English    Türkçe    فارسی   

1
1528-1577

 • معنی اندر شعر جز با خبط نیست ** چون قلاسنگ است اندر ضبط نیست‌‌
 • The meaning in poetry has no sureness of direction: it is like the sling, it is not under control.
 • در معنی آن که من أراد أن یجلس مع الله فلیجلس مع أهل التصوف‌‌
 • On the inner sense of “Let him who desires to sit with God sit with the Súfís.”
 • آن رسول از خود بشد زین یک دو جام ** نه رسالت یاد ماندش نه پیام‌‌
 • The ambassador became beside himself from these one or two cups (of spiritual discourse): neither embassage nor message remained in his memory.
 • واله اندر قدرت الله شد ** آن رسول اینجا رسید و شاه شد 1530
 • He became distraught at the power of God. The ambassador arrived at this place (state) and became a king.
 • سیل چون آمد به دریا بحر گشت ** دانه چون آمد به مزرع گشت کشت‌‌
 • When the torrent reached the sea, it became the sea; when the seed reached the cornland, it became the crop of corn.
 • چون تعلق یافت نان با بو البشر ** نان مرده زنده گشت و با خبر
 • When the bread attained to connexion with Man, the dead bread became living and endowed with knowledge.
 • موم و هیزم چون فدای نار شد ** ذات ظلمانی او انوار شد
 • When the wax and firewood were devoted to the fire, their dark essence became (filled with) light.
 • سنگ سرمه چون که شد در دیده‌‌گان ** گشت بینایی شد آن جا دیدبان‌‌
 • When the (powdered) stone of antimony went into the eyes, it turned to sight and there became a scout (one who observes the enemy from some point of vantage).
 • ای خنک آن مرد کز خود رسته شد ** در وجود زنده‌‌ای پیوسته شد 1535
 • Oh, happy is the man who was freed from himself and united with the existence of a living one!
 • وای آن زنده که با مرده نشست ** مرده گشت و زندگی از وی بجست‌‌
 • Alas for the living one who consorted with the dead! He became dead, and life sped away from him.
 • چون تو در قرآن حق بگریختی ** با روان انبیا آمیختی‌‌
 • When you have fled (for refuge) to the Qur’án of God, you have mingled with the spirit of the prophets.
 • هست قرآن حالهای انبیا ** ماهیان بحر پاک کبریا
 • The Qur’án is (a description of) the states of the prophets, (who are) the fishes of the holy sea of (Divine) Majesty.
 • ور بخوانی و نه‌‌ای قرآن پذیر ** انبیا و اولیا را دیده گیر
 • And if you read and do not accept (take to heart) the Qur’án, suppose you have seen the prophets and saints (what will that avail you?);
 • ور پذیرایی چو بر خوانی قصص ** مرغ جانت تنگ آید در قفص‌‌ 1540
 • But if you are accepting (the Qur’án), when you read the stories (of the prophets), the bird, your soul, will be distressed in its cage.
 • مرغ کاو اندر قفس زندانی است ** می‌‌نجوید رستن از نادانی است‌‌
 • The bird that is a prisoner in a cage, (if it) is not seeking to escape, ’tis from ignorance.
 • روحهایی کز قفسها رسته‌‌اند ** انبیای رهبر شایسته‌‌اند
 • The spirits which have escaped from their cages are the prophets, (those) worthy guides.
 • از برون آوازشان آید ز دین ** که ره رستن ترا این است این‌‌
 • From without comes their voice, (telling) of religion, (and crying), “This, this is the way of escape for thee.
 • ما به دین رستیم زین ننگین قفس ** جز که این ره نیست چاره‌‌ی این قفس‌‌
 • By this we escaped from this narrow cage: there is no means of escape from this cage but this way,
 • خویش را رنجور سازی زار زار ** تا ترا بیرون کنند از اشتهار 1545
 • (That) thou shouldst make thyself ill, exceedingly wretched, in order that thou mayst be let out from (the cage of) reputation.”
 • که اشتهار خلق بند محکم است ** در ره این از بند آهن کی کم است‌‌
 • Worldly reputation is a strong chain: in the Way how is this less than a chain of iron?
 • قصه‌‌ی بازرگان که طوطی محبوس او او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت‌‌
 • The story of the merchant to whom the captive parrot gave a message for the parrots of India on the occasion of his going (thither) to trade.
 • بود بازرگانی او را طوطیی ** در قفس محبوس زیبا طوطیی‌‌
 • There was a merchant, and he had a parrot imprisoned in a cage, a pretty parrot.
 • چون که بازرگان سفر را ساز کرد ** سوی هندستان شدن آغاز کرد
 • When the merchant made ready for travel and was about to depart to India,
 • هر غلام و هر کنیزک را ز جود ** گفت بهر تو چه آرم گوی زود
 • Because of his generosity he said to each male slave and each handmaid, “What shall I bring (home) for you? Tell (me) quickly.”
 • هر یکی از وی مرادی خواست کرد ** جمله را وعده بداد آن نیک مرد 1550
 • Each one asked him for some object of desire: that good man gave his promise to them all.
 • گفت طوطی را چه خواهی ارمغان ** کارمت از خطه‌‌ی هندوستان‌‌
 • He said to the parrot, “What present would you like me to bring for you from the land of India?”
