English    Türkçe    فارسی   

3
2176-2200

 • آن دقوقی در امامت کرد ساز ** اندر آن ساحل در آمد در نماز
 • Daqúqí made ready to act as Imám: he began to perform the ritual prayer on the shore,
 • و آن جماعت در پی او در قیام ** اینت زیبا قوم و بگزیده امام
 • While that company stood up behind him. Look you, a goodly company, and an elect Imám!
 • ناگهان چشمش سوی دریا فتاد ** چون شنید از سوی دریا داد داد
 • Of a sudden his eye turned towards the sea, because he heard (cries of) “Help! Help!” (coming) from the direction of the sea.
 • در میان موج دید او کشتیی ** در قضا و در بلا و زشتیی
 • He saw amidst the waves a ship in (the hour of its) fate, and in tribulation and an evil plight.
 • هم شب و هم ابر و هم موج عظیم ** این سه تاریکی و از غرقاب بیم 2180
 • (There were) both night and clouds and huge waves: these three darknesses, and (also) fear of (being drowned in) the whirlpool.
 • تند بادی همچو عزرائیل خاست ** موجها آشوفت اندر چپ و راست
 • A fierce wind, like ‘Azrá’íl, arose; the waves tossed on left and right.
 • اهل کشتی از مهابت کاسته ** نعره وا ویلها برخاسته
 • The people in the ship were faint with terror: cries of woe had arisen,
 • دستها در نوحه بر سر می‌زدند ** کافر و ملحد همه مخلص شدند
 • And in lamentation they were beating their heads with their hands: infidel and deist—they all had become sincere (in devotion to God),
 • با خدا با صد تضرع آن زمان ** عهدها و نذرها کرده بجان
 • Making heartfelt promises and vows to God with a hundred humble entreaties in that hour.
 • سر برهنه در سجود آنها که هیچ ** رویشان قبله ندید از پیچ پیچ 2185
 • Bare-headed in the prostrate attitude (of Divine worship) were those whose faces, because of (their) perversity, had never seen the qibla at all.
 • گفته که بی‌فایده‌ست این بندگی ** آن زمان دیده در آن صد زندگی
 • They (formerly) said, “This worship of God is useless”; (but) in that hour (of despair) they saw a hundred lives (precious advantages) therein.
 • از همه اومید ببریده تمام ** دوستان و خال و عم بابا و مام
 • They had entirely abandoned hope of all—of friends and maternal and paternal uncles and father and mother.
 • زاهد و فاسق شد آن دم متقی ** همچو در هنگام جان کندن شقی
 • At that moment ascetic and reprobate (alike) had become God-fearing as a wicked man at the time of the death-agony.
 • نه ز چپشان چاره بود و نه ز راست ** حیله‌ها چون مرد هنگام دعاست
 • Neither on the left nor on the right was there any help for them: when (all) expedients are dead, (then) is the time to invoke God.
 • در دعا ایشان و در زاری و آه ** بر فلک زیشان شده دود سیاه 2190
 • They were (engaged) in invocation and lament and moaning: a black smoke went up from them to heaven.
 • دیو آن دم از عداوت بین بین ** بانگ زد کای سگ‌پرستان علتین
 • Then the Devil cried in enmity, “Avaunt! Avaunt! O dog-worshippers, (ye shall be afflicted with) two maladies.
 • مرگ و جسک ای اهل انکار و نفاق ** عاقبت خواهد بدن این اتفاق
 • Death and woe (to you)! O unbelievers and hypocrites, this will befall (you) in the end,
 • چشمتان تر باشد از بعد خلاص ** که شوید از بهر شهوت دیو خاص
 • (That) after deliverance ye will rejoice to become peculiar devils for the sake of (gratifying) your lust,
 • یادتان ناید که روزی در خطر ** دستتان بگرفت یزدان از قدر
 • And will not remember that in the day of peril God took your hands (to save you) from His decree.”
 • این همی‌آمد ندا از دیو لیک ** این سخن را نشنود جز گوش نیک 2195
 • This cry was coming from the Devil; but these words are unheard except by a good ear.
 • راست فرمودست با ما مصطفی ** قطب و شاهنشاه و دریای صفا
 • Mustafá (Mohammed), the Pole and the Emperor and the Sea of Purity, has told us truly,
 • کانچ جاهل دید خواهد عاقبت ** عاقلان بینند ز اول مرتبت
 • That what the ignorant will see in the end the wise see from the first step.
 • کارها ز آغاز اگر غیبست و سر ** عاقل اول دید و آخر آن مصر
 • If matters are hidden and secret at the beginning, the wise man sees at first, while that obstinate one (sees) at last.
 • اولش پوشیده باشد و آخر آن ** عاقل و جاهل ببیند در عیان
 • The beginning thereof is concealed, and both the wise man and the ignorant will see the end in (the moment of its) manifestation;
 • گر نبینی واقعه‌ی غیب ای عنود ** حزم را سیلاب کی اندر ربود 2200
 • (But) if you, O contumacious one, do not see the hidden event (before it comes to pass)—when did the torrent sweep away your prudence?