English    Türkçe    فارسی   

3
988-1037

 • این همه خوشها ز دریاییست ژرف ** جزو را بگذار و بر کل دار طرف
 • All these lovely things are from a deep Sea: leave the part and keep thine eye (fixed) upon the Whole.
 • جنگهای خلق بهر خوبیست ** برگ بی برگی نشان طوبیست
 • The wars of mankind are for the sake of Beauty; the garniture of ungarnishedness is the sign of the Túbá tree.
 • خشمهای خلق بهر آشتیست ** دام راحت دایما بی‌راحتیست 990
 • The angers of mankind are for the sake of Peace; restlessness is ever the snare for Rest.
 • هر زدن بهر نوازش را بود ** هر گله از شکر آگه می‌کند
 • Every blow is for the sake of fondness; every complaint makes (thee) aware of gratitude (due for benefits received).
 • بوی بر از جزو تا کل ای کریم ** بوی بر از ضد تا ضد ای حکیم
 • Smell (all the way) from the part to the Whole, O noble one; smell (all the way) from opposite to opposite, O wise one.
 • جنگلها می آشتی آرد درست ** مارگیر از بهر یاری مار جست
 • Assuredly wars bring peace; the snake-catcher sought the snake for the purpose of friendship.
 • بهر یاری مار جوید آدمی ** غم خورد بهر حریف بی‌غمی
 • Man seeks a snake for the purpose of friendship and cares for one that is without care (for him).
 • او همی‌جستی یکی ماری شگرف ** گرد کوهستان و در ایام برف 995
 • He (the snake-catcher) was searching for a big snake round about the mountains and in the days of snow.
 • اژدهایی مرده دید آنجا عظیم ** که دلش از شکل او شد پر ز بیم
 • He espied there a huge dead dragon, at the aspect whereof his heart was filled with fear.
 • مارگیر اندر زمستان شدید ** مار می‌جست اژدهایی مرده دید
 • (Whilst) the snake-catcher was looking for snakes in the hard winter, he espied a dead dragon.
 • مارگیر از بهر حیرانی خلق ** مار گیرد اینت نادانی خلق
 • The snake-catcher catches snakes in order to amaze the people—behold the foolishness of the people!
 • آدمی کوهیست چون مفتون شود ** کوه اندر مار حیران چون شود
 • Man is a mountain: how should he be led into temptation? How should a mountain become amazed at a snake?
 • خویشتن نشناخت مسکین آدمی ** از فزونی آمد و شد در کمی 1000
 • Wretched Man does not know himself: he has come from a high estate and fallen into lowlihood.
 • خویشتن را آدمی ارزان فروخت ** بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت
 • Man has sold himself cheaply: he was satin, he has sewn himself on (become attached) to a tattered cloak.
 • صد هزاران مار و که حیران اوست ** او چرا حیران شدست و ماردوست
 • Hundreds of thousands of snakes and mountains are amazed at him: why (then) has he become amazed and fond of a snake?
 • مارگیر آن اژدها را بر گرفت ** سوی بغداد آمد از بهر شگفت
 • The snake-catcher took up that snake and came to Baghdád for the sake of (exciting) astonishment.
 • اژدهایی چون ستون خانه‌ای ** می‌کشیدش از پی دانگانه‌ای
 • In quest of a paltry fee he carried along a dragon like the pillar of a house,
 • کاژدهای مرده‌ای آورده‌ام ** در شکارش من جگرها خورده‌ام 1005
 • Saying, “I have brought a dead dragon: I have suffered agonies in hunting it.”
 • او همی مرده گمان بردش ولیک ** زنده بود و او ندیدش نیک نیک
 • He thought it was dead, but it was living, and he did not see it very well.
 • او ز سرماها و برف افسرده بود ** زنده بود و شکل مرده می‌نمود
 • It was frozen by frosts and snow: it was alive, but it presented the appearance of the dead.
 • عالم افسردست و نام او جماد ** جامد افسرده بود ای اوستاد
 • The world is frozen: its name is jamád (inanimate): jámid is (means) “frozen,” O master.
 • باش تا خورشید حشر آید عیان ** تا ببینی جنبش جسم جهان
 • Wait till the sun of the Resurrection shall become manifest, that thou mayst see the movement of the world's body.
 • چون عصای موسی اینجا مار شد ** عقل را از ساکنان اخبار شد 1010
 • When here (in this world) the rod of Moses became a snake, information was given to the intellect concerning motionless (inanimate) beings.
 • پاره‌ی خاک ترا چون مرد ساخت ** خاکها را جملگی شاید شناخت
 • Since He (God) made thy piece of earth a man, thou shouldst recognise (the real nature of) the entire sum of the particles of earth:
 • مرده زین سو اند و زان سو زنده‌اند ** خامش اینجا و آن طرف گوینده‌اند
 • (That) from this standpoint they are dead and from that standpoint they are living; (that they are) silent here and speaking yonder.
