English    Türkçe    فارسی   

1
181-230

 • وعده‌‌ی اهل کرم گنج روان ** وعده‌‌ی نااهل شد رنج روان‌‌
 • The promise of the noble is a flowing (bountiful) treasure; the promise of the unworthy becomes anguish of soul.
 • دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه
 • How the saint, having discovered the (cause of) the illness, laid it before the king.
 • بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد ** شاه را ز ان شمه‌‌ای آگاه کرد
 • Then he arose and went to see the king and acquainted him with a portion of that matter.
 • گفت تدبیر آن بود کان مرد را ** حاضر آریم از پی این درد را
 • “The (best) plan,” said he, “is that we should bring the man here for the sake of (curing) this malady.
 • مرد زرگر را بخوان ز ان شهر دور ** با زر و خلعت بده او را غرور
 • Summon the goldsmith from that far country; beguile him with gold and robes of honour.”
 • فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر
 • How the king sent messengers to Samarcand to fetch the goldsmith.
 • شه فرستاد آن طرف یک دو رسول ** حاذقان و کافیان بس عدول‌‌ 185
 • The king sent thither one or two messengers, clever men and competent and very just.
 • تا سمرقند آمدند آن دو امیر ** پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر
 • Those two Amírs came to Samarcand and went to the goldsmith, bearing the good news from the king.
 • کای لطیف استاد کامل معرفت ** فاش اندر شهرها از تو صفت‌‌
 • Saying, “O fine master, perfect in knowledge, thou whose quality (of perfection in thy craft) is famous in (all) the lands,
 • نک فلان شه از برای زرگری ** اختیارت کرد زیرا مهتری‌‌
 • Lo, such-and-such a king hath chosen thee for (thy skill in) the goldsmith's craft, because thou art eminent.
 • اینک این خلعت بگیر و زر و سیم ** چون بیایی خاص باشی و ندیم‌‌
 • Look now, receive this robe of honour and gold and silver; when thou comest (to the king), thou wilt be a favourite and boon-companion.”
 • مرد مال و خلعت بسیار دید ** غره شد از شهر و فرزندان برید 190
 • The man saw the much wealth and the many robes: he was beguiled, he parted from his town and children.
 • اندر آمد شادمان در راه مرد ** بی‌‌خبر کان شاه قصد جانش کرد
 • Blithely the man came into the road, unaware that the king had formed a design against his life.
 • اسب تازی بر نشست و شاد تاخت ** خونبهای خویش را خلعت شناخت‌‌
 • He mounted an Arab horse and sped on joyously: (what really was) the price of his blood he deemed a robe of honour.
 • ای شده اندر سفر با صد رضا ** خود به پای خویش تا سوء القضا
 • O (fool), who with a hundred consents thyself with thine own foot didst enter on the journey to the fated ill!
 • در خیالش ملک و عز و مهتری ** گفت عزرائیل رو آری بری‌‌
 • In his fancy (were dreams of) riches, power, and lordship. Said ‘Azrá‘íl (the Angel of Death), “Go (thy way). Yes, thou wilt get (them)!”
 • چون رسید از راه آن مرد غریب ** اندر آوردش به پیش شه طبیب‌‌ 195
 • When the stranger arrived (and turned) from the road, the physician brought him into the presence of the king.
 • سوی شاهنشاه بردندش به ناز ** تا بسوزد بر سر شمع طراز
 • Proudly and delicately they conducted him to the king of kings, that he might burn (like a moth) on that candle of Tiráz.
 • شاه دید او را بسی تعظیم کرد ** مخزن زر را بدو تسلیم کرد
 • The king beheld him, showed great regard (for him), and entrusted to him the treasure house (full) of gold.
 • پس حکیمش گفت کای سلطان مه ** آن کنیزک را بدین خواجه بده‌‌
 • Then the physician said to him: “O mighty Sultan, give the handmaiden to this lord,
 • تا کنیزک در وصالش خوش شود ** آب وصلش دفع آن آتش شود
 • In order that the handmaiden may be happy in union with him, and that the water of union with him may put out the fire (of passion).”
 • شه بدو بخشید آن مه روی را ** جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را 200
 • The king bestowed on him that moon-faced one and wedded those twain (who were) craving (each other's) company.
 • مدت شش ماه می‌‌راندند کام ** تا به صحت آمد آن دختر تمام‌‌
 • During the space of six months they were satisfying their desire, till the girl was wholly restored to health.
 • بعد از آن از بهر او شربت بساخت ** تا بخورد و پیش دختر می‌‌گداخت‌‌
 • Thereafter he prepared for him a potion, so that when he drank it he began to dwindle away before her.
 • چون ز رنجوری جمال او نماند ** جان دختر در وبال او نماند
 • When because of sickness his beauty remained not, the soul of the girl remained not in his pestilence (deadly toils).
 • چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد ** اندک اندک در دل او سرد شد
 • Since he became ugly and ill-favoured and sallow-cheeked, little by little he became cold (irksome and unpleasing) in her heart.
 • عشقهایی کز پی رنگی بود ** عشق نبود عاقبت ننگی بود 205
 • Those loves which are for the sake of a colour (outward beauty) are not love: in the end they are a disgrace.
