English    Türkçe    فارسی   

2
2755-2804

 • چاشنی گیر دلم شد با فروغ ** راست را داند حقیقت از دروغ‏ 2755
 • My heart, which tastes (and distinguishes), has become bright (like a clear mirror): it really knows truth from falsehood.
 • به اقرار آوردن معاویه ابلیس را
 • How Mu‘áwiya—may God be well-pleased with him!— induced Iblís to confess.
 • تو چرا بیدار کردی مر مرا ** دشمن بیداریی تو ای دغا
 • Why did you awaken me? You are the enemy of wakefulness, O trickster.
 • همچو خشخاشی همه خواب آوری ** همچو خمری عقل و دانش را بری‏
 • You are like poppy-seeds: you put every one to sleep. You are like wine: you take away understanding and knowledge.
 • چار میخت کرده‏ام هین راست گو ** راست را دانم تو حیلتها مجو
 • I have impaled you. Come, tell the truth, I know what is true: do not seek evasions.
 • من ز هر کس آن طمع دارم که او ** صاحب آن باشد اندر طبع و خو
 • I expect from every person (only) that of which by nature and disposition he is the owner.
 • من ز سرکه می‏نجویم شکری ** مر مخنث را نگیرم لشکری‏ 2760
 • I do not look for any sugar from vinegar; I do not take the catamite for a soldier.
 • همچو گبران من نجویم از بتی ** کاو بود حق یا خود از حق آیتی‏
 • I do not, like (idolatrous) infidels, seek (expect) from an idol that it should be God or even a sign from God.
 • من ز سرگین می‏نجویم بوی مشک ** من در آب جو نجویم خشت خشک‏
 • I do not seek the smell of musk from dung; I do not seek dry bricks in river water.
 • من ز شیطان این نجویم کاوست غیر ** که مرا بیدار گرداند به خیر
 • From Satan, who is other (than good), I do not look for this— that he should awaken me with good (intent).”
 • راست گفتن ابلیس ضمیر خود را به معاویه‏
 • How Iblís told truly his hidden thought to Mu‘áwiya—may God be well-pleased with him!
 • گفت بسیار آن بلیس از مکر و غدر ** میر از او نشنید کرد استیز و صبر
 • Iblís spoke many words of deceit and treachery, (but) the Amír hearkened not to him and strove (against him) and showed fortitude.
 • از بن دندان بگفتش بهر آن ** کردمت بیدار می‏دان ای فلان‏ 2765
 • (At length), with the bitterest pangs he (Iblís) said: “O such-and-such, know that I awakened you for the purpose
 • تا رسی اندر جماعت در نماز ** از پی پیغمبر دولت فراز
 • That you might join the congregation (of Moslems) in praying after the Prophet of high estate.
 • گر نماز از وقت رفتی مر ترا ** این جهان تاریک گشتی بی‏ضیا
 • If the time of prayers had passed, this world would have become dark to you and without a gleam of light;
 • از غبین و درد رفتی اشکها ** از دو چشم تو مثال مشکها
 • (And then) from disappointment and grief tears would have flowed from your two eyes in the fashion of (water from) water-skins,
 • ذوق دارد هر کسی در طاعتی ** لاجرم نشکیبد از وی ساعتی‏
 • (Because) every one has delight in some act of devotion and consequently cannot bear to miss it (even) for a short while.
 • آن غبین و درد بودی صد نماز ** کو نماز و کو فروغ آن نیاز 2770
 • That disappointment and grief would have been (as) a hundred prayers: what is (ritual) prayer in comparison with the (spiritual) glow of humble supplication?”
 • فضیلت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت نماز جماعت‏
 • The excellence of the remorse felt by one who was sincere (in his devotion) for having missed the congregational prayers.
 • آن یکی می‏رفت در مسجد درون ** مردم از مسجد همی‏آمد برون‏
 • A certain man was going into the mosque (when) the people were coming out of the mosque.
 • گفت پرسان که جماعت را چه بود ** که ز مسجد می‏برون آیند زود
 • He began to ask (one of them), saying, “What ails the congregation that they are coming out of the mosque (so) soon?”
 • آن یکی گفتش که پیغمبر نماز ** با جماعت کرد و فارغ شد ز راز
 • That person said to him, “The Prophet has prayed with the congregation and finished (his) communion.
 • تو کجا در می‏روی ای مرد خام ** چون که پیغمبر بداده ست السلام‏
 • How art thou going in, O foolish man, when the Prophet has given the blessing?”
 • گفت آه و دود از آن اه شد برون ** آه او می‏داد از دل بوی خون‏ 2775
 • He cried, “Ah!” and smoke issued from that (burning) sigh: his sigh was giving forth the smell of blood from his heart.
 • آن یکی از جمع گفت این آه را ** تو به من ده و آن نماز من ترا
 • A certain man said, “Give (me) that sigh and may this (ritual) prayer of mine be (bestowed) on thee as a gift!”
 • گفت دادم آه و پذرفتم نماز ** او ستد آن آه را با صد نیاز
 • He answered, “I give the sigh and accept the prayers.” He (the other) took that sigh with a hundred yearnings (towards God).
 • شب به خواب اندر بگفتش هاتفی ** که خریدی آب حیوان و شفا
 • At night, whilst (he was) asleep, a Voice said to him, “Thou hast bought the Water of Life and salvation.
 • حرمت این اختیار و این دخول ** شد نماز جمله‏ی خلقان قبول‏
 • In honour of this choice and this appropriation the prayers of all the people have been accepted.”
