English    Türkçe    فارسی   

1
837-886

 • چون بخواهد عین غم شادی شود ** عین بند پای، آزادی شود
 • When He pleases, pain itself becomes joy; bondage itself becomes freedom.
 • باد و خاک و آب و آتش بنده‌‌اند ** با من و تو مرده با حق زنده‌‌اند
 • Air and earth and water and fire are (His) slaves: with you and me they are dead, but with God they are alive.
 • پیش حق آتش همیشه در قیام ** همچو عاشق روز و شب پیچان مدام‌‌
 • Before God, fire is always standing (ready to do His behest), writhing continually day and night, like a lover.
 • سنگ بر آهن زنی بیرون جهد ** هم به امر حق قدم بیرون نهد 840
 • If you strike stone on iron, it (the fire) leaps out: ’tis by God's command that it puts forth its foot.
 • آهن و سنگ ستم بر هم مزن ** کاین دو می‌‌زایند همچون مرد و زن‌‌
 • Do not strike together the iron and stone of injustice, for these two generate like man and woman.
 • سنگ و آهن خود سبب آمد و لیک ** تو به بالاتر نگر ای مرد نیک‌‌
 • The stone and the iron are indeed causes, but look higher, O good man!
 • کاین سبب را آن سبب آورد پیش ** بی‌‌سبب کی شد سبب هرگز ز خویش‌‌
 • For this (external) cause was produced by that (spiritual) cause: when did a cause ever proceed from itself without a cause?
 • و آن سببها کانبیا را رهبر است ** آن سببها زین سببها برتر است‌‌
 • And those causes which guide the prophets on their way are higher than these (external) causes.
 • این سبب را آن سبب عامل کند ** باز گاهی بی‌‌بر و عاطل کند 845
 • That (spiritual) cause makes this (external) cause operative; sometimes, again, it makes it fruitless and ineffectual.
 • این سبب را محرم آمد عقلها ** و آن سببها راست محرم انبیا
 • (Ordinary) minds are familiar with this (external) cause, but the prophets are familiar with those (spiritual) causes.
 • این سبب چه بود به تازی گو رسن ** اندر این چه این رسن آمد به فن‌‌
 • What is (the meaning of) this (word) “cause” (sabab) in Arabic? Say: “cord” (rasan). This cord came into this well (the world) by (Divine) artifice.
 • گردش چرخه رسن را علت است ** چرخه گردان را ندیدن زلت است‌‌
 • The revolution of the water-wheel causes the cord (to move), (but) not to see the mover of the water-wheel is an error.
 • این رسنهای سببها در جهان ** هان و هان زین چرخ سر گردان مدان‌‌
 • Beware, beware! Do not regard these cords of causation in the world as (deriving their movement) from the giddy wheel (of heaven),
 • تا نمانی صفر و سر گردان چو چرخ ** تا نسوزی تو ز بی‌‌مغزی چو مرخ‌‌ 850
 • Lest you remain empty and giddy like the (celestial) wheel, lest through brainlessness you burn like markh wood.
 • باد آتش می‌‌خورد از امر حق ** هر دو سر مست آمدند از خمر حق‌‌
 • By the command of God the wind devours (extinguishes) fire: both are drunken with the wine of God.
 • آب حلم و آتش خشم ای پسر ** هم ز حق بینی چو بگشایی بصر
 • O son, when you open your eyes you will see that from God too are the water of clemency and the fire of anger.
 • گر نبودی واقف از حق جان باد ** فرق کی کردی میان قوم عاد
 • Had not the soul of the wind been informed by God, how would it have distinguished (the believers and unbelievers) amongst the people of ‘Ád?
 • قصه‌‌ی باد که در عهد هود علیه السلام قوم عاد را هلاک کرد
 • The story of the wind which destroyed the people of ‘Ád in the time of (the prophet) Húd, on whom be peace.
 • هود گرد مومنان خطی کشید ** نرم می‌‌شد باد کانجا می‌‌رسید
 • Húd drew a line round the believers: the wind would become soft (subside) when it reached that place,
 • هر که بیرون بود ز آن خط جمله را ** پاره پاره می‌‌گسست اندر هوا 855
 • (Although) it was dashing to pieces in the air all who were outside of the line.
 • همچنین شیبان راعی می‌‌کشید ** گرد بر گرد رمه خطی پدید
 • Likewise Shaybán the shepherd used to draw a visible line round his flock
 • چون به جمعه می‌‌شد او وقت نماز ** تا نیارد گرگ آن جا ترک تاز
 • Whenever he went to the Friday service at prayer-time, in order that the wolf might not raid and ravage there:
 • هیچ گرگی در نرفتی اندر آن ** گوسفندی هم نگشتی ز آن نشان‌‌
 • No wolf would go into that (circle), nor would any sheep stray beyond that mark;
 • باد حرص گرگ و حرص گوسفند ** دایره‌‌ی مرد خدا را بود بند
 • The wind of the wolf's and sheeps' concupiscence was barred because of (by) the circle of the man of God.
 • همچنین باد اجل با عارفان ** نرم و خوش همچون نسیم یوسفان‌‌ 860
 • Even so, to those who know God (‘árifán) the wind of Death is soft and pleasant as the breeze (that wafts the scent) of (loved) ones like Joseph.
