English    Türkçe    فارسی   

3
473-522

 • غیر آن که در گریزی در قضا ** هیچ حیله ندهدت از وی رها
 • Except that you take refuge with the Decree, no contrivance will give you release from it.
 • قصه‌ی اهل ضروان و حیلت کردن ایشان تا بی زحمت درویشان باغها را قطاف کنند
 • The Story of the people of Zarwán and how they contrived that they should pick the fruit in their orchards without being troubled by the poor.
 • قصه‌ی اصحاب ضروان خوانده‌ای ** پس چرا در حیله‌جویی مانده‌ای
 • You have read the story of the people of Zarwán: then why have you persisted in seeking expedients?
 • حیله می‌کردند کزدم‌نیش چند ** که برند از روزی درویش چند 475
 • Several (noxious) men who stung like scorpions were contriving that they might cut off part of the daily bread of some poor folk.
 • شب همه شب می‌سگالیدند مکر ** روی در رو کرده چندین عمرو و بکر
 • During the night, the whole night, they were devising a plot; many a ‘Amr and Bakr had put their faces together.
 • خفیه می‌گفتند سرها آن بدان ** تا نباید که خدا در یابد آن
 • Those wicked men were speaking their inmost thoughts in secret, lest God should discover it.
 • با گل انداینده اسگالید گل ** دست کاری می‌کند پنهان ز دل
 • Did the clay devise (evil) against the Plasterer? Is the hand doing any work that is hidden from the heart?
 • گفت الا یعلم هواک من خلق ** ان فی نجواک صدقا ام ملق
 • He (God) hath said, “Doth not He who created (thee) know thy desire, (doth not He know) whether in thy secret conversation there is sincerity or cajolery?”
 • گفت یغفل عن ظعین قد غدا ** من یعاین این مثواه غدا 480
 • He hath said, "Shall He be forgetful of a traveller who has set out at morn, One who sees plainly where shall be his lodging to-morrow?"
 • اینما قد هبطا او صعدا ** قد تولاه و احصی عددا
 • Wheresoever he has descended or mounted, He hath taken charge of it and reckoned (it) up by number.
 • گوش را اکنون ز غفلت پاک کن ** استماع هجر آن غمناک کن
 • Now purge your ear of forgetfulness and listen to the separation (forlorn plight) of the sorrowful one.
 • آن زکاتی دان که غمگین را دهی ** گوش را چون پیش دستانش نهی
 • Know that when you set your ear to his tale, that is the alms which you give to the sad;
 • بشنوی غمهای رنجوران دل ** فاقه‌ی جان شریف از آب و گل
 • (For) you will hear the sorrows of the heart-sick—the starvation of the noble spirit by the water and clay (of the body).
 • خانه‌ی پر دود دارد پر فنی ** مر ورا بگشا ز اصغا روزنی 485
 • (Though it is) one filled with knowledge, it hath a house filled with smoke: open a window for it by listening.
 • گوش تو او را چو راه دم شود ** دود تلخ از خانه‌ی او کم شود
 • When your ear becomes a way of breath (relief) for it, the bitter smoke will decrease (and disappear) from its house.
 • غمگساری کن تو با ما ای روی ** گر به سوی رب اعلی می‌روی
 • Show sympathy with us, O well-watered (prosperous) one, if you are faring to wards the most high Lord.
 • این تردد حبس و زندانی بود ** که بنگذارد که جان سویی رود
 • This vacillation is a prison and gaol that will not let the soul go in any direction.
 • این بدین سو آن بدان سو می‌کشد ** هر یکی گویا منم راه رشد
 • This (motive) draws (you) in one direction, and that (motive) in another, each (motive) saying, “I am the right way.”
 • این تردد عقبه‌ی راه حقست ** ای خنک آن را که پایش مطلقست 490
 • This vacillation is a precipice on the Way to God: oh, blest is he whose feet are loosed (from its bonds).
 • بی‌تردد می‌رود در راه راست ** ره نمی‌دانی بجو گامش کجاست
 • He fares on the right way without vacillation: (if) you do not know the way, seek (to find) where his footprints are.
 • گام آهو را بگیر و رو معاف ** تا رسی از گام آهو تا بناف
 • Cleave to the footprints of the deer and advance safely, that from the deer's footprints you may attain to the musk-gland.
 • زین روش بر اوج انور می‌روی ** ای برادر گر بر آذر می‌روی
 • By means of this wayfaring you will ascend to the most luminous zenith, O brother, if you will walk on the fire (of tribulation).
 • نه ز دریا ترس نه از موج و کف ** چون شنیدی تو خطاب لا تخف
 • (There is) no fear of sea or waves or foam, since you have heard the (Divine) allocution, “Be not afraid.”
 • لا تخف دان چونک خوفت داد حق ** نان فرستد چون فرستادت طبق 495
 • Know that it is (a fulfilment of) Be not afraid, when God hath given you the fear (which causes you to refrain from sin): He will send the bread, since He hath sent the tray to you.
 • خوف آن کس راست کو را خوف نیست ** غصه‌ی آن کس را کش اینجا طوف نیست
 • The fear (danger) is for that one who has no fear (of God); the anguish (is) for that one who does not frequent this place (where God is feared).
