English    Türkçe    فارسی   

1
3300-3349

 • پنجه زد با موسی از کبر و کمال ** آن چنان شد که شنیده ستی تو حال‌‌ 3300
 • From pride and (conceit of) perfection he grappled with Moses: his plight became such as thou hast heard.
 • صد هزار ابلیس و بلعم در جهان ** همچنین بوده ست پیدا و نهان‌‌
 • Even so there have been in the world, manifest or hidden, a hundred thousand like Iblís and Bal‘am.
 • این دو را مشهور گردانید اله ** تا که باشد این دو بر باقی گواه‌‌
 • God caused these twain to be notorious, that these twain might bear witness against the rest.
 • این دو دزد آویخت از دار بلند ** ور نه اندر قهر بس دزدان بدند
 • These two thieves He hanged on a high gallows (to be a warning to all); else there were many (other) thieves in (the pale of) His vengeance.
 • این دو را پرچم به سوی شهر برد ** کشتگان قهر را نتوان شمرد
 • These twain He dragged by their forelocks to the city (for slaughter); (but) ’tis impossible to number (all) the victims of His wrath.
 • نازنینی تو ولی در حد خویش ** الله الله پا منه از حد خویش‌‌ 3305
 • You are a favourite (of God), but within your (due) bounds. (Fear) God, (fear) God, do not set foot beyond (those) bounds.
 • گر زنی بر نازنین تر از خودت ** در تگ هفتم زمین زیر آردت‌‌
 • If you combat with one who is a greater favourite than yourself, ’twill bring you down to the lowest depth of the seventh earth.
 • قصه‌‌ی عاد و ثمود از بهر چیست ** تا بدانی کانبیا را نازکی است‌‌
 • For what purpose is the tale of ‘Ád and Thamúd? That you may know that the prophets have disdain (for the wicked).
 • این نشان خسف و قذف و صاعقه ** شد بیان عز نفس ناطقه‌‌
 • These signs—the (earth's) swallowing up (sinners), the hurling of stones (upon them), and the thunderbolts—were evidence of the might of the Rational Soul.
 • جمله حیوان را پی انسان بکش ** جمله انسان را بکش از بهر هش‌‌
 • Kill all animals for the sake of man, kill all mankind for the sake of Reason.
 • هش چه باشد عقل کل هوشمند ** هوش جزوی هش بود اما نژند 3310
 • What is Reason? The Universal Intelligence of the man (prophet or saint) endowed with reason. Partial reason is reason (too), but it is infirm.
 • جمله حیوانات وحشی ز آدمی ** باشد از حیوان انسی در کمی‌‌
 • All the animals that are wild (unfriendly) to man are inferior to the human animal.
 • خون آنها خلق را باشد سبیل ** ز انکه وحشی‌‌اند از عقل جلیل‌‌
 • Their blood is free to mankind, since they are estranged from the august Reason.
 • عزت وحشی بدین افتاد پست ** که مر انسان را مخالف آمده ست‌‌
 • The honour of the wild animals is fallen low (has come to be of no account) because they have grown hostile to man.
 • پس چه عزت باشدت ای نادره ** چون شدی تو حمر مستنفرة
 • What honour, then, will be thine, O marvel (of folly), since thou hast become (like) timorous wild asses?
 • خر نشاید کشت از بهر صلاح ** چون شود وحشی شود خونش مباح‌‌ 3315
 • Because of his usefulness, the (domesticated) ass ought not to be killed; (but) when he turns wild, his blood becomes lawful.
 • گر چه خر را دانش زاجر نبود ** هیچ معذورش نمی‌‌دارد ودود
 • Although the ass had no knowledge to restrain him (from becoming wild), the Loving One is not excusing him at all.
 • پس چو وحشی شد از آن دم آدمی ** کی بود معذور ای یار سمی‌‌
 • How, then, shall man be excused, O noble friend, when he has become wild (refractory and hostile) to that Word (the voice of Reason)?
 • لاجرم کفار را شد خون مباح ** همچو وحشی پیش نشاب و رماح‌‌
 • Of necessity permission was given to shed the blood of the infidels, like (that of) a wild beast before the arrows and lances.
 • جفت و فرزندانشان جمله سبیل ** ز آنکه بی‌‌عقلند و مردود و ذلیل‌‌
 • All their wives and children are free spoil, since they are irrational and reprobate and base.
 • باز عقلی کاو رمد از عقل عقل ** کرد از عقلی به حیوانات نقل‌‌ 3320
 • Once more, a reason that flees from the Reason of reason (Universal Reason) is transported from rationality to (the grade of) the animals.
 • اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خویش و آمیزی اهل دنیا خواستن و در فتنه افتادن‌‌
 • How Hárút and Márút relied upon their immaculateness and desired to mix with the people of this world and fell into temptation.
 • همچو هاروت و چو ماروت شهیر ** از بطر خوردند زهر آلود تیر
 • As (for example), because of their arrogance, the celebrated Hárút and Márút were smitten by the poisoned arrow (of Divine wrath).
 • اعتمادی بودشان بر قدس خویش ** چیست بر شیر اعتماد گاومیش‌‌
 • They had confidence in their holiness, (but) what (use) is it for the buffalo to have confidence in the lion?
 • گر چه او با شاخ صد چاره کند ** شاخ شاخش شیر نر پاره کند
 • Though he make a hundred shifts (to defend himself) with his horn, the fierce lion will tear him to pieces limb by limb.
