English    Türkçe    فارسی   

2
3611-3660

 • مادر یحیی کجا دیدش که تا ** گوید او را این سخن در ماجرا
 • Where did the mother of Yahyá see her to speak these words to her about what had happened?”
 • جواب اشکال‏
 • The answer to the difficulty.
 • این بداند کان که اهل خاطر است ** غایب آفاق او را حاضر است‏
 • Let him (the objector) know that to one who receives ideas (from God) all that is absent in the world is present.
 • پیش مریم حاضر آید در نظر ** مادر یحیی که دور است از بصر
 • To Mary, the mother of Yahyá would appear present, though she was far from her (bodily) sight.
 • دیده‏ها بسته ببیند دوست را ** چون مشبک کرده باشد پوست را
 • One may see a friend (even) with eyes shut, when one has made the skin (the bodily envelope) a lattice (to let in spiritual ideas).
 • ور ندیدش نه از برون نز اندرون ** از حکایت گیر معنی ای زبون‏ 3615
 • And if she saw her neither from without nor from within, take the (essential) meaning of the story, O imbecile!
 • نه چنان کافسانه‏ها بشنیده بود ** همچو شین بر نقش آن چسبیده بود
 • Not like him who had heard (some) fables, and like sh stuck to the (literal) shape of them,
 • تا همی‏گفت آن کلیله بی‏زبان ** چون سخن نوشد ز دمنه بی‏بیان‏
 • So that he would say, “How should Kalíla, having no language, hear words from Dimna who had no power of expression?
 • ور بدانستند لحن همدگر ** فهم آن چون کرد بی‏نطقی بشر
 • And (even) if they knew each other's accents, how should man understand it (their talk), (since it was) without any articulation?
 • در میان شیر و گاو آن دمنه چون ** شد رسول و خواند بر هر دو فسون‏
 • How did Dimna become a messenger between the lion and the ox, and cajole them both with his palaver?
 • چون وزیر شیر شد گاو نبیل ** چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل‏ 3620
 • How did the noble ox become the vizier of the lion? How was the elephant terrified by the reflection of the moon?
 • این کلیله و دمنه جمله افتری است ** ور نه کی با زاغ لکلک را مری است‏
 • This Kalíla and Dimna is entirely fiction, or else how has the stork a quarrel with the crow?”
 • ای برادر قصه چون پیمانه‏ای است ** معنی اندر وی مثال دانه‏ای است‏
 • O brother, the story is like a measure: the real meaning in it resembles grain (in the measure).
 • دانه‏ی معنی بگیرد مرد عقل ** ننگرد پیمانه را گر گشت نقل‏
 • The man of intelligence will take the grain of meaning: he will not pay any regard to the measure, (even) if it is removed (altogether).
 • ماجرای بلبل و گل گوش دار ** گر چه گفتی نیست آن جا آشکار
 • Listen to what passes between the rose and the nightingale, though in that case there is no overt speech.
 • سخن گفتن به زبان حال و فهم کردن آن
 • On mute eloquence and the understanding of it.
 • ماجرای شمع با پروانه نیز ** بشنو و معنی گزین کن ای عزیز 3625
 • Listen to what passes between the moth and the candle, and pick out the meaning from the tale.
 • گر چه گفتی نیست سر گفت هست ** هین ببالا پر مپر چون جغد پست‏
 • Albeit there is no speech, there is the inmost soul of speech. Come, fly aloft, do not fly low, like the owl.
 • گفت در شطرنج کاین خانه‏ی رخ است ** گفت خانه از کجاش آمد بدست‏
 • He (the player) at chess said, “This is the house of the rook.” “By what way,” said he (the literalist), “did the house come into its hands?
 • خانه را بخرید یا میراث یافت ** فرخ آن کس کاو سوی معنی شتافت‏
 • Did it buy the house, or inherit it?”—Happy is he that sped towards the (real) meaning!
 • گفت نحوی زید عمرا قد ضرب ** گفت چونش کرد بی‏جرمی ادب‏
 • A grammarian said, “Zayd has struck ‘Amr.” Said (the fool), “How did he chastise him without any offence (on his part)?
 • عمرو را جرمش چه بد کان زید خام ** بی‏گنه او را بزد همچون غلام‏ 3630
 • What was ‘Amr's offence, that that rude Zayd struck him, innocent (though he was), as (if he were) a slave?”
 • گفت این پیمانه‏ی معنی بود ** گندمی بستان که پیمانه است رد
 • He (the grammarian) replied, “This (form of words) is (only) the measure (container) of the meaning signified: take some wheat, for the measure is (to be) rejected.
 • زید و عمرو از بهر اعراب است و ساز ** گر دروغ است آن تو با اعراب ساز
 • Zayd and ‘Amr are for the purpose of (showing) the declension and (grammatical) construction: if that (statement that Zayd struck ‘Amr) is untrue, make up with the declension.”
 • گفت نه من آن ندانم عمرو را ** زید چون زد بی‏گناه و بی‏خطا
 • “Nay,” said he, “I don't know about that. How did Zayd strike ‘Amr without (his committing any) crime or fault?”
 • گفت از ناچار و لاغی بر گشود ** عمرو یک واو فزون دزدیده بود
 • He (the grammarian) in desperation started a joke and said, “‘Amr had stolen a superfluous wáw.
 • زید واقف گشت دزدش را بزد ** چون که از حد برد او را حد سزد 3635
 • Zayd became aware, and struck the stealer of it: since he (‘Amr) carried it beyond bounds (transgressed the law), the punishment serves him right.”
 • پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطلان‏
 • How worthless sayings find acceptance in the minds of worthless folk.
 • گفت اینک راست پذرفتم به جان ** کج نماید راست در پیش کجان‏
 • He (the fool) said, “Here you are, this is the truth! I accept (it) with (all) my soul.” Wrong seems right to the wrong-minded.
 • گر بگویی احولی را مه یکی است ** گویدت این دوست و در وحدت شکی است‏
 • If you say to a squinting man, “The moon is one,” he will say to you, “These are two (moons); and there is a (great) doubt as to (the moon's) being one”;
 • ور بر او خندد کسی گوید دو است ** راست دارد این سزای بد خو است‏
 • And if somebody laughs at him and says, “There are two,” he deems it the truth. This (mockery) is what the ill-natured (ignorant and contumacious) fellow deserves.
 • بر دروغان جمع می‏آید دروغ ** الخبیثات الخبیثین زد فروغ‏
 • Lies muster round (those who are living) lies: (the text) the wicked men for the wicked women has thrown light (upon this point).
 • دل فراخان را بود دست فراخ ** چشم کوران را عثار سنگ‏لاخ‏ 3640
 • They whose hearts are (opened) wide (to receive spiritual truths) have wide (far-reaching) hands; they whose (spiritual) eyes are blind have to stumble on stony ground.
 • جستن آن درخت که هر که میوه‏ی آن درخت خورد نمیرد
 • On seeking the tree whereof none that eats  the fruit shall die.
 • گفت دانایی برای داستان ** که درختی هست در هندوستان‏
 • A learned man (once) said, for the sake of (telling) a story, “In India there is a certain tree:
 • هر کسی کز میوه‏ی او خورد و برد ** نه شود او پیر نه هرگز بمرد
 • Whoso takes and eats of its fruit, he grows not old nor ever dies.”
 • پادشاهی این شنید از صادقی ** بر درخت و میوه‏اش شد عاشقی‏
 • A king heard this (tale) from a veracious person: he became a lover of the tree and its fruit.
 • قاصدی دانا ز دیوان ادب ** سوی هندستان روان کرد از طلب‏
 • From the Divan of culture he sent an intelligent envoy to India in search (of it).
 • سالها می‏گشت آن قاصد از او ** گرد هندستان برای جستجو 3645
 • For (many) years his envoy wandered about India in quest (of the tree).
 • شهر شهر از بهر این مطلوب گشت ** نه جزیره ماند و نه کوه و نه دشت‏
 • He roamed from town to town for this object: neither island nor mountain nor plain was left (unvisited).
 • هر که را پرسید کردش ریشخند ** کاین که جوید جز مگر مجنون بند
 • Every one whom he asked made a mock of him, saying, “Who would search after this, unless perhaps a madman in confinement?”
 • بس کسان صفعش زدند اندر مزاح ** بس کسان گفتند ای صاحب فلاح‏
 • Many slapped him jocosely; many said, “O fortunate man,
 • جستجوی چون تو زیرک سینه صاف ** کی تهی باشد کجا باشد گزاف‏
 • How should the enquiry of a clever and clear-minded person like you be devoid (of result)? How should it be vain?”
 • وین مراعاتش یکی صفعی دگر ** وین ز صفع آشکارا سخت‏تر 3650
 • And this (ironical) respect was to him another slap, and it was harder (to bear) than the visible slap.
 • می‏ستودندش به تسخر کای بزرگ ** در فلان اقلیم بس هول و سترگ‏
 • They extolled him sarcastically, saying, “O great sir, in such and such a very tremendous and huge country,
 • در فلان بیشه درختی هست سبز ** بس بلند و پهن و هر شاخیش گبز
 • In such and such a forest there is a green tree, very tall and broad, and every branch of it is big.”
 • قاصد شه بسته در جستن کمر ** می‏شنید از هر کسی نوعی خبر
 • The king's envoy, who had braced his belt for the quest, was hearing a different kind of report from every one;
 • بس سیاحت کرد آن جا سالها ** می‏فرستادش شهنشه مالها
 • There for years he travelled much, (whilst) the king kept sending money to him.
 • چون بسی دید اندر آن غربت تعب ** عاجز آمد آخر الامر از طلب‏ 3655
 • After he had suffered much fatigue in that foreign land, at last he became too exhausted to seek (any longer).
 • هیچ از مقصود اثر پیدا نشد ** ز آن غرض غیر خبر پیدا نشد
 • No trace of the object of pursuit was discovered: of what he wanted nothing appeared but the report.
 • رشته‏ی امید او بگسسته شد ** جسته‏ی او عاقبت ناجسته شد
 • The thread of his hope snapped, the thing he had sought became unsought in the end.
 • کرد عزم باز گشتن سوی شاه ** اشک می‏بارید و می‏برید راه‏
 • He resolved to return to the king, (and set out) shedding tears and traversing the way.
 • شرح کردن شیخ سر آن درخت را با آن طالب مقلد
 • How the Shaykh explained the hidden meaning of the tree to the seeker who was in the bondage of formalism.
 • بود شیخی عالمی قطبی کریم ** اندر آن منزل که آیس شد ندیم‏
 • There was a wise Shaykh, a noble Qutb, at the halting-place where the king's intimate fell into despair.
 • گفت من نومید پیش او روم ** ز آستان او به راه اندر شوم‏ 3660
 • He (the envoy) said, “Being without hope, I will go to him, and set out on the road (again) from his threshold,