English    Türkçe    فارسی   

2
1130-1179

 • نفی خورشید ازل بایست او ** کی بر آید این مراد او بگو 1130
 • What he wants is the extinction of the Sun of eternity. Tell (me), how should this desire of his come to pass?
 • .
 • .
 • باز آن باشد که باز آید به شاه ** باز کور است آن که شد گم کرده راه‏
 • The falcon (seeker of God) is he that comes back to the King; he that has lost the way is the blind falcon.
 • راه را گم کرد و در ویران فتاد ** باز در ویران بر جغدان فتاد
 • It lost the way and fell into the wilderness; then in the wilderness it fell amongst owls.
 • او همه نور است از نور رضا ** لیک کورش کرد سرهنگ قضا
 • It (the falcon) is wholly light (derived) from the Light of (Divine) approval, but the marshal, Fate, blinded it.
 • خاک در چشمش زد و از راه برد ** در میان جغد و ویرانش سپرد
 • He threw dust in its eyes and took it (far) away from the (right) road; he left it amidst owls and (in) the wilderness.
 • بر سری جغدانش بر سر می‏زنند ** پر و بال نازنینش می‏کنند 1135
 • To crown all, the owls attack it and tear its lovely wing-feathers and plumes.
 • ولوله افتاد در جغدان که ها ** باز آمد تا بگیرد جای ما
 • A clamour arose amongst the owls—“Ha! the falcon has come to seize our dwelling place.”
 • چون سگان کوی پر خشم و مهیب ** اندر افتادند در دلق غریب‏
 • (’Twas) as (when) the street-dogs, wrathful and terrible, have fallen upon the frock of a (dervish) stranger.
 • باز گوید من چه در خوردم به جغد ** صد چنین ویران فدا کردم به جغد
 • “How am I fit,” says the falcon, “for (consorting with) owls? I give up to the owls a hundred wildernesses like this.
 • من نخواهم بود اینجا می‏روم ** سوی شاهنشاه راجع می‏شوم‏
 • I do not wish to stay here, I am going, I will return to the King of kings.
 • خویشتن مکشید ای جغدان که من ** نه مقیمم می‏روم سوی وطن‏ 1140
 • Do not kill yourselves (with agitation), O owls, for I am not settling (here): I am going home.
 • این خراب آباد در چشم شماست ** ور نه ما را ساعد شه باز جاست‏
 • This ruin is a thriving abode in your eyes; for me, however, the King's fore-arm is the place of delight.”
 • جغد گفتا باز حیلت می‏کند ** تا ز خان و مان شما را بر کند
 • The owl (that was warning the others) said, “The falcon is plotting to uproot you from house and home.
 • خانه‏های ما بگیرد او به مکر ** بر کند ما را به سالوسی ز وکر
 • He will seize our houses by cunning, he will tear us out of our nests by (his) hypocrisy.
 • می‏نماید سیری این حیلت پرست ** و الله از جمله‏ی حریصان بدتر است‏
 • This devotee of guile pretends to be perfectly satisfied (with what he has); by God, he is worse than all the greedy together.
 • او خورد از حرص طین را همچو دبس ** دنبه مسپارید ای یاران به خرس‏ 1145
 • From greediness he eats clay as (if it were) date-syrup: O friends, do not entrust the sheep's tail to the bear.
 • لاف از شه می‏زند وز دست شاه ** تا برد او ما سلیمان را ز راه‏
 • He is boasting of the King and the King's hand, in order that he may lead us astray, simple-minded as we are.
 • خود چه جنس شاه باشد مرغکی ** مشنوش گر عقل داری اندکی‏
 • How, indeed, should a petty bird be the congener of the King? Do not listen to him, if you have (even) a little understanding.
 • جنس شاه است او و یا جنس وزیر ** هیچ باشد لایق لوزینه سیر
 • Is he the King's or the Vizier's congener? Is garlic at all suitable to sweetmeat made with walnut kernels?
 • آن چه می‏گوید ز مکر و فعل و فن ** هست سلطان با حشم جویای من‏
 • (As for) his saying, from deceit and feint and artifice, ‘The King with his retinue is searching after me,’
 • اینت مالیخولیای ناپذیر ** اینت لاف خام و دام گول گیر 1150
 • Here's an absurd mad fancy for you, here's a vain boast and a snare to catch blockheads!
 • هر که این باور کند از ابلهی است ** مرغک لاغر چه در خورد شهی است‏
 • Any one who believes this—’tis because of (his) foolishness: how is a slender little bird fit for (friendship with) royalty?
 • کمترین جغد ار زند بر مغز او ** مر و را یاری‏گری از شاه کو
 • If the smallest owl should strike at his brain, where is succour for him from the King?”
 • گفت باز ار یک پر من بشکند ** بیخ جغدستان شهنشه بر کند
 • The falcon said, “If a single feather of mine be broken, the King of kings will uproot the (whole) owlery.
