English    Türkçe    فارسی   

4
766-815

 • کو خیالی می‌کند در گفت من ** در دل از وسواس و انکارات ظن
 • Who is conceiving in his heart a vain fancy about my words, (a fancy arising) from the false suggestions and incredulities of (evil) thought.
 • می‌کنم لا حول یعنی چاره نیست ** چون ترا در دل بضدم گفتنیست
 • I am crying “lá hawl,” that is, “there is no help,” because in your heart there is a contradiction of me.
 • چونک گفت من گرفتت در گلو ** من خمش کردم تو آن خود بگو
 • Since my words have stuck in your throat, I am silent: do you speak your own (words).
 • آن یکی نایی خوش نی می‌زدست ** ناگهان از مقعدش بادی بجست
 • A sweet flute-player was playing the flute subito e podice ejus erupit ventus. [A sweet flute-player was playing the flute: suddenly, some wind escaped from his ass.]
 • نای را بر کون نهاد او که ز من ** گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن 770
 • Fistulam in podice posuit, saying, “If you play better than I, take it (the flute) and play!” [He placed the flute on his anus, saying, “If you play better than I, take it (the flute) and play!”]
 • ای مسلمان خود ادب اندر طلب ** نیست الا حمل از هر بی‌ادب
 • O Musalmán, (whilst you are still engaged) in the quest, good manners are indeed nothing but forbearance with every one that is unmannerly.
 • هر که را بینی شکایت می‌کند ** که فلان کس راست طبع و خوی بد
 • When you see any one complaining of such and such a person's ill-nature and bad temper,
 • این شکایت‌گر بدان که بدخو است ** که مر آن بدخوی را او بدگو است
 • Know that the complainant is bad-tempered, forasmuch as he speaks ill of that bad-tempered person,
 • زانک خوش‌خو آن بود کو در خمول ** باشد از بدخو و بدطبعان حمول
 • Because he (alone) is good-tempered who is quietly forbearing towards the bad-tempered and ill-natured.
 • لیک در شیخ آن گله ز آمر خداست ** نه پی خشم و ممارات و هواست 775
 • But in (the case of) the Shaykh, the complaint is (made) by the command of God; it is not (made) in consequence of anger and contentiousness and vain desire.
 • آن شکایت نیست هست اصلاح جان ** چون شکایت کردن پیغامبران
 • It is not a complaint, it is spiritual correction, like the complaints made by the prophets.
 • ناحمولی انبیا از امر دان ** ورنه حمالست بد را حلمشان
 • Know that the intolerance of the prophets is by command (of God); otherwise, their clemency is exceedingly tolerant of evil.
 • طبع را کشتند در حمل بدی ** ناحمولی گر بود هست ایزدی
 • They mortified their (carnal) nature in toleration of evil; if there be intolerance (on their part), it is Divine.
 • ای سلیمان در میان زاغ و باز ** حلم حق شو با همه مرغان بساز
 • O Solomon (of the age), amidst the crows and falcons be thou (a manifestation of) the clemency of God: sort with (adapt thyself to) all the birds.
 • ای دو صد بلقیس حلمت را زبون ** که اهد قومی انهم لا یعلمون 780
 • Oh, two hundred (like) Bilqís are abased before thy clemency, for (thou sayest in the words of the Prophet), “(O God), guide my people, verily they know not.”
 • تهدید فرستادن سلیمان علیه‌السلام پیش بلقیس کی اصرار میندیش بر شرک و تاخیر مکن
 • How Solomon, on whom be peace, sent a threatening message to Bilqís, saying, "Do not think to persist in polytheism and do not make delay."
 • هین بیا بلقیس ورنه بد شود ** لشکرت خصمت شود مرتد شود
 • “Hark, Bilqís, come! Else, it will be bad (for thee): thy army will become thine enemy and will revolt.
 • پرده‌دار تو درت را بر کند ** جان تو با تو به جان خصمی کند
 • Thy chamberlain will destroy thy door: thy soul with (all) its soul will act as an enemy towards thee.”
 • جمله ذرات زمین و آسمان ** لشکر حق‌اند گاه امتحان
 • All the atoms of earth and heaven are God’s army, (as you will find out) on putting it to the test.
 • باد را دیدی که با عادان چه کرد ** آب را دیدی که در طوفان چه کرد
 • You have seen what the wind did to the people of ‘Ád, you have seen what the water did at the Deluge;
 • آنچ بر فرعون زد آن بحر کین ** وآنچ با قارون نمودست این زمین 785
 • How that vengeful Sea dashed on Pharaoh, and how this Earth behaved to Qárún (Korah);
 • وآنچ آن بابیل با آن پیل کرد ** وآنچ پشه کله‌ی نمرود خورد
 • And what those bábíl (swifts) did to the Elephant, and how the gnat devoured the skull of Nimrod;
 • وآنک سنگ انداخت داودی بدست ** گشت شصد پاره و لشکر شکست
 • And how a David hurled with his hand a stone (which) became six hundred pieces and shattered an army.
 • سنگ می‌بارