English    Türkçe    فارسی   

4
2899-2948

 • چون ندارد سیر می‌راند چون عام ** بر توکل می‌نهد چون کور گام
 • Since he (the man of dull sight) does not know how to move (on the Way to God), he advances like the vulgar, stepping (forward) on trust, like a blind man.
 • بر توکل تا چه آید در نبرد ** چون توکل کردن اصحاب نرد 2900
 • Consider what comes of acting on trust in warfare: (it is vain) like the trust of dice-players.
 • وآن نظرهایی که آن افسرده نیست ** جز رونده و جز درنده‌ی پرده نیست
 • But those insights that are not frozen (dense and dull) are nothing if not piercing and veil-rending.
 • آنچ در ده سال خواهد آمدن ** این زمان بیند به چشم خویشتن
 • He (such a one) sees with his own eye at the present moment that which will come to pass in ten years.
 • هم‌چنین هر کس به اندازه‌ی نظر ** غیب و مستقبل ببیند خیر وشر
 • Similarly, every one sees the unseen and the future, (both) good and evil, according to the measure of his insight.
 • چونک سد پیش و سد پس نماند ** شد گذاره چشم و لوح غیب خواند
 • When the barrier in front and the barrier behind are removed, the eye penetrates and reads the tablet of the Unseen.
 • چون نظر پس کرد تا بدو وجود ** ماجرا و آغاز هستی رو نمود 2905
 • When he (such a one) looks back to the origin of existence, the past circumstances and beginning of existence display themselves (to him)—
 • بحث املاک زمین با کبریا ** در خلیفه کردن بابای ما
 • (Namely), the disputation of the terrestrial angels with the (Divine) Majesty as to making our Father (Adam) the Vicegerent.
 • چون نظر در پیش افکند او بدید ** آنچ خواهد بود تا محشر پدید
 • When he casts his eye forward he sees plainly that which shall be (all that shall come to pass) till the (Last) Congregation.
 • پس ز پس می‌بیند او تا اصل اصل ** پیش می‌بیند عیان تا روز فصل
 • Therefore he sees back to the root of the root (the primal origin), and he sees forward clairvoyantly to the Day of Decision.
 • هر کسی اندازه‌ی روشن‌دلی ** غیب را بیند به قدر صیقلی
 • Every one, according to the measure of his spiritual enlightenment, sees the things unseen in proportion to the polishing (of the heart's mirror).
 • هر که صیقل بیش کرد او بیش دید ** بیشتر آمد برو صورت پدید 2910
 • The more he polishes, the more he sees and the more visible does the form (of things unseen) become to him.
 • گر تو گویی کان صفا فضل خداست ** نیز این توفیق صیقل زان عطاست
 • If you say that that (spiritual) purity is (bestowed by) the grace of God, this success in polishing (the heart) is also (derived) from that (Divine) bounty.
 • قدر همت باشد آن جهد و دعا ** لیس للانسان الا ما سعی
 • That (devotional) work and prayer is in proportion to the (worshipper's) aspiration: Man hath nothing but what he hath striven after.
 • واهب همت خداوندست و بس ** همت شاهی ندارد هیچ خس
 • God alone is the giver of aspiration: no base churl aspires to be a king.
 • نیست تخصیص خدا کس را به کار ** مانع طوع و مراد و اختیار
 • God's assignment of a particular lot to any one does not hinder (him from exercising) consent and will and choice;
 • لیک چون رنجی دهد بدبخت را ** او گریزاند به کفران رخت را 2915
 • But when He brings some trouble on an ill-fated man, he (that man) ungratefully packs off in flight;
 • نیکبختی را چو حق رنجی دهد ** رخت را نزدیکتر وا می‌نهد
 • (Whereas), when God brings some trouble on a good-fortuned (blessed) man, he always (approaches and) abides nearer (to God).
 • بددلان از بیم جان در کارزار ** کرده اسباب هزیمت اختیار
 • In battle the pusillanimous from fear for their lives have chosen the means (resource) of flight,
 • پردلان در جنگ هم از بیم جان ** حمله کرده سوی صف دشمنان
 • (While) the courageous, also from fear for their lives, have charged towards the ranks of the enemy.
 • رستمان را ترس و غم وا پیش برد ** هم ز ترس آن بددل اندر خویش مرد
 • Rustams (heroes) are borne onward by (their) fear and pain; from fear, too, the man of infirm spirit dies within himself.
 • چون محک آمد بلا و بیم جان ** زان پدید آید شجاع از هر جبان 2920
 • Tribulation and fear for one's life are like a touchstone: thereby the brave man is distinguished from every coward.
 • وحی کردن حق به موسی علیه‌السلام کی ای موسی من کی خالقم تعالی ترا دوست می‌دارم
 • How God made a revelation to Moses, on whom be peace, saying, "O Moses, I who am the exalted Creator love thee."
 • گفت موسی را به وحی دل خدا ** کای گزیده دوست می‌دارم ترا
 • God spoke to Moses by inspiration of the heart, saying, “O chosen one, I love thee.”
 • گفت چه خصلت بود ای ذوالکرم ** موجب آن تا من آن افزون کنم
 • He (Moses) said, “O Bountiful One, (tell me) what disposition (in me) is the cause of that, in order that I may augment it.”
 • گفت چون طفلی به پیش والده ** وقت قهرش دست هم در وی زده
 • He (God) said, “Thou art like a child in the presence of its mother: when she chastises it, it still lays hold of her.
