English    Türkçe    فارسی   

2
456-505

 • ترک چون باشد بیابد خرگهی ** خاصه چون باشد عزیز درگهی‏
 • When the Turcoman is there, he will find a tent, especially when he is one held in honour at the Court (of God).
 • تمامی قصه‏ی زنده شدن استخوانها به دعای عیسی علیه السلام
 • Conclusion of the story of the coming to life of the bones at the prayer of Jesus, on whom be peace!
 • خواند عیسی نام حق بر استخوان ** از برای التماس آن جوان‏
 • Jesus pronounced the Name of God over the bones on account of the young man’s entreaty.
 • حکم یزدان از پی آن خام مرد ** صورت آن استخوان را زنده کرد
 • For the sake of that foolish man the decree of God gave life to the form which those bones had possessed.
 • از میان بر جست یک شیر سیاه ** پنجه‏ای زد کرد نقشش را تباه‏
 • A black lion sprang forth, smote once with its paw, and destroyed his (bodily) image.
 • کله‏اش بر کند مغزش ریخت زود ** مغز جوزی کاندر او مغزی نبود 460
 • It tore up his skull: his brain was scattered on the spot-the brain (kernel) of a nut, for in him was no brain.
 • گر و را مغزی بدی اشکستنش ** خود نبودی نقص الا بر تنش‏
 • If he had had a brain, his being broken to pieces would have been no injury at all except to his body.
 • گفت عیسی چون شتابش کوفتی ** گفت ز آن رو که تو زو آشوفتی‏
 • Jesus said (to the lion), “How did you maul him so quickly?” The lion said, “Because thou wert troubled by him.”
 • گفت عیسی چون نخوردی خون مرد ** گفت در قسمت نبودم رزق خورد
 • Jesus asked, “How did not you drink the man’s blood?”  “In the (Divine) dispensation ‘twas not granted to me to drink (it),” replied the lion.
 • ای بسا کس همچو آن شیر ژیان ** صید خود ناخورده رفته از جهان‏
 • Oh, many a one that like that raging lion has departed from the world without having eaten his prey!
 • قسمتش کاهی نه و حرصش چو کوه ** وجه نه و کرده تحصیل وجوه‏ 465
 • His (ordained portion is not (even) a straw, while his greed is as (great as) a mountain; he hat no means (of satisfying his desires), though he has gotten the (material) means.
 • ای میسر کرده بر ما در جهان ** سخره و بیگار ما را وارهان‏
 • O Thou who hast made it easy for us to do unrewarded and fruitless labour in the world, deliver us!
 • طعمه بنموده به ما و آن بوده شست ** آن چنان بنما به ما آن را که هست‏
 • To us it seems a (tempting) bait and ‘tis (really) a hook: show it to us even as it is.
 • گفت آن شیر ای مسیحا این شکار ** بود خالص از برای اعتبار
 • The lion said, “O Messiah, (my killing) this prey was merely for the purpose that warning might be taken (by others).
 • گر مرا روزی بدی اندر جهان ** خود چه کاراستی مرا با مردگان‏
 • Had there (still) been for me in the world an allotted portion (of food), what business indeed should I have had with the dead?”
 • این سزای آن که یابد آب صاف ** همچو خر در جو بمیزد از گزاف‏ 470
 • This is the punishment deserved by him that finds pure water, and like an ass stales impertinently in the stream.
 • گر بداند قیمت آن جوی خر ** او بجای پا نهد در جوی سر
 • If the ass know the value of the stream, instead of his foot he will pull his head in it.
 • او بیابد آن چنان پیغمبری ** میر آبی زندگانی پروری‏
 • He (the fool) finds a prophet like that, a lord of the (life-giving) Water, a cherisher of life:
 • چون نمیرد پیش او کز امر کن ** ای امیر آب ما را زنده کن‏
 • How does not he die before him, saying, “O lord of the Water, make me living by the command ‘Be’?
 • هین سگ نفس ترا زنده مخواه ** کاو عدوی جان تست از دیرگاه‏
 • Take heed! Do not wish your currish (fleshy) soul alive, for it is the enemy of your spirit since long ago.
 • خاک بر سر استخوانی را که آن ** مانع این سگ بود از صید جان‏ 475
 • Dust be on the head of the bones that hinder this cur from hunting the spirit!
 • سگ نه‏ای بر استخوان چون عاشقی ** دیوچه‏وار از چه بر خون عاشقی‏
 • (If) you are not a cur, how are you in love with bones? Why are you in love with blood, like a leech?
 • آن چه چشم است آن که بیناییش نیست ** ز امتحانها جز که رسواییش نیست‏
 • What (sort of) eye is that that hath no sight, and gets nothing but disgrace from the tests (to which it is put)?
 • سهو باشد ظنها را گاه گاه ** این چه ظن است این که کور آمد ز راه‏
 • Opinions are sometimes erroneous, (but) what (sort of) opinion is this that is blind to the (right) road?
 • دیده آ بر دیگران نوحه‏گری ** مدتی بنشین و بر خود می‏گری‏
 • O eye, thou makest lament for others: sit down awhile and weep for thyself!
 • ز ابر گریان شاخ سبز و تر شود ** ز آنکه شمع از گریه روشن‏تر شود 480
 • The bough is made green and fresh by the weeping cloud, for the (same) reason that the candle is made brighter by (its) weeping.
