English    Türkçe    فارسی   

4
1796-1845

 • هم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم ** بو برند از تو بهر گونه سقم
 • And from your pulse, complexion, and breath alike they diagnose every kind of disease in you.
 • پس طبیبان الهی در جهان ** چون ندانند از تو بی‌گفت دهان
 • How, then, should the divine physicians in the world not diagnose (disease) in you without word of mouth?
 • هم ز نبضت هم ز چشمت هم ز رنگ ** صد سقم بینند در تو بی‌درنگ
 • From your pulse and your eyes and your complexion alike they immediately discern a hundred (spiritual) maladies in you.
 • این طبیبان نوآموزند خود ** که بدین آیاتشان حاجت بود
 • In sooth, ’tis (only) these newly-taught physicians that have need of these (external) signs.
 • کاملان از دور نامت بشنوند ** تا به قعر باد و بودت در دوند 1800
 • The perfect (the divine physicians) will hear your name from afar and quickly penetrate into the deepest ground of your being and existence;
 • بلک پیش از زادن تو سالها ** دیده باشندت ترا با حالها
 • Nay, they will have seen you (many) years before your birth —you together with all the circumstances (connected with you).
 • مژده دادن ابویزید از زادن ابوالحسن خرقانی قدس الله روحهما پیش از سالها و نشان صورت او سیرت او یک به یک و نوشتن تاریخ‌نویسان آن در جهت رصد
 • How Abú Yazíd (Bistámí) announced the birth of Abu ’l-Hasan Kharraqání—may God sanctify the spirit of them both—(many) years before it took place, and gave a detailed description of his outer and inner characteristics; and how the chronologers wrote it down for the purpose of observation.
 • آن شنیدی داستان بایزید ** که ز حال بوالحسن پیشین چه دید
 • Have you heard the story of Báyazíd—what he saw beforehand of the (spiritual) state of Bu ’l-Hasan?
 • روزی آن سلطان تقوی می‌گذشت ** با مریدان جانب صحرا و دشت
 • One day that sultan of piety was passing with his disciples (on the way) towards the open country and the plain.
 • بوی خوش آمد مر او را ناگهان ** در سواد ری ز سوی خارقان
 • Suddenly there came to him, in the district of Rayy, a sweet scent from the direction of Kháraqán.
 • هم بدانجا ناله‌ی مشتاق کرد ** بوی را از باد استنشاق کرد 1805
 • On the spot he uttered the lamentable cry of one who is yearning, and sniffed the scent from the breeze.
 • بوی خوش را عاشقانه می‌کشید ** جان او از باد باده می‌چشید
 • He was inhaling the sweet scent lovingly: his soul was tasting wine from the breeze.
 • کوزه‌ای کو از یخابه پر بود ** چون عرق بر ظاهرش پیدا شود
 • When “sweat” appears on the outside of a pot that is full of icy water,
 • آن ز سردی هوا آبی شدست ** از درون کوزه نم بیرون نجست
 • It has been turned into water by the coldness of the air: the moisture has not escaped from the inside of the pot.
 • باد بوی‌آور مر او را آب گشت ** آب هم او را شراب ناب گشت
 • The scent-bearing breeze became water for him; for him too the water became pure wine.
 • چون درو آثار مستی شد پدید ** یک مرید او را از آن دم بر رسید 1810
 • When the marks of intoxication appeared in him, a disciple questioned him concerning that breath (Divine afflatus);
 • پس بپرسیدش که این احوال خوش ** که برونست از حجاب پنج و شش
 • Then he asked him, “(What are) these sweet ecstasies which are beyond the pale of the five (senses) and the six (directions)?
 • گاه سرخ و گاه زرد و گه سپید ** می‌شود رویت چه حالست و نوید
 • Thy face is becoming now red and now yellow and now white: what is the (good) hap and the glad tidings?
 • می‌کشی بوی و به ظاهر نیست گل ** بی‌شک از غیبست و از گلزار کل
 • Thou art inhaling scent, and no flowers are visible: doubtless it is from the Unseen and from the garden of the Universal.
 • ای تو کام جان هر خودکامه‌ای ** هر دم از غیبت پیام و نامه‌ای
 • O thou who art the desire of every one who (wilfully) follows his own desire (for God), thou to whom there is (coming) at every moment a message and letter from the Unseen,
 • هر دمی یعقوب‌وار از یوسفی ** می‌رسد اندر مشام تو شفا 1815
 • Thou to whose (spiritual) organ of smell there is coming at every moment, as to Jacob, balm from a Joseph,
 • قطره‌ای بر ریز بر ما زان سبو ** شمه‌ای زان گلستان با ما بگو
 • Spill upon us one drop from that pitcher, give us one word that smells of that garden.
 • خو نداریم ای جمال مهتری ** که لب ما خشک و تو تنها خوری
 • We are not accustomed, O (thou who art the) beauty of (spiritual) majesty, that thou shouldst drink alone while our lips are dry.
 • ای فلک‌پیمای چست چست‌خیز ** زانچ خوردی جرعه‌ای بر ما بریز
 • O nimble, nimbly-rising traverser of Heaven, spill upon us one draught of that which thou hast drunk.
 • میر مجلس نیست در دوران دگر ** جز تو ای شه در حریفان در نگر
 • There is no other Master of the Revels in the world except thee: O king, look (with favour) on the boon-companions!
 • کی توان نوشید این می زیردست ** می یقین مر مرد را رسواگرست 1820
 • How is it possible to quaff this wine underhand (in secret)? Certainly wine is the exposer of man.
