English    Türkçe    فارسی   

2
950-999

 • از زراعت خاکها شد سنبله ** داروی مو کرد مو را سلسله‏ 950
 • Land, through sowing, is turned into ears of corn; remedies for the hair turn the hair into chains (make it long and curly).
 • آن نکاح زن عرض بد شد فنا ** جوهر فرزند حاصل شد ز ما
 • Conjugal intercourse was the accident; it passed away, and the substance, (which is) the child, was produced from us.
 • جفت کردن اسب و اشتر را عرض ** جوهر کره بزاییدن غرض‏
 • The mating of horse or camel is the accident; the object is the birth of the colt, (which is) the substance.
 • هست آن بستان نشاندن هم عرض ** گشت جوهر کشت بستان نک غرض‏
 • Similarly, the planting of the garden is the accident; the produce (of the garden) became the substance: take ( it and) behold the object!
 • هم عرض دان کیمیا بردن بکار ** جوهری ز آن کیمیا گر شد بیار
 • Regard, also, the practice of alchemy as the accident; if a substance is produced by that alchemy, bring (it into view).
 • صیقلی کردن عرض باشد شها ** زین عرض جوهر همی‏زاید صفا 955
 • Burnishing is the accident, O prince; from this accident is born the substance, purity.
 • پس مگو که من عملها کرده‏ام ** دخل آن اعراض را بنما مرم‏
 • Do not say, then, ‘I have done deeds’; show the income (fruit) of those accidents, do not evade (my request).
 • این صفت کردن عرض باشد خمش ** سایه‏ی بز را پی قربان مکش‏
 • This attribution of qualities is (only) an accident. Be silent: do not kill for sacrifice the goat's shadow!”
 • گفت شاها بی‏قنوط عقل نیست ** گر تو فرمایی عرض را نقل نیست‏
 • The slave said, “O King, the mind cannot but despair if you say that accidents are not carried over.
 • پادشاها جز که یاس بنده نیست ** گر عرض کان رفت باز آینده نیست‏
 • O King, there is nothing but despair for the servant (of God), if the accident that has gone is not coming back.
 • گر نبودی مر عرض را نقل و حشر ** فعل بودی باطل و اقوال فشر 960
 • If there were no carrying over and resurrection of accidents, action would be vain and words (mere) babble.
 • این عرضها نقل شد لونی دگر ** حشر هر فانی بود کونی دگر
 • These accidents are carried over in another guise: the resurrection of everything mortal is another (mode of) existence.
 • نقل هر چیزی بود هم لایقش ** لایق گله بود هم سایقش‏
 • The carrying over of everything is just as befits it: what befits the herd is its drover.
 • وقت محشر هر عرض را صورتی است ** صورت هر یک عرض را نوبتی است‏
 • At the time of the Resurrection every accident has a (particular) form, and the form of every accident has a turn (of appearing before God).
 • بنگر اندر خود نه تو بودی عرض ** جنبش جفتی و جفتی با غرض‏
 • Look on thyself. Wert not thou an accident—the movement of copulation, and copulation with a purpose?
 • بنگر اندر خانه و کاشانه‏ها ** در مهندس بود چون افسانه‏ها 965
 • Look on houses and edifices: they were as tales in the (mind of) the architect.
 • آن فلان خانه که ما دیدیم خوش ** بود موزون صفه و سقف و درش‏
 • Such-and-such a house, which seemed to us beautiful, of which the hall, roof, and door were well-proportioned—
 • از مهندس آن عرض و اندیشه‏ها ** آلت آورد و ستون از بیشه‏ها
 • (’Twas) the accident (design) and ideas (proceeding) from the architect (that) brought the tools (into existence) and the pillars (which come) from the forests.
 • چیست اصل و مایه‏ی هر پیشه‏ای ** جز خیال و جز عرض و اندیشه‏ای‏
 • What but some fancy and accident and idea is the origin and source of every handicraft?
 • جمله اجزای جهان را بی‏غرض ** درنگر حاصل نشد جز از عرض‏
 • Look disinterestedly on all the (various) parts of the world: they are not the result of (anything) except accident.
 • اول فکر آخر آمد در عمل ** بنیت عالم چنان دان در ازل‏ 970
 • The beginning, which is thought, comes to an end in action; know that in such wise was the construction of the world in eternity.
 • میوه‏ها در فکر دل اول بود ** در عمل ظاهر به آخر می‏شود
 • The fruits are first in the mind's thought, (but only) at the last do they become manifest actually:
 • چون عمل کردی شجر بنشاندی ** اندر آخر حرف اول خواندی‏
 • When you have done work (and) planted the tree—at the end (when the fruit appears) you read the first words.
 • گر چه شاخ و برگ و بیخش اول است ** آن همه از بهر میوه مرسل است‏
 • Although its boughs, leaves, and roots are first, (yet) all those are sent for the sake of the fruit.
 • پس سری که مغز آن افلاک بود ** اندر آخر خواجه‏ی لولاک بود
 • Hence that hidden Thought which was the brain (core) of those (nine) heavens was in the end the lord of lawlák.
