English    Türkçe    فارسی   

4
3381-3430

 • در سر آیم هر دم و زانو زنم ** پوز و زانو زان خطا پر خون کنم
 • I come down on my head every instant and strike my knees (on the ground): by that slipping I make muzzle and knees all bloody.
 • کژ شود پالان و رختم بر سرم ** وز مکاری هر زمان زخمی خورم
 • My pack-saddle and trappings become awry (lie in disorder) on my head, and I always get a beating from the muleteer;
 • هم‌چو کم عقلی که از عقل تباه ** بشکند توبه بهر دم در گناه
 • Like the unintelligent man who, from corrupt understanding, in (the case of his committing) sin continually breaks (his vow of) penitence.
 • مسخره‌ی ابلیس گردد در زمن ** از ضعیفی رای آن توبه‌شکن
 • Through weakness of resolution that breaker of (vows of) penitence becomes the laughing-stock of Iblís in the world.
 • در سر آید هر زمان چون اسپ لنگ ** که بود بارش گران و راه سنگ 3385
 • He constantly comes down on his head, like a lame horse, for his load is heavy and the road is (full of) stones.
 • می‌خورد از غیب بر سر زخم او ** از شکست توبه آن ادبارخو
 • He is always getting blows on his head from the Unseen, that man of luckless nature, from breaking (his vows of) penitence.
 • باز توبه می‌کند با رای سست ** دیو یک تف کرد و توبه‌ش را سکست
 • Then again he repents with infirm resolution: the Devil spits (in scorn) and shatters his penitence.
 • ضعف اندر ضعف و کبرش آنچنان ** که به خواری بنگرد در واصلان
 • Weakness on weakness! (Yet) his arrogance is such that he regards with contempt those that attain (to God).
 • ای شتر که تو مثال ممنی ** کم فتی در رو و کم بینی زنی
 • O camel, thou who art a type of the true believer dost not fall on thy face, nor dost thou turn up thy nose (in disdain).
 • تو چه داری که چنین بی‌آفتی ** بی‌عثاری و کم اندر رو فتی 3390
 • What hast thou that thou art so untouched by bane and free from stumbling and dost not fall on thy face?”
 • گفت گر چه هر سعادت از خداست ** در میان ما و تو بس فرقهاست
 • He (the camel) said, “Though every felicity is from God, there are many differences between me and thee.
 • سر بلندم من دو چشم من بلند ** بینش عالی امانست از گزند
 • I have a high head, my eyes are high: lofty vision is a protection against injury.
 • از سر که من ببینم پای کوه ** هر گو و هموار را من توه توه
 • From the top of the mountain I see the mountain-foot, I see every hollow and level, fold by fold,
 • هم‌چنانک دید آن صدر اجل ** پیش کار خویش تا روز اجل
 • Just as that most noble prince (the perfect saint) saw his future destiny till the day of death.
 • آنچ خواهد بود بعد بیست سال ** داند اندر حال آن نیکو خصال 3395
 • That person of goodly qualities knows at the present time what will happen after twenty years.
 • حال خود تنها ندید آن متقی ** بلک حال مغربی و مشرقی
 • That God-fearing man did not see his own destiny only; nay, the destiny of (every) inhabitant of the West and East.
 • نور در چشم و دلش سازد سکن ** بهر چه سازد پی حب الوطن
 • The Light makes its abode in his eye and heart. Wherefore does it make (its abode there)? For love of home.
 • هم‌چو یوسف کو بدید اول به خواب ** که سجودش کرد ماه و آفتاب
 • (He is) like Joseph, who at first dreamed that the sun and moon bowed in worship before him:
 • از پس ده سال بلک بیشتر ** آنچ یوسف دید بد بر کرد سر
 • After ten years, nay, more, that which Joseph had seen came to pass.
 • نیست آن ینظر به نور الله گزاف ** نور ربانی بود گردون شکاف 3400
 • That (saying), ‘he sees by the Light of God,’ is not vain: the Divine Light rives the sky asunder.
 • نیست اندر چشم تو آن نور رو ** هستی اندر حس حیوانی گرو
 • In thine eye that Light is not. Go! Thou art in pawn to the animal senses.
 • تو ز ضعف چشم بینی پیش پا ** تو ضعیف و هم ضعیفت پیشوا
 • From weakness of eye thou seest (only) in front of thy foot: thou art weak and thy guide, too, is weak.
 • پیشوا چشمست دست و پای را ** کو ببیند جای را ناجای را
 • The eye is the guide for hand and foot, for it sees (both) the right and the wrong place.
 • دیگر آنک چشم من روشن‌ترست ** دیگر آنک خلقت من اطهرست
 • Another thing is that my eye is clearer; another, that my nature is purer,
 • زانک هستم من ز اولاد حلال ** نه ز اولاد زنا و اهل ضلال 3405
 • Because I am one of the lawfully begotten, not one of the children of adultery and the people of perdition.
 • تو ز اولاد زنایی بی‌گمان ** تیر کژ پرد چو بد باشد کمان
 • Thou art one of the children of adultery: without doubt the arrow flies crookedly when the bow is bad.”
 • تصدیق کردن استر جوابهای شتر را و اقرار کردن بفضل او بر خود و ازو استعانت خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق و نواختن شتر او را و ره نمودن و یاری دادن پدرانه و شاهانه
 • How the mule declared the replies of the camel to be true and acknowledged his (the camel's) superiority to himself and besought his aid and took refuge with him sincerely; and how the camel treated him with kindness and showed him the way and gave help in fatherly and kingly fashion.