 • کاش کان هم ننگ بودی یک سری ** تا نرفتی بر وی آن بد داوری‌‌
 • Would that he too had been disgrace (deformity) altogether, so that that evil judgement might not have come to pass upon him!
 • خون دوید از چشم همچون جوی او ** دشمن جان وی آمد روی او
 • Blood ran from his eye (that flowed with tears) like a river; his (handsome) face became the enemy of his life.
 • دشمن طاوس آمد پر او ** ای بسی شه را بکشته فر او
 • The peacock's plumage is its enemy: O many the king who hath been slain by his magnificence!
 • گفت من آن آهوم کز ناف من ** ریخت این صیاد خون صاف من‌‌
 • He said, “I am the muskdeer on account of whose gland this hunter shed my pure (innocent) blood.
 • ای من آن روباه صحرا کز کمین ** سر بریدندش برای پوستین‌‌ 210
 • Oh, I am the fox of the field whose head they (the hunters springing forth) from the covert cut off for the sake of the fur.
 • ای من آن پیلی که زخم پیل بان ** ریخت خونم از برای استخوان‌‌
 • Oh, I am the elephant whose blood was shed by the blow of the mahout for the sake of the bone (ivory).
 • آن که کشتستم پی مادون من ** می‌‌نداند که نخسبد خون من‌‌
 • He who hath slain me for that which is other than I, does not he know that my blood sleepeth not (will not rest unavenged)?
 • بر من است امروز و فردا بر وی است ** خون چون من کس چنین ضایع کی است‌‌
 • To-day it lies on me and to-morrow it lies on him: when does the blood of one such as I am go to waste like this?
 • گر چه دیوار افکند سایه‌‌ی دراز ** باز گردد سوی او آن سایه باز
 • Although the wall casts a long shadow, (yet at last) the shadow turns back again towards it.
 • این جهان کوه است و فعل ما ندا ** سوی ما آید نداها را صدا 215
 • This world is the mountain, and our action the shout: the echo of the shouts comes (back) to us.”
 • این بگفت و رفت در دم زیر خاک ** آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک‌‌
 • He said this and at the (same) moment went under the earth (gave up the ghost). The handmaiden was purged of love and pain,
 • ز انکه عشق مردگان پاینده نیست ** ز انکه مرده سوی ما آینده نیست‌‌
 • Because love of the dead is not enduring, because the dead one is never coming (back) to us;
 • عشق زنده در روان و در بصر ** هر دمی باشد ز غنچه تازه‌‌تر
 • (But) love of the living is every moment fresher than a bud in the spirit and in the sight.
 • عشق آن زنده گزین کاو باقی است ** کز شراب جان فزایت ساقی است‌‌
 • Choose the love of that Living One who is everlasting, who gives thee to drink of the wine that increases life.
 • عشق آن بگزین که جمله انبیا ** یافتند از عشق او کار و کیا 220
 • Choose the love of Him from whose love all the prophets gained power and glory.
 • تو مگو ما را بدان شه بار نیست ** با کریمان کارها دشوار نیست‌‌
 • Do not say, “We have no admission to that King.” Dealings with the generous are not difficult.
 • بیان آن که کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تامل فاسد
 • Setting forth how the slaying and poisoning of the goldsmith was (prompted) by Divine suggestion, not by sensual desire and wicked meditation.
 • کشتن آن مرد بر دست حکیم ** نی پی اومید بود و نی ز بیم‌‌
 • The slaying of that man by the hand of the physician was not (done) on account of hope or fear.
 • او نکشتش از برای طبع شاه ** تا نیامد امر و الهام اله‌‌
 • He did not slay him to humour the king, (he did not slay him) until the Divine command and inspiration came.
 • آن پسر را کش خضر ببرید حلق ** سر آن را درنیابد عام خلق‌‌
 • As for the boy whose throat was cut by Khadir, the vulgar do not comprehend the mystery thereof.
 • آن که از حق یابد او وحی و جواب ** هر چه فرماید بود عین صواب‌‌ 225
 • He that receives from God inspiration and answer (to his prayer), whatsoever he may command is the essence of right.
 • آن که جان بخشد اگر بکشد رواست ** نایب است و دست او دست خداست‌‌
 • If one who bestows (spiritual) life should slay, it is allowable: he is the (Divine) vicegerent, and his hand is the hand of God.
 • همچو اسماعیل پیشش سر بنه ** شاد و خندان پیش تیغش جان بده‌‌
 • Like Ismá‘íl (Ishmael), lay your head before him; gladly and laughingly give up your soul before his dagger,
 • تا بماند جانت خندان تا ابد ** همچو جان پاک احمد با احد
 • In order that your soul may remain laughing unto eternity, like the pure soul of Ahmad (Mohammed) with the One (God).
 • عاشقان جام فرح آن گه کشند ** که به دست خویش خوبانشان کشند
 • Lovers drain the cup of (spiritual) life at the moment when the fair ones slay them with their own hand.
 • شاه آن خون از پی شهوت نکرد ** تو رها کن بد گمانی و نبرد 230
 • The king did not commit that bloodshed because of lust: cease from thinking evil and disputing.