English    Türkçe    فارسی   

3
2656-2705

 • از اصولینت اصول خویش به ** که بدانی اصل خود ای مرد مه
 • Thine own fundamentals are better for thee than the two fundamentals (of the Mohammedan Religion), so that thou mayst know thine own fundamental (essential nature), O great man.
 • صفت خرمی شهر اهل سبا و ناشکری ایشان
 • Description of the luxuriance of the city of the Sabaeans and their ingratitude.
 • اصلشان بد بود آن اهل سبا ** می‌رمیدندی ز اسباب لقا
 • Their fundamental (nature) was bad: those inhabitants of Sabá were recoiling from the means (which lead) to meeting (with God);
 • دادشان چندان ضیاع و باغ و راغ ** از چپ و از راست از بهر فراغ
 • (Yet) He gave them so many estates and orchards and meadowlands, on the left hand and the right, for (their) leisure (pastime and diversion).
 • بس که می‌افتاد از پری ثمار ** تنگ می‌شد معبر ره بر گذار
 • Inasmuch as the fruit was falling (to the ground) from abundance, there was no room for any one to pass on the road,
 • آن نثار میوه ره را می‌گرفت ** از پری میوه ره‌رو در شگفت 2660
 • (For) the scattered largesse of fruit would block the way: the wayfarer (would be) in amazement at the plenty of the fruit.
 • سله بر سر در درختستانشان ** پر شدی ناخواست از میوه‌فشان
 • In their groves, through the dropping of the fruit, a basket on the head would be filled involuntarily.
 • باد آن میوه فشاندی نه کسی ** پر شدی زان میوه دامنها بسی
 • The breeze would scatter the fruit, not (the hand of) any one: by that fruit a multitude of skirts would be filled.
 • خوشه‌های زفت تا زیر آمده ** بر سر و روی رونده می‌زده
 • Huge clusters, having come low down, would strike against the head and face of the wayfarer.
 • مرد گلخن‌تاب از پری زر ** بسته بودی در میان زرین کمر
 • On account of the plenty of gold a bath-stoker might have tied a golden belt on his waist.
 • سگ کلیچه کوفتی در زیر پا ** تخمه بودی گرگ صحرا از نوا 2665
 • The dogs would trample buns underfoot; the desert wolf would have indigestion from the (rich) food.
 • گشته آمن شهر و ده از دزد و گرگ ** بز نترسیدی هم از گرگ سترگ
 • Town and village had become safe from robbers and wolves; the goat was not afraid even of the fierce wolf.
 • گر بگویم شرح نعمتهای قوم ** که زیادت می‌شد آن یوما بیوم
 • If I explain (all) the blessings bestowed upon the people (of Sabá), which were increasing day by day,
 • مانع آید از سخنهای مهم ** انبیا بردند امر فاستقم
 • It will hinder (me) from (speaking of) important matters. The prophets brought (to the Sabaeans) the (Divine) command, namely, “Do thou, therefore, be righteous.”
 • آمدن پیغامبران حق به نصیحت اهل سبا
 • How the prophets came from God to admonish the people of Sabá.
 • سیزده پیغامبر آنجا آمدند ** گم‌رهان را جمله رهبر می‌شدند
 • Thirteen prophets came thither: all (of them) were ready to guide those who had lost the way,
 • که هله نعمت فزون شد شکر کو ** مرکب شکر ار بخسپد حرکوا 2670
 • Saying, “Come, the benefit has increased: where is the thanksgiving? If the steed of thanksgiving lie down, set (it) in motion.
 • شکر منعم واجب آید در خرد ** ورنه بگشاید در خشم ابد
 • In (the view of) reason it is necessary to give thanks to the Benefactor; otherwise, the door of everlasting wrath will be opened.
 • هین کرم بینید وین خود کس کند ** کز چنین نعمت به شکری بس کند
 • Hark, behold the loving kindness (of God)! And in sooth would any one (but God) do this—namely, be content with a single thanksgiving for such benefits?
 • سر ببخشد شکر خواهد سجده‌ای ** پا ببخشد شکر خواهد قعده‌ای
 • He bestows a head and asks as thanksgiving (only) one act of bowing; He bestows feet and asks as thanksgiving (only) one act of sitting (in piety and devotion).”
 • قوم گفته شکر ما را برد غول ** ما شدیم از شکر و از نعمت ملول
 • The people said, “The ghoul has carried off our thanksgiving: we have become weary of giving thanks and receiving benefits.
 • ما چنان پژمرده گشتیم ازعطا ** که نه طاعتمان خوش آید نه خطا 2675
 • We have become so disgusted with the bounty that neither piety nor sin pleases us.
 • ما نمی‌خواهیم نعمتها و باغ ** ما نمی‌خواهیم اسباب و فراغ
 • We do not desire benefits and orchards: we do not desire means (of enjoyment) and leisure.”
 • انبیا گفتند در دل علتیست ** که از آن در حق‌شناسی آفتیست
 • The prophets said, “In your hearts is a malady whence there is (produced) a canker in the acknowledgment of obligations,
 • نعمت از وی جملگی علت شود ** طعمه در بیمار کی قوت شود
 • And whereby the benefit is wholly turned into disease: how should food become (a source of) strength in the sick?
