English    Türkçe    فارسی   

4
3120-3169

 • من هم از بهر دوام نسل خویش ** جفت خواهم پور خود را خوب کیش 3120
 • I too, for the purpose of (ensuring) the continuance of my race, will seek for my son a wife of good principles.
 • دختری خواهم ز نسل صالحی ** نی ز نسل پادشاهی کالحی
 • I will seek a girl who is the offspring of a righteous man, not the offspring of a stern-visaged king.”
 • شاه خود این صالحست آزاد اوست ** نی اسیر حرص فرجست و گلوست
 • This righteous man is himself a king, he is free, he is not the prisoner of lust and gluttony.
 • مر اسیران را لقب کردند شاه ** عکس چون کافور نام آن سیاه
 • They (the people) have given (those) prisoners the title of “king” by inversion, just as Káfúr (Camphor) is the name of that negro.
 • شد مفازه بادیه‌ی خون‌خوار نام ** نیکبخت آن پیس را کردند عام
 • The blood-drinking (deadly) wilderness is named mafáza (place of safety); the vulgar call the leper Níkbakht (Fortunatus).
 • بر اسیر شهوت و حرص و امل ** بر نوشته میر یا صدر اجل 3125
 • They have described the prisoner of lust and anger and ambition by the name of Mír or Sadr-i ajall (most honourable prince).
 • آن اسیران اجل را عام داد ** نام امیران اجل اندر بلاد
 • To those prisoners of Doom (asírán-i ajal) the vulgar in (all) the lands have given the title of “most honourable Amírs” (amírán-i ajall).
 • صدر خوانندش که در صف نعال ** جان او پستست یعنی جاه و مال
 • They call high-placed (Sadr) him whose soul is (placed) low in the vestibule, that is to say, (worldly) power and riches.
 • شاه چون با زاهدی خویشی گزید ** این خبر در گوش خاتونان رسید
 • When the king chose (matrimonial) relationship with an ascetic, this news came to the ears of (his) ladies.
 • اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهدی را از جهت پسر و اعتراض کردن اهل حرم و ننگ داشتن ایشان از پیوندی درویش
 • How the king chose the daughter of a poor ascetic for his son and how the ladies of the harem raised objections and disdained the (proposed) alliance with the dervish.
 • مادر شه‌زاده گفت از نقص عقل ** شرط کفویت بود در عقل نقل
 • The prince's mother, from deficiency of understanding, said, “According to reason and tradition equality (of rank) is requisite.
 • تو ز شح و بخل خواهی وز دها ** تا ببندی پور ما را بر گدا 3130
 • Thou from stinginess and miserliness and shrewdness wishest to ally our son with a beggar.”
 • گفت صالح را گدا گفتن خطاست ** کو غنی القلب از داد خداست
 • He (the king) said, “It is a fault to call the righteous man a beggar, for through the grace of God he is spiritually rich.
 • در قناعت می‌گریزد از تقی ** نه از لیمی و کسل هم‌چون گدا
 • He is taking refuge in contentment because of piety, not because of meanness and laziness, like the beggar.
 • قلتی کان از قناعت وز تقاست ** آن ز فقر و قلت دونان جداست
 • The penury which arises from contentment and piety is distinct from the poverty and penury of the base.
 • حبه‌ای آن گر بیابد سر نهد ** وین ز گنج زر به همت می‌جهد
 • If that one (the beggar) find a single groat, he bows his head (in homage), while this one (the righteous man) in his lofty aspiration recoils from a treasure of gold.
 • شه که او از حرص قصد هر حرام ** می‌کند او را گدا گوید همام 3135
 • The king who from cupidity is betaking himself to everything unlawful— the man of noble mind calls him a beggar.”
 • گفت کو شهر و قلاع او را جهاز ** یا نثار گوهر و دینار ریز
 • She (the prince's mother) said, “Where are his cities and castles (to furnish) the wedding-outfit, or (where are his means of) scattering gems and pieces of gold?”
 • گفت رو هر که غم دین برگزید ** باقی غمها خدا از وی برید
 • He (the king) said, “Begone! Whosoever prefers to care for religion, God cuts off from him all remaining cares.”
 • غالب آمد شاه و دادش دختری ** از نژاد صالحی خوش جوهری
 • The king prevailed and gave (in marriage) to him (his son) a maiden of goodly nature, belonging to the family of a righteous man.
 • در ملاحت خود نظیر خود نداشت ** چهره‌اش تابان‌تر از خورشید چاشت
 • Verily, she had none to rival her in loveliness: her face was brighter than the sun at morn.
 • حسن دختر این خصالش آنچنان ** کز نکویی می‌نگنجد در بیان 3140
 • Such was the maiden's beauty; and her qualities were such that, on account of their excellence, they are not (to be) contained in (any) description.
 • صید دین کن تا رسد اندر تبع ** حسن و مال و جاه و بخت منتفع
 • Make religion thy prey, that in consequence (as a corollary) there may come (to thee) beauty and riches and power and advantageous fortune.
 • آخرت قطار اشتر دان به ملک ** در تبع دنیاش هم‌چون پشم و پشک
 • Know that the next world, in respect of ownership, is (like) files of camels: the present world is its corollary, like the (camels') hair and dung.
 • پشم بگزینی شتر نبود ترا ** ور بود اشتر چه قیمت پشم را
 • (If) thou choose the hair, the camel will not be thine, and if the camel be thine, what value has the hair?
