English    Türkçe    فارسی   

3
377-426

 • چون ز حد بردند اصحاب سبا ** که بپیش ما وبا به از صبا
 • When the people of Saba carried (their ingratitude) beyond bounds, saying, “In our opinion, pestilence is better than the zephyr,”
 • ناصحانشان در نصیحت آمدند ** از فسوق و کفر مانع می‌شدند
 • Their counselors began to admonish (them) and restrain (them) from impiety and ingratitude;
 • قصد خون ناصحان می‌داشتند ** تخم فسق و کافری می‌کاشتند
 • (But) they sought to take the lives of their counselors, and sowed the seed of impiety and unthankfulness.
 • چون قضا آید شود تنگ این جهان ** از قضا حلوا شود رنج دهان 380
 • When the (Divine) decree comes to pass, this (whole) world becomes cramped (so that there is no escape); by the (Divine) decree sweetmeat becomes anguish to the mouth.
 • گفت اذا جاء القضا ضاق الفضا ** تحجب الابصار اذ جاء القضا
 • He ( the Prophet) said, “When the Decree comes, the (widest) expanse is narrow; when the Decree comes, the eyes are veiled.”
 • چشم بسته می‌شود وقت قضا ** تا نبیند چشم کحل چشم را
 • The eye is bandaged at the time if the Decree, so that the eye does not see the eye’s collyrium.
 • مکر آن فارس چو انگیزید گرد ** آن غبارت ز استغاثت دور کرد
 • When the cunning of that Horseman has raised the dust, the dust keeps thee off from calling for aid.
 • سوی فارس رو مرو سوی غبار ** ورنه بر تو کوبد آن مکر سوار
 • Go towards the Horseman, go not towards the dust; else the cunning of the Rider will beat upon thee.
 • گفت حق آن را که این گرگش بخورد ** دید گرد گرگ چون زاری نکرد 385
 • God said, “He whom this wolf devoured, he saw the wolf’s dust; how did not he make piteous moan?”
 • او نمی‌دانست گرد گرگ را ** با چنین دانش چرا کرد او چرا
 • Did not he know the wolf’s dust? (Then), with such knowledge, why did he graze?
 • گوسفندان بوی گرگ با گزند ** می‌بدانند و بهر سو می‌خزند
 • Sheep know the smell of the harmful wolf and creep away in every direction.
 • مغز حیوانات بوی شیر را ** می‌بداند ترک می‌گوید چرا
 • The brain of animals knows the smell of the lion and bids farewell to grazing.
 • بوی شیر خشم دیدی باز گرد ** با مناجات و حذر انباز گرد
 • Thou hast smelt the lion of (God’s) wrath. Turn back! Consort with prayer and dread!
 • وا نگشتند آن گروه از گرد گرگ ** گرگ محنت بعد گرد آمد سترگ 390
 • That multitude (of Saba) did not turn back from the wolf’s dust, and after the dust the wolf of tribulation came on his might.
 • بر درید آن گوسفندان را بخشم ** که ز چوپان خرد بستند چشم
 • In wrath he tore to pieces those sheep which shut their eyes to the shepherd, Wisdom.
 • چند چوپانشان بخواند و نامدند ** خاک غم در چشم چوپان می‌زدند
 • How oft did the shepherd call them! And they came not: they were throwing the dust of resentment in the eyes of the shepherd,
 • که برو ما از تو خود چوپان‌تریم ** چون تبع گردیم هر یک سروریم
 • Saying, “Begone: we ourselves are better shepherds than thou. How should we become (thy) followers? We are chieftains, every one (of us).
 • طعمه‌ی گرگیم و آن یار نه ** هیزم ناریم و آن عار نه
 • We are food for the wolf, and we are not for the Friend; we are fuel for the Fire, and we are not for dishonour.”
 • حمیتی بد جاهلیت در دماغ ** بانگ شومی بر دمنشان کرد زاغ 395
 • A heathen pride was in their brains: the raven croaked disaster over the traces of their habitation.
 • بهر مظلومان همی‌کندند چاه ** در چه افتادند و می‌گفتند آه
 • They were digging a pit for the oppressed” they (themselves) fell into the pit, crying “Alas!”
 • پوستین یوسفان بکشافتند ** آنچ می‌کردند یک یک یافتند
 • They tore the coats of the Josephs (the prophets and saints), and that which they gave they got, piece by piece.
 • کیست آن یوسف دل حق‌جوی تو ** چون اسیری بسته اندر کوی تو
 • Who is that Joseph? Thy God-seeking heart, bound as a captive in thy abode.
 • جبرئیلی را بر استن بسته‌ای ** پر و بالش را به صد جا خسته‌ای
 • Thou hast bound a Gabriel on a pillar, thou hast wounded his wings and plumes in a hundred places.
 • پیش او گوساله بریان آوری ** گه کشی او را به کهدان آوری 400
 • Thou settest before him a roasted calf, thou fetchest (ground) straw and bringest him to the straw-barn,
 • که بخور اینست ما را لوت و پوت ** نیست او را جز لقاء الله قوت
 • Saying, “Eat; this is a dainty meal for us,” (although) for him there is no food but meeting God face to face.