 • چون از آن سوشان فرستد سوی ما ** آن عصا گردد سوی ما اژدها
 • When He sends them from that quarter towards us, the rod becomes a dragon in relation to us.
 • کوهها هم لحن داودی کند ** جوهر آهن بکف مومی بود
 • The mountains too make a song like that of David, and the substance of iron is (as) wax in the hand.
 • باد حمال سلیمانی شود ** بحر با موسی سخن‌دانی شود 1015
 • The wind becomes a bearer for Solomon, the sea becomes capable of understanding words in regard to Moses.
 • ماه با احمد اشارت‌بین شود ** نار ابراهیم را نسرین شود
 • The moon becomes able to see the sign in obedience to Ahmad (Mohammed), the fire becomes wild-roses for Abraham.
 • خاک قارون را چو ماری در کشد ** استن حنانه آید در رشد
 • The earth swallows Qárún (Korah) like a snake; the Moaning Pillar comes into (the way of) righteousness.
 • سنگ بر احمد سلامی می‌کند ** کوه یحیی را پیامی می‌کند
 • The stone salaams to Ahmad (Mohammed); the mountain sends a message to Yahyá (John the Baptist).
 • ما سمعیعیم و بصیریم و خوشیم ** با شما نامحرمان ما خامشیم
 • (They all say), “We have hearing and sight and are happy, (although) with you, the uninitiated, we are mute.”
 • چون شما سوی جمادی می‌روید ** محرم جان جمادان چون شوید 1020
 • Forasmuch as ye are going towards (are inclined to) inanimateness (worldliness), how shall ye become familiar with the spiritual life of inanimate beings?
 • از جمادی عالم جانها روید ** غلغل اجزای عالم بشنوید
 • Go (forth) from inanimateness into the world of spirits, hearken to the loud noise of the particles of the world.
 • فاش تسبیح جمادات آیدت ** وسوسه‌ی تاویلها نربایدت
 • The glorification of God by inanimate beings will become evident to thee; the doubts suggested by (false) interpretations will not carry thee away (from the truth).
 • چون ندارد جان تو قندیلها ** بهر بینش کرده‌ای تاویلها
 • Since thy soul hath not the lamps (the lights necessary) for seeing, thou hast made interpretations,
 • که غرض تسبیح ظاهر کی بود ** دعوی دیدن خیال غی بود
 • Saying, “How should visible glorification (of God) be the meaning intended? The claim to see (that glorification) is an erroneous fancy.
 • بلک مر بیننده را دیدار آن ** وقت عبرت می‌کند تسبیح‌خوان 1025
 • Nay, the sight of that (inanimate object) causes him that sees it to glorify God at the time when he regards its significance.
 • پس چو از تسبیح یادت می‌دهد ** آن دلالت همچو گفتن می‌بود
 • Therefore, inasmuch as it reminds you of glorification, that indication (which it gives to you) is even as (equivalent to its) uttering (the words of glorification).”
 • این بود تاویل اهل اعتزال ** و آن آنکس کو ندارد نور حال
 • This is the interpretation of the Mu‘tazilites and of those who do not possess the light of immediate (mystical) intuition.
 • چون ز حس بیرون نیامد آدمی ** باشد از تصویر غیبی اعجمی
 • When a man has not escaped from sense-perception, he will be a stranger to the ideas of the unseen world.
 • این سخن پایان ندارد مارگیر ** می‌کشید آن مار را با صد زحیر
 • This discourse hath no end. The snake-catcher, with a hundred pains, was bringing the snake along,
 • تا به بغداد آمد آن هنگامه‌جو ** تا نهد هنگامه‌ای بر چارسو 1030
 • Till (at last) the would-be showman arrived at Baghdád, that he might set up a public show at the cross-roads.
 • بر لب شط مرد هنگامه نهاد ** غلغله در شهر بغداد اوفتاد
 • The man set up a show on the bank of the Tigris, and a hubbub arose in the city of Baghdád—
 • مارگیری اژدها آورده است ** بوالعجب نادر شکاری کرده است
 • “A snake-catcher has brought a dragon: he has captured a marvellous rare beast.”
 • جمع آمد صد هزاران خام‌ریش ** صید او گشته چو او از ابلهیش
 • Myriads of simpletons assembled, who had become a prey to him as he (to it) in his folly.
 • منتظر ایشان و هم او منتظر ** تا که جمع آیند خلق منتشر
 • They were waiting (to see the dragon), and he too was waiting for the scattered people to assemble.
 • مردم هنگامه افزون‌تر شود ** کدیه و توزیع نیکوتر رود 1035
 • The greater the crowd, the better goes the begging and contributing (of money).
 • جمع آمد صد هزاران ژاژخا ** حلقه کرده پشت پا بر پشت پا
 • Myriads of idle babblers assembled, forming a ring, sole against sole.
 • مرد را از زن خبر نه ز ازدحام ** رفته درهم چون قیامت خاص و عام
 • Man took no heed of woman: on account of the throng they were mingled together like nobles and common folk at the Resurrection.