English    Türkçe    فارسی   

2
134-183

 • گر برد مالت عدوی پر فنی ** ره زنی را برده باشد ره زنی‏
 • If an artful enemy carry off your wealth, a robber will have carried off a robber.
 • دزدیدن مارگیر ماری را از مارگیری دیگر
 • How a snake-catcher stole a snake from another snake-catcher.
 • دزدکی از مارگیری مار برد ** ز ابلهی آن را غنیمت می‏شمرد 135
 • A petty thief carried off a snake from a snake-catcher and in his folly was accounting it a prize.
 • وارهید آن مارگیر از زخم مار ** مار کشت آن دزد او را زار زار
 • The snake-catcher escaped from the snake's bite; the man who had robbed him was miserably killed by the snake.
 • مارگیرش دید پس بشناختش ** گفت از جان مار من پرداختش‏
 • The snake-catcher saw him (dead); then he recognised him and said, “My snake has emptied him of life.
 • در دعا می‏خواستی جانم از او ** کش بیابم مار بستانم از او
 • My soul was desiring of Him (God) in prayer that I might find him and take the snake from him.
 • شکر حق را کان دعا مردود شد ** من زیان پنداشتم آن سود شد
 • Thanks to God that that prayer was rejected: I thought ’twas loss, but it has turned out to be gain.”
 • بس دعاها کان زیان است و هلاک ** وز کرم می‏نشنود یزدان پاک‏ 140
 • Many are the prayers which are loss and destruction, and from kindness the Holy God is not hearing them.
 • التماس کردن همراه عیسی علیه السلام زنده کردن استخوانها را از او
 • How the companion of Jesus, on whom be peace, entreated Jesus, on whom be peace, to give life to the bones.
 • گشت با عیسی یکی ابله رفیق ** استخوانها دید در حفره‏ی عمیق‏
 • A certain foolish person accompanied Jesus (on his way). He espied some bones in a deep-dug hole.
 • گفت ای همراه آن نام سنی ** که بدان تو مرده را زنده کنی
 • He said, “O companion, (teach me) that exalted Name by which thou makest the dead to live;
 • مر مرا آموز تا احسان کنم ** استخوانها را بدان با جان کنم
 • Teach (it) me, that I may do good and by means of it endow the bones with life.”
 • گفت خامش کن که آن کار تو نیست ** لایق انفاس و گفتار تو نیست‏
 • Jesus said, “Be silent, for that is not thy work: ’tis not meet for thy breath and speech,
 • کان نفس خواهد ز باران پاک‏تر ** وز فرشته در روش دراک‏تر 145
 • For it wants breath purer than rain and more piercing in action than the angels.
 • عمرها بایست تا دم پاک شد ** تا امین مخزن افلاک شد
 • (Many) lifetimes were needed that the breath might be purified, so that he (its owner) was entrusted with the treasury of the Heavens.
 • خود گرفتی این عصا در دست راست ** دست را دستان موسی از کجاست‏
 • (Suppose that) thou hast grasped this rod firmly in thy hand: whence will accrue to thy hand the cunning of Moses?”
 • گفت اگر من نیستم اسرار خوان ** هم تو بر خوان نام را بر استخوان‏
 • He said, “If I am not one to pronounce (such sacred) mysteries, do thou pronounce the Name over the bones.”
 • گفت عیسی یا رب این اسرار چیست ** میل این ابله در این بیگار چیست‏
 • Jesus cried, “O Lord, what are these hidden purposes (of Thine)? What is (the meaning of) this fool's inclination (to engage) in this fruitless work?
 • چون غم خود نیست این بیمار را ** چون غم جان نیست این مردار را 150
 • How has this sick man no care for himself? How has this corpse no care for (spiritual) life?
 • مرده‏ی خود را رها کرده ست او ** مرده‏ی بیگانه را جوید رفو
 • He has left (uncared for) his own dead (soul) and seeks to mend (revive) the dead (bones) of a stranger.”
 • گفت حق ادبارگر ادبار جوست ** خار روییده جزای کشت اوست‏
 • God (answered and) said, “The backslider seeks backsliding: the thistle that has grown (in him) is the retribution for (consequence of) his sowing.”
 • آن که تخم خار کارد در جهان ** هان و هان او را مجو در گلستان‏
 • He that sows the seed of thistles in the world, be warned not to look for him in the rose-garden.
 • گر گلی گیرد به کف خاری شود ** ور سوی یاری رود ماری شود
 • If he take a rose in his hand, it becomes a thistle; and if he go to a friend, he (the friend) becomes a snake.
 • کیمیای زهر و مار است آن شقی ** بر خلاف کیمیای متقی‏ 155
 • The damned wretch is an elixir which transmutes into poison and snakes; (his elixir is) contrary to the elixir of the God-fearing man.
 • اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و لاحول گفتن خادم
 • How the Súfí enjoined the servant to take care of his beast and how the servant said, “Lá hawl.”
 • صوفیی می‏گشت در دور افق ** تا شبی در خانقاهی شد قنق‏
 • A Súfí was wandering round the world till one night he became a guest at a monastery (for Súfís).
 • یک بهیمه داشت در آخر ببست ** او به صدر صفه با یاران نشست‏
 • He had a beast (ass): he tied it in the stable, (while) he (himself) sat at the top of the dais with his friends.
