English    Türkçe    فارسی   

3
3342-3391

 • اعجمی چون گشته‌ای اندر قضا ** می‌گریزانی ز داور مال را
 • How (then) have you become, in (the case of Divine) destiny, (like) a churl— withholding your money from the (Supreme) Judge?
 • خبر کردن خروس از مرگ خواجه
 • How the cock foretold the death of the Khwája.
 • لیک فردا خواهد او مردن یقین ** گاو خواهد کشت وارث در حنین
 • “But to-morrow he will certainly die: his heir, in mourning (for him), will slaughter a cow.
 • صاحب خانه بخواهد مرد رفت ** روز فردا نک رسیدت لوت زفت
 • The owner of the house will die (and) depart (from this world): lo, to-morrow a great deal of food will reach you.
 • پاره‌های نان و لالنگ و طعام ** در میان کوی یابد خاص و عام 3345
 • High and low will get pieces of bread and dainty morsels and viands in the midst of the street.
 • گاو قربانی و نانهای تنک ** بر سگان و سایلان ریزد سبک
 • (The flesh of) the sacrificed cow and thin loaves of bread will be scattered quickly over the dogs and the beggars.”
 • مرگ اسپ و استر و مرگ غلام ** بد قضا گردان این مغرور خام
 • The death of the horse and mule and the death of the slave were bringing round the doom of this foolish deluded man.
 • از زیان مال و درد آن گریخت ** مال افزون کرد و خون خویش ریخت
 • He fled (escaped) from the loss of wealth and from grief thereat: he increased his wealth and shed his own blood.
 • این ریاضتهای درویشان چراست ** کان بلا بر تن بقای جانهاست
 • These austerities of dervishes—what are they for? (The reason is) that that tribulation (imposed) on the body is (in effect) the everlasting life of spirits.
 • تا بقای خود نیابد سالکی ** چون کند تن را سقیم و هالکی 3350
 • Unless a (mystic) traveller gains the everlasting life of his (spiritual) self, how should he make his body a sick and perishing (thing)?
 • دست کی جنبد به ایثار و عمل ** تا نبیند داده را جانش بدل
 • How should he move his hand to (acts of) altruism and (devotional) work unless he sees (the salvation of) his soul in exchange for what is given (by him)?
 • آنک بدهد بی امید سودها ** آن خدایست آن خدایست آن خدا
 • That one who gives without expectation of (any) gains—that one is God, is God, is God,
 • یا ولی حق که خوی حق گرفت ** نور گشت و تابش مطلق گرفت
 • Or the friend of God (the saint), who has assumed the nature of God and has become luminous and has received the Absolute Radiance;
 • کو غنی است و جز او جمله فقیر ** کی فقیری بی عوض گوید که گیر
 • For He is rich, while all except Him are poor: how should a poor man say “Take” without compensation?
 • تا نبیند کودکی که سیب هست ** او پیاز گنده را ندهد ز دست 3355
 • Till a child sees that the apple is there, it will not give up from its hand the stinking onion.
 • این همه بازار بهر این غرض ** بر دکانها شسته بر بوی عوض
 • All these market-folk, for the sake of this (worldly) object, are seated on the benches (in the shops) in the hope of (receiving) compensation:
 • صد متاع خوب عرضه می‌کنند ** واندرون دل عوضها می‌تنند
 • They offer a hundred fine articles of merchandise, and within their hearts they are intent on compensations.
 • یک سلامی نشنوی ای مرد دین ** که نگیرد آخرت آن آستین
 • O man of the (true) Religion, you will not hear a single salaam (blessing) whereof the end will not pluck your sleeve (and demand something of you).
 • بی طمع نشنیده‌ام از خاص و عام ** من سلامی ای برادر والسلام
 • I have never heard a disinterested salaam from high or low, O brother—and (I give) the salaam (to thee)—
 • جز سلام حق هین آن را بجو ** خانه خانه جا بجا و کو بکو 3360
 • Except the salaam of God. Come, seek that (salaam) from house to house, from place to place, and from street to street!
 • از دهان آدمی خوش‌مشام ** هم پیام حق شنودم هم سلام
 • From the mouth of the man who has a good scent (for spiritual things) I heard both the message and the salaam of God;
 • وین سلام باقیان بر بوی آن ** من همی‌نوشم به دل خوشتر ز جان
 • And in the hope of that (salaam) I am listening with my heart to the salaams of (all) the rest (as though they were) sweeter than life.
 • زان سلام او سلام حق شدست ** کتش اندر دودمان خود زدست
 • His (the saint's) salaam has become the salaam of God because he has set fire to the household of self.
 • مرده است از خود شده زنده برب ** زان بود اسرار حقش در دو لب
 • He has died to self and become living through the Lord: hence the mysteries of God are on his lips.
 • مردن تن در ریاضت زندگیست ** رنج این تن روح را پایندگیست 3365
 • The death of the body in self-discipline is life: the sufferings of this body are (the cause of) everlastingness to the spirit.
 • گوش بنهاده بد آن مرد خبیث ** می‌شنود او از خروسش آن حدیث
 • That wicked man had lent ear: he was hearing from his cock the news (of his death).
 • دویدن آن شخص به سوی موسی به زنهار چون از خروس خبر مرگ خود شنید
 • How that person ran to Moses for protection when he heard from the cock the announcement of his death.
