English    Türkçe    فارسی   

2
1815-1864

 • ور نگون ساری سرت سوی زمین ** آفلی حق لا یحب الآفلین‏ 1815
 • But if you are upside down, (with) your head towards the earth, (then) you are one that sinks: God loves not them that sink.
 • پرسیدن موسی علیه السلام از حق تعالی سر غلبه‏ی ظالمان‏
 • How Moses, on whom be peace, asked the high God (to explain) the secret of the predominance of the unjust.
 • گفت موسی ای کریم کارساز ** ای که یک دم ذکر تو عمر دراز
 • Moses said, “O Bounteous Disposer, O Thou whom to commemorate for one moment is (worth) a long life,
 • نقش کژمژ دیدم اندر آب و گل ** چون ملایک اعتراضی کرد دل‏
 • I have seen the crooked, misshapen image in (the mould of) water and clay, and like the angels, my heart has raised an objection,
 • که چه مقصود است نقشی ساختن ** و اندر او تخم فساد انداختن‏
 • As to what is the purpose of making an image and casting therein the seed of corruption.
 • آتش ظلم و فساد افروختن ** مسجد و سجده کنان را سوختن‏
 • To kindle the fire of iniquity and corruption; to burn the mosque and those who bend low in prayer;
 • مایه‏ی خونابه و زردآبه را ** جوش دادن از برای لابه را 1820
 • To set boiling the source of bloody tears for the sake of (receiving) humble entreaties (from the suffering and oppressed)—
 • من یقین دانم که عین حکمت است ** لیک مقصودم عیان و رویت است‏
 • I know for certain that it is the essence of wisdom (on Thy part), but my aim is (to know this by) actual seeing and vision.
 • آن یقین می‏گویدم خاموش کن ** حرص رویت گویدم نه جوش کن‏
 • That certainty (of mine) says to me, ‘keep silence’; the craving for vision says to me, ‘Make a stir (and outcry).’
 • مر ملایک را نمودی سر خویش ** کاین چنین نوشی همی‏ارزد به نیش‏
 • Thou hast shown Thy secret to the angels, (namely) that such honey as this is worth the sting.
 • عرضه کردی نور آدم را عیان ** بر ملایک گشت مشکلها بیان‏
 • Thou hast displayed the Light of Adam manifestly to the angels, (so that all) the difficulties were explained.
 • حشر تو گوید که سر مرگ چیست ** میوه‏ها گویند سر برگ چیست‏ 1825
 • Thy Resurrection declares what is the secret of death: the fruits declare what is the secret of the leaves.”
 • سر خون و نطفه حسن آدمی است ** سابق هر بیشیی آخر کمی است‏
 • The secret of blood and seed is the excellence of Man; after all, inferiority is antecedent to every superiority.
 • لوح را اول بشوید بی‏وقوف ** آن گهی بروی نویسد او حروف‏
 • The ignorant (child) first washes the tablet, then he writes the letters upon it.
 • خون کند دل را و اشک مستهان ** بر نویسد بر وی اسرار آن گهان‏
 • (So) He (God) turns the heart into blood and abject tears, then He writes the (spiritual) mysteries upon it.
 • وقت شستن لوح را باید شناخت ** که مر آن را دفتری خواهند ساخت‏
 • At the time of washing the tablet (of the heart) one must recognise that it will be made into a book (of mysteries).
 • چون اساس خانه‏ای می‏افگنند ** اولین بنیاد را بر می‏کنند 1830
 • When they lay the foundation of a house (to rebuild it), they dig up the first foundation.
 • گل بر آرند اول از قعر زمین ** تا به آخر بر کشی ماء معین‏
 • (Also), people first fetch up clay from the depths of the earth in order that at last you may draw up flowing water.
 • از حجامت کودکان گریند زار ** که نمی‏دانند ایشان سر کار
 • Children weep piteously at cupping, for they know not the secret of the matter;
 • مرد خود زر می‏دهد حجام را ** می‏نوازد نیش خون آشام را
 • (But) a man, in sooth, gives the cupper gold and fondles the blood-drinking lancet.
 • می‏دود حمال زی بار گران ** می‏رباید بار را از دیگران‏
 • The porter runs to the heavy load: he snatches the load from others.
 • جنگ حمالان برای بار بین ** این چنین است اجتهاد کار بین‏ 1835
 • Behold the struggle of the porters for the load! Such is the endeavour of him that sees (the truth of) things,
 • چون گرانیها اساس راحت است ** تلخها هم پیشوای نعمت است‏
 • Inasmuch as burdens are the foundation of ease, and bitter things, too, are the forerunners of enjoyment.
 • حفت الجنة بمکروهاتنا ** حفت النیران من شهواتنا
 • Paradise is compassed about with the things we dislike (to do); the fires (of Hell) are compassed about with our lusts.
 • تخم مایه‏ی آتشت شاخ تر است ** سوخته‏ی آتش قرین کوثر است‏
 • The seed (source) of the substance of your fire (of torment) is the fresh bough (of lust); (but) he that is burned by the fire (of renunciation) is the comrade of Kawthar.
 • هر که در زندان قرین محنتی است ** آن جزای لقمه‏ای و شهوتی است‏
 • Whosoever is the comrade of affliction in prison—that is the retribution for a mouthful (of unlawful food) and a lust.