 • بوی را پوشیده و مکنون کند ** چشم مست خویشتن را چون کند
 • He may disguise and conceal the scent, (but) how will he hide his intoxicated eye?
 • خود نه آن بویست این که اندر جهان ** صد هزاران پرده‌اش دارد نهان
 • In sooth this is not a scent that thousands of veils will keep hidden in the world.
 • پر شد از تیزی او صحرا و دشت ** دشت چه کز نه فلک هم در گذشت
 • The desert and plain are filled with its pungency. What (of the) plain? for it hath passed even beyond the nine spheres (of Heaven).
 • این سر خم را به کهگل در مگیر ** کین برهنه نیست خود پوشش‌پذیر
 • Do not daub the head of the jar with mortar, for indeed this naked one does not admit of covering.
 • لطف کن ای رازدان رازگو ** آنچ بازت صید کردش بازگو 1825
 • Show kindness: O thou who knowest and canst tell the mystery, declare that which thy falcon (thy spirit) has made its prey.”
 • گفت بوی بوالعجب آمد به من ** هم‌چنانک مر نبی را از یمن
 • He said, “A marvellous scent is come to me, even as (a scent came) for the Prophet's sake from Yemen;
 • که محمد گفت بر دست صبا ** از یمن می‌آیدم بوی خدا
 • For Mohammed said, ‘The scent of God is coming to me from Yemen, (wafted) on the hand of the zephyr.’”
 • بوی رامین می‌رسد از جان ویس ** بوی یزدان می‌رسد هم از اویس
 • The scent of Rámín is coming from the soul of Wís; the scent of God, too, is coming from Uways.
 • از اویس و از قرن بوی عجب ** مر نبی را مست کرد و پر طرب
 • From Uways and from Qaran a wondrous scent made the Prophet drunken and full of rapture.
 • چون اویس از خویش فانی گشته بود ** آن زمینی آسمانی گشته بود 1830
 • Since Uways had passed away from himself, that earthly one (Uways) had become heavenly.
 • آن هلیله‌ی پروریده در شکر ** چاشنی تلخیش نبود دگر
 • The myrobalan conserved in sugar—its bitter taste is not (retained) any more.
 • آن هلیله‌ی رسته از ما و منی ** نقش دارد از هلیله طعم نی
 • (Similarly) the (spiritual) myrobalan that is freed from egoism hath (only) the appearance of myrobalan, (but) not the flavour.
 • این سخن پایان ندارد باز گرد ** تا چه گفت از وحی غیب آن شیرمرد
 • This topic hath no end. Return (to the story), that (we may see) what that holy man (Báyazíd) said, (moved) by inspiration from the World Unseen.
 • قول رسول صلی الله علیه و سلم انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن
 • The words of the Prophet, may God bless and save him, "Verily, I feel the Breath of the Merciful (God) from the direction of Yemen."
 • گفت زین سو بوی یاری می‌رسد ** کاندرین ده شهریاری می‌رسد
 • He (Báyazíd) said, “The scent of a friend is coming from this quarter, for a (spiritual) monarch is coming into this village.
 • بعد چندین سال می‌زاید شهی ** می‌زند بر آسمانها خرگهی 1835
 • After such and such a number of years a king will be born (here): he will pitch a tent above the heavens.
 • رویش از گلزار حق گلگون بود ** از من او اندر مقام افزون بود
 • His face will be coloured with roses from the rosery of God: he will surpass me in station.”
 • چیست نامش گفت نامش بوالحسن ** حلیه‌اش وا گفت ز ابرو و ذقن
 • (The disciple asked), “What is his name?” He replied, “His name is Bu ’l- Hasan,” and described his features—his eyebrows and chin;
 • قد او و رنگ او و شکل او ** یک به یک واگفت از گیسو و رو
 • He described his height and his complexion and his figure and spoke in detail of his locks of hair and his face.
 • حلیه‌های روح او را هم نمود ** از صفات و از طریقه و جا و بود
 • He also declared his spiritual features—his qualities and the way (he should follow in his religion) and his (spiritual) rank and estate.
 • حلیه‌ی تن هم‌چو تن عاریتیست ** دل بر آن کم نه که آن یک ساعتیست 1840
 • The bodily features, like the body (itself), are borrowed (transient): set not your heart on them, for they are lasting (only) one hour.
 • حلیه‌ی روح طبیعی هم فناست ** حلیه‌ی آن جان طلب کان بر سماست
 • The features of the natural (animal) spirit also are perishable: seek the features of that spirit which is above the sky.
 • جسم او هم‌چون چراغی بر زمین ** نور او بالای سقف هفتمین
 • Its body is on the earth, like a lamp, (but) its light is above the Seventh Roof (of heaven).
 • آن شعاع آفتاب اندر وثاق ** قرص او اندر چهارم چارطاق
 • Those rays of the sun are in the house, (but) their orb is in the Fourth Dome (of heaven).
 • نقش گل در زیربینی بهر لاغ ** بوی گل بر سقف و ایوان دماغ
 • The form of the rose is (placed) beneath the nose for idle pleasure's sake, (but) the scent of the rose is on the roof and palace of the brain.
 • مرد خفته در عدن دیده فرق ** عکس آن بر جسم افتاده عرق 1845
 • A man asleep sees terror (dreams of something which terrifies him) at Aden: the reflexion thereof appears as sweat on his body.