 • چون بر آمد این نکاح آن شاه را ** با نژاد صالحان بی مرا
 • When the marriage (matrimonial alliance) with the family of the uncontentious righteous folk was achieved (successfully arranged) by the king,
 • از قضا کمپیرکی جادو که بود ** عاشق شه‌زاده‌ی با حسن و جود 3145
 • By (Divine) destiny a decrepit old witch, who was in love with the handsome and generous prince—
 • جادوی کردش عجوزه‌ی کابلی ** کی برد زان رشک سحر بابلی
 • An old woman of Kábul—bewitched him with a sorcery of which the magic of Babylon (itself) would be envious.
 • شه بچه شد عاشق کمپیر زشت ** تا عروس و آن عروسی را بهشت
 • The prince fell in love with the ugly hag, so that he abandoned his bride and the wedding.
 • یک سیه دیوی و کابولی زنی ** گشت به شه‌زاده ناگه ره‌زنی
 • A black devil and woman of Kábul suddenly waylaid (seduced) the prince.
 • آن نودساله عجوزی گنده کس ** نه خرد هشت آن ملک را و نه نس
 • That stinking ninety years old hag left to the prince neither wisdom nor understanding. [That ninety years old hag whose vulva is stinking left to the prince neither wisdom nor understanding.]
 • تا به سالی بود شه‌زاده اسیر ** بوسه‌جایش نعل کفش گنده پیر 3150
 • For a (whole) year the prince was captivated: the sole of the hag's shoe was the place where he bestowed his kisses.
 • صحبت کمپیر او را می‌درود ** تا ز کاهش نیم‌جانی مانده بود
 • Association with the hag was mowing (consuming) him, till through wasting away (only) half a spirit remained (in him).
 • دیگران از ضعف وی با درد سر ** او ز سکر سحر از خود بی‌خبر
 • Others had the headache (were sorely grieved) on account of his weakness, (while) he, from the intoxicating effect of the sorcery, was unconscious of himself.
 • این جهان بر شاه چون زندان شده ** وین پسر بر گریه‌شان خندان شده
 • This world had become (as) a prison to the king, while this son (of his) was laughing at their tears.
 • شاه بس بیچاره شد در برد و مات ** روز و شب می‌کرد قربان و زکات
 • The king became exceedingly desperate in the struggle (to save his son): day and night he was offering sacrifice and giving alms (but without avail),
 • زانک هر چاره که می‌کرد آن پدر ** عشق کمپیرک همی‌شد بیشتر 3155
 • For whatever remedy the father might apply, (the son's) love for the old hag would always increase.
 • پس یقین گشتش که مطلق آن سریست ** چاره او را بعد از این لابه گریست
 • Then it became clear to him that that (infatuation) was absolutely a (Divine) mystery, and that thenceforth his (only) remedy was supplication.
 • سجده می‌کرد او که هم فرمان تراست ** غیر حق بر ملک حق فرمان کراست
 • He was prostrating himself in prayer, saying, “It beseems Thee to command: to whom but God belongeth the command over God's kingdom?
 • لیک این مسکین همی‌سوزد چو عود ** دست گیرش ای رحیم و ای ودود
 • But this poor wretch is burning like aloes-wood: take his hand (help him), O Merciful and Loving One!”
 • تا ز یا رب یا رب و افغان شاه ** ساحری استاد پیش آمد ز راه
 • (So did he pray) until, because of the “O Lord! O Lord!” and lamentation of the king, a master-magician came from the road into his presence.
 • مستجاب شدن دعای پادشاه در خلاص پسرش از جادوی کابلی
 • How the king's prayer for the deliverance of his son from the witch of Kábul was granted.
 • او شنیده بود از دور این خبر ** که اسیر پیرزن گشت آن پسر 3160
 • He had heard from afar the news that that boy had been captivated by an old woman,
 • کان عجوزه بود اندر جادوی ** بی‌نظیر و آمن از مثل و دوی
 • A crone who in witchery was unrivalled and secure from likeness and duality.
 • دست بر بالای دستست ای فتی ** در فن و در زور تا ذات خدا
 • Hand is above hand, O youth, in skill and in strength up to the Essence of God.
 • منتهای دستها دست خداست ** بحر بی‌شک منتهای سیلهاست
 • The ultimate end of (all) hands is the Hand of God: the ultimate end of (all) torrents is undoubtedly the sea.
 • هم ازو گیرند مایه ابرها ** هم بدو باشد نهایت سیل را
 • From it the clouds take their origin, and in it too the torrent hath an end.
 • گفت شاهش کین پسر از دست رفت ** گفت اینک آمدم درمان زفت 3165
 • The king said to him, “This boy has passed out of control (has lost his wits).” He (the magician) said, “Look you, I am come as a potent remedy.
 • نیست همتا زال را زین ساحران ** جز من داهی رسیده زان کران
 • None of these sorcerers is equal to the old woman except me, the sagacious one, who have arrived from yonder shore.
 • چون کف موسی به امر کردگار ** نک برآرم من ز سحر او دمار
 • Lo, by command of the Creator, I, like the hand of Moses, will utterly destroy her sorcery;
 • که مرا این علم آمد زان طرف ** نه ز شاگردی سحر مستخف
 • For to me this knowledge hath come from yonder region, not from having been schooled in the sorcery which is held cheap (by the wise).
 • آمدم تا بر گشایم سحر او ** تا نماند شاه‌زاده زردرو
 • I am come to undo her sorcery, so that the prince may not remain pale-faced.