 • گفتش آن طوطی که آن جا طوطیان ** چون ببینی کن ز حال من بیان‌‌
 • The parrot said to him, “When thou seest the parrots there, explain my plight (and say),
 • کان فلان طوطی که مشتاق شماست ** از قضای آسمان در حبس ماست‌‌
 • ‘Such and such a parrot, who is longing for you, is in my prison by the destiny of Heaven.
 • بر شما کرد او سلام و داد خواست ** وز شما چاره و ره ارشاد خواست‌‌
 • She salutes you and asks for justice and desires (to learn) from you the means and way of being rightly guided.
 • گفت می‌‌شاید که من در اشتیاق ** جان دهم اینجا بمیرم در فراق‌‌ 1555
 • She says, “Is it meet that I in yearning (after you) should give up the ghost and die here in separation?
 • این روا باشد که من در بند سخت ** گه شما بر سبزه گاهی بر درخت‌‌
 • Is this right—(that) I (should be) in grievous bondage, while ye are now on green plants, now on trees?
 • این چنین باشد وفای دوستان ** من در این حبس و شما در بوستان‌‌
 • The faith kept by friends, is it like this?—I in this prison and ye in the rose-garden.
 • یاد آرید ای مهان زین مرغ زار ** یک صبوحی در میان مرغزار
 • O ye noble ones, call to mind this piteous bird, (and drink in memory of me) a morning-draught amongst the meadows!
 • یاد یاران یار را میمون بود ** خاصه کان لیلی و این مجنون بود
 • Happy it is for a friend to be remembered by friends, in particular when that (beloved) is Laylá and this (lover) Majnún.
 • ای حریفان بت موزون خود ** من قدحها می‌‌خورم پر خون خود 1560
 • O ye who consort with your charming and adored one, am I to be drinking cups filled with my own blood?
 • یک قدح می نوش کن بر یاد من ** گر همی‌‌خواهی که بدهی داد من‌‌
 • (O thou who art my beloved), quaff one cup of wine in memory of me, if thou art unwilling to do me justice,
 • یا به یاد این فتاده‌‌ی خاک بیز ** چون که خوردی جرعه ای بر خاک ریز
 • Or (at least), when thou hast drunk, spill one draught on the earth in memory of this fallen one who sifts dust.
 • ای عجب آن عهد و آن سوگند کو ** وعده‌‌های آن لب چون قند کو
 • Oh, where, I wonder, is that covenant and oath? Where are the promises of that lip like candy?
 • گر فراق بنده از بنده از بد بندگی است ** چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست‌‌
 • If thy having forsaken thy slave is because of (his) ill service (to thee)—when thou doest ill to the ill-doer, then what is the difference (between master and slave)?
 • ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ ** با طرب تر از سماع و بانگ چنگ‌‌ 1565
 • Oh, the ill thou doest in wrath and quarrel is more delightful than music and the sound of the harp.
 • ای جفای تو ز دولت خوبتر ** و انتقام تو ز جان محبوبتر
 • Oh, thy cruelty is better than felicity, and thy vengeance dearer than life.
 • نار تو این است نورت چون بود ** ماتم این تا خود که سورت چون بود
 • This is thy fire: how (what) must be thy light! This is (thy) mourning, so how (what) indeed must be thy festival!
 • از حلاوتها که دارد جور تو ** وز لطافت کس نیابد غور تو
 • In respect of the sweetnesses which thy cruelty hath, and in respect of thy beauty, no one gets to the bottom of thee.
 • نالم و ترسم که او باور کند ** وز کرم آن جور را کمتر کند
 • I complain, and (yet) I fear lest he believe me and from kindness make that cruelty less.
 • عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد ** بو العجب من عاشق این هر دو ضد 1570
 • I am exceedingly enamoured of his violence and his gentleness: ’tis marvelous (that) I (am) in love with both these contraries.
 • و الله ار زین خار در بستان شوم ** همچو بلبل زین سبب نالان شوم‌‌
 • By God, if (I escape) from this thorn (of sorrow) and enter the garden (of joy), because of this I shall begin to moan like the nightingale.
 • این عجب بلبل که بگشاید دهان ** تا خورد او خار را با گلستان‌‌
 • This is a wondrous nightingale that opens his mouth to eat thorns and roses together.
 • این چه بلبل این نهنگ آتشی است ** جمله ناخوشها ز عشق او را خوشی است‌‌
 • What nightingale is this? (Nay), ’tis a fiery monster: because of (his) love all unsweet things are sweetness to him.
 • عاشق کل است و خود کل است او ** عاشق خویش است و عشق خویش جو
 • He is a lover of the Universal, and he himself is the Universal: he is in love with himself and seeking his own love.”’”
 • صفت اجنحه‌‌ی طیور عقول الهی‌‌
 • Description of the wings of the birds that are Divine Intelligences.
 • قصه‌‌ی طوطی جان زین سان بود ** کو کسی کو محرم مرغان بود 1575
 • Such-like is the tale of the parrot which is the soul: where is that one who is the confidant of (the spiritual) birds?
 • کو یکی مرغی ضعیفی بی‌‌گناه ** و اندرون او سلیمان با سپاه‌‌
 • Where is a bird, weak and innocent, and within him Solomon with (all) his host?
 • چون بنالد زار بی‌‌شکر و گله ** افتد اندر هفت گردون غلغله‌‌
 • When he moans bitterly, without thanksgiving or complaint, a noise of tumult falls on (arises in) the Seven Spheres (of Heaven).