English    Türkçe    فارسی   

3
1355-1404

 • گفت ای نوح ار تو خواهی جمله را ** حشر گردانم بر آرم از ثری 1355
 • He (God) said, “O Noah, if thou desire, I will assemble them all and raise them from (their graves in) the earth.
 • بهر کنعانی دل تو نشکنم ** لیکت از احوال آگه می‌کنم
 • I will not break thy heart for the sake of a Canaan, but I am acquainting (thee) with (their real) states.”
 • گفت نه نه راضیم که تو مرا ** هم کنی غرقه اگر باید ترا
 • He (Noah) said, “Nay, nay, I am content that Thou shouldst drown me too, if it behove Thee (to do so).
 • هر زمانم غرقه می‌کن من خوشم ** حکم تو جانست چون جان می‌کشم
 • Keep drowning me every instant, I am pleased: Thy ordinance is my (very) soul, I bear it (with me) as my soul.
 • ننگرم کس را وگر هم بنگرم ** او بهانه باشد و تو منظرم
 • I do not look at any one (but Thee), and even if I do look at (any one), he is (only) a pretext, and Thou art the (real) object of my regard.
 • عاشق صنع توم در شکر و صبر ** عاشق مصنوع کی باشم چو گبر 1360
 • I am in love with Thy making (both) in (the hour of) thanksgiving and (in the hour of) patience; how should I be in love, like the infidel, with that which Thou hast made?”
 • عاشق صنع خدا با فر بود ** عاشق مصنوع او کافر بود
 • He that loves God's making is glorious; he that loves what He hath made is an unbeliever.
 • توفیق میان این دو حدیث کی الرضا بالکفر کفر و حدیث دیگر من لم یرض بقضایی فلیطلب ربا سوای
 • Reconciliation of these two Traditions: “To be satisfied with infidelity is an act of infidelity,” and “If any one is not satisfied with My ordainment, let him seek a lord other than Me.”
 • دی سالی کرد سایل مر مرا ** زانک عاشق بود او بر ماجرا
 • Yesterday an inquirer put a question to me, because he was fond of disputation.
 • گفت نکته‌ی الرضا بالکفر کفر ** این پیمبر گفت و گفت اوست مهر
 • He said, “This Prophet uttered the deep saying, ‘To be satisfied with infidelity is an act of infidelity’; his words are (conclusive like) a seal.
 • باز فرمود او که اندر هر قضا ** مر مسلمان را رضا باید رضا
 • Again, he said that the Moslem must be satisfied (acquiesce) in every ordainment, must be satisfied.
 • نه قضای حق بود کفر و نفاق ** گر بدین راضی شوم باشد شقاق 1365
 • Is not infidelity and hypocrisy the ordainment of God? If I become satisfied with this (infidelity), ’twill be opposition (disobedience to God),
 • ور نیم راضی بود آن هم زیان ** پس چه چاره باشدم اندر میان
 • And if I am not satisfied, that too will be detrimental: between (these two alternatives), then, what means (of escape) is there for me?”
 • گفتمش این کفر مقضی نه قضاست ** هست آثار قضا این کفر راست
 • I said to him, “This infidelity is the thing ordained, it is not the ordainment; this infidelity is truly the effects of the ordainment.
 • پس قضا را خواجه از مقضی بدان ** تا شکالت دفع گردد در زمان
 • Therefore know (distinguish), sire, the ordainment from the thing ordained, so that thy difficulty may be removed at once.
 • راضیم در کفر زان رو که قضاست ** نه ازین رو که نزاع و خبث ماست
 • I acquiesce in infidelity in that respect that it is the ordainment (of God), not in this respect that it is our contentiousness and wickedness.
 • کفر از روی قضا خود کفر نیست ** حق را کافر مخوان اینجا مه‌ایست 1370
 • In respect of the ordainment, infidelity indeed is not infidelity. Do not call God ‘infidel,’ do not stand here.
 • کفر جهلست و قضای کفر علم ** هر دو کی یک باشد آخر حلم و خلم
 • Infidelity is ignorance, and the ordainment of infidelity is knowledge: how, pray, should hilm (forbearance) and khilm (anger) both be one (and the same)?
 • زشتی خط زشتی نقاش نیست ** بلک از وی زشت را بنمودنیست
 • The ugliness of the script is not the ugliness of the artist; nay, ’tis an exhibition of the ugly by him.
 • قوت نقاش باشد آنک او ** هم تواند زشت کردن هم نکو
 • The power (skill) of the artist is that he can make both the ugly and the beautiful.”
 • گر کشانم بحث این را من بساز ** تا سال و تا جواب آید دراز
 • If I develop the investigation of this (subject) methodically, so that question and answer become lengthy,
 • ذوق نکته‌ی عشق از من می‌رود ** نقش خدمت نقش دیگر می‌شود 1375
 • The savour of Love's mystery will go from me, the form of piety will be deformed.
 • مثل در بیان آنک حیرت مانع بحث و فکرتست
 • A parable illustrating the fact that (mystical) bewilderment prevents investigation and consideration.
 • آن یکی مرد دومو آمد شتاب ** پیش یک آیینه دار مستطاب
 • A certain man, whose hair was of two colours, came in haste to a highly esteemed barber.
 • گفت از ریشم سپیدی کن جدا ** که عروس نو گزیدم ای فتی
 • He said, “Remove the hoariness from my beard, for I have chosen a new bride, O young man.”
