English    Türkçe    فارسی   

3
2166-2215

 • یعنی ای شاهان شفاعت کین لیم ** سخت در گل ماندش پای و گلیم
 • Meaning to say, “O kings, (vouchsafe) intercession, for this vile one's feet and mantle are stuck fast in the mire.”
 • بیان اشارت سلام سوی دست راست در قیامت از هیبت محاسبه حق از انبیا استعانت و شفاعت خواستن
 • Explaining that the salutation (in prayer) towards the right hand at the Resurrection indicates (the worshipper's) dread of being examined by God and (his) seeking help and intercession from the prophets.
 • انبیا گویند روز چاره رفت ** چاره آنجا بود و دست‌افزار زفت
 • The prophets say, “The day for remedy is past; the remedy and the strong implement (for tilling the soil of good works) were there.
 • مرغ بی‌هنگامی ای بدبخت رو ** ترک ما گو خون ما اندر مشو
 • Thou art an untimely bird. Begone, O miserable one, take leave of us, do not wade in our blood.”
 • رو بگرداند به سوی دست چپ ** در تبار و خویش گویندش که خپ
 • (Then) he turns his face to the left hand towards his family and kinsfolk: they say to him, “Be silent!
 • هین جواب خویش گو با کردگار ** ما کییم ای خواجه دست از ما بدار 2170
 • Hark, answer for thyself to the Creator. Who are we? Sire, keep thy hands off us!”
 • نه ازین سو نه از آن سو چاره شد ** جان آن بیچاره‌دل صد پاره شد
 • No succour comes either from this side or from that: the soul of this desperate man is (torn into) a hundred pieces.
 • از همه نومید شد مسکین کیا ** پس برآرد هر دو دست اندر دعا
 • The wretched personage loses hope of all; then he lifts up both hands in supplication,
 • کز همه نومید گشتم ای خدا ** اول و آخر توی و منتها
 • Crying, “O God, I have lost hope of all: Thou art the First and the Last and the ultimate Bourn.”
 • در نماز این خوش اشارتها ببین ** تا بدانی کین بخواهد شد یقین
 • Behold in the ritual prayer these goodly indications, in order that you may know these will certainly come to pass.
 • بچه بیرون آر از بیضه نماز ** سر مزن چون مرغ بی تعظیم و ساز 2175
 • From the ritual prayer, which is (as) the egg, hatch the chick; do not peck like a bird without reverence or propriety.
 • شنیدن دقوقی در میان نماز افغان آن کشتی کی غرق خواست شدن
 • How during the ritual prayer Daqúqí heard cries of distress from a ship that was about to sink.
 • آن دقوقی در امامت کرد ساز ** اندر آن ساحل در آمد در نماز
 • Daqúqí made ready to act as Imám: he began to perform the ritual prayer on the shore,
 • و آن جماعت در پی او در قیام ** اینت زیبا قوم و بگزیده امام
 • While that company stood up behind him. Look you, a goodly company, and an elect Imám!
 • ناگهان چشمش سوی دریا فتاد ** چون شنید از سوی دریا داد داد
 • Of a sudden his eye turned towards the sea, because he heard (cries of) “Help! Help!” (coming) from the direction of the sea.
 • در میان موج دید او کشتیی ** در قضا و در بلا و زشتیی
 • He saw amidst the waves a ship in (the hour of its) fate, and in tribulation and an evil plight.
 • هم شب و هم ابر و هم موج عظیم ** این سه تاریکی و از غرقاب بیم 2180
 • (There were) both night and clouds and huge waves: these three darknesses, and (also) fear of (being drowned in) the whirlpool.
 • تند بادی همچو عزرائیل خاست ** موجها آشوفت اندر چپ و راست
 • A fierce wind, like ‘Azrá’íl, arose; the waves tossed on left and right.
 • اهل کشتی از مهابت کاسته ** نعره وا ویلها برخاسته
 • The people in the ship were faint with terror: cries of woe had arisen,
 • دستها در نوحه بر سر می‌زدند ** کافر و ملحد همه مخلص شدند
 • And in lamentation they were beating their heads with their hands: infidel and deist—they all had become sincere (in devotion to God),
 • با خدا با صد تضرع آن زمان ** عهدها و نذرها کرده بجان
 • Making heartfelt promises and vows to God with a hundred humble entreaties in that hour.
 • سر برهنه در سجود آنها که هیچ ** رویشان قبله ندید از پیچ پیچ 2185
 • Bare-headed in the prostrate attitude (of Divine worship) were those whose faces, because of (their) perversity, had never seen the qibla at all.
 • گفته که بی‌فایده‌ست این بندگی ** آن زمان دیده در آن صد زندگی
 • They (formerly) said, “This worship of God is useless”; (but) in that hour (of despair) they saw a hundred lives (precious advantages) therein.
 • از همه اومید ببریده تمام ** دوستان و خال و عم بابا و مام
 • They had entirely abandoned hope of all—of friends and maternal and paternal uncles and father and mother.
 • زاهد و فاسق شد آن دم متقی ** همچو در هنگام جان کندن شقی
 • At that moment ascetic and reprobate (alike) had become God-fearing as a wicked man at the time of the death-agony.
 • نه ز چپشان چاره بود و نه ز راست ** حیله‌ها چون مرد هنگام دعاست
 • Neither on the left nor on the right was there any help for them: when (all) expedients are dead, (then) is the time to invoke God.
