English    Türkçe    فارسی   

1
3397-3446

 • گفت نار از خاک بی‌‌شک بهتر است ** من ز نار و او ز خاک اکدر است‌‌
 • He said, “Beyond doubt fire is superior to earth: I am of fire, and he (Adam) is of dingy earth.
 • پس قیاس فرع بر اصلش کنیم ** او ز ظلمت ما ز نور روشنیم‌‌
 • Let us, then, judge by comparing the secondary with its principal: he is of darkness, I of radiant light.”
 • گفت حق نی بل که لا انساب شد ** زهد و تقوی فضل را محراب شد
 • God said, “Nay, but on the contrary there shall be no relationships : asceticism and piety shall be the (sole) avenue to pre-eminence.”
 • این نه میراث جهان فانی است ** که به انسابش بیابی جانی است‌‌ 3400
 • This is not the heritage of the fleeting world, so that thou shouldst gain it by ties of relationship: ’tis a spiritual (heritage).
 • بلکه این میراثهای انبیاست ** وارث این جانهای اتقیاست‌‌
 • Nay, these things are the heritage of the prophets; the inheritors of these are the spirits of the devout.
 • پور آن بو جهل شد مومن عیان ** پور آن نوح نبی از گمرهان‌‌
 • The son of Bú Jahl became a true believer for all to see; the son of the prophet Noah became one of those who lost the way.
 • زاده‌‌ی خاکی منور شد چو ماه ** زاده‌‌ی آتش تویی رو رو سیاه‌‌
 • “The child of earth (Adam) became illumined like the moon; thou art the child of fire: get thee gone with thy face black (in disgrace)!”
 • این قیاسات و تحری روز ابر ** یا به شب مر قبله را کرده ست حبر
 • The wise man has made (use of) such reasonings and investigation on a cloudy day or at night for the sake of (finding) the qibla;
 • لیک با خورشید و کعبه پیش رو ** این قیاس و این تحری را مجو 3405
 • But with the sun and with the Ka‘ba before your face, do not seek to reason and investigate in this manner.
 • کعبه نادیده مکن رو زو متاب ** از قیاس الله أعلم بالصواب‌‌
 • Do not pretend that you cannot see the Ka‘ba, do not avert your face from it because you have reasoned (that it is not to be seen). God knows best what is right.
 • چون صفیری بشنوی از مرغ حق ** ظاهرش را یاد گیری چون سبق‌‌
 • When you hear a pipe from the Bird of God, you commit its outward (meaning) to memory, like a lesson,
 • وانگهی از خود قیاساتی کنی ** مر خیال محض را ذاتی کنی‌‌
 • And then from yourself (out of your own head) you make some analogies: you make (what is) mere fancy into a (thing of) substance (reality).
 • اصطلاحاتی است مر ابدال را ** که نباشد ز آن خبر اقوال را
 • The Abdál have certain mystical expressions of which the doctrines (of external religion) are ignorant.
 • منطق الطیری به صوت آموختی ** صد قیاس و صد هوس افروختی‌‌ 3410
 • You have learned the birds' language by the sound (alone), you have kindled (invented) a hundred analogies and a hundred caprices.
 • همچو آن رنجور دلها از تو خست ** کر به پندار اصابت گشته مست‌‌
 • The hearts (of the saints) are wounded by you, as the invalid (was hurt by the deaf man), (while) the deaf man became intoxicated (overjoyed) with the vain notion of success.
 • کاتب آن وحی ز آن آواز مرغ ** برده ظنی کاو بود همباز مرغ‌‌
 • The writer of the Revelation, from (hearing) the Bird's voice, supposed that he was the Bird's equal:
 • مرغ پری زد مر او را کور کرد ** نک فرو بردش به قعر مرگ و درد
 • The Bird flapped a wing and blinded him: lo, it plunged him in the abyss of death and bale.
 • هین به عکسی یا به ظنی هم شما ** در میفتید از مقامات سما
 • “Beware! do not ye also, (beguiled) by a reflexion or an opinion, fall from the dignities of Heaven!
 • گر چه هاروتید و ماروت و فزون ** از همه بر بام نحن الصافون‌‌ 3415
 • Although ye are Hárút and Márút and superior to all (the angels) on the terrace of We are they that stand in ranks,
 • بر بدیهای بدان رحمت کنید ** بر منی و خویش بینی کم تنید
 • (Yet) take mercy on the wickednesses of the wicked: execrate egoism and the self-conceited (egoist).
 • هین مبادا غیرت آید از کمین ** سر نگون افتید در قعر زمین‌‌
 • Beware, lest (the Divine) jealousy come from ambush and ye fall headlong to the bottom of the earth.”
 • هر دو گفتند ای خدا فرمان تراست ** بی‌‌امان تو امانی خود کجاست‌‌
 • They both said, “O God, Thine is the command: without Thy security (protection) where indeed is any security?”
 • این همی‌‌گفتند و دلشان می‌‌طپید ** بد کجا آید ز ما نعم العبید
 • They were saying this, but their hearts were throbbing (with desire)—“How should evil come from us? Good servants (of God) are we!”
 • خار خار دو فرشته هم نهشت ** تا که تخم خویش بینی را نکشت‌‌ 3420
 • The prick of desire in the two angels did not leave (them) until it sowed the seed of self-conceit.