 • چند خوش پیش تو آمد ای مصر ** جمله ناخوش گشت و صاف او کدر
 • How many a sweet thing came to thee, O persistent (in sin), and they all grew unsweet, and their pure (quality) became turbid!
 • تو عدو این خوشیها آمدی ** گشت ناخوش هر چه بر وی کف زدی 2680
 • Thou didst become a foe to these sweetnesses: on whatsoever thing thou didst lay thy hand, it became unsweet.
 • هر که اوشد آشنا و یار تو ** شد حقیر و خوار در دیدار تو
 • Whosoever became (in reality) thy familiar and friend became despicable and vile in thy sight;
 • هر که او بیگانه باشد با تو هم ** پیش تو او بس مه‌است و محترم
 • And every one, too, that (in reality) would be alien to thee is, in thy opinion, very grand and venerable.
 • این هم از تاثیر آن بیماریست ** زهر او در جمله جفتان ساریست
 • This (false opinion) also is from the effect produced by that sickness: its poison pervades all associated (with it).
 • دفع آن علت بباید کرد زود ** که شکر با آن حدث خواهد نمود
 • It behoves (thee) quickly to remove that malady, for with that (disease) sugar will seem filth;
 • هر خوشی کاید به تو ناخوش شود ** آب حیوان گر رسد آتش شود 2685
 • Every sweet thing that comes to thee grows unsweet: if the Water of Life arrive, it turns into fire.
 • کیمیای مرگ و جسکست آن صفت ** مرگ گردد زان حیاتت عاقبت
 • That (morbid) quality is the elixir of death and woe: thereby thy (spiritual) life is at last turned into death.
 • بس غدایی که ز وی دل زنده شد ** چون بیامد در تن تو گنده شد
 • There was many a food by which thy heart (spirit) was revived: when it entered thy body, it became stinking.
 • بس عزیزی که بناز اشکار شد ** چون شکارت شد بر تو خوار شد
 • There is many a dear one that was hunted (by thee) with blandishments: when he became thy prey, he became cheap in thine eyes.
 • آشنایی عقل با عقل از صفا ** چون شود هر دم فزون باشد ولا
 • When from sincerity the friendship of intellect with intellect arises, every moment the devotion is increased;
 • آشنایی نفس با هر نفس پست ** تو یقین می‌دان که دم دم کمترست 2690
 • (But) know for sure, the friendship of the carnal soul with any base carnal soul is momently diminished,
 • زانک نفسش گرد علت می‌تند ** معرفت را زود فاسد می‌کند
 • Because his carnal soul hovers round disease and soon corrupts the (friendly) acquaintance.
 • گر نخواهی دوست را فردا نفیر ** دوستی با عاقل و با عقل گیر
 • If thou dost not wish thy friend to be averse (to thee) on the morrow, take (choose) friendship with the intelligent and with the intellect.
 • از سموم نفس چون با علتی ** هر چه گیری تو مرض را آلتی
 • Inasmuch as thou art sick from the simoom of the carnal soul, whatever thou mayst take thou art the instrument for (infecting it with) disease.
 • گر بگیری گوهری سنگی شود ** ور بگیری مهر دل جنگی شود
 • If thou take a jewel, it becomes a (common) stone; and if thou take kindness of heart, it becomes a hatred;
 • ور بگیری نکته‌ی بکری لطیف ** بعد درکت گشت بی‌ذوق و کثیف 2695
 • And if thou take a fine original saying, after thy apprehension (of it) it has become tasteless and gross—
 • که من این را بس شنیدم کهنه شد ** چیز دیگر گو بجز آن ای عضد
 • ‘I have heard this many a time; it has become old: tell something else besides this, O trusty friend.’
 • چیز دیگر تازه و نو گفته گیر ** باز فردا زان شوی سیر و نفیر
 • Suppose that something else fresh and new has been said, again to-morrow thou art surfeited with it and averse.
 • دفع علت کن چو علت خو شود ** هرحدیثی کهنه پیشت نو شود
 • Remove the disease: when the disease is eradicated, every old tale will become new to thee,
 • تا که از کهنه برآرد برگ نو ** بشکفاند کهنه صد خوشه ز گو
 • So that it will bring forth new leaves from the old (bough): the old (tale) will cause a hundred clusters to blossom from the ditch.
 • ما طبیبانیم شاگردان حق ** بحر قلزم دید ما را فانفلق 2700
 • We are the (spiritual) physicians, the disciples of God: the Red Sea beheld us and was cloven.
 • آن طبیبان طبیعت دیگرند ** که به دل از راه نبضی بنگرند
 • Those natural physicians are different, for they look into the heart by means of a pulse.
 • ما به دل بی واسطه خوش بنگریم ** کز فراست ما به عالی منظریم
 • We look well into the heart without intermediary, for through clairvoyance we are in a high belvedere.
 • آن طبیبان غذااند و ثمار ** جان حیوانی بدیشان استوار
 • Those (others) are physicians of food and fruit: by them the animal soul is (made) strong.
 • ما طبیبان فعالیم و مقال ** ملهم ما پرتو نور جلال
 • We are physicians of deeds and words: the ray of the light of (Divine) Majesty is our inspirer,
 • کین چنین فعلی ترا نافع بود ** و آنچنان فعلی ز ره قاطع بود 2705
 • (So that we know) that a deed like this will be beneficial to thee, while a deed like that will cut (thee) off from the Way;