English    Türkçe    فارسی   

3
3236-3285

 • آن کسی را کش معرف حق بود ** جامد و نامیش صد صدق زند
 • As for that one whom God endows with knowledge, things inanimate and growing (living) utter a hundred expressions of belief in him.
 • آنکسی را کش خدا حافظ بود ** مرغ و ماهی مر ورا حارس شود
 • As for that one whom God protects, birds and fish become his guardians.
 • ربودن عقاب موزه‌ی مصطفی علیه السلام و بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه مار سیاه فرو افتادن
 • How an eagle seized the boot of the Prophet, on whom be peace, and carried it into the air and turned it upside down, and how a black serpent dropped down from the boot.
 • اندرین بودند کواز صلا ** مصطفی بشنید از سوی علا
 • They were thus engaged, when Mustafá (Mohammed) heard from aloft the call to the ritual prayer.
 • خواست آبی و وضو را تازه کرد ** دست و رو را شست او زان آب سرد
 • He asked for water and renewed the ablution: he washed his hands and face with that cold water.
 • هر دو پا شست و به موزه کرد رای ** موزه را بربود یک موزه‌ربای 3240
 • He washed both his feet and gave attention to (was about to take) his boot: a boot-snatcher carried off the boot.
 • دست سوی موزه برد آن خوش‌خطاب ** موزه را بربود از دستش عقاب
 • That man of sweet address moved his hand towards the boot: an eagle snatched the boot from his hand,
 • موزه را اندر هوا برد او چو باد ** پس نگون کرد و از آن ماری فتاد
 • And bore it away into the air, (swift) as the wind; then she turned it upside down, and a serpent dropped from it.
 • در فتاد از موزه یک مار سیاه ** زان عنایت شد عقابش نیکخواه
 • From the boot dropped a black serpent: on account of that (Divine) care (for the Prophet) the eagle became his benevolent friend.
 • پس عقاب آن موزه را آورد باز ** گفت هین بستان و رو سوی نماز
 • Then the eagle brought back the boot and said, “Come, take it and go to prayers.
 • از ضرورت کردم این گستاخیی ** من ز ادب دارم شکسته‌شاخیی 3245
 • I did this presumptuous act from necessity: I am abashed by (my feeling of) reverence (for thee).
 • وای کو گستاخ پایی می‌نهد ** بی ضرورت کش هوا فتوی دهد
 • Woe to him that steps (behaves) presumptuously without necessity (and only) because vain desire authorises him!”
 • پس رسولش شکر کرد و گفت ما ** این جفا دیدیم و بود این خود وفا
 • Then the Prophet thanked her (the eagle) and said, “I deemed this (act of thine) rudeness, but it really was kindness.
 • موزه بربودی و من درهم شدم ** تو غمم بردی و من در غم شدم
 • Thou didst carry off the boot, and I was perturbed: thou took’st away my grief, and I was aggrieved.
 • گرچه هر غیبی خدا ما را نمود ** دل در آن لحظه به خود مشغول بود
 • Although God hath shown to me every unseen thing, at that moment my heart was occupied with myself.”
 • گفت دور از تو که غفلت در تو رست ** دیدنم آن غیب را هم عکس تست 3250
 • She (the eagle) said, “Far be it from thee that forgetfulness grew up in thee: my seeing that invisible thing is (from) thy reflexion.
 • مار در موزه ببینم بر هوا ** نیست از من عکس تست ای مصطفی
 • (If) I, in the air, see the serpent in the boot, ’tis not of myself, ’tis thy reflexion, O Mustafá.”
 • عکس نورانی همه روشن بود ** عکس ظلمانی همه گلخن بود
 • The reflexion of the man of light is wholly resplendent; the reflexion of the man of darkness is wholly (like) a bath-stove (ash-heap).
 • عکس عبدالله همه نوری بود ** عکس بیگانه همه کوری بود
 • The reflexion of the servant of God is wholly luminous; the reflexion of the stranger (to God) is wholly blindness.
 • عکس هر کس را بدان ای جان ببین ** پهلوی جنسی که خواهی می‌نشین
 • Know every one's reflexion: see (it plainly), O my soul. (Then) ever sit beside the congener whom thou desirest.
 • وجه عبرت گرفتن ازین حکایت و یقین دانستن کی ان مع العسر یسرا
 • The right way of taking a lesson from this story and knowing with certainty that “verily, together with hardship there is ease.”
 • عبرتست آن قصه ای جان مر ترا ** تا که راضی باشی در حکم خدا 3255
 • That tale is a lesson to thee, O my soul, to the end that thou mayst acquiesce in the decree of God;
 • تا که زیرک باشی و نیکوگمان ** چون ببینی واقعه‌ی بد ناگهان
 • So that thou wilt be quick to understand and wilt have good thoughts (of God) when thou seest a calamity (befall thee) of a sudden.
 • دیگران گردند زرد از بیم آن ** تو چو گل خندان گه سود و زیان
 • (While) others turn pale from dread of it, thou (wilt be) laughing in the hour of gain or loss, like the rose.
 • زانک گل گر برگ برگش می‌کنی ** خنده نگذارد نگردد منثنی
 • Because the rose, though thou tear it petal by petal, does not leave off laughing and does not become bent (with grief).
 • گوید از خاری چرا افتم بغم ** خنده را من خود ز خار آورده‌ام
 • “Why,” it says, “should I fall into grief on account of a thorn? Indeed I have brought laughter (into my possession) by means of the thorn.”