 • ریش او ببرید و کل پیشش نهاد ** گفت تو بگزین مرا کاری فتاد
 • He cut off his beard and laid the whole of it before him, and said, “Do thou pick out (the white hairs), for it happens that I have some important business.”
 • این سال وآن جوابست آن گزین ** که سر اینها ندارد درد دین
 • That “pick (them) out” is dialectic, for religious emotion has no care for these things (hair-splitting disputes).
 • آن یکی زد سیلیی مر زید را ** حمله کرد او هم برای کید را 1380
 • A certain man slapped Zayd on the neck; he (Zayd) at once rushed at him with warlike purpose.
 • گفت سیلی‌زن سالت می‌کنم ** پس جوابم گوی وانگه می‌زنم
 • The assailant said, “I will ask thee a question, so answer me (first) and then strike me.
 • بر قفای تو زدم آمد طراق ** یک سالی دارم اینجا در وفاق
 • I struck the nape of thy neck, and there was the sound of a slap: at this point I have a question (to ask thee) in concord:
 • این طراق از دست من بودست یا ** از قفاگاه تو ای فخر کیا
 • Was this sound caused by my hand or by the nape of thy neck, O pride of the noble?”
 • گفت از درد این فراغت نیستم ** که درین فکر و تفکر بیستم
 • He (Zayd) said, “On account of the pain I have no leisure to stop (occupy myself) in this reflection and consideration.
 • تو که بی‌دردی همی اندیش این ** نیست صاحب‌درد را این فکر هین 1385
 • Do thou, who art without pain, ponder on this; he that feels the pain has no such thought. Take heed!”
 • حکایت
 • Story.
 • در صحابه کم بدی حافظ کسی ** گرچه شوقی بود جانشان را بسی
 • Amongst the Companions (of the Prophet) there was scarcely any one that knew the Qur’án by heart, though their souls had a great desire (to commit it to memory),
 • زانک چون مغزش در آگند و رسید ** پوستها شد بس رقیق و واکفید
 • Because, inasmuch as its kernel had filled (them) and had reached maturity, the rinds became very thin and burst.
 • قشر جوز و فستق و بادام هم ** مغز چون آگندشان شد پوست کم
 • Similarly, the shells of the walnut and the pistachio-nut and the almond— when the kernel has filled them, the rind decreases.
 • مغز علم افزود کم شد پوستش ** زانک عاشق را بسوزد دوستش
 • (When) the kernel, knowledge, increases, its rind decreases (and vanishes), because the lover is consumed by his beloved.
 • وصف مطلوبی چو ضد طالبیست ** وحی و برق نور سوزنده‌ی نبیست 1390
 • Since the quality of being sought is the opposite of seeking, the Revelation and the flashing of the (Divine) Light consume the prophet with burning.
 • چون تجلی کرد اوصاف قدیم ** پس بسوزد وصف حادث را گلیم
 • When the Attributes of the Eternal have shone forth, then the mantle of temporality is burned.
 • ربع قرآن هر که را محفوظ بود ** جل فینا از صحابه می‌شنود
 • Every one that knew a quarter of the Qur’án by heart was hearing from the Companions (the words), “Great is he amongst us.”
 • جمع صورت با چنین معنی ژرف ** نیست ممکن جز ز سلطانی شگرف
 • To combine the (outward) form with such a deep (inner) meaning is not possible, except on the part of a mighty (spiritual) king.
 • در چنین مستی مراعات ادب ** خود نباشد ور بود باشد عجب
 • In such (mystical) intoxication (as his) the observance of due respect (to the letter of the Qur’án) will not be there at all; or if it be, ’tis a wonder.
 • اندر استغنا مراعات نیاز ** جمع ضدینست چون گرد و دراز 1395
 • To observe humility in (the state of spiritual) independence is to combine two opposites, like “round” and “long.”
 • خود عصا معشوق عمیان می‌بود ** کور خود صندوق قرآن می‌بود
 • Truly the staff is loved by the blind; the (inwardly) blind man himself is a coffer (full) of the Qur’án.
 • گفت کوران خود صنادیقند پر ** از حروف مصحف و ذکر و نذر
 • He (a certain one) said, “In sooth the blind are coffers full of the words of the Qur’án and commemoration (of God) and warning.”
 • باز صندوقی پر از قرآن به است ** زانک صندوقی بود خالی بدست
 • Again, a coffer full of the Qur’án is better than he that is (like) an empty coffer in the hand.
 • باز صندوقی که خالی شد ز بار ** به ز صندوقی که پر موشست و مار
 • Yet again, the coffer that is empty of (any) load is better than the coffer that is full of mice and snakes.
 • حاصل اندر وصل چون افتاد مرد ** گشت دلاله به پیش مرد سرد 1400
 • The sum (of the matter is this): when a man has attained to union, the go between becomes worthless to him.
 • چون به مطلوبت رسیدی ای ملیح ** شد طلب کاری علم اکنون قبیح
 • Since you have reached the object of your search, O elegant one, the search for knowledge has now become evil.
 • چون شدی بر بامهای آسمان ** سرد باشد جست وجوی نردبان
 • Since you have mounted to the roofs of Heaven, it would be futile to seek a ladder.
 • جز برای یاری و تعلیم غیر ** سرد باشد راه خیر از بعد خیر
 • After (having attained to) felicity, the way (that leads) to felicity is worthless except for the sake of helping and teaching others.
 • آینه‌ی روشن که شد صاف و ملی ** جهل باشد بر نهادن صیقلی
 • The shining mirror, which has become clear and perfect— ’twould be folly to apply a burnisher (to it).