English    Türkçe    فارسی   

1
3101-3150

 • این سخن پایان ندارد باز گرد ** تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد
 • This discourse hath no end. Return, that (we may see) what happened to the wolf in combat (with the lion).
 • ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی‌‌ادبی کرده بود
 • How the lion punished the wolf who had shown disrespect in dividing (the prey).
 • گرگ را بر کند سر آن سر فراز ** تا نماند دو سری‌‌و امتیاز
 • That haughty one tore off the head of the wolf, in order that two-headedness (dualism) and distinction might not remain (in being).
 • فانتقمنا منهم است ای گرگ پیر ** چون نبودی مرده در پیش امیر
 • ’Tis (the meaning of) So we took vengeance on them, O old wolf, inasmuch as thou wert not dead in the presence of the Amír.
 • بعد از آن رو شیر با روباه کرد ** گفت این را بخش کن از بهر خورد
 • After that, the lion turned to the fox and said, “Divide this for eating.”
 • سجده کرد و گفت کاین گاو سمین ** چاشت خوردت باشد ای شاه گزین‌‌ 3105
 • He bowed low and said, “This fat ox will be thy food at breakfast, O excellent King,
 • و آن بز از بهر میان روز را ** یخنیی باشد شه پیروز را
 • And that goat will be a portion reserved for the victorious King at midday,
 • و آن دگر خرگوش بهر شام هم ** شب چره‌‌ی این شاه با لطف و کرم‌‌
 • And the hare too for supper—(to be) the repast at nightfall of the gracious and bountiful King.”
 • گفت ای روبه تو عدل افروختی ** این چنین قسمت ز کی آموختی‌‌
 • Said the lion, “O fox, thou hast made justice shine forth: from whom didst thou learn to divide in such a manner?
 • از کجا آموختی این ای بزرگ ** گفت ای شاه جهان از حال گرگ‌‌
 • Whence didst thou learn this, O eminent one?” “O King of the world,” he replied, “(I learned it) from the fate of the wolf.”
 • گفت چون در عشق ما گشتی گرو ** هر سه را برگیر و بستان و برو 3110
 • The lion said, “Inasmuch as thou hast become pledged to love of me, pick up all the three (animals), and take (them) and depart.
 • روبها چون جملگی ما را شدی ** چونت آزاریم چون تو ما شدی‌‌
 • O fox, since thou hast become entirely mine, how should I hurt thee when thou hast become myself?
 • ما ترا و جمله اشکاران ترا ** پای بر گردون هفتم نه بر آ
 • I am thine, and all the beasts of chase are thine: set thy foot on the Seventh Heaven and mount (beyond)!
 • چون گرفتی عبرت از گرگ دنی ** پس تو روبه نیستی شیر منی‌‌
 • Since thou hast taken warning from (the fate of) the vile wolf, thou art not a fox: thou art my own lion.
 • عاقل آن باشد که عبرت گیرد از ** مرگ یاران در بلای محترز
 • The wise man is he that in (the hour of) the shunned tribulation takes warning from the death of his friends.”
 • روبه آن دم بر زبان صد شکر راند ** که مرا شیر از پی آن گرگ خواند 3115
 • At that moment the fox uttered a hundred thanksgivings, saying, "(How lucky) that the lion called me up after the wolf.
 • گر مرا اول بفرمودی که تو ** بخش کن این را که بردی جان از او
 • If he had bidden me first, saying, ‘Do thou divide this,’ who would have escaped from him with his life?”
 • پس سپاس او را که ما را در جهان ** کرد پیدا از پس پیشینیان‌‌
 • Thanks be to Him (God), then, that He caused us to appear (be born) in the world after those of old,
 • تا شنیدیم آن سیاستهای حق ** بر قرون ماضیه اندر سبق‌‌
 • So that we heard of the chastisements which God inflicted upon the past generations in the preceding time,
 • تا که ما از حال آن گرگان پیش ** همچو روبه پاس خود داریم بیش‌‌
 • That we, like the fox, may keep better watch over ourselves from (considering) the fate of those ancient wolves.
 • امت مرحومه زین رو خواندمان ** آن رسول حق و صادق در بیان‌‌ 3120
 • On this account he that is God's prophet and veracious in explanation called us “a people on which God has taken mercy.”
 • استخوان و پشم آن گرگان عیان ** بنگرید و پند گیرید ای مهان‌‌
 • Behold with clear vision the bones and fur of those wolves, and take warning, O mighty ones!
 • عاقل از سر بنهد این هستی و باد ** چون شنید انجام فرعونان و عاد
 • The wise man will put off from his head (lay aside) this self-existence and wind (of vanity), since he heard (what was) the end of the Pharaohs and ‘Ád;
 • ور بننهد دیگران از حال او ** عبرتی گیرند از اضلال او
 • And if he do not put it off, others will take warning from what befell him in consequence of his being misguided.
 • تهدید کردن نوح علیه السلام مر قوم را که با من مپیچید که من رو پوشم در میان پس به حقیقت با خدای می‌‌پیچید ای مخذولان‌‌
 • How Noah, on whom be peace, threatened his people, saying, “Do not struggle with me, for I am (only) a veil: ye are really struggling with God (who is) within this (veil), O God-forsaken men!”
 • گفت نوح ای سرکشان من من نی‌‌ام ** من ز جان مرده به جانان می‌‌زی‌‌ام‌‌
 • Noah said, “O ye headstrong ones, I am not I: I am dead to the (animal) soul, I am living through the Soul of souls.
