English    Türkçe    فارسی   

3
1521-1570

 • هیچ یک ذره نیفتد در خیال ** یا به طعن طاعنان رنجورحال
 • Not the least jot will he fall into phantasy or sickness on account of the taunts of the scoffers.
 • مثال رنجور شدن آدمی بوهم تعظیم خلق و رغبت مشتریان بوی و حکایت معلم
 • Parable of a man's being made (spiritually) ill by vain conceit of the veneration in which he is held by the people and of the supplication addressed to him by those seeking his favour; and the (following) story of the Teacher.
 • کودکان مکتبی از اوستاد ** رنج دیدند از ملال و اجتهاد
 • The boys in a certain school suffered at the hands of their master from weariness and toil.
 • مشورت کردند در تعویق کار ** تا معلم در فتد در اضطرار
 • They consulted about (the means of) stopping (his) work, so that the teacher should be reduced to the necessity (of letting them go),
 • چون نمی‌آید ورا رنجوریی ** که بگیرد چند روز او دوریی
 • (Saying), “Since no illness befalls him, which would cause him to take absence for several days,
 • تا رهیم از حبس و تنگی و ز کار ** هست او چون سنگ خارا بر قرار 1525
 • So that we might escape from (this) imprisonment and confinement and work, (what can we do?). He is fixed (here), like a solid rock.”
 • آن یکی زیرکتر این تدبیر کرد ** که بگوید اوستا چونی تو زرد
 • One, the cleverest (of them all), planned that he should say, “Master, how are you (so) pale?
 • خیر باشد رنگ تو بر جای نیست ** این اثر یا از هوا یا از تبیست
 • May it be well (with you)! Your colour is changed: this is the effect either of (bad) air or of a fever.”
 • اندکی اندر خیال افتد ازین ** تو برادر هم مدد کن این‌چنین
 • (He continued), “At this he (the master) will begin to fancy a little (that he is ill): do you too, brother, help (me) in like manner.
 • چون درآیی از در مکتب بگو ** خیر باشد اوستا احوال تو
 • When you come in through the door of the school, say (to him), ‘Master, is your state (of health) good?’
 • آن خیالش اندکی افزون شود ** کز خیالی عاقلی مجنون شود 1530
 • (Then) that fancy of his will increase a little, for by a fancy a sensible man is driven mad.
 • آن سوم و آن چارم و پنجم چنین ** در پی ما غم نمایند و حنین
 • After us let the third (boy) and the fourth and the fifth show sympathy and sorrow likewise,
 • تا چو سی کودک تواتر این خبر ** متفق گویند یابد مستقر
 • So that, when with one consent thirty boys successively tell this story, it may find lodgement (in his mind).”
 • هر یکی گفتش که شاباش ای ذکی ** باد بختت بر عنایت متکی
 • Each (of the boys) said to him (the ringleader), “Bravo, O sagacious one! May your fortune rest on the favour (of God)!”
 • متفق گشتند در عهد وثیق ** که نگرداند سخن را یک رفیق
 • They agreed, in firm covenant, that no fellow should alter the words;
 • بعد از آن سوگند داد او جمله را ** تا که غمازی نگوید ماجرا 1535
 • And afterwards he administered an oath to them all, lest any tell-tale should reveal the plot.
 • رای آن کودک بچربید از همه ** عقل او در پیش می‌رفت از رمه
 • The counsel of that boy prevailed over all (the others), his intellect was going in front of the (whole) flock.
 • آن تفاوت هست در عقل بشر ** که میان شاهدان اندر صور
 • There is the same difference in human intellect as (there is) amongst loved ones in (their outward) forms.
 • زین قبل فرمود احمد در مقال ** در زبان پنهان بود حسن رجال
 • From this point of view, Ahmad (Mohammed) said in talk, “The excellence of men is hidden in the tongue.”
 • عقول خلق متفاوتست در اصل فطرت و نزد معتزله متساویست تفاوت عقول از تحصیل علم است
 • People's intellects differ in their original nature, (though) according to the Mu‘tazilites they are (originally) equal and the difference in intellects arises from the acquisition of knowledge.
 • اختلاف عقلها در اصل بود ** بر وفاق سنیان باید شنود
 • You must hear (and believe) in accordance with the Sunnís (that) the difference in (people's) intellects was original,
 • بر خلاف قول اهل اعتزال ** که عقول از اصل دارند اعتدال 1540
 • In contradiction to the doctrine of the Mu‘tazilites, who hold that (all) intellects were originally equal,
 • تجربه و تعلیم بیش و کم کند ** تا یکی را از یکی اعلم کند
 • (And who maintain that) experience and teaching makes them more or less, so that it makes one person more knowing than another.
 • باطلست این زانک رای کودکی ** که ندارد تجربه در مسلکی
 • This is false, because the counsel of a boy who has not experience in any course of action—
 • بر دمید اندیشه‌ای زان طفل خرد ** پیر با صد تجربه بویی نبرد
 • From that small child sprang up a thought (which) the old man with a hundred experiences did not smell out (detect and apprehend) at all.
 • خود فزون آن به که آن از فطرتست ** تا ز افزونی که جهد و فکرتست
 • Truly, the superiority that is from (any one's) nature is even better than the superiority that is (the result of) endeavour and reflection.