 • زین شکنجه و امتحان آن مبتلا ** می‌کند از تو شکایت با خدا
 • On account of this torment and tribulation that afflicted (heart) is complaining of thee to God,
 • کای خدا افغان ازین گرگ کهن ** گویدش نک وقت آمد صبر کن
 • Crying, “O God, deliver (me) from this old wolf!” He (God) saith to it, “Lo, the hour is (wellnigh) come: have patience.
 • داد تو وا خواهم از هر بی‌خبر ** داد کی دهد جز خدای دادگر
 • I will demand justice for thee from every heedless one: who gives justice but God, the Dealer of justice?”
 • او همی‌گوید که صبرم شد فنا ** در فراق روی تو یا ربنا 405
 • It (the heart) says, “ My patience is lost in separation from Thy face, O Lord.
 • احمدم در مانده در دست یهود ** صالحم افتاده در حبس ثمود
 • I am (like) Ahmad ( Mohammad) left forsaken in the hands of the Jews, I am (like) Salih fallen into prison (amongst the people) of Thamud.
 • ای سعادت‌بخش جان انبیا ** یا بکش یا باز خوانم یا بیا
 • O Thou that bestowed felicity on the souls of the prophets, either slay me or call me back (to Thee) or come (Thyself).
 • با فراقت کافران را نیست تاب ** می‌گود یا لیتنی کنت تراب
 • (Even) the infidels cannot endure to be separated from Thee: he (every infidel) is saying, ‘O would that I had been dust!’
 • حال او اینست کو خود زان سوست ** چون بود بی تو کسی کان توست
 • This is the state of him (the infidel) who in sooth belongs to that side (is beyond the pale): how (then) should one that belongs to Thee be (patient) without Thee?”
 • حق همی‌گوید که آری ای نزه ** لیک بشنو صبر آر و صبر به 410
 • God saith, “Yea, O pure (heart); but hearken (unto Me) and have patience, for patience is better.
 • صبح نزدیکست خامش کم خروش ** من همی‌کوشم پی تو تو مکوش
 • The dawn is near. Hush, do not wail! I am striving for thee, do not thou strive.”
 • بقیه‌ی داستان رفتن خواجه به دعوت روستایی سوی ده
 • The rest of the Story of the Khwaja’s going to the village on the invitation of the countryman.
 • شد ز حد هین باز گرد ای یار گرد ** روستایی خواجه را بین خانه برد
 • It (this digression) has passed beyond bounds: return, O valiant friend. The countryman, mark you, took the Khwaja to his house.
 • قصه‌ی اهل سبا یک گوشه نه ** آن بگو کان خواجه چون آمد به ده
 • Put aside the story of the people of Saba: tell how the Khwaja came to the village.
 • روستایی در تملق شیوه کرد ** تا که حزم خواجه را کالیوه کرد
 • The countryman used blandishments in ingratiating himself, until he made the Khwaja’s prudence crazy.
 • از پیام اندر پیام او خیره شد ** تا زلال حزم خواجه تیره شد 415
 • He ( the Khwaja) was distracted by message upon message, till the clear water of his prudence became turbid.
 • هم ازینجا کودکانش در پسند ** نرتع و نلعب بشادی می‌زدند
 • On the same side his children in approval (of the country-man’s invitation) were joyously striking up “Let us frolic and play,”
 • همچو یوسف کش ز تقدیر عجب ** نرتع و نلعب ببرد از ظل آب
 • Like Joseph, whom by the wondrous (act of Divine) predestination (the words). “Let us frolic and play” carried off from his father’s shadow (protection).
 • آن نه بازی بلک جانبازیست آن ** حیله و مکر و دغاسازیست آن
 • That is not (joyful) play; nay, ‘tis play with one’s life, ‘tis cunning and deceit and contrivance of fraud.
 • هرچه از یارت جدا اندازد آن ** مشنو آن را کان زیان دارد زیان
 • Whatsoever would fling you asunder from the Friend, do not listen to it, for it holds loss, loss.
 • گر بود آن سود صد در صد مگیر ** بهر زر مگسل ز گنجور ای فقیر 420
 • (Even) if the gain be a hundred hundredfold, do not accept it: do not, for the sake of the gold, break with the dervish (who is) the treasurer (of the Divine bounty)!
 • این شنو که چند یزدان زجر کرد ** گفت اصحاب نبی را گرم و سرد
 • Hear how many a rebuke, hot and cold (kindly and severe), God addressed to the Companions of the Prophet,
 • زانک بر بانگ دهل در سال تنگ ** جمعه را کردند باطل بی درنگ
 • Because, in a year of distress (famine), at the sound of the drum they (quitted) without tarrying (and) made void the Friday congregation,
 • تا نباید دیگران ارزان خرند ** زان جلب صرفه ز ما ایشان برند
 • “Lest” (so they said) “others should buy cheap and get the advantage over us in respect of those imported goods.”
 • ماند پیغامبر بخلوت در نماز ** با دو سه درویش ثابت پر نیاز
 • The Prophet was left alone in prayer with two or three poor men firm (in their faith) and full of supplication.
 • گفت طبل و لهو و بازرگانیی ** چونتان ببرید از ربانیی 425
 • He (God) said, “How did the drum and the pastime and a trading affair sunder you from a man of God?
 • قد فضضتم نحو قمح هائما ** ثم خلیتم نبیا قائما
 • Ye have dispersed (and run) madly towards the wheat, and left a Prophet standing (in prayer).