 • جغد چه بود خود اگر بازی مرا ** دل برنجاند کند با من جفا
 • What is an owl? Even if a falcon vex my heart and maltreat me,
 • شه کند توده به هر شیب و فراز ** صد هزاران خرمن از سرهای باز 1155
 • The King will heap up in every lowland and highland hundreds of thousands of stacks of falcons' heads.
 • پاسبان من عنایات وی است ** هر کجا که من روم شه در پی است‏
 • His favours keep watch over me; wherever I go, the King is (following) behind.
 • در دل سلطان خیال من مقیم ** بی‏خیال من دل سلطان سقیم‏
 • The phantasy of me is abiding in the King's heart: sick (would be) the King's heart without the phantasy of me.
 • چون بپراند مرا شه در روش ** می‏پرم بر اوج دل چون پرتوش‏
 • When the King bids me fly in His Way I fly up to the heart's zenith, like His beams.
 • همچو ماه و آفتابی می‏پرم ** پرده‏های آسمانها می‏درم‏
 • I fly as a moon and sun, I rend the curtains of the skies.
 • روشنی عقلها از فکرتم ** انفطار آسمان از فطرتم‏ 1160
 • The light of intellects is from my thought; the bursting forth of heaven (into existence) is from my original nature.
 • بازم و حیران شود در من هما ** جغد که بود تا بداند سر ما
 • I am a falcon, and (yet) the humá becomes lost in amazement at me: who is an owl, that it should know my secret?
 • شه برای من ز زندان یاد کرد ** صد هزاران بسته را آزاد کرد
 • For my sake the King bethought him of the prison (this world), and set free hundreds of thousands of those in bondage.
 • یک دمم با جغدها دمساز کرد ** از دم من جغدها را باز کرد
 • He made me familiar with the owls for a moment, and by means of my breath (words) he made the owls (to be) falcons.
 • ای خنک جغدی که در پرواز من ** فهم کرد از نیک بختی راز من‏
 • Oh, happy (is) the owl that in my (soaring) flight (towards God) had the good fortune to apprehend my mystery.
 • در من آویزید تا نازان شوید ** گر چه جغدانید شهبازان شوید 1165
 • Cling to me, that ye may become exultant (enjoying bliss), (and that) ye may become royal falcons, although ye are owls.
 • آن که باشد با چنان شاهی حبیب ** هر کجا افتد چرا باشد غریب‏
 • He that is dear to such a King—wheresoever he light, why should he be a stranger?
 • هر که باشد شاه دردش را دوا ** گر چو نی نالد نباشد بی‏نوا
 • Any one for whose pain the King is the remedy—though he wail like the reed (flute), he is not without plenty.
 • مالک ملکم نیم من طبل خوار ** طبل بازم می‏زند شه از کنار
 • I am the owner of the (spiritual) kingdom, I am not a lickspittle: the King is beating the falcon-drum for me from the shore.
 • طبل باز من ندای ارجعی ** حق گواه من به رغم مدعی‏
 • My falcon-drum is the call, ‘Return!’ God is my witness in despite of adversary.
 • من نیم جنس شهنشه دور از او ** لیک دارم در تجلی نور از او 1170
 • I am not a congener of the King of kings—far be it from Him!—but I have light from Him in (His) self-manifestation.
 • نیست جنسیت ز روی شکل و ذات ** آب جنس خاک آمد در نبات‏
 • Homogeneity is not in respect of form and essence: water becomes homogeneous with earth in the plant.
 • باد جنس آتش آمد در قوام ** طبع را جنس آمده ست آخر مدام‏
 • Wind (air) becomes homogeneous with fire in consistency; wine at last becomes homogeneous with the constitution (of the body).
 • جنس ما چون نیست جنس شاه ما ** مای ما شد بهر مای او فنا
 • Since my genus is not the genus of my King, my ego has passed away (faná) for the sake of His ego.
 • چون فنا شد مای ما او ماند فرد ** پیش پای اسب او گردم چو گرد
 • Inasmuch as my ego passed away, He remained alone: I roll at the feet of His horse, like dust.
 • خاک شد جان و نشانیهای او ** هست بر خاکش نشان پای او 1175
 • The (individual) soul (self) became dust, and the (only) signs of it are the mark of His feet on its dust.
 • خاک پایش شو برای این نشان ** تا شوی تاج سر گردن کشان‏
 • Become dust at His feet for the sake of this mark, in order that you may become the crown on the head of the lofty.
 • تا که نفریبد شما را شکل من ** نقل من نوشید پیش از نقل من‏
 • Let not my form beguile you: partake of my dessert before my departure.”
 • ای بسا کس را که صورت راه زد ** قصد صورت کرد و بر الله زد
 • Oh, (there is) many a one whom the form waylaid: he aimed at the form (of the holy man) and (in reality) struck at God.
 • آخر این جان با بدن پیوسته است ** هیچ این جان با بدن مانند هست‏
 • After all, this soul is joined to the body, (but) has this soul any likeness to the body?