English    Türkçe    فارسی   

4
3405-3454

 • زانک هستم من ز اولاد حلال ** نه ز اولاد زنا و اهل ضلال 3405
 • Because I am one of the lawfully begotten, not one of the children of adultery and the people of perdition.
 • تو ز اولاد زنایی بی‌گمان ** تیر کژ پرد چو بد باشد کمان
 • Thou art one of the children of adultery: without doubt the arrow flies crookedly when the bow is bad.”
 • تصدیق کردن استر جوابهای شتر را و اقرار کردن بفضل او بر خود و ازو استعانت خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق و نواختن شتر او را و ره نمودن و یاری دادن پدرانه و شاهانه
 • How the mule declared the replies of the camel to be true and acknowledged his (the camel's) superiority to himself and besought his aid and took refuge with him sincerely; and how the camel treated him with kindness and showed him the way and gave help in fatherly and kingly fashion.
 • گفت استر راست گفتی ای شتر ** این بگفت و چشم کرد از اشک پر
 • The mule said, “Thou hast spoken the truth, O camel.” This he said and filled his eye with tears.
 • ساعتی بگریست و در پایش فتاد ** گفت ای بگزیده‌ی رب العباد
 • He wept awhile and fell at his (the camel's) feet and said, “O chosen of the Lord of men,
 • چه زیان دارد گر از فرخندگی ** در پذیری تو مرا دربندگی
 • What harm will it do if thou, by (favour of) thy blessedness, wilt receive me into thy service?”
 • گفت چون اقرار کردی پیش من ** رو که رستی تو ز آفات زمن 3410
 • He (the camel) said, “Since thou hast made confession in my presence, go (in peace), for thou art saved from the contaminations of Time.
 • دادی انصاف و رهیدی از بلا ** تو عدو بودی شدی ز اهل ولا
 • Thou hast given justice (hast made just amends) and art saved from tribulation: thou wast an enemy, thou hast become one of the leal.
 • خوی بد در ذات تو اصلی نبود ** کز بد اصلی نیاید جز جحود
 • The evil disposition was not original (innate) in thy person; for from original evil comes naught but denial.
 • آن بد عاریتی باشد که او ** آرد اقرار و شود او توبه‌جو
 • The borrowed (temporary) evil is such that he (in whom it appears) makes confession and desires to repent;
 • هم‌چو آدم زلتش عاریه بود ** لاجرم اندر زمان توبه نمود
 • Like Adam, whose lapse was temporary: of necessity he showed penitence at once.
 • چونک اصلی بود جرم آن بلیس ** ره نبودش جانب توبه‌ی نفیس 3415
 • Since the sin of Iblís was original, for him there was no way to precious penitence.
 • رو که رستی از خود و از خوی بد ** واز زبانه‌ی نار و از دندان دد
 • Go, for thou art delivered from thyself and from the evil disposition and from the (flaming) tongue of the Fire and from the teeth of the wild beasts (of Hell).
 • رو که اکنون دست در دولت زدی ** در فکندی خود به بخت سرمدی
 • Go, for now thou hast grasped felicity, thou hast thrown thyself into everlasting fortune.
 • ادخلی تو فی عبادی یافتی ** ادخلی فی جنتی در بافتی
 • Thou hast gained (that which is signified by the words) Enter in amongst My servants; thou hast annexed (the implication of) Enter into My Paradise.
 • در عبادش راه کردی خویش را ** رفتی اندر خلد از راه خفا
 • Thou hast made a way for thyself (to enter) amongst His servants; thou hast gone into Eden by the secret way.
 • اهدنا گفتی صراط مستقیم ** دست تو بگرفت و بردت تا نعیم 3420
 • ‘Guide us,’ thou saidst, ‘in the straight path’: He took thy hand and led thee to the abode of bliss.
 • نار بودی نور گشتی ای عزیز ** غوره بودی گشتی انگور و مویز
 • Thou wast fire: thou hast become light, O noble one; thou wast an unripe grape: thou hast become a (ripe) grape and raisin.
 • اختری بودی شدی تو آفتاب ** شاد باشد الله اعلم بالصواب
 • Thou wast a star: thou hast become the Sun. Rejoice! God best knoweth the right.”
 • ای ضیاء الحق حسام‌الدین بگیر ** شهد خویش اندر فکن در حوض شیر
 • O Ziyá’u ’l-Haqq (Radiance of God) Husámu’ddín, take thy honey and cast it into the basin of milk,
 • تا رهد آن شیر از تغییر طعم ** یابد از بحر مزه تکثیر طعم
 • To the end that that milk may escape from having its savour corrupted and may gain much increase of savour from the Sea of Deliciousness,
 • متصل گردد بدان بحر الست ** چونک شد دریا ز هر تغییر رست 3425
 • (And) may be united with the Sea of Alast: when it becomes the Sea, it is delivered from every corruption;
 • منفذی یابد در آن بحر عسل ** آفتی را نبود اندر وی عمل
 • (If) it find a passage into that Sea of honey, no contamination will have an effect upon it.
 • غره‌ای کن شیروار ای شیر حق ** تا رود آن غره بر هفتم طبق
 • Roar like a lion, O Lion of God, in order that that roar may mount to the seventh tier (of Heaven)!
 • چه خبر جان ملول سیر را ** کی شناسد موش غره‌ی شیر را
 • (But) what knowledge (thereof) hath the weary surfeited soul? How should the mouse know the roar of the lion?
 • برنویس احولا خود با آب زر ** بهر هر دریادلی نیکوگهر
 • (Therefore) write thy (spiritual) experiences with gold-water for the sake of every one of goodly substance whose heart is (deep) as the sea.
