiz biliyor ya. Mutlaka gönülden gönle yol vardır derler. 2555
 • نی ولیکن یار ما زین آگهست  ** زانک از دل سوی دل لا بد رهست 
 • Peki ama umduğumuz sevgiliden niye mektubumuza cevap gelmedi, niye yol bomboş öyleyse?
 • پس از آن یاری که اومید شماست  ** از جواب نامه ره خالی چراست 
 • Gizli aşikâr yüzlerce nişane var, fakat yeter, bu kapının perdesini bundan fazla açma.
 • صد نشانست از سرار و از جهار  ** لیک بس کن پرده زین در بر مدار 
 • Sen yine, zevzekliğinden kendi kendisini derde atan o ahmak Delkak’ın hikâyesini söyle.
 • باز رو تا قصه‌ی آن دلق گول  ** که بلا بر خویش آورد از فضول