 • روان شدن خواجه به سوی ده
 • The Khwaja’s departure to the country.
 • خواجه در کار آمد و تجهیز ساخت ** مرغ عزمش سوی ده اشتاب تاخت
 • The Khwaja got to work and made preparations (for the journey): the bird, his resolve (to set out), sped rapidly towards the country.
 • اهل و فرزندان سفر را ساختند ** رخت را بر گاو عزم انداختند
 • His kinsfolk and children made ready for the journey and threw the baggage upon the ox of departure,
 • شادمانان و شتابان سوی ده ** که بری خوردیم از ده مژده ده
 • Rejoicing and hastening towards the country, saying, “We have eaten some fruit (in anticipation) : give (us) the glad news of ( arrival in) the country!
 • مقصد ما را چراگاه خوشست ** یار ما آنجا کریم و دلکشست 500
 • The place for which we are bound is a sweet pasturage, and our friend there is kind and charming.
 • با هزاران آرزومان خوانده است ** بهر ما غرس کرم بنشانده است
 • He has invited us with thousands of wishes, he has planted for us the shoot of kindness.
 • ما ذخیره‌ی ده زمستان دراز ** از بر او سوی شهر آریم باز
 • From him we shall bring back to town the store of the country-side ( to sustain us) during the ling winter.
 • بلک باغ ایثار راه ما کند ** در میان جان خودمان جا کند
 • Nay, he will give up the orchard for our sake, he will make a place for us in the middle of his soul.
 • عجلوا اصحابنا کی تربحوا ** عقل می‌گفت از درون لا تفرحوا
 • Hasten, friends, that ye may get gain!” (But) Reason from within was saying ( to them), “Do not rejoice!”
 • من رباح الله کونوا رابحین ** ان ربی لا یحب الفرحین 505
 • Be gainers by the gain of God:lo, my Lord loveth not them that rejoice (overmuch).
 • افرحوا هونا بما آتاکم ** کل آت مشغل الهاکم
 • Rejoice (but) moderately on account of what He causeth to come to you: everything that comes and is a source of preoccupation diverts you (from Him).
 • شاد از وی شو مشو از غیر وی ** او بهارست و دگرها ماه دی
 • Rejoice in Him, do not rejoice in aught except Him: He is (as) the spring, and (all) other things (as) the month of December.
 • هر چه غیر اوست استدراج تست ** گرچه تخت و ملکتست و تاج تست
 • Everything other than He is the (means of) leading you gradually to perdition, (even) though it is your throne and kingdom and your crown.
 • شاد از غم شو که غم دام لقاست ** اندرین ره سوی پستی ارتقاست
 • Rejoice in sorrow, for sorrow is the snare of (means of attaining to) union (with God): in this Way the ascent is downwards.
 • غم یکی گنجیست و رنج تو چو کان ** لیک کی در گیرد این در کودکان 510
 • Sorrow is a treasure, and your pain is as the mine, but how should this (saying) catch hold of (make an impression on) children?
 • کودکان چون نام بازی بشنوند ** جمله با خر گور هم تگ می‌دوند
 • When children hear the name of “play,” they all run (after it) with the speed of a wild ass.
 • ای خران کور این سو دامهاست ** در کمین این سوی خون‌آشامهاست
 • O blind asses, in this direction there are snares; in this direction there are bloodsheds (concealed) in ambush.
 • تیرها پران کمان پنهان ز غیب ** بر جوانی می‌رسد صد تیر شیب
 • The arrows are flying, (but) the bow is hidden: from the Unseen World come upon youth a hundred arrows of hoary eld.
 • گام در صحرای دل باید نهاد ** زانک در صحرای گل نبود گشاد
 • You must set foot on the plain of the heart (spirit), because in the plain of (the body’s) clay there is no opening ( for spiritual progress).
 • ایمن آبادست دل ای دوستان ** چشمه‌ها و گلستان در گلستان 515
 • The heart is the abode of security, O friends; (it has) fountains and rose-gardens within rose-gardens.
 • عج الی القلب و سر یا ساریه ** فیه اشجار و عین جاریه
 • Turn towards the heart and journey on, O night-travellers: therein are trees and (many) a flowing spring.
 • ده مرو ده مرد را احمق کند ** عقل را بی نور و بی رونق کند
 • Do not go to the country: the country makes a fool of a man, it makes the intellect void of light and splendour.
 • قول پیغامبر شنو ای مجتبی ** گور عقل آمد وطن در روستا
 • O chosen one, hear the Prophet’s saying: “To dwell in the country is the grave of the intellect.”
 • هر که را در رستا بود روزی و شام ** تا بماهی عقل او نبود تمام
 • If any one stay in the country a single day and evening, his intellect will not be fully restored for a month.
 • تا بماهی احمقی با او بود ** از حشیش ده جز اینها چه درود 520
 • For a (whole) month foolishness will abide with him: what but these things should he reap from the parched herbage of the country?
 • وانک ماهی باشد اندر روستا ** روزگاری باشدش جهل و عمی
 • And he that stays a month in the country, ignorance and blindness will be his (lot) for a long time.
 • ده چه باشد شیخ واصل ناشده ** دست در تقلید و حجت در زده
 • What is “the country”? The Shaykh that has not been united (with god), but has become addicted to conventionality and argument.