English    Türkçe    فارسی   

3
2840-2889

 • هین گواهیهای شاهان بشنوید ** بگرویدند آسمانها بگروید 2840
 • Hark, listen to the testimonies of the (spiritual) kings; the heavens have believed (them): believe ye!
 • معنی حزم و مثال مرد حازم
 • The meaning of prudence, and a parable of the prudent man.
 • یا به حال اولینان بنگرید ** یا سوی آخر بحزمی در پرید
 • Either consider what happened to the former (peoples), or fly with a (great) prudence towards the latter end.
 • حزم چه بود در دو تدبیر احتیاط ** از دو آن گیری که دورست از خباط
 • What is prudence? Precaution in (the case of) two (alternative) plans: of the two you will take that one which is far from craziness.
 • آن یکی گوید درین ره هفت روز ** نیست آب و هست ریگ پای‌سوز
 • One person may say, “On this road there is no water for seven days, and there is foot-scorching sand.”
 • آن دگر گوید دروغست این بران ** که بهر شب چشمه‌ای بینی روان
 • Another may say, “This is false: push on, for you will find a running fountain every night.”
 • حزم آن باشد که بر گیری تو آب ** تا رهی از ترس و باشی بر صواب 2845
 • It is prudence that you take water (with you), so that you may be saved from dread and may be on the right (side).
 • گر بود در راه آب این را بریز ** ور نباشد وای بر مرد ستیز
 • If there be water (on the road), spill this (water which you have taken with you); and if there be none, alas for the obstinate man!
 • ای خلیفه‌زادگان دادی کنید ** حزم بهر روز میعادی کنید
 • O children of the Vicegerent (Adam), deal justly: act with prudence for the sake of the Day of Tryst (Judgement).
 • آن عدوی کز پدرتان کین کشید ** سوی زندانش ز علیین کشید
 • That enemy who took vengeance upon your father and dragged him from ‘Illiyyín to prison,
 • آن شه شطرنج دل را مات کرد ** از بهشتش سخره‌ی آفات کرد
 • And checkmated that king of the spiritual chessboard and made him, (cast out) from Paradise, a thrall to calamities—
 • چند جا بندش گرفت اندر نبرد ** تا بکشتی در فکندش روی‌زرد 2850
 • How often in combat did he seize him by sleight, that he might wrestle with him and throw him (to the ground) in disgrace!
 • اینچنین کردست با آن پهلوان ** سست سستش منگرید ای دیگران
 • Thus hath he done to that paladin (Adam): do not regard him with contempt, O ye others!
 • مادر و بابای ما را آن حسود ** تاج و پیرایه بچالاکی ربود
 • That envious one nimbly snatched away our mother's and father's crown and ornament.
 • کردشان آنجا برهنه و زار و خوار ** سالها بگریست آدم زار زار
 • There he made them naked and wretched and despicable: (many) years did Adam weep bitterly,
 • که ز اشک چشم او رویید نبت ** که چرا اندر جریده‌ی لاست ثبت
 • So that (sweet) herbs grew from the tears of his eyes: (he wept, wondering) why he was inscribed in the scroll of lá (negation).
 • تو قیاسی گیر طراریش را ** که چنان سرور کند زو ریش را 2855
 • Judge thou of his (the Devil's) impudent cheatery from the fact that on account of him such a prince (as Adam) rends his beard (in sorrow).
 • الحذر ای گل‌پرستان از شرش ** تیغ لا حولی زنید اندر سرش
 • Beware, O clay-worshippers, of his malice: smite the sword of lá hawl on his head!
 • کو همی‌بیند شما را از کمین ** که شما او را نمی‌بینید هین
 • For he sees you from ambush, so that ye see him not. Take care!
 • دایما صیاد ریزد دانه‌ها ** دانه پیدا باشد و پنهان دغا
 • The fowler scatters grain incessantly: the grain is visible, but the deceit is hidden.
 • هر کجا دانه بدیدی الحذر ** تا نبندد دام بر تو بال و پر
 • Wherever you see the grain, beware, lest the trap confine your wings and pinions,
 • زانک مرغی کو بترک دانه کرد ** دانه از صحرای بی تزویر خورد 2860
 • Because the bird that takes leave of (relinquishes) the grain (bait), eats grain from the spacious field (of Reality) that is without imposture.
 • هم بدان قانع شد و از دام جست ** هیچ دامی پر و بالش را نبست
 • With that (grain) it is contented, and escapes the trap: no trap confines its wings and pinions.
 • وخامت کار آن مرغ کی ترک حزم کرد از حرص و هوا
 • The banefulness of the action of the bird that abandons prudence from (motives of) greed and vain desire.
 • باز مرغی فوق دیواری نشست ** دیده سوی دانه دامی ببست
 • Again, a bird settles on a wall and fastens its eyes upon the grain in a trap.
 • یک نظر او سوی صحرا می‌کند ** یک نظر حرصش به دانه می‌کشد
 • Now it looks towards the open country, (while) now its greed leads it to look at the grain.