 • گر شود پر شاخ همچون خار پشت ** شیر خواهد گاو را ناچار کشت‌‌
 • (Even) if he become as full of horns (prickles) as a hedgehog, the buffalo will inevitably be killed by the lion.
 • گر چه صرصر بس درختان می‌‌کند ** با گیاه تر وی احسان می‌‌کند 3325
 • (But) though the Sarsar wind uproots many trees, it bestows kindness on the wet grass.
 • بر ضعیفی گیاه آن باد تند ** رحم کرد ای دل تو از قوت ملند
 • That violent wind had pity on the weakness of the grass: do not thou, O heart, brag vainly of thy strength.
 • تیشه را ز انبوهی شاخ درخت ** کی هراس آید ببرد لخت لخت‌‌
 • How should the axe be afraid of the thickness of the branches? It cuts them to pieces.
 • لیک بر برگی نکوبد خویش را ** جز که بر نیشی نکوبد نیش را
 • But it does not beat itself against a leaf, it does not beat its edge except against an edge (something hard and solid like itself).
 • شعله را ز انبوهی هیزم چه غم ** کی رمد قصاب از خیل غنم‌‌
 • What does the flame care for the great quantity of firewood? How should the butcher flee in terror from the flock of sheep?
 • پیش معنی چیست صورت بس زبون ** چرخ را معنیش می‌‌دارد نگون‌‌ 3330
 • What is form in the presence of (in comparison with) reality? Very feeble. ’Tis the reality of the sky that keeps it upside down (like an inverted cup).
 • تو قیاس از چرخ دولابی بگیر ** گردشش از کیست از عقل مشیر
 • Judge by the analogy of the celestial wheel: from whom does its motion proceed? From directive Reason.
 • گردش این قالب همچون سپر ** هست از روح مستر ای پسر
 • The motion of this shield-like body is (derived) from the veiled spirit, O son.
 • گردش این باد از معنی اوست ** همچو چرخی کان اسیر آب جوست‌‌
 • The motion of this wind is from its reality, like the wheel that is captive to the water of the stream.
 • جر و مد و دخل و خرج این نفس ** از که باشد جز ز جان پر هوس‌‌
 • The ebb and flow and incoming and outgoing of this breath —from whom does it proceed but from the spirit that is filled with desire?
 • گاه جیمش می‌‌کند گه حا و دال ** گاه صلحش می‌‌کند گاهی جدال‌‌ 3335
 • Now it (the spirit) makes it (the breath) jím, now há and dál; now it makes it peace, now strife.
 • همچنین این باد را یزدان ما ** کرده بد بر عاد همچون اژدها
 • Even so our God had made this (Sarsar) wind like a (raging) dragon against ‘Ád.
 • باز هم آن باد را بر مومنان ** کرده بد صلح و مراعات و امان‌‌
 • Again, He had also made that wind (to be) peace and regardfulness and safety for the true believers.
 • گفت المعنی هو الله شیخ دین ** بحر معنیهای رب العالمین‌‌
 • “The Reality is Allah,” said the Shaykh of the (Mohammedan) Religion, (who is) the sea of the spiritual realities of the Lord of created beings.
 • جمله اطباق زمین و آسمان ** همچو خاشاکی در آن بحر روان‌‌
 • All the tiers of earth and heaven are (but) as straws in that flowing sea.
 • حمله‌‌ها و رقص خاشاک اندر آب ** هم ز آب آمد به وقت اضطراب‌‌ 3340
 • The rushing and tossing of the straws in the water is produced by the water when it is agitated.
 • چون که ساکن خواهدش کرد از مرا ** سوی ساحل افکند خاشاک را
 • When it (the sea of Reality) wishes to make them (the straws) cease from struggling, it casts the straws toward the shore.
 • چون کشد از ساحلش در موج گاه ** آن کند با او که آتش با گیاه‌‌
 • When it draws them from the shore into the surge it does with them that which fire does with grass.
 • این حدیث آخر ندارد باز ران ** جانب هاروت و ماروت ای جوان‌‌
 • This topic is endless. Speed back, O youth, to (the story of) Hárút and Márút.
 • باقی قصه‌‌ی هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ایشان هم در دنیا به چاه بابل‌‌
 • The rest of the story of Hárút and Márút, and how an exemplary punishment was inflicted on them, even in this world, in the pit of Babylon.
 • چون گناه و فسق خلقان جهان ** می‌‌شدی بر هر دو روشن آن زمان‌‌
 • Inasmuch as the sin and wickedness of the people of the world was becoming clearly visible to them both at that time,
 • دست‌‌خاییدن گرفتندی ز خشم ** لیک عیب خود ندیدندی به چشم‌‌ 3345
 • They began to gnaw their hands in wrath, but had no eyes for their own fault.
 • خویش در آیینه دید آن زشت مرد ** رو بگردانید از آن و خشم کرد
 • The ugly man saw himself in the mirror: he turned his face away from that (spectacle) and was enraged.
 • خویش بین چون از کسی جرمی بدید ** آتشی در وی ز دوزخ شد پدید
 • When the self-conceited person has seen any one commit a sin, there appears in him a fire (derived) from Hell.
 • حمیت دین خواند او آن کبر را ** ننگرد در خویش نفس گبر را
 • He calls that (hellish) pride defence of the Religion: he regards not the infidel soul in himself.
 • حمیت دین را نشانی دیگر است ** که از آن آتش جهانی اخضر است‌‌
 • Defence of the Religion has a different character, for from that (religious) fire a (whole) world is green (verdant and flourishing).