 • پس همی‌‌گفتند کای ارکانیان ** بی‌‌خبر از پاکی روحانیان‌‌
 • Then they were saying, “O ye that are composed of the (four) elements (and are) unacquainted with the purity of the spiritual beings,
 • ما بر این گردون تتقها می‌‌تنیم ** بر زمین آییم و شادروان زنیم‌‌
 • We will draw curtains (of light) over this (terrestrial) sky, we will come to earth and set up the canopy,
 • عدل توزیم و عبادت آوریم ** باز هر شب سوی گردون بر پریم‌‌
 • We will deal justice and perform worship and every night we will fly up again to Heaven,
 • تا شویم اعجوبه‌‌ی دور زمان ** تا نهیم اندر زمین امن و امان‌‌
 • That we may become the wonder of the world, that we may establish safety and security on the earth.”
 • آن قیاس حال گردون بر زمین ** راست ناید فرق دارد در کمین‌‌ 3425
 • The analogy between the state of Heaven and (that of) the earth is inexact: it has a concealed difference.
 • در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان‌‌
 • Explaining that one must keep one's own (spiritual) state and (mystical) intoxication hidden from the ignorant.
 • بشنو الفاظ حکیم پرده‌‌ای ** سر همانجا نه که باده خورده‌‌ای‌‌
 • Hearken to the words of the Sage (Hakím) who lived in seclusion, “Lay thy head in the same place where thou hast drunk the wine.”
 • چون که از میخانه مستی ضال شد ** تسخر و بازیچه‌‌ی اطفال شد
 • When the drunken man has gone astray from a tavern, he becomes the children's laughing-stock and plaything.
 • می‌‌فتد او سو به سو بر هر رهی ** در گل و می‌‌خنددش هر ابلهی‌‌
 • Whatever way he goes, he is falling in the mud, (now) on this side and (now) on that side, and every fool is laughing at him.
 • او چنین و کودکان اندر پی‌‌اش ** بی‌‌خبر از مستی و ذوق می‌‌اش‌‌
 • He (goes on) like this, while the children at his heels are without knowledge of his intoxication and the taste of his wine.
 • خلق اطفال‌‌اند جز مست خدا ** نیست بالغ جز رهیده از هوا 3430
 • All mankind are children except him that is intoxicated with God; none is grownup except him that is freed from sensual desire.
 • گفت دنیا لعب و لهو است و شما ** کودکید و راست فرماید خدا
 • He (God) said, “This world is a play and pastime, and ye are children”; and God speaks truth.
 • از لعب بیرون نرفتی کودکی ** بی‌‌ذکات روح کی باشد ذکی‌‌
 • If you have not gone forth from (taken leave of) play, you are a child: without purity of spirit how should he (any one) be fully intelligent?
 • چون جماع طفل دان این شهوتی ** که همی‌‌رانند اینجا ای فتی‌‌
 • Know, O youth, that the lust in which men are indulging here (in this world) is like the sexual intercourse of children.
 • آن جماع طفل چه بود بازیی ** با جماع رستمی و غازیی‌‌
 • What is the child's sexual intercourse? An idle play, compared with the sexual intercourse of a Rustam and a brave champion of Islam.
 • جنگ خلقان همچو جنگ کودکان ** جمله بی‌‌معنی و بی‌‌مغز و مهان‌‌ 3435
 • The wars of mankind are like children's fights—all meaningless, pithless, and contemptible.
 • جمله با شمشیر چوبین جنگشان ** جمله در لاینفعی آهنگشان‌‌
 • All their fights are (fought) with wooden swords, all their purposes are (centred) in futility;
 • جمله‌‌شان گشته سواره بر نیی ** کاین براق ماست یا دلدل پیی‌‌
 • They all are riding on a reed-cane (hobby-horse), saying, “This is our Buráq or mule that goes like Duldul.”
 • حامل‌‌اند و خود ز جهل افراشته ** راکب و محمول ره پنداشته‌‌
 • They are (really) carrying (their hobby-horses), but in their folly they have raised themselves on high: they have fancied themselves to be riders and carried along the road.
 • باش تا روزی که محمولان حق ** اسب تازان بگذرند از نه طبق‌‌
 • Wait till the day when those who are borne aloft by God shall pass, galloping, beyond the nine tiers (of Heaven)!
 • تعرج الروح إلیه و الملک ** من عروج الروح یهتز الفلک‌‌ 3440
 • “The spirit and the angels shall ascend to Him”: at the ascension of the spirit Heaven shall tremble.
 • همچو طفلان جمله‌‌تان دامن سوار ** گوشه‌‌ی دامن‌‌گرفته اسب‌‌وار
 • Like children, ye all are riding on your skirts: ye have taken hold of the corner of your skirt (to serve) as a horse.
 • از حق إن الظن لا يغنی رسید ** مرکب ظن بر فلک‌‌ها کی دوید
 • From God came (the text), “Verily, opinion doth not enable (you) to dispense (with the Truth)”: when did the steed of opinion run (mount) to the Heavens?
 • اغلب الظنین فی ترجیح ذا ** لا تماری الشمس فی توضیحها
 • While preferring (in case of doubt) the stronger of the two (alternative) opinions, do not doubt whether you see the sun when it is shining!
 • آن گهی بینید مرکبهای خویش ** مرکبی سازیده‌‌اید از پای خویش‌‌
 • At that time (when the spirit returns to God) behold your steeds! Ye have made a steed of your own foot.
 • وهم و فکر و حس و ادراک شما ** همچو نی دان مرکب کودک هلا 3445
 • Come, recognise that your imagination and reflection and sense-perception and apprehension are like the reed-cane on which children ride.
 • علمهای اهل دل حمالشان ** علمهای اهل تن احمالشان‌‌
 • The sciences of the mystics bear them (aloft); the sciences of sensual men are burdens to them.