 • هر که در قصری قرین دولتی است ** آن جزای کارزار و محنتی است‏ 1840
 • Whosoever is the comrade of a high fortune in a palace— that is the reward for some battle-field and sore trial.
 • هر که را دیدی به زر و سیم فرد ** دان که اندر کسب کردن صبر کرد
 • Whomsoever you have seen unrivalled in (his store of) gold and silver—know that he has been patient in earning.
 • بی‏سبب بیند چو دیده شد گذار ** تو که در حسی سبب را گوش دار
 • When the (spiritual) eye has become piercing, he (the owner) sees without causes. You who are in (the bondage of) sense-perception, pay you heed to causes!
 • آن که بیرون از طبایع جان اوست ** منصب خرق سببها آن اوست‏
 • He whose spirit is beyond (the world of) natural properties— to him belongs the position of power to rive (the chain of) causes.
 • بی‏سبب بیند نه از آب و گیا ** چشم چشمه‏ی معجزات انبیا
 • The (spiritual) eye regards the fountain of the miracles of the prophets as (being) without cause, not as (arising) from water and herbage.
 • این سبب همچون طبیب است و علیل ** این سبب همچون چراغ است و فتیل‏ 1845
 • These causes are (linked together) like the physician and the sick: these causes are like the lamp and the wick.
 • شب چراغت را فتیل نو بتاب ** پاک دان زینها چراغ آفتاب‏
 • Twist a new wick for your night-lamp, (but) know that the lamp of the sun transcends these things.
 • رو تو کهگل ساز بهر سقف خان ** سقف گردون را ز کهگل پاک دان‏
 • Go you and make plaster for the roof of your house, (but) know that the roof of the sky is undefiled by plaster.
 • اه که چون دل دار ما غم سوز شد ** خلوت شب در گذشت و روز شد
 • Alas that, after our Sweetheart had burned (utterly destroyed) our pain, the night-time of being alone (with Him) passed away and became day!
 • جز به شب جلوه نباشد ماه را ** جز به درد دل مجو دل خواه را
 • Except at night there is no unveiling of the moon: except through heartache do not seek your heart's desire.
 • ترک عیسی کرده خر پرورده‏ای ** لاجرم چون خر برون پرده‏ای‏ 1850
 • Forsaking Jesus, you have fostered the ass: of necessity, like the ass, you are outside of the curtain.
 • طالع عیسی است علم و معرفت ** طالع خر نیست ای تو خر صفت‏
 • Knowledge and gnosis are the fortune of Jesus; they are not the fortune of the ass, O you asinine one!
 • ناله‏ی خر بشنوی رحم آیدت ** پس ندانی خر خری فرمایدت‏
 • You listen to the moaning of the ass, and pity comes over you; then you know not (that) the ass commands you to be asinine.
 • رحم بر عیسی کن و بر خر مکن ** طبع را بر عقل خود سرور مکن‏
 • Have pity on Jesus and have no pity on the ass: do not make the (carnal) nature lord over your intellect.
 • طبع را هل تا بگرید زار زار ** تو از او بستان و وام جان گزار
 • Let the (carnal) nature weep sore and bitterly: do you take from it and pay the debt of the (rational) soul.
 • سالها خربنده بودی بس بود ** ز انکه خربنده ز خر واپس بود 1855
 • For years you have been the ass's slave. It is enough, for the ass's slave is behind (even) the ass.
 • ز اخروهن مرادش نفس تست ** کاو به آخر باید و عقلت نخست‏
 • The thing meant by (the Prophet's words) “put them (the women) behind” is your fleshly soul; for it must be last, and your intellect (must be) first.
 • هم مزاج خر شده ست این عقل پست ** فکرش این که چون علف آرم بدست‏
 • This base intellect has become of the same temperament as the ass: its (only) thought is how it shall get hold of fodder.
 • آن خر عیسی مزاج دل گرفت ** در مقام عاقلان منزل گرفت‏
 • The ass of Jesus took (to itself) the temperament of the (rational) spirit: it took its abode in the place of the intelligent,
 • ز انکه غالب عقل بود و خر ضعیف ** از سوار زفت گردد خر نحیف‏
 • Because (in Jesus) intellect was ruling, and the ass (was) weak —the ass is made lean by a strong rider—
 • و ز ضعیفی عقل تو ای خر بها ** این خر پژمرده گشته ست اژدها 1860
 • While from the weakness of your intellect, O you who have (no more than) the value of an ass, this worn-out ass has become a dragon.
 • گر ز عیسی گشته‏ای رنجور دل ** هم از او صحت رسد او را مهل‏
 • If through Jesus (the spiritual guide) you have become heart-sick, (yet) health too comes from him: do not leave him.
 • چونی ای عیسای عیسی دم ز رنج ** که نبود اندر جهان بی‏مار گنج‏
 • How art thou as to affliction, O thou Jesus who hast the (healing) breath of Jesus? For there never was in the world a treasure without a snake.
 • چونی ای عیسی ز دیدار جهود ** چونی ای یوسف ز مکار حسود
 • How art thou, O Jesus, at the sight of the Jews? How art thou, O Joseph, in respect of the envious plotter?
 • تو شب و روز از پی این قوم غمر ** چون شب و روزی مدد بخشای عمر
 • Night and day for the sake of this foolish people thou, like night and day, art a replenisher of life.