 • هر کجا نوحه کنند آن جا نشین ** ز آنکه تو اولیتری اندر حنین‏
 • Wheresoever people are lamenting, sit you there (and lament), because you have a better right to moan (than they have),
 • ز آن که ایشان در فراق فانی‏اند ** غافل از لعل بقای کانی‏اند
 • Inasmuch as they are (concerned) with parting from that which passes away, and are forgetful of the ruby of everlasting-ness that belongs to the mine (of Reality);
 • ز آن که بر دل نقش تقلید است بند ** رو به آب چشم بندش را برند
 • Inasmuch as the stamp of blind imitation is (as) a lock upon the heart;-go, scrape off (dissolve) its lock with tears-;
 • ز آن که تقلید آفت هر نیکویی است ** که بود تقلید اگر کوه قوی است‏
 • Inasmuch as imitation is the bane of every good quality; imitation is (but) a straw, (even) if it is a mighty mountain.
 • گر ضریری لمترست و تیز خشم ** گوشت پاره‏ش دان چو او را نیست چشم‏ 485
 • If a blind man is big and choleric, deem him (only) a piece of flesh, since he has no eye (eye-sight).
 • گر سخن گوید ز مو باریکتر ** آن سرش را ز آن سخن نبود خبر
 • Though he (the blind imitator) speak words finer than a hair, his heart has no knowledge of these words.
 • مستیی دارد ز گفت خود و لیک ** از بر وی تا به می راهی است نیک‏
 • He has a certain intoxication from his own words, but there is a good way (distance) between him and the Wine.
 • همچو جوی است او نه او آبی خورد ** آب از او بر آب خواران بگذرد
 • He is like a river-bed: it does not drink any water; the water passes through it to the water-drinkers.
 • آب در جو ز آن نمی‏گیرد قرار ** ز آن که آن جو نیست تشنه و آب خوار
 • The water does not settle in the river-bed because the river-bed is not thirsty and water-drinking.
 • همچو نایی ناله‏ی زاری کند ** لیک بیگار خریداری کند 490
 • Like a reed-flute, he makes a piteous lament, but he (only) seeks a purchaser (admirer).
 • نوحه‏گر باشد مقلد در حدیث ** جز طمع نبود مراد آن خبیث‏
 • The imitator in his discourse is (like) a professional mourner: that wicked man has no motive except cupidity.
 • نوحه‏گر گوید حدیث سوزناک ** لیک کو سوز دل و دامان چاک‏
 • The professional mourner utters burning words (of grief), but where is the glow of heart (heartfelt sorrow) and the rent skirt?
 • از محقق تا مقلد فرق‏هاست ** کاین چو داود است و آن دیگر صداست‏
 • Between the true knower and the blind imitator there are (great) differences, for the former is like David, while the other is (but) an echo.
 • منبع گفتار این سوزی بود ** و آن مقلد کهنه آموزی بود
 • The source of the former’s words is a glow (of feeling), whereas the imitator is one who learns old things (by rote).
 • هین مشو غره بدان گفت حزین ** بار بر گاو است و بر گردون حنین‏ 495
 • Beware! Be not duped by those sorrowful words” the ox bears the load, but it is the cart that moans (creaks).
 • هم مقلد نیست محروم از ثواب ** نوحه‏گر را مزد باشد در حساب‏
 • Even the imitator is not disappointed of the (Divine) recompense: the professional mourner gets his wages at the (time of) reckoning.
 • کافر و مومن خدا گویند لیک ** در میان هر دو فرقی هست نیک‏
 • (Both) infidel and true believer say “God,” but there is a good difference between the two.
 • آن گدا گوید خدا از بهر نان ** متقی گوید خدا از عین جان‏
 • The beggar says “God” for the sake of bread; the devout man says “God” from his soul.
 • گر بدانستی گدا از گفت خویش ** پیش چشم او نه کم ماندی نه پیش‏
 • If the beggar distinguished (God as He really is) from his own saying (the name of God), neither less nor more would remain before his eye.
 • سالها گوید خدا آن نان خواه ** همچو خر مصحف کشد از بهر کاه‏ 500
 • For years that bread-seeker says “god”; like the ass, he carries the Qur’án for the sake of (being fed with) straw.
 • گر بدل در تافتی گفت لبش ** ذره ذره گشته بودی قالبش‏
 • Had the word on his lips shone forth in his heart, his body would have been shivered to atoms.
 • نام دیوی ره برد در ساحری ** تو به نام حق پشیزی می‏بری‏
 • In sorcery the name of a demon finds the way (to success); you are earning a petty coin by means of the Name of God.
 • خاریدن روستایی در تاریکی شیر را به گمان آن که گاو اوست
 • How a peasant stroked a lion in the dark, because he thought it was his ox.
 • روستایی گاو در آخر ببست ** شیر گاوش خورد و بر جایش نشست‏
 • A peasant tied an ox in the stable: a lion ate his ox and sat in its place.
 • روستایی شد در آخر سوی گاو ** گاو را می‏جست شب آن کنج کاو
 • The peasant went into the stable to (see) the ox: the man, groping into corners, was seeking the ox at night.
 • دست می‏مالید بر اعضای شیر ** پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر 505
 • He was rubbing his hand on the limbs of the lion, back and side, now above, now below.