 • تو بگو داده‌ی خدا بهتر بود ** یاکه لنگی راهوارانه رود 1545
 • Tell (me), is the gift of God better, or (is it better) that a lame person should (learn to) walk smoothly (without stumbling)?
 • در وهم افکندن کودکان اوستاد را
 • How the boys made the teacher imagine (that he was ill).
 • روز گشت و آمدند آن کودکان ** بر همین فکرت ز خانه تا دکان
 • Day broke, and those boys, (intent) on this thought, came from their homes to the shop (school).
 • جمله استادند بیرون منتظر ** تا درآید اول آن یار مصر
 • They all stood outside, waiting for that resolute fellow to go in first,
 • زانک منبع او بدست این رای را ** سر امام آید همیشه پای را
 • Because he was the source of this plan: the head is always an Imám (leader and guide) to the foot.
 • ای مقلد تو مجو بیشی بر آن ** کو بود منبع ز نور آسمان
 • O imitator (follower of convention and tradition), do not thou seek precedence over one who is a source of the heavenly light.
 • او در آمد گفت استا را سلام ** خیر باشد رنگ رویت زردفام 1550
 • He (the boy) came in and said to the master “Salaam! I hope you are well. Your face is yellow in colour.”
 • گفت استا نیست رنجی مر مرا ** تو برو بنشین مگو یاوه هلا
 • The master said, “I have no ailment. Go and sit down and don't talk nonsense, hey!”
 • نفی کرد اما غبار وهم بد ** اندکی اندر دلش ناگاه زد
 • He denied (it), but the dust of evil imagination suddenly struck a little (made a slight impression) upon his heart.
 • اندر آمد دیگری گفت این چنین ** اندکی آن وهم افزون شد بدین
 • Another (boy) came in and said the like: by this (second suggestion) that imagination was a little increased.
 • همچنین تا وهم او قوت گرفت ** ماند اندر حال خود بس در شگفت
 • (They continued) in like manner, until his imagination gained strength and he was left marvelling exceedingly as to his state (of health).
 • بیمار شدن فرعون هم به وهم از تعظیم خلقان
 • How Pharaoh was made (spiritually) ill by vain imagination arising from the people's reverence (for him).
 • سجده‌ی خلق از زن و از طفل و مرد ** زد دل فرعون را رنجور کرد 1555
 • The people's prostrating themselves—women, children, and men—smote the heart of Pharaoh and made him ill.
 • گفتن هریک خداوند و ملک ** آنچنان کردش ز وهمی منهتک
 • Every one's calling him lord and king made him so tattered (infamous) from a vain imagination,
 • که به دعوی الهی شد دلیر ** اژدها گشت و نمی‌شد هیچ سیر
 • That he dared to pretend to divinity: he became a dragon and would never be sated.
 • عقل جزوی آفتش وهمست و ظن ** زانک در ظلمات شد او را وطن
 • Imagination and opinion are the bane of the particular (discursive) reason, because its dwelling-place is in the darkness.
 • بر زمین گر نیم گز راهی بود ** آدمی بی وهم آمن می‌رود
 • If there be a path half an ell wide on the ground, a man will walk safely without imagining;
 • بر سر دیوار عالی گر روی ** گر دو گز عرضش بود کژ می‌شوی 1560
 • (But) if you walk on the top of a high wall, you will stagger even if its width be two ells;
 • بلک می‌افتی ز لرزه‌ی دل به وهم ** ترس وهمی را نکو بنگر بفهم
 • Nay, through (the force of) imagination and from trembling of heart, you will be (on the point of) falling. Consider well and understand the fear that is due to imagination.
 • رنجور شدن اوستاد به وهم
 • How the teacher was made ill by imagination.
 • گشت استا سست از وهم و ز بیم ** بر جهید و می‌کشانید او گلیم
 • The master became unnerved by imagination and dread; he sprang up and began to drag his cloak along,
 • خشمگین با زن که مهر اوست سست ** من بدین حالم نپرسید و نجست
 • Angry with his wife and saying, “Her love is weak: I am in this state (of health), and she did not ask and inquire.
 • خود مرا آگه نکرد از رنگ من ** قصد دارد تا رهد از ننگ من
 • She did not even inform me about my colour: she intends to be freed from my disgrace.
 • او به حسن و جلوه‌ی خود مست گشت ** بی‌خبر کز بام افتادم چو طشت 1565
 • She has become intoxicated with her beauty and the display (of her charms) and is unaware that I have fallen from the roof, like a bowl.”
 • آمد و در را بتندی وا گشاد ** کودکان اندر پی آن اوستاد
 • He came (home) and fiercely opened the door—the boys (were following) at the master's heels.
 • گفت زن خیرست چون زود آمدی ** که مبادا ذات نیکت را بدی
 • His wife said, “Is it well (with thee)? How hast thou come (so) soon? May no evil happen to thy goodly person!”
 • گفت کوری رنگ و حال من ببین ** از غمم بیگانگان اندر حنین
 • He said, “Are you blind? Look at my colour and appearance: (even) strangers are lamenting my affliction,
 • تو درون خانه از بغض و نفاق ** می‌نبینی حال من در احتراق
 • (While) you, at home, from hatred and hypocrisy do not see the state of anguish I am in.”
 • گفت زن ای خواجه عیبی نیستت ** وهم و ظن لاش بی معنیستت 1570
 • His wife said, “O sir, there is nothing wrong with thee: ’tis (only) thy vain unreal imagination and opinion.”