 • چون شنید اینها دوان شد تیز و تفت ** بر در موسی کلیم الله رفت
 • When he heard these things, he started running in hot haste: he went to the door of Moses, with whom God conversed.
 • رو همی‌مالید در خاک او ز بیم ** که مرا فریاد رس زین ای کلیم
 • He was rubbing his face in the dust from fear, saying, “Save me from this (doom), O Kalím!”
 • گفت رو بفروش خود را و بره ** چونک استا گشته‌ای بر جه ز چه
 • He (Moses) said, “Go, sell thyself and escape! Since thou hast become expert (in avoiding loss), jump out of the pit (of death)!
 • بر مسلمانان زیان انداز تو ** کیسه و همیانها را کن دوتو 3370
 • Throw the loss upon true believers! Make thy purses and scrips double (in size)!
 • من درون خشت دیدم این قضا ** که در آیینه عیان شد مر ترا
 • I beheld in the brick this destiny which to thee became visible (only) in the mirror.
 • عاقل اول بیند آخر را بدل ** اندر آخر بیند از دانش مقل
 • The intelligent man sees with his heart the end (final result) at the first (in the beginning); he that is lacking in knowledge sees it (only) at the end.”
 • باز زاری کرد کای نیکوخصال ** مر مرا در سر مزن در رو ممال
 • Once more he (the doomed man) made lamentation, saying, “O thou who hast goodly qualities, do not beat me on the head, do not rub into my face (the sin I have committed).
 • از من آن آمد که بودم ناسزا ** ناسزایم را تو ده حسن الجزا
 • That (sin) issued from me because I was unworthy: do thou give good recompense to my unworthy (action).”
 • گفت تیری جست از شست ای پسر ** نیست سنت کید آن واپس به سر 3375
 • He (Moses) said, “An arrow sped from the (archer's) thumb-stall, my lad: ’tis not the rule that it should come back to the source (the place whence it started);
 • لیک در خواهم ز نیکوداوری ** تا که ایمان آن زمان با خود بری
 • But I will crave of (God's) good dispensation that thou mayst take the Faith away with thee at that time (of departing from the world).
 • چونک ایمان برده باشی زنده‌ای ** چونک با ایمان روی پاینده‌ای
 • When thou hast taken the Faith away (with thee), thou art living: when thou goest with the Faith, thou art enduring (for ever).”
 • هم در آن دم حال بر خواجه بگشت ** تا دلش شوریده و آوردند طشت
 • At the same instant the Khwája became indisposed, so that he felt qualms, and they brought the basin.
 • شورش مرگست نه هیضه‌ی طعام ** قی چه سودت دارد ای بدبخت خام
 • ’Tis the qualms of death, not indigestion: how should vomiting avail thee, O foolish ill-fortuned man?
 • چار کس بردند تا سوی وثاق ** ساق می‌مالید او بر پشت ساق 3380
 • Four persons carried him to his house: he was rubbing (one) leg on the back of (the other) leg.
 • پند موسی نشنوی شوخی کنی ** خویشتن بر تیغ پولادی زنی
 • (If) you hearken not to the counsel of (a) Moses and show disrespect, you dash yourself against a sword of steel.
 • شرم ناید تیغ را از جان تو ** آن تست این ای برادر آن تو
 • The sword feels no shame (to restrain it) from (taking) your life: this is your own (fault), O brother, your own (fault).
 • دعاکردن موسی آن شخص را تا بایمان رود از دنیا
 • How Moses prayed for that person, that he might depart from the world (die) in the Faith.
 • موسی آمد در مناجات آن سحر ** کای خدا ایمان ازو مستان مبر
 • At dawn Moses began (his) orison, saying, “O God, do not take the Faith from him, do not carry it away!
 • پادشاهی کن برو بخشا که او ** سهو کرد و خیره‌رویی و غلو
 • Act in royal fashion, forgive him, for he has erred and behaved with impudence and transgressed exceedingly.
 • گفتمش این علم نه درخورد تست ** دفع پندارید گفتم را و سست 3385
 • I said to him, ‘This knowledge is not meet for thee,’ (but) he deemed my words a thwarting (of his desire) and vain.”
 • دست را بر اژدها آنکس زند ** که عصا را دستش اژدرها کند
 • That one lays hands on the dragon (and that one alone) whose hand makes the rod a dragon.
 • سر غیب آن را سزد آموختن ** که ز گفتن لب تواند دوختن
 • To learn the secret of the Unseen is fitting for him (alone) who can seal his lips (and refrain) from speech.
 • درخور دریا نشد جز مرغ آب ** فهم کن والله اعلم بالصواب
 • None but the water-fowl is proper for the sea. Understand (this)—and God best knoweth the right course.
 • او به دریا رفت و مرغ‌آبی نبود ** گشت غرقه دست گیرش ای ودود
 • “He (the obstinate man) went into the sea, and he was not a water-fowl: he sank. Take his hand (succour him), O Loving One!”
 • اجابت کردن حق تعالی دعای موسی را علیه السلام
 • How God most High answered favourably the prayer of Moses, on whom be peace.
 • گفت بخشیدم بدو ایمان نعم ** ور تو خواهی این زمان زنده‌ش کنم 3390
 • He (God) said, “Yes, I bestow the Faith upon him, and if thou wish I will bring him to life at this moment;
 • بلک جمله مردگان خاک را ** این زمان زنده کنم بهر ترا
 • Nay, I will at this moment bring to life all the dead in the earth for thy sake.”