 • نقل اعراض است این بحث و مقال ** نقل اعراض است این شیر و شگال‏ 975
 • This discussion and talk are (involve) the carrying over of accidents; this lion and jackal are (examples of) the carrying over of accidents.
 • جمله عالم خود عرض بودند تا ** اندر این معنی بیامد هل أتی‏
 • Indeed, all created beings were accidents (once), so that in this sense (the text) was revealed—Did there not come…?
 • این عرضها از چه زاید از صور ** وین صور هم از چه زاید از فکر
 • Whence arise these accidents? From ideas. And whence arise these ideas? From thoughts.
 • این جهان یک فکرت است از عقل کل ** عقل چون شاه است و صورتها رسل‏
 • This world is one thought (emanating) from the Universal Intellect: the Intellect is like a king, and the ideas (are his) envoys.
 • عالم اول جهان امتحان ** عالم ثانی جزای این و آن‏
 • The first world is the world of probation; the second world is the (world of) recompense for this and that.
 • چاکرت شاها جنایت می‏کند ** آن عرض زنجیر و زندان می‏شود 980
 • Thy servant, O King, commits a sin: that accident becomes (a substance, namely) chains and prison.
 • بنده‏ات چون خدمت شایسته کرد ** آن عرض نه خلعتی شد در نبرد
 • When thy slave performed goodly service, did not that accident become a robe of honour in the battle (between the flesh and the spirit)?
 • این عرض با جوهر آن بیضه است و طیر ** این از آن و آن از این زاید به سیر
 • This accident with the substance (belonging to it) is egg and bird: this is produced by that, and that by this, in succession.”
 • گفت شاهنشه چنین گیر المراد ** این عرضهای تو یک جوهر نزاد
 • The King said, “Take the meaning (to be) so: (why then) have these accidents of yours not produced any substance?”
 • گفت مخفی داشته ست آن را خرد ** تا بود غیب این جهان نیک و بد
 • “(Divine) Wisdom,” replied the slave, “has kept it concealed, in order that this world of good and evil may be a mystery,
 • ز انکه گر پیدا شدی اشکال فکر ** کافر و مومن نگفتی جز که ذکر 985
 • Because, if the (substantial) forms of thought were to become manifest, infidel and believer (alike) would speak naught but praise (of God).
 • پس عیان بودی نه غیب ای شاه این ** نقش دین و کفر بودی بر جبین‏
 • Then, were this clearly seen, O King, not hidden, and were the mark of religion or infidelity (visible) on the forehead,
 • کی درین عالم بت و بتگر بدی ** چون کسی را زهره‏ی تسخر بدی‏
 • How would there be idol and idolater in this world? How would any one have the stomach to mock (at holy things)?
 • پس قیامت بودی این دنیای ما ** در قیامت کی کند جرم و خطا
 • Then this world of ours would be (like) the Resurrection: who commits sin and wrong at the Resurrection?”
 • گفت شه پوشید حق پاداش بد ** لیک از عامه نه از خاصان خود
 • The King said, “God has veiled the retribution of evil, but (only) from the vulgar, not from His own elect.
 • گر به دامی افکنم من یک امیر ** از امیران خفیه دارم نه از وزیر 990
 • If I entrap one Amír, I keep it hidden from the (other) Amírs, (but) not from the Vizier.
 • حق به من بنمود پس پاداش کار ** وز صورهای عملها صد هزار
 • God, then, has shown to me the retribution of work and myriads of the (substantial) forms of actions.
 • تو نشانی ده که من دانم تمام ** ماه را بر من نمی‏پوشد غمام‏
 • Give a sign (outwardly), for I know all: the cloud does not veil the moon from me.”
 • گفت پس از گفت من مقصود چیست ** چون تو می‏دانی که آن چه بود چیست‏
 • The slave said, “Then what is the object of my speaking, since thou knowest what is (the real nature of) that which has been?”
 • گفت شه حکمت در اظهار جهان ** آن که دانسته برون آید عیان‏
 • The King said, “The wisdom (of God) in making the world manifest (was) that the (thing) known should come forth (to be seen) plainly.
 • آن چه می‏دانست تا پیدا نکرد ** بر جهان ننهاد رنج طلق و درد 995
 • Until He made visible that which He knew, He did not lay upon the world the pain of parturition and the throes (thereof).
 • یک زمان بی‏کار نتوانی نشست ** تا بدی یا نیکیی از تو نجست‏
 • You cannot sit inactive for one moment: (you cannot rest) till some badness or goodness has issued from you.
 • این تقاضاهای کار از بهر آن ** شد موکل تا شود سرت عیان‏
 • These demands (cravings) for action were appointed in order that your inward consciousness should come clearly into (outward) view.
 • پس کلابه‏ی تن کجا ساکن شود ** چون سر رشته‏ی ضمیرش می‏کشد
 • How, then, should the reel, which is the body, become still, when the thread's end, which is the mind, is pulling it?
 • تاسه‏ی تو شد نشان آن کشش ** بر تو بی‏کاری بود چون جان کنش‏
 • The sign of that pulling is your anguish: to be inactive is to you like the death-agony.