 • پس مراقب گشت با یاران خویش ** دفتری باشد حضور یار بیش‏
 • Then he engaged with his friends in (mystical) meditation: the presence of a friend (of God) is (like) a book (which is open) before (one).
 • دفتر صوفی سواد حرف نیست ** جز دل اسپید همچون برف نیست‏
 • The Súfí's book is not (composed of) ink of letters (letters written with ink): it is naught but a heart white as snow.
 • زاد دانشمند آثار قلم ** زاد صوفی چیست آثار قدم‏ 160
 • The scholar's provision is (consists of) pen-marks (written letters and words). What is the Súfí's provision? Footmarks.
 • همچو صیادی سوی اشکار شد ** گام آهو دید بر آثار شد
 • He (the Súfí) stalks the game, like a hunter: he sees the musk-deer's track and follows the footprints.
 • چند گاهش گام آهو در خور است ** بعد از آن خود ناف آهو رهبر است‏
 • For some while the track of the deer is (the) proper (clue) for him, (but) afterwards ’tis the navel (musk-gland) of the deer that is his guide.
 • چون که شکر گام کرد و ره برید ** لاجرم ز آن گام در کامی رسید
 • When he has given thanks for (having been favoured with knowledge of) the track and has traversed the way, of necessity by means of that track he arrives at a goal.
 • رفتن یک منزلی بر بوی ناف ** بهتر از صد منزل گام و طواف‏
 • To go one stage (guided) by the scent of the musk-gland is better than a hundred stages of (following) the track and roaming about.
 • آن دلی کاو مطلع مهتابهاست ** بهر عارف فتحت ابوابهاست‏ 165
 • The heart that is the rising-place of the moonbeams (of Divine light) is for the gnostic (the means of revelation indicated by the words) its doors shall be opened.
 • با تو دیوار است و با ایشان در است ** با تو سنگ و با عزیزان گوهر است‏
 • To you it is a wall, to them it is a door; to you a stone, to (those) venerated ones a pearl.
 • آن چه تو در آینه بینی عیان ** پیر اندر خشت بیند بیش از آن‏
 • What you see plainly in the mirror—the Pír sees more than that in the brick.
 • پیر ایشان‏اند کاین عالم نبود ** جان ایشان بود در دریای جود
 • The Pírs are they whose spirits, before this world existed, were in the Sea of (Divine) bounty.
 • پیش از این تن عمرها بگذاشتند ** پیشتر از کشت بر برداشتند
 • Before (the creation of) this body they passed (many) lifetimes; before the sowing they took up (harvested) the fruit (produce).
 • پیشتر از نقش جان پذرفته‏اند ** پیشتر از بحر درها سفته‏اند 170
 • They have received the spirit before (the creation of) the form; they have bored the pearls before (the creation of) the sea.
 • مشورت می‏رفت در ایجاد خلق ** جانشان در بحر قدرت تا به حلق‏
 • (Whilst) consultation was going on as to bringing mankind into existence, their spirits were in the Sea of (Divine) Omnipotence up to the throat.
 • چون ملایک مانع آن می‏شدند ** بر ملایک خفیه خنبک می‏زدند
 • When the angels were opposing that (creation of man), they (the Pírs) were secretly clapping their hands (in derision) at the angels.
 • مطلع بر نقش هر که هست شد ** پیش از آن کاین نفس کل پا بست شد
 • He (the Pír) was made acquainted with the (material) form of every existent being, before this Universal Soul became fettered (by materiality).
 • پیشتر ز افلاک کیوان دیده‏اند ** پیشتر از دانه‏ها نان دیده‏اند
 • Before the (creation of the) heavens they have seen Saturn, before the (existence of) seeds they have seen the bread.
 • بی‏دماغ و دل پر از فکرت بدند ** بی‏سپاه و جنگ بر نصرت زدند 175
 • Without brain and mind they were full of thought, without army and battle they gained victory.
 • آن عیان نسبت به ایشان فکرت است ** ور نه خود نسبت به دوران رویت است‏
 • That immediate intuition (intuitive knowledge) in relation to them is thought; else, indeed, in relation to those who are far (from God) it is vision.
 • فکرت از ماضی و مستقبل بود ** چون از این دو رست مشکل حل شود
 • Thought is of the past and future; when it is emancipated from these two, the difficulty is solved.
 • روح از انگور می را دیده است ** روح از معدوم شی را دیده است‏
 • The spirit has beheld the wine in the grape, the spirit has beheld thing (entity) in nothing (nonentity);
 • دیده چون بی‏کیف هر با کیف را ** دیده پیش از کان صحیح و زیف را
 • It has beheld every conditioned thing as unconditioned, it has beheld the genuine coin and the alloyed before (the existence of) the mine;
 • پیشتر از خلقت انگورها ** خورده می‏ها و نموده شورها 180
 • Before the creation of grapes it has quaffed wines and shown the excitements (of intoxication).
 • در تموز گرم می‏بینند دی ** در شعاع شمس می‏بینند فی‏
 • In hot July they (the Pírs) see December; in the sunbeams they see the shade.
 • در دل انگور می را دیده‏اند ** در فنای محض شی را دیده‏اند
 • In the heart of the grape they have seen the wine; in absolute faná (privation of objectivity) they have seen the object.
 • آسمان در دور ایشان جرعه نوش ** آفتاب از جودشان زربفت‌پوش‏
 • The sky is draining draughts from their circling cup, the sun is clad in cloth of gold by their bounty.