 • گفت استر راست گفتی ای شتر ** این بگفت و چشم کرد از اشک پر
 • The mule said, “Thou hast spoken the truth, O camel.” This he said and filled his eye with tears.
 • ساعتی بگریست و در پایش فتاد ** گفت ای بگزیده‌ی رب العباد
 • He wept awhile and fell at his (the camel's) feet and said, “O chosen of the Lord of men,
 • چه زیان دارد گر از فرخندگی ** در پذیری تو مرا دربندگی
 • What harm will it do if thou, by (favour of) thy blessedness, wilt receive me into thy service?”
 • گفت چون اقرار کردی پیش من ** رو که رستی تو ز آفات زمن 3410
 • He (the camel) said, “Since thou hast made confession in my presence, go (in peace), for thou art saved from the contaminations of Time.
 • دادی انصاف و رهیدی از بلا ** تو عدو بودی شدی ز اهل ولا
 • Thou hast given justice (hast made just amends) and art saved from tribulation: thou wast an enemy, thou hast become one of the leal.
 • خوی بد در ذات تو اصلی نبود ** کز بد اصلی نیاید جز جحود
 • The evil disposition was not original (innate) in thy person; for from original evil comes naught but denial.
 • آن بد عاریتی باشد که او ** آرد اقرار و شود او توبه‌جو
 • The borrowed (temporary) evil is such that he (in whom it appears) makes confession and desires to repent;
 • هم‌چو آدم زلتش عاریه بود ** لاجرم اندر زمان توبه نمود
 • Like Adam, whose lapse was temporary: of necessity he showed penitence at once.
 • چونک اصلی بود جرم آن بلیس ** ره نبودش جانب توبه‌ی نفیس 3415
 • Since the sin of Iblís was original, for him there was no way to precious penitence.
 • رو که رستی از خود و از خوی بد ** واز زبانه‌ی نار و از دندان دد
 • Go, for thou art delivered from thyself and from the evil disposition and from the (flaming) tongue of the Fire and from the teeth of the wild beasts (of Hell).
 • رو که اکنون دست در دولت زدی ** در فکندی خود به بخت سرمدی
 • Go, for now thou hast grasped felicity, thou hast thrown thyself into everlasting fortune.
 • ادخلی تو فی عبادی یافتی ** ادخلی فی جنتی در بافتی
 • Thou hast gained (that which is signified by the words) Enter in amongst My servants; thou hast annexed (the implication of) Enter into My Paradise.
 • در عبادش راه کردی خویش را ** رفتی اندر خلد از راه خفا
 • Thou hast made a way for thyself (to enter) amongst His servants; thou hast gone into Eden by the secret way.
 • اهدنا گفتی صراط مستقیم ** دست تو بگرفت و بردت تا نعیم 3420
 • ‘Guide us,’ thou saidst, ‘in the straight path’: He took thy hand and led thee to the abode of bliss.
 • نار بودی نور گشتی ای عزیز ** غوره بودی گشتی انگور و مویز
 • Thou wast fire: thou hast become light, O noble one; thou wast an unripe grape: thou hast become a (ripe) grape and raisin.
 • اختری بودی شدی تو آفتاب ** شاد باشد الله اعلم بالصواب
 • Thou wast a star: thou hast become the Sun. Rejoice! God best knoweth the right.”
 • ای ضیاء الحق حسام‌الدین بگیر ** شهد خویش اندر فکن در حوض شیر
 • O Ziyá’u ’l-Haqq (Radiance of God) Husámu’ddín, take thy honey and cast it into the basin of milk,
 • تا رهد آن شیر از تغییر طعم ** یابد از بحر مزه تکثیر طعم
 • To the end that that milk may escape from having its savour corrupted and may gain much increase of savour from the Sea of Deliciousness,
 • متصل گردد بدان بحر الست ** چونک شد دریا ز هر تغییر رست 3425
 • (And) may be united with the Sea of Alast: when it becomes the Sea, it is delivered from every corruption;
 • منفذی یابد در آن بحر عسل ** آفتی را نبود اندر وی عمل
 • (If) it find a passage into that Sea of honey, no contamination will have an effect upon it.
 • غره‌ای کن شیروار ای شیر حق ** تا رود آن غره بر هفتم طبق
 • Roar like a lion, O Lion of God, in order that that roar may mount to the seventh tier (of Heaven)!
 • چه خبر جان ملول سیر را ** کی شناسد موش غره‌ی شیر را
 • (But) what knowledge (thereof) hath the weary surfeited soul? How should the mouse know the roar of the lion?
 • برنویس احولا خود با آب زر ** بهر هر دریادلی نیکوگهر
 • (Therefore) write thy (spiritual) experiences with gold-water for the sake of every one of goodly substance whose heart is (deep) as the sea.
 • آب نیلست این حدیث جان‌فزا ** یا ربش در چشم قبطی خون نما 3430
 • This spirit-augmenting discourse is (like) the water of the Nile: O Lord, let it seem blood to the eye of the Egyptian!
 • لابه کردن قبطی سبطی را کی یک سبو بنیت خویش از نیل پر کن و بر لب من نه تا بخورم به حق دوستی و برادری کی سبو کی شما سبطیان بهر خود پر می‌کنید از نیل آب صاف است و سبوکی ما قبطیان پر می‌کنیم خون صاف است
 • How the Egyptian entreated the Israelite, saying, "Of thine own intention fill a jug from the Nile and put it to my lips, that I may drink. (I beseech thee) by the right of friendship and brotherhood; for the jug which ye Israelites fill from the Nile for yourselves is pure water, while the jug which we Egyptians fill is pure blood."