English    Türkçe    فارسی   

6
3532-3556

 • وقت بدرودن گه منجل زدن  ** روز پاداش آمد و پیدا شدن 
 • The season of reaping and the time of plying the sickle is the day of recompense and manifestation.
 • گفتن خواجه در خواب به آن پای‌مرد وجوه وام آن دوست را کی آمده بود و نشان دادن جای دفن آن سیم و پیغام کردن به وارثان کی البته آن را بسیار نبینند وهیچ باز نگیرند و اگر چه او هیچ از آن قبول نکند یا بعضی را قبول نکند هم آنجا بگذارند تا هر آنک خواهد برگیرد کی من با خدا نذرها کردم کی از آن سیم به من و به متعلقان من حبه‌ای باز نگردد الی آخره 
 • [How the Khwája disclosed to the bailiff in his dream the means of paying the debts incurred by the friend who had come (to visit him); and how he indicated the spot where the money was buried, and sent a message to his heirs that on no account should they regard that (sum of money) as too much (for the debtor) or withhold anything (from him), and that (even) though he were to refuse the whole or a part of it they must let it remain in the place (where it was accessible), in order that any one who wished might take it away; ‘for,’ said he, ‘I have made vows to God that not one mite of that money shall come back again to me and those connected with me,’ etc.]
 • بشنو اکنون داد مهمان جدید  ** من همی دیدم که او خواهد رسید 
 • Now hear the bounty (which I have reserved) for my new guest. I foresaw that he would arrive,
 • من شنوده بودم از وامش خبر  ** بسته بهر او دو سه پاره گهر 
 • And I had heard the news of his debt, (so) I packed up two or three jewels for him,
 • که وفای وام او هستند و بیش  ** تا که ضیفم را نگردد سینه ریش  3535
 • Which are (enough for) the full payment of his debt, and more: (this I did) in order that the heart of my guest should not be wounded (torn with anxiety).
 • وام دارد از ذهب او نه هزار  ** وام را از بعض این گو بر گزار 
 • He owes nine thousand (pieces) of gold: let him discharge his debt with some of these (jewels).
 • فضله ماند زین بسی گو خرج کن  ** در دعایی گو مرا هم درج کن 
 • There will be a great many of them left over: let him expend (this surplus) and include me too in a benediction.
 • خواستم تا آن به دست خود دهم  ** در فلان دفتر نوشتست این قسم 
 • I wished to give them (to him) with my own hand: (all) these assignments are written in such-and-such a note-book.
 • خود اجل مهلت ندادم تا که من  ** خفیه بسپارم بدو در عدن 
 • Death, however, did not allow me time to hand over to him secretly the pearls of Aden.
 • لعل و یاقوتست بهر وام او  ** در خنوری و نبشته نام او  3540
 • Rubies and corundums for (the payment of) his debt are (stored) in a certain vessel on which his name is written.
 • در فلان طاقیش مدفون کرده‌ام  ** من غم آن یار پیشین خورده‌ام 
 • I have buried it in a certain vault: I have shown solicitude for my ancient friend.
 • قیمت آن را نداند جز ملوک  ** فاجتهد بالبیع ان لا یخدعوک 
 • None but kings can know the value of that (treasure): take care, then, that they (the purchasers) do not cheat you in the sale.
 • در بیوع آن کن تو از خوف غرار  ** که رسول آموخت سه روز اختیار 
 • In sales (commercial transactions), for fear of being swindled, behave in the same manner as the Prophet, who taught (his followers to demand) three days' option.
 • از کساد آن مترس و در میفت  ** که رواج آن نخواهد هیچ خفت 
 • Do not be afraid of it (the treasure) depreciating and do not fall (into anxiety), since the demand for it will never decline.
 • وارثانم را سلام من بگو  ** وین وصیت را بگو هم مو به مو  3545
 • Give my heirs a greeting from me and rehearse to them this injunction, point by point,
 • تا ز بسیاری آن زر نشکهند  ** بی‌گرانی پیش آن مهمان نهند 
 • In order that they may not be deterred by the largeness of the (sum of) gold, but may deliver it to that guest (of mine) without reluctance.
 • ور بگوید او نخواهم این فره  ** گو بگیر و هر که را خواهی بده 
 • And if he say that he does not want so much, bid him take it and bestow it on whom he will.
 • زانچ دادم باز نستانم نقیر  ** سوی پستان باز ناید هیچ شیر 
 • I will not take back a jot of what I have given: the milk never comes back to the teat.
 • گشته باشد هم‌چو سگ قی را اکول  ** مسترد نحله بر قول رسول 
 • According to the Prophet's saying, he who reclaims a gift will have become like a dog devouring his vomit.
 • ور ببندد در نباید آن زرش  ** تا بریزند آن عطا را بر درش  3550
 • And if he shut the door and (declare that he) has no need of the gold, let them pour the bounty at his door,
 • هر که آنجا بگذرد زر می‌برد  ** نیست هدیه‌ی مخلصان را مسترد 
 • (So that) every one who passes may carry gold away: the gifts of the sincere are never taken back.
 • بهر او بنهاده‌ام آن از دو سال  ** کرده‌ام من نذرها با ذوالجلال 
 • I laid it in store for him two years ago and vowed to the Almighty (that it should be his).
 • ور روا دارند چیزی زان ستد  ** بیست چندان خو زیانشان اوفتد 
 • And if they (my heirs) deem it permissible to take aught (for themselves), verily twentyfold loss will befall them.
 • گر روانم را پژولانند زود  ** صد در محنت بریشان بر گشود 
 • If they vex my spirit, a hundred doors of tribulation will at once be opened for them.
 • از خدا اومید دارم من لبق  ** که رساند حق را در مستحق  3555
 • I have good hope of God that He will cause the due (payment) to reach the person who has the right to it.”
 • دو قضیه‌ی دیگر او را شرح داد  ** لب به ذکر آن نخواهم بر گشاد 
 • He (the Khwája) unfolded two other matters to him (the bailiff), (but) I will not open my lips in mention of them,