 • آتش ابراهیم را دندان نزد ** چون گزیده‌‌ی حق بود چونش گزد
 • The fire did not set its teeth in Abraham: how should it bite him, since he is the chosen of God?
 • ز آتش شهوت نسوزد اهل دین ** باقیان را برده تا قعر زمین‌‌
 • The religious are not burned by the fire of lust which bore all the rest down to the bottom of the earth.
 • موج دریا چون به امر حق بتاخت ** اهل موسی را ز قبطی واشناخت‌‌
 • The waves of the sea, when they charged on by God's command, discriminated the people of Moses from the Egyptians.
 • خاک قارون را چو فرمان در رسید ** با زر و تختش به قعر خود کشید
 • The earth, when the (Divine) command came, drew Qárún (Korah) with his gold and throne into its lowest depth.
 • آب و گل چون از دم عیسی چرید ** بال و پر بگشاد مرغی شد پرید 865
 • The water and clay, when it fed on the breath of Jesus, spread wings and pinions, became a bird, and flew.
 • هست تسبیحت بخار آب و گل ** مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل‌‌
 • Your glorification (of God) is an exhalation from the water and clay (of your body): it became a bird of Paradise through the breathing (into it) of your heart's sincerity.
 • کوه طور از نور موسی شد به رقص ** صوفی کامل شد و رست او ز نقص‌‌
 • Mount Mount Sinai, from (seeing) the radiance of Moses, began to dance, became a perfect Súfí, and was freed from blemish.
 • چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز ** جسم موسی از کلوخی بود نیز
 • What wonder if the mountain became a venerable Súfí? The body of Moses also was (formed) from a piece of clay.
 • طنز و انکار کردن پادشاه جهود و قبول نکردن نصیحت خاصان خویش‌‌
 • How the Jewish king scoffed and denied and would not accept the counsel of his intimates.
 • این عجایب دید آن شاه جهود ** جز که طنز و جز که انکارش نبود
 • The king of the Jews beheld these marvellous things, (but) he had naught (to say) except mockery and denial.
 • ناصحان گفتند از حد مگذران ** مرکب استیزه را چندین مران‌‌ 870
 • His counsellors said, “Do not let (this injustice) go beyond bounds, do not drive the steed of obstinacy so far.”
 • ناصحان را دست بست و بند کرد ** ظلم را پیوند در پیوند کرد
 • He handcuffed the counsellors and confined them, he committed one injustice after another.
 • بانگ آمد کار چون اینجا رسید ** پای دار ای سگ که قهر ما رسید
 • When the matter reached this pass, a shout came—“Hold thy foot (stop), O cur! For Our vengeance is come.”
 • بعد از آن آتش چهل گز بر فروخت ** حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت‌‌
 • After that, the fire blazed up forty ells high, became a ring, and consumed those Jews.
 • اصل ایشان بود آتش ابتدا ** سوی اصل خویش رفتند انتها
 • From fire was their origin in the beginning: they went (back) to their origin in the end.
 • هم ز آتش زاده بودند آن فریق ** جزوها را سوی کل باشد طریق‌‌ 875
 • That company were born of fire: the way of particulars is towards the universal.
 • آتشی بودند مومن سوز و بس ** سوخت خود را آتش ایشان چو خس‌‌
 • They were only a fire to consume the true believers: their fire consumed itself like rubbish.
 • آن که بوده ست امه الهاویه ** هاویه آمد مر او را زاویه‌‌
 • He whose mother is Háwiya (Hell-fire)—Háwiya shall become his cell (abode).
 • مادر فرزند جویان وی است ** اصلها مر فرعها را در پی است‌‌
 • The mother of the child is (always) seeking it: the fundamentals pursue the derivatives.
 • آب اندر حوض اگر زندانی است ** باد نشفش می‌‌کند کار کانی است‌‌
 • If water is imprisoned in a tank, the wind sucks it up, for it (the wind) belongs to the original (source):
 • می‌‌رهاند می‌‌برد تا معدنش ** اندک اندک تا نبینی بردنش‌‌ 880
 • It sets it free, it wafts it away to its source, little by little, so that you do not see its wafting;
 • وین نفس جانهای ما را همچنان ** اندک اندک دزدد از حبس جهان‌‌
 • And our souls likewise this breath (of ours) steals away, little by little, from the prison of the world.
 • تا إلیه یصعد أطیاب الکلم ** صاعدا منا إلی حیث علم‌‌
 • The perfumes of our (good) words ascend even unto Him, ascending from us whither God knoweth.
 • ترتقی أنفاسنا بالمنتقی ** متحفا منا إلی دار البقا
 • Our breaths soar up with the choice (words), as a gift from us, to the abode of everlastingness;
 • ثم تاتینا مکافات المقال ** ضعف ذاک رحمة من ذی الجلال‌‌
 • Then comes to us the recompense of our speech, a double (recompense) thereof, as a mercy from (God) the Glorious;
 • ثم یلجینا الی امثالها ** کی ینال العبد مما نالها 885
 • Then He causes us to repair to (makes us utter) good words like those (already uttered), that His servant may obtain (something more) of what he has obtained.
 • هکذا تعرج و تنزل دایما ** ذا فلا زلت علیه قائما
 • Thus do they (our good words) ascend while it (the Divine mercy) descends continually: mayst thou never cease to keep up that (ascent and descent)!