 • چون بمردم از حواس بو البشر ** حق مرا شد سمع و ادراک و بصر 3125
 • Inasmuch as I am dead to the senses of the father of mankind (human sense perceptions), God has become my hearing and perception and sight.
 • چون که من من نیستم این دم ز هوست ** پیش این دم هر که دم زد کافر اوست‌‌
 • Since I am not I, this breath (of mine) is from Him: in the presence of this breath if any one breathes (a word) he is an infidel.”
 • هست اندر نقش این روباه شیر ** سوی این روبه نشاید شد دلیر
 • In the form of this fox there is the lion: ’tis not fitting to advance boldly towards this fox.
 • گر ز روی صورتش می‌‌نگروی ** غره‌‌ی شیران از او می‌‌نشنوی‌‌
 • Unless thou believe in him from his exterior aspect (accept him in the form in which he appears), thou wilt not hear from him the lions' roar.
 • گر نبودی نوح را از حق یدی ** پس جهانی را چرا بر هم زدی‌‌
 • Unless Noah had had a hand (a powerful aid) from God, why should he have cast a whole world into confusion?
 • صد هزاران شیر بود او در تنی ** او چو آتش بود و عالم خرمنی‌‌ 3130
 • He was hundreds of thousands of lions in a single body; he was like fire, and the world (like) a stack.
 • چون که خرمن پاس عشر او نداشت ** او چنان شعله بر آن خرمن گماشت‌‌
 • Forasmuch as the stack neglected (to pay) the tithe due to him, he launched such a flame against that stack.
 • هر که او در پیش این شیر نهان ** بی‌‌ادب چون گرگ بگشاید دهان‌‌
 • Whosoever in the presence of this hidden Lion opens his mouth disrespectfully, like the wolf,
 • همچو گرگ آن شیر بردراندش ** فانتقمنا منهم بر خواندش‌‌
 • That Lion will tear him to pieces, as (he tore) the wolf, and will recite to him (the text) So we took vengeance upon them.
 • زخم یابد همچو گرگ از دست شیر ** پیش شیر ابله بود کاو شد دلیر
 • He will suffer blows, like the wolf, from the Lion's paw: foolish is he that waxed bold in the presence of the Lion.
 • کاشکی آن زخم بر تن آمدی ** تا بدی کایمان و دل سالم بدی‌‌ 3135
 • Would that those blows fell upon the body, so that it might be that (the sinner's) faith and heart would be safe!
 • قوتم بگسست چون اینجا رسید ** چون توانم کرد این سر را پدید
 • My power is broken (fails me) on reaching this point: how can I declare this mystery?
 • همچو آن روبه کم اشکم کنید ** پیش او روباه بازی کم کنید
 • Make little of your bellies, like that fox: do not play fox's tricks in His presence.
 • جمله ما و من به پیش او نهید ** ملک ملک اوست ملک او را دهید
 • Lay the whole of your “we” and “I” before Him: the kingdom is His kingdom: give the kingdom to Him.
 • چون فقیر آیید اندر راه راست ** شیر و صید شیر خود آن شماست‌‌
 • When ye become poor (selfless) in the right Way, verily the Lion and the Lion's prey are yours,
 • ز آنکه او پاک است و سبحان وصف اوست ** بی‌‌نیاز است او ز نغز و مغز و پوست‌‌ 3140
 • Because He is holy, and Glory is His attribute: He hath no need of good things and kernel or rind.
 • هر شکار و هر کراماتی که هست ** از برای بندگان آن شه است‌‌
 • Every prize and every gift of grace that exists is for the sake of the servants of that King (God).
 • نیست شه را طمع بهر خلق ساخت ** این همه دولت خنک آن کاو شناخت‌‌
 • The King hath no desire (for anything): He hath made all this empire for His creatures. Happy is he that knew!
 • آن که دولت آفرید و دو سرا ** ملک دولتها چه کار آید و را
 • Of what use should the possession of empires be to Him who created (all) empire and the two worlds?
 • پیش سبحان بس نگه دارید دل ** تا نگردید از گمان بد خجل‌‌
 • In the presence of His Glory keep watch, then, over your hearts, lest ye be put to shame by thinking evil.
 • کاو ببیند سر و فکر و جستجو ** همچو اندر شیر خالص تار مو 3145
 • For He sees conscience and thought and quest (desire) as (plainly) as a thread of hair in pure milk.
 • آن که او بی‌‌نقش ساده سینه شد ** نقشهای غیب را آیینه شد
 • He whose clear breast has become devoid of (any) image (impression) has become a mirror for the impressions of the Invisible.
 • سر ما را بی‌‌گمان موقن شود ** ز آن که مومن آینه‌‌ی مومن شود
 • He becomes intuitively and undoubtingly aware of our inmost thought, because the true believer is the mirror of the true believer.
 • چون زند او نقد ما را بر محک ** پس یقین را باز داند او ز شک‌‌
 • When he rubs our coin on the touchstone, then he knows the difference between faith and doubt.
 • چون شود جانش محک نقدها ** پس ببیند قلب را و قلب را
 • When his soul becomes the touchstone of the coin, then he will see (distinguish) the (true) heart and the false money (of hypocrisy).
 • نشاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خویش تا چشمشان بدیشان روشن شود
 • How kings seat in front of them the Súfís who know God, in order that their eyes may be illumined by (seeing) them.
 • پادشاهان را چنان عادت بود ** این شنیده باشی ار یادت بود 3150
 • Such is the custom of kings: you will have heard of this, if you remember.