 • آب نیلست این حدیث جان‌فزا ** یا ربش در چشم قبطی خون نما 3430
 • This spirit-augmenting discourse is (like) the water of the Nile: O Lord, let it seem blood to the eye of the Egyptian!
 • لابه کردن قبطی سبطی را کی یک سبو بنیت خویش از نیل پر کن و بر لب من نه تا بخورم به حق دوستی و برادری کی سبو کی شما سبطیان بهر خود پر می‌کنید از نیل آب صاف است و سبوکی ما قبطیان پر می‌کنیم خون صاف است
 • How the Egyptian entreated the Israelite, saying, "Of thine own intention fill a jug from the Nile and put it to my lips, that I may drink. (I beseech thee) by the right of friendship and brotherhood; for the jug which ye Israelites fill from the Nile for yourselves is pure water, while the jug which we Egyptians fill is pure blood."
 • من شنیدم که در آمد قبطیی ** از عطش اندر وثاق سبطیی
 • I heard that an Egyptian, on account of thirst, came into the house of an Israelite.
 • گفت هستم یار و خویشاوند تو ** گشته‌ام امروز حاجتمند تو
 • He said, “I am thy friend and kinsman: to-day I have become in need of thee,
 • زانک موسی جادوی کرد و فسون ** تا که آب نیل ما را کرد خون
 • Because Moses wrought sorcery and enchantments, so that he made the water of the Nile to be blood for us.
 • سبطیان زو آب صافی می‌خورند ** پیش قبطی خون شد آب از چشم‌بند
 • The Israelites drink pure water from it, (but) to the Egyptians the water has become blood from the spell laid on our eyes.
 • قبط اینک می‌مرند از تشنگی ** از پی ادبار خود یا بدرگی 3435
 • Look, the Egyptians are dying of thirst in consequence of their ill-fortune or their evil nature.
 • بهر خود یک طاس را پر آب کن ** تا خورد از آبت این یار کهن
 • Fill one cup with water for thyself, that this old friend may drink of thy water.
 • چون برای خود کنی آن طاس پر ** خون نباشد آب باشد پاک و حر
 • When thou fillest that cup for thine own sake, ’twill not be blood, ’twill be water pure and free (from taint).
 • من طفیل تو بنوشم آب هم ** که طفیلی در تبع به جهد ز غم
 • I too will drink the water as thy parasite; for a parasite, in following (his host), is relieved from anguish.”
 • گفت ای جان و جهان خدمت کنم ** پاس دارم ای دو چشم روشنم
 • He (the Israelite) said, “O (thou who art to me as) soul and world, I will do (this) service (for thee); I will pay (thee) regard (in this matter), O (thou who art as) my two bright eyes!
 • بر مراد تو روم شادی کنم ** بنده‌ی تو باشم آزادی کنم 3440
 • I will do according to thy desire, I will rejoice (to serve thee); I will be thy slave, I will act (generously) as a freeman.”
 • طاس را از نیل او پر آب کرد ** بر دهان بنهاد و نیمی را بخورد
 • He filled the cup with water from the Nile, put it to his lips, and drank one half (of the water).
 • طاس را کژ کرد سوی آب‌خواه ** که بخور تو هم شد آن خون سیاه
 • (Then) he tilted the cup towards him who craved the water, saying, “Drink thou too!” That (water) became black blood.
 • باز ازین سو کرد کژ خون آب شد ** قبطی اندر خشم و اندر تاب شد
 • Again he tilted it on this side (towards himself): the blood became water (once more). The Egyptian was enraged and incensed.
 • ساعتی بنشست تا خشمش برفت ** بعد از آن گفتش کای صمصام زفت
 • He sat down awhile till his anger departed; after that, he said to him, “O mighty sword (of the Faith),
 • ای برادر این گره را چاره چیست ** گفت این را او خورد کو متقیست 3445
 • O brother, what is the expedient for (loosing) this knot?” He (the Israelite) said, “(Only) he that is God-fearing drinks this (water).”
 • متقی آنست کو بیزار شد ** از ره فرعون و موسی‌وار شد
 • The God-fearing man is he that has become quit of (has renounced) the way of Pharaoh and has become like unto Moses.
 • قوم موسی شو بخور این آب را ** صلح کن با مه ببین مهتاب را
 • Become (as) the people of Moses and drink this water; make peace with the Moon and behold the moonbeams.
 • صدهزاران ظلمتست از خشم تو ** بر عبادالله اندر چشم تو
 • There are a hundred thousand darknesses in thine eye (which arise) from thy wrath against the servants of God.
 • خشم بنشان چشم بگشا شاد شو ** عبرت از یاران بگیر استاد شو
 • Extinguish wrath, open the (spiritual) eye, rejoice, take a lesson from (true) friends, become a teacher (of the Truth).
 • کی طفیل من شوی در اغتراف ** چون ترا کفریست هم‌چون کوه قاف 3450
 • How wilt thou become my parasite (follower) in scooping up (the water) when thou hast an unbelief (as great) as Mount Qáf?
 • کوه در سوراخ سوزن کی رود ** جز مگر که آن رشته‌ی یکتا شود
 • How should a mountain go into the cavity (eye) of a needle, unless indeed it become a single thread?
 • کوه را که کن به استغفار و خوش ** جام مغفوران بگیر و خوش بکش
 • By asking forgiveness (of God) make the mountain (like) a straw, and (then) take joyously the cup of the forgiven and drain (it) joyously!
 • تو بدین تزویر چون نوشی از آن ** چون حرامش کرد حق بر کافران
 • Inasmuch as God hath made it unlawful to the unbelievers, how wilt thou drink of it (whilst thou art endued) with this imposture?
 • خالق تزویر تزویر ترا ** کی خرد ای مفتری مفترا
 • How should the Creator of imposture buy (accept) thy imposture, O fabricator of fiction?