 • هرچه از تو یاوه گردد از قضا ** تو یقین دان که خریدت از بلا 3260
 • Whatsoever by (Divine) destiny becomes lost to thee, know for sure that it has redeemed thee from affliction.
 • ما التصوف قال وجدان الفرح ** فی الفاد عند اتیان الترح
 • (Some one asked), “What is Súfism?” He (the Shaykh) said, “To feel joy in the heart at the coming of sorrow.”
 • آن عقابش را عقابی دان که او ** در ربود آن موزه را زان نیک‌خو
 • Regard His chastisement as the eagle which carried off the boot from that man of excellent disposition,
 • تا رهاند پاش را از زخم مار ** ای خنک عقلی که باشد بی غبار
 • That she might save his foot from the serpent's bite. Oh, happy is the understanding that is undimmed.
 • گفت لا تاسوا علی ما فاتکم ** ان اتی السرحان واردی شاتکم
 • He (God) hath said, “Grieve not for that which escapeth you,” if the wolf come and destroy your sheep,
 • کان بلا دفع بلاهای بزرگ ** و آن زیان منع زیانهای سترگ 3265
 • For that (God-sent) affliction keeps off great afflictions, and that loss prevents huge losses.
 • استدعاء آن مرد از موسی زبان بهایم با طیور
 • How a certain man demanded of Moses (that he should teach him) the language of the beasts and birds.
 • گفت موسی را یکی مرد جوان ** که بیاموزم زبان جانوران
 • A young man said to Moses, “Teach me the language of the animals,
 • تا بود کز بانگ حیوانات و دد ** عبرتی حاصل کنم در دین خود
 • That perchance from the voice of animals and wild beasts I may get a lesson concerning my religion.
 • چون زبانهای بنی آدم همه ** در پی آبست و نان و دمدمه
 • Since the languages of the sons of Adam are entirely for the sake of (acquiring) water and bread and renown,
 • بوک حیوانات را دردی دگر ** باشد از تدبیر هنگام گذر
 • It may be that the animals have a different care, (namely), that of taking thought for the hour of passing away (from this world).”
 • گفت موسی رو گذر کن زین هوس ** کین خطر دارد بسی در پیش و پس 3270
 • “Begone,” said Moses; “abandon this vain desire, for this (desire) holds (involves) much danger before and behind.
 • عبرت و بیداری از یزدان طلب ** نه از کتاب و از مقال و حرف و لب
 • Seek the lesson and the (spiritual) wakefulness (which you want) from God, not from books and speech and words and lips.”
 • گرم‌تر شد مرد زان منعش که کرد ** گرم‌تر گردد همی از منع مرد
 • The man became more eager in consequence of the refusal which he (Moses) made to him: a man always becomes more eager from being refused (what he craves).
 • گفت ای موسی چو نور تو بتافت ** هر چه چیزی بود چیزی از تو یافت
 • He said, “O Moses, since thy light has shone forth, whatever was a thing has gained (its) thinginess from thee.
 • مر مرا محروم کردن زین مراد ** لایق لطفت نباشد ای جواد
 • ’Tis not worthy of thy bounty, O generous one, to disappoint me of this object of desire.
 • این زمان قایم مقام حق توی ** یاس باشد گر مرا مانع شوی 3275
 • At this time thou art the vicegerent of God: it will be despair (for me) if thou prevent me.”
 • گفت موسی یا رب این مرد سلیم ** سخره کردستش مگر دیو رجیم
 • Moses said, “O Lord, surely the stoned (accursed) Devil has subdued this simple man.
 • گر بیاموزم زیان‌کارش بود ** ور نیاموزم دلش بد می‌شود
 • If I teach him, it will be harmful to him; and if I do not teach him, he will become faint-hearted.”
 • گفت ای موسی بیاموزش که ما ** رد نکردیم از کرم هرگز دعا
 • He (God) said, “Teach him, O Moses, for We in our loving-kindness never have rejected (any one's) prayer.”
 • گفت یا رب او پشیمانی خورد ** دست خاید جامه‌ها را بر درد
 • He (Moses) said, “O Lord, he will feel repentance and gnaw his hands and rend his garments.
 • نیست قدرت هر کسی را سازوار ** عجز بهتر مایه‌ی پرهیزکار 3280
 • Power is not suitable to every one: weakness is the best stock-in-trade for the devout.”
 • فقر ازین رو فخر آمد جاودان ** که به تقوی ماند دست نارسان
 • For this reason poverty is everlasting glory, since the hand that cannot reach (to objects of desire) is left with fear of God (and nothing else).
 • زان غنا و زان غنی مردود شد ** که ز قدرت صبرها بدرود شد
 • Riches and the rich are spurned (by God) because acts of self-denial are relinquished by power.
 • آدمی را عجز و فقر آمد امان ** از بلای نفس پر حرص و غمان
 • Weakness and poverty are security for a man against the tribulation of the covetous and anxious (fleshly) soul.
 • آن غم آمد ز آرزوهای فضول ** که بدان خو کرده است آن صید غول
 • That anxiety arises from the wanton desires to which that (man who falls a) prey to the ghoul has become habituated.
 • آرزوی گل بود گل‌خواره را ** گلشکر نگوارد آن بیچاره را 3285
 • The eater of clay has a desire for clay: rose-flavoured sugar is indigestible for that wretched man.
 • وحی آمدن از حق تعالی به موسی کی بیاموزش چیزی کی استدعا کند یا بعضی از آن
 • How Revelation came from God most High to Moses that he should teach him the thing demanded by him, or part of it.