English    Türkçe    فارسی   

1
2508-2557

 • ابلهان گفتند مردی بیش نیست ** وای آن کاو عاقبت اندیش نیست‌‌
 • The foolish said, “He is a man, nothing more”: woe to him that recks not of the end!
 • حقیر و بی‌‌خصم دیدن دیده‌‌های حس صالح و ناقه‌‌ی صالح را، چون خواهد که حق لشکری را هلاک کند در نظر ایشان حقیر نماید خصمان را و اندک اگر چه غالب باشد آن خصم و يقللکم فی أعينهم ليقضي الله أمرا کان مفعولا
 • How the eyes of (external) sense regarded Sálih and his she-camel as despicable and without a champion; (for) when God is about to destroy an army He makes their adversaries appear despicable and few in their sight, even though the adversary be superior in strength: “and He was making you few in their eyes, that God might bring to pass a thing that was to be done.”
 • ناقه‌‌ی صالح به صورت بد شتر ** پی بریدندش ز جهل آن قوم مر
 • The she-camel of Sálih was in (outward) form a camel: that bitter (graceless) tribe hamstrung (and slaughtered) her in their folly.
 • از برای آب چون خصمش شدند ** نان کور و آب کور ایشان بدند 2510
 • When they became her foes on account of the water (which she shared with them), they were blind to bread and blind to water (ungrateful for the blessings of God).
 • ناقة الله آب خورد از جوی و میغ ** آب حق را داشتند از حق دریغ‌‌
 • God's she-camel drank water from brook and cloud: they (really) withheld God's water from God.
 • ناقه‌‌ی صالح چو جسم صالحان ** شد کمینی در هلاک طالحان‌‌
 • The she-camel of Sálih became, like the bodies of righteous men, an ambush for the destruction of the wicked,
 • تا بر آن امت ز حکم مرگ و درد ** ناقة الله و سقیاها چه کرد
 • That (you may see) what (the Divine command), Let God's she-camel have her portion of water, wrought against that people, through the ordainment of death and woe.
 • شحنه‌‌ی قهر خدا ز یشان بجست ** خونبهای اشتری شهری درست‌‌
 • The vengeance, which is God's minister, demanded from them an entire town as the blood-price of a single camel.
 • روح همچون صالح و تن ناقه است ** روح اندر وصل و تن در فاقه است‌‌ 2515
 • The spirit is like Sálih, and the body is the she-camel: the spirit is in union (with God), the body in want (distress).
 • روح صالح قابل آفات نیست ** زخم بر ناقه بود بر ذات نیست‌‌
 • The Sálih-spirit is not susceptible to afflictions: the blows fall on the camel (body), not on the essence (spirit).
 • کس نیابد بر دل ایشان ظفر ** بر صدف آمد ضرر نی بر گهر
 • No one gains victory over their (the saints') hearts: harm comes (only) to the oyster-shell, not to the pearl.
 • روح صالح قابل آزار نیست ** نور یزدان سغبه‌‌ی کفار نیست‌‌
 • The Sálih-spirit is not capable of being hurt: the light of God is not subject to infidels.
 • حق از آن پیوست با جسمی نهان ** تاش آزارند و بینند امتحان‌‌
 • God became secretly united with a body, that they (the infidels) might hurt (it) and suffer tribulation,
 • بی‌‌خبر کآزار این آزار اوست ** آب این خم متصل با آب جوست‌‌ 2520
 • Not knowing that to hurt this (body) is to hurt (offend) Him: the water in this jar is joined with the water in the river.
 • ز آن تعلق کرد با جسمی اله ** تا که گردد جمله عالم را پناه‌‌
 • God connected (the spirit) with a body, in order that he (the prophet or saint) might become a refuge for the whole world.
 • ناقه‌‌ی جسم ولی را بنده باش ** تا شوی با روح صالح خواجه‌‌تاش‌‌
 • Be a slave to the camel, which is the saint's body, that you may become the fellow servant of the Sálih-spirit.
 • گفت صالح چون که کردید این حسد ** بعد سه روز از خدا نقمت رسد
 • Sálih said (to the people of Thamúd), “Inasmuch as ye have shown this envy, after three days the punishment will arrive from God.
 • بعد سه روز دگر از جان ستان ** آفتی آید که دارد سه نشان‌‌
 • After three more days there will come from the Taker of life a calamity that hath three signs.
 • رنگ روی جمله تان گردد دگر ** رنگ رنگ مختلف اندر نظر 2525
 • The colour of all your faces will be changed, (they will be of) colours different to look at.
 • روز اول رویتان چون زعفران ** در دوم رو سرخ همچون ارغوان‌‌
 • On the first day your faces will be like saffron, on the second your faces will be red like arghawán (flowers of the Judas-tree).
 • در سوم گردد همه روها سیاه ** بعد از آن اندر رسد قهر اله‌‌
 • On the third, all your faces will become black: after that, the vengeance of God will arrive.
 • گر نشان خواهید از من زین وعید ** کره‌‌ی ناقه به سوی که دوید
 • If ye desire from me the sign of this threatened chastisement, the she-camel's foal has run towards the mountains:
 • گر توانیدش گرفتن چاره هست ** ور نه خود مرغ امید از دام جست‌‌
 • If ye can catch him, there is help (for you); else the bird of hope hath surely escaped from the snare.”
 • کس نتانست اندر آن کره رسید ** رفت در کهسارها شد ناپدید 2530
 • None was able to overtake the foal: he went into the mountains and vanished.