 • خود نداند که جز او دیار هست ** هم ازو مخمور هم از اوست مست
 • It does not even know that there is any one in the world except her: it is both afflicted with headache (sorrow) by her and intoxicated (with joy) by her.
 • مادرش گر سیلیی بر وی زند ** هم به مادر آید و بر وی تند 2925
 • If its mother give it a slap, still it comes to its mother and clings to her.
 • از کسی یاری نخواهد غیر او ** اوست جمله شر او و خیر او
 • It does not seek help from any one but her: she is all its evil and its good.
 • خاطر تو هم ز ما در خیر و شر ** التفاتش نیست جاهای دگر
 • Thy heart, likewise, in good or evil (plight) never turns from Me to other quarters.
 • غیر من پیشت چون سنگست و کلوخ ** گر صبی و گر جوان و گر شیوخ
 • In thy sight all besides Me are as stones and clods, whether (they be) boys or youths or old men.”
 • هم‌چنانک ایاک نعبد در حنین ** در بلا از غیر تو لانستعین
 • Just as Thee we worship in yearning entreaty, (so) in tribulation we ask help of none but Thee.
 • هست این ایاک نعبد حصر را ** در لغت و آن از پی نفی ریا 2930
 • This Thee we worship is (used) idiomatically for the purpose of (expressing) appropriation, and that (appropriation) is for the purpose of negating hypocrisy.
 • هست ایاک نستعین هم بهر حصر ** حصر کرده استعانت را و قصر
 • Of Thee we ask help also is for the purpose of appropriation: he (who recites these words) appropriates and restricts the asking of help,
 • که عبادت مر ترا آریم و بس ** طمع یاری هم ز تو داریم و بس
 • Meaning, “We perform worship to Thee alone; we have hope of help from Thee alone.”
 • خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع آن مغضوب علیه را و از پادشاه درخواستن و پادشاه شفاعت او قبول کردن و رنجیدن ندیم از این شفیع کی چرا شفاعت کردی
 • How a king was enraged with his boon-companion, and an intercessor interceded on behalf of the object of (the king's) anger and begged the king (to pardon the offender); and how (when) the king accepted his intercession, the boon-companion resented the action of the intercessor and asked, "Why did you intercede?"
 • پادشاهی بر ندیمی خشم کرد ** خواست تا از وی برآرد دود و گرد
 • A king was enraged with a boon-companion and was about to reduce him to smoke and dust.
 • کرد شه شمشیر بیرون از غلاف ** تا زند بر وی جزای آن خلاف
 • The king drew his sword from the scabbard that he might inflict upon him the punishment for that disobedience.
 • هیچ کس را زهره نه تا دم زند ** یا شفیعی بر شفاعت بر تند 2935
 • No one had the courage to utter a word nor any intercessor to venture on intercession,
 • جز عمادالملک نامی در خواص ** در شفاعت مصطفی‌وارانه خاص
 • Except one amongst the courtiers named ‘Imádu ’l-Mulk, (who was) privileged in respect of intercession, like Mustafá (Mohammed).
 • بر جهید و زود در سجده فتاد ** در زمان شه تیغ قهر از کف نهاد
 • He sprang up and at once prostrated himself: the king immediately put away from his hand the sword of vengeance,
 • گفت اگر دیوست من بخشیدمش ** ور بلیسی کرد من پوشیدمش
 • And said, “If he is the (very) Devil, I forgive him; and if he has done a satanic deed, I cover it up.
 • چونک آمد پای تو اندر میان ** راضیم گر کرد مجرم صد زیان
 • Since thou hast intervened, I am satisfied, (even) if the culprit has committed a hundred acts of harm.
 • صد هزاران خشم را توانم شکست ** که ترا آن فضل و آن مقدار هست 2940
 • I can break (annul) a hundred thousand angers, seeing that thou hast such excellence and such worth;
 • لابه‌ات را هیچ نتوانم شکست ** زآنک لابه‌ی تو یقین لابه‌ی منست
 • (But) nowise can I break (annul) thy supplication, because thy supplication is assuredly my supplication.
 • گر زمین و آسمان بر هم زدی ** ز انتقام این مرد بیرون نامدی
 • (Even) if he had thrown earth and heaven into confusion, this man would not have escaped from (my) vengeance;
 • ور شدی ذره به ذره لابه‌گر ** او نبردی این زمان از تیغ سر
 • And if (the whole world) atom by atom had become a suppliant (for his release), he would not have saved his head from the sword at this moment.
 • بر تو می‌ننهیم منت ای کریم ** لیک شرح عزت تست ای ندیم
 • We confer no obligation on thee (by this), O noble one; but (on the contrary) ’tis (only) to explain thy honour (the honour in which I hold thee), O boon-companion.
 • این نکردی تو که من کردم یقین ** ایی صفاتت در صفات ما دفین 2945
 • Thou didst not make this (intercession), for assuredly I made it, O thou whose qualities are buried in my qualities.
 • تو درین مستعملی نی عاملی ** زانک محمول منی نی حاملی
 • In this (matter) thou art the one employed to do the work, not the (prime) doer (of it), inasmuch as thou art borne by me and art not (thyself) the bearer.
 • ما رمیت اذ رمیت گشته‌ای ** خویشتن در موج چون کف هشته‌ای
 • Thou hast become (the instrument of my action, according to the text) Thou didst not throw when thou threwest: like the foam, thou hast abandoned thyself in the wave.
 • لا شدی پهلوی الا خانه‌گیر ** این عجب که هم اسیری هم امیر
 • Thou hast become ‘not’; (now) take up thy abode beside ‘except.’ This is wonderful, that thou art both a prisoner and a prince.