 • در دعا ایشان و در زاری و آه ** بر فلک زیشان شده دود سیاه 2190
 • They were (engaged) in invocation and lament and moaning: a black smoke went up from them to heaven.
 • دیو آن دم از عداوت بین بین ** بانگ زد کای سگ‌پرستان علتین
 • Then the Devil cried in enmity, “Avaunt! Avaunt! O dog-worshippers, (ye shall be afflicted with) two maladies.
 • مرگ و جسک ای اهل انکار و نفاق ** عاقبت خواهد بدن این اتفاق
 • Death and woe (to you)! O unbelievers and hypocrites, this will befall (you) in the end,
 • چشمتان تر باشد از بعد خلاص ** که شوید از بهر شهوت دیو خاص
 • (That) after deliverance ye will rejoice to become peculiar devils for the sake of (gratifying) your lust,
 • یادتان ناید که روزی در خطر ** دستتان بگرفت یزدان از قدر
 • And will not remember that in the day of peril God took your hands (to save you) from His decree.”
 • این همی‌آمد ندا از دیو لیک ** این سخن را نشنود جز گوش نیک 2195
 • This cry was coming from the Devil; but these words are unheard except by a good ear.
 • راست فرمودست با ما مصطفی ** قطب و شاهنشاه و دریای صفا
 • Mustafá (Mohammed), the Pole and the Emperor and the Sea of Purity, has told us truly,
 • کانچ جاهل دید خواهد عاقبت ** عاقلان بینند ز اول مرتبت
 • That what the ignorant will see in the end the wise see from the first step.
 • کارها ز آغاز اگر غیبست و سر ** عاقل اول دید و آخر آن مصر
 • If matters are hidden and secret at the beginning, the wise man sees at first, while that obstinate one (sees) at last.
 • اولش پوشیده باشد و آخر آن ** عاقل و جاهل ببیند در عیان
 • The beginning thereof is concealed, and both the wise man and the ignorant will see the end in (the moment of its) manifestation;
 • گر نبینی واقعه‌ی غیب ای عنود ** حزم را سیلاب کی اندر ربود 2200
 • (But) if you, O contumacious one, do not see the hidden event (before it comes to pass)—when did the torrent sweep away your prudence?
 • حزم چه بود بدگمانی بر جهان ** دم بدم بیند بلای ناگهان
 • What is prudence? To think ill of the world. He (the prudent man) at every moment will (expect to) see a sudden calamity.
 • تصورات مرد حازم
 • The ideas of the prudent man.
 • آنچنانک ناگهان شیری رسید ** مرد را بربود و در بیشه کشید
 • ’Tis as when a lion has suddenly come up and seized a man and dragged him into the jungle.
 • او چه اندیشد در آن بردن ببین ** تو همان اندیش ای استاد دین
 • At (the moment of) that carrying off, what will he think of? Consider (this), and think of the same thing, O thou who art learned in the (Mohammedan) Religion.
 • می‌کشد شیر قضا در بیشه‌ها ** جان ما مشغول کار و پیشه‌ها
 • The lion, Destiny, is dragging into the jungles (of death) our souls which are preoccupied with (worldly) business and trades.
 • آنچنانک از فقر می‌ترسند خلق ** زیر آب شور رفته تا به حلق 2205
 • That (case) is like (the fact) that the people (of this world) have fear of poverty, plunged (as they are) up to their throats in the briny water.
 • گر بترسندی از آن فقرآفرین ** گنجهاشان کشف گشتی در زمین
 • If they should fear the Creator of poverty, treasures would be opened to them on the earth.
 • جمله‌شان از خوف غم در عین غم ** در پی هستی فتاده در عدم
 • Through fear of affliction they all are in the very essence of affliction: in their quest for (material) existence they have fallen into non-existence.
 • دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی
 • Daqúqí's entreaty and intercession for the deliverance of the ship.
 • چون دقوقی آن قیامت را بدید ** رحم او جوشید و اشک او دوید
 • When Daqúqí beheld that turmoil, his pity was stirred and his tears flowed fast.
 • گفت یا رب منگر اندر فعلشان ** دستشان گیر ای شه نیکو نشان
 • He said, “O Lord, do not look at their deeds! Take their hands (to succour them), O auspicious King!
 • خوش سلامتشان به ساحل با زبر ** ای رسیده دست تو در بحر و بر 2210
 • Bring them back well and safe to the shore, O Thou whose hand (power) reaches (both) sea and land!
 • ای کریم و ای رحیم سرمدی ** در گذار از بدسگالان این بدی
 • O Gracious One, O Merciful and Everlasting One, pass over this wickedness committed by devisers of evil!
 • ای بداده رایگان صد چشم و گوش ** بی ز رشوت بخش کرده عقل و هوش
 • O Thou who hast given, free of cost, a hundred eyes and ears, and, without bribe, hast dispensed intellect and understanding;
 • پیش از استحقاق بخشیده عطا ** دیده از ما جمله کفران و خطا
 • Who hast bestowed the gift before the merit (was existent), having suffered from us the whole (sum) of ingratitude and transgression:
 • ای عظیم از ما گناهان عظیم ** تو توانی عفو کردن در حریم
 • O Almighty One, Thou art able to pardon our great sins in privacy.
 • ما ز آز و حرص خود را سوختیم ** وین دعا را هم ز تو آموختیم 2215
 • We have burnt ourselves from concupiscence and greed, and even this invocation we have learned from Thee.