 • این نظر با آن نظر چالیش کرد ** ناگهانی از خرد خالیش کرد
 • This look struggles with that look and suddenly makes it (the bird) empty of wisdom.
 • باز مرغی کان تردد را گذاشت ** زان نظر بر کند و بر صحرا گماشت 2865
 • Again, a bird that has abandoned that vacillation turns its gaze away from that (grain) and fixes it upon the open fields.
 • شاد پر و بال او بخا له ** تا امام جمله آزادان شد او
 • Glad (glistening) are its wings and pinions: how goodly it is, since it has become the leader of all the free.
 • هر که او را مقتدا سازد برست ** در مقام امن و آزادی نشست
 • Every one who makes it his model is saved and sits in the abode of security and freedom,
 • زانک شاه حازمان آمد دلش ** تا گلستان و چمن شد منزلش
 • Because his heart has become the king of the prudent, so that the rosery and garden (of Paradise) has become his dwelling-place.
 • حزم ازو راضی و او راضی ز حزم ** این چنین کن گر کنی تدبیر و عزم
 • Prudence is pleased with him, and he pleased with Prudence: do likewise, if you would act with foresight and resolution.
 • بارها در دام حرص افتاده‌ای ** حلق خود را در بریدن داده‌ای 2870
 • Many a time have you fallen into the snare of greed and given up your throat to be cut;
 • بازت آن تواب لطف آزاد کرد ** توبه پذرفت و شما را شاد کرد
 • Again He that graciously disposes (hearts) to repentance hath set you free and accepted your repentance and made you glad.
 • گفت ان عدتم کذا عدنا کذا ** نحن زوجنا الفعال بالجزا
 • He hath said, “If ye return thus, We will return thus: We have wedded the actions to the retribution.
 • چونک جفتی را بر خود آورم ** آید آن را جفتش دوانه لاجرم
 • When I bring one mate to Myself, the other mate inevitably comes running (after it).
 • جفت کردیم این عمل را با اثر ** چون رسد جفتی رسد جفتی دگر
 • We have mated this action with the effect: when one mate arrives, another mate arrives.”
 • چون رباید غارتی از جفت شوی ** جفت می‌آید پس او شوی‌جوی 2875
 • When a raider carries off the husband from the wife, the wife comes after him, seeking her husband.
 • بار دیگر سوی این دام آمدیت ** خاک اندر دیده‌ی توبه زدیت
 • Once more ye have come towards this snare and have thrown dust in the eyes of repentance.
 • بازتان تواب بگشاد از گره ** گفت هین بگریز روی این سو منه
 • Again that Forgiving One hath loosed that knot for you and hath said, “Beware! Flee! Set not your face in this direction!”
 • باز چون پروانه‌ی نسیان رسید ** جانتان را جانب آتش کشید
 • Again, when the mandate of forgetfulness arrived, it drew your soul towards the Fire.
 • کم کن ای پروانه نسیان و شکی ** در پر سوزیده بنگر تو یکی
 • O you moth, do not show any forgetfulness and doubt: look once at your burnt wing!
 • چون رهیدی شکر آن باشد که هیچ ** سوی آن دانه نداری پیچ پیچ 2880
 • Since you are saved, the thanksgiving is this, that you should have no inclination towards that grain,
 • تا ترا چون شکر گویی بخشد او ** روزیی بی دام و بی خوف عدو
 • In order that, when you say thanks, He may bestow on you the daily bread that is without snare and without fear of the enemy.
 • شکر آن نعمت که‌تان آزاد کرد ** نعمت حق را بباید یاد کرد
 • In thanksgiving for the bounty shown in setting you free, it behoves you to commemorate the bounty of God.
 • چند اندر رنجها و در بلا ** گفتی از دامم رها ده ای خدا
 • How oft in sorrows and in tribulation have you cried, “O God, deliver me from the snare,
 • تا چنین خدمت کنم احسان کنم ** خاک اندر دیده‌ی شیطان زنم
 • That I may do suchlike service (to Thee) and practise beneficence and throw dust in the eyes of the Devil!”
 • حکایت نذر کردن سگان هر زمستان کی این تابستان چون بیاید خانه سازیم از بهر زمستان را
 • Story of the vow made by the dogs every winter that when next summer comes they will build a house for the winter.
 • سگ زمستان جمع گردد استخوانش ** زخم سرما خرد گرداند چنانش 2885
 • In winter the bones of the dog are drawn together: the blows of the frost make him so small
 • کو بگوید کین قدر تن که منم ** خانه‌ای از سنگ باید کردنم
 • That he says, “Having such a little body, I must build a stone house.
 • چونک تابستان بیاید من بچنگ ** بهر سرما خانه‌ای سازم ز سنگ
 • When summer comes, I will build with my claws a stone house against the cold.”
 • چونک تابستان بیاید از گشاد ** استخوانها پهن گردد پوست شاد
 • (But) when summer comes, his bones expand from the relief (which he feels), and his skin grows sleek,
 • گوید او چون زفت بیند خویش را ** در کدامین خانه گنجم ای کیا
 • And, when he sees himself stout, he says, “In what house should I find room, O noble sir?”