 • گفت دیدید آن قضا مبرم شده ست ** صورت اومید را گردن زده ست‌‌
 • Sálih said, “Ye see, the (Divine) destiny has been divulged and has beheaded the phantom of your hope.”
 • کره‌‌ی ناقه چه باشد خاطرش ** که بجا آرید ز احسان و برش‌‌
 • What is the she-camel's foal? His (the saint's) heart, which ye may bring back to its place (win again) by means of well-doing and piety.
 • گر بجا آید دلش رستید از آن ** ور نه نومیدید و ساعد را گزان‌‌
 • If his heart comes back (is reconciled), ye are saved from that (Divine punishment); otherwise ye are despairing and biting your fore-arms (in remorse).
 • چون شنیدند این وعید منکدر ** چشم بنهادند و آن را منتظر
 • When they heard this dark threat, they cast down their eyes and waited for it (to be fulfilled).
 • روز اول روی خود دیدند زرد ** می‌‌زدند از ناامیدی آه سرد 2535
 • On the first day they saw their faces yellow: from despair they were sighing heavily.
 • سرخ شد روی همه روز دوم ** نوبت اومید و توبه گشت گم‌‌
 • On the second day the faces of all became red: the time for hope and repentance was (irretrievably) lost.
 • شد سیه روز سوم روی همه ** حکم صالح راست شد بی‌‌ملحمه‌‌
 • On the third day all their faces became black: the prediction of Sálih came true without (possibility of) dispute.
 • چون همه در ناامیدی سر زدند ** همچو مرغان در دو زانو آمدند
 • When they all gave themselves up to despair, they fell on their knees, like (crouching) birds.
 • در نبی آورد جبریل امین ** شرح این زانو زدن را جاثمین‌‌
 • Gabriel, the trusted (angel), brought in the Qur’án the description of this kneeling, (which is described by the word) játhimín.
 • زانو آن دم زن که تعلیمت کنند ** وز چنین زانو زدن بیمت کنند 2540
 • Do thou kneel at the time when they (the saints) are teaching thee and bidding thee dread such a kneeling as this.
 • منتظر گشتند زخم قهر را ** قهر آمد نیست کرد آن شهر را
 • They (the people of Thamúd) were waiting for the stroke of vengeance: the vengeance came and annihilated that town.
 • صالح از خلوت به سوی شهر رفت ** شهر دید اندر میان دود و تفت‌‌
 • Sálih went from his solitude to the town: he beheld the town amidst (wrapt in) smoke and naphtha.
 • ناله از اجزای ایشان می‌‌شنید ** نوحه پیدا نوحه گویان ناپدید
 • He heard (the sound of) wailing from their limbs: the lamentation was plain (to hear), those who uttered it (were) invisible.
 • ز استخوانهاشان شنید او ناله‌‌ها ** اشک ریز از جانشان چون ژاله‌‌ها
 • He heard wailings from their bones: tears of blood (poured) from their spirits shedding tears, like hailstones.
 • صالح آن بشنید و گریه ساز کرد ** نوحه بر نوحه گران آغاز کرد 2545
 • Sálih heard that and set to weeping: he began to lament for them that made lamentation.
 • گفت ای قومی به باطل زیسته ** وز شما من پیش حق بگریسته‌‌
 • He said, “O people that lived in vanity, and on account of you I wept before God!
 • حق بگفته صبر کن بر جورشان ** پندشان ده بس نماند از دورشان‌‌
 • God said (to me), ‘Have patience with their iniquity: give them counsel, not much remains of their (allotted) period.’
 • من بگفته پند شد بند از جفا ** شیر پند از مهر جوشد وز صفا
 • I said, ‘Counsel is barred by ill-treatment: the milk of counsel gushes forth from love and joy.
 • بس که کردید از جفا بر جای من ** شیر پند افسرد در رگهای من‌‌
 • Much ill-treatment have ye bestowed on me, (so that) the milk of counsel is curdled in my veins.’
 • حق مرا گفته ترا لطفی دهم ** بر سر آن زخمها مرهم نهم‌‌ 2550
 • God said to me, ‘I will give thee a boon, I will lay a plaster on those wounds (of thine).’
 • صاف کرده حق دلم را چون سما ** روفته از خاطرم جور شما
 • God made my heart clear as the sky, He swept your oppression out of my mind.
 • در نصیحت من شده بار دگر ** گفته امثال و سخنها چون شکر
 • I went (back) once more to admonition, I spake parables and words (sweet) as sugar,
 • شیر تازه از شکر انگیخته ** شیر و شهدی با سخن آمیخته‌‌
 • I produced fresh milk from the sugar, I mingled milk and honey with my words.
 • در شما چون زهر گشته آن سخن ** ز آن که زهرستان بدید از بیخ و بن‌‌
 • In you those words became like poison, because ye were filled with poison from the root and foundation.
 • چون شوم غمگین که غم شد سر نگون ** غم شما بودید ای قوم حرون‌‌ 2555
 • How should I be grieved that grief is overthrown? Ye were grief (to me), O obstinate people.
 • هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند ** ریش سر چون شد کسی مو بر کند
 • Does any one lament the death of grief? Does any one tear out his hair when the sore on his head is removed?”
 • رو به خود کرد و بگفت ای نوحه‌‌گر ** نوحه‌‌ات را می‌‌نیرزد آن نفر
 • (Then) he turned to himself and said, “O mourner, those folk are not worth thy mourning.”