 • تتمه‏ی اقرار ابلیس به معاویه مکر خود را
 • Conclusion of the confession made by Iblís to Mu‘áwiya of his deceit.
 • پس عزازیلش به گفت ای میر راد ** مکر خود اندر میان باید نهاد 2780
 • Then ‘Azázíl said to him, “O noble Amír, I must lay my deceit before (you).
 • گر نمازت فوت می‏شد آن زمان ** می‏زدی از درد دل آه و فغان‏
 • If you had missed the prayers, you would then from heartache have uttered sighs and lamentations,
 • آن تاسف و آن فغان و آن نیاز ** در گذشتی از دو صد ذکر و نماز
 • And that regret and that lamentation and that (sorrowful) yearning would have exceeded (in value) two hundred litanies and prayers.
 • من ترا بیدار کردم از نهیب ** تا بسوزاند چنان آهی حجاب‏
 • I awakened you in fear lest such a sigh might burn the veil (of formality),
 • تا چنان آهی نباشد مر ترا ** تا بدان راهی نباشد مر ترا
 • In order that such a sigh should not be yours; in order that you should not have any way to it.
 • من حسودم از حسد کردم چنین ** من عدویم کار من مکر است و کین‏ 2785
 • I am envious: from envy I acted thus. I am the enemy: my (proper) work is deceit and malice.”
 • گفت اکنون راست گفتی صادقی ** از تو این آید تو این را لایقی‏
 • He (Mu‘áwiya) said, “Now you have told the truth, you are veracious. This (deceit) comes (naturally) from you: to this you are adapted.
 • عنکبوتی تو مگس داری شکار ** من نیم ای سگ مگس زحمت میار
 • You are a spider, you have flies as your prey; O cur, I am not a fly, (so) do not worry.
 • باز اسپیدم شکارم شه کند ** عنکبوتی کی بگرد ما تند
 • I am a white falcon: the King hunts me. How should a spider weave his web about me?
 • رو مگس می‏گیر تا تانی هلا ** سوی دوغی زن مگسها را صلا
 • Go now, continue to catch flies as far as you can: invite the flies to (partake of) some buttermilk;
 • ور بخوانی تو به سوی انگبین ** هم دروغ و دوغ باشد آن یقین‏ 2790
 • And if you call (them) to honey, that too will certainly be lies and buttermilk (fraud).
 • تو مرا بیدار کردی خواب بود ** تو نمودی کشتی آن گرداب بود
 • You awakened me, (but) it (that awakenment) was (really) slumber: you showed (me) a ship, (but) that was (really) a whirlpool.
 • تو مرا در خیر ز آن می‏خواندی ** تا مرا از خیر بهتر راندی‏
 • You were calling me to good for the purpose that you might drive me away from the better good.”
 • فوت شدن دزد به آواز دادن آن شخص صاحب خانه را که نزدیک آمده بود که دزد را دریابد و بگیرد
 • How a thief escaped because some one gave the alarm to the master of the house, who had nearly overtaken and caught the thief.
 • این بدان ماند که شخصی دزد دید ** در وثاق اندر پی او می‏دوید
 • This (behaviour of Iblís) is like that (which is told in the following story), how a certain man saw a thief in the house and ran after him.
 • تا دو سه میدان دوید اندر پیش ** تا در افگند آن تعب اندر خویش‏
 • He ran after him (the length of) two or three fields, till the fatigue threw him into a sweat.
 • اندر آن حمله که نزدیک آمدش ** تا بدو اندر جهد دریابدش‏ 2795
 • At the moment when, rushing on, he had come so near to him that he might spring upon him and seize him,
 • دزد دیگر بانگ کردش که بیا ** تا ببینی این علامات بلا
 • The second thief cried out to him, “Come, that you may see these signs of calamity.
 • زود باش و باز گرد ای مرد کار ** تا ببینی حال اینجا زار زار
 • Be quick and turn back, O man of (prompt) action, that you may see (how) very pitiable (is) the state of things here.”
 • گفت باشد کان طرف دزدی بود ** گر نگردم زود این بر من رود
 • He (the householder) said (to himself), “Maybe a thief is yonder: if I do not return at once, this (fate) will befall me.
 • در زن و فرزند من دستی زند ** بستن این دزد سودم کی کند
 • He may lay hands upon my wife and child, (and in that case) how would it profit me to bind this thief (whom I am pursuing)?
 • این مسلمان از کرم می‏خواندم ** گر نگردم زود پیش آید ندم‏ 2800
 • This Moslem is calling me in kindness: unless I return quickly, repentance will befall (me).”
 • بر امید شفقت آن نیک خواه ** دزد را بگذاشت باز آمد به راه‏
 • In (confident) hope of the compassion of that well-disposed (friend), he left the thief and again set off (in another direction).
 • گفت ای یار نکو احوال چیست ** این فغان و بانگ تو از دست کیست‏
 • “O good friend,” said he, “what is the matter? By whose hand (violence) is this lamentation and outcry of yours (caused)?”
 • گفت اینک بین نشان پای دزد ** این طرف رفته ست دزد زن بمزد
 • “Look here,” said (the other). “See the thief's footprints! The pimping thief has gone this way. [ “Look here,” said (the other). “See the thief's footprints! The thief whose wife is for hire (who prostitutes his wife to other men) has gone this way.]
 • نک نشان پای دزد قلتبان ** در پی او رو بدین نقش و نشان‏
 • Look at the cuckold thief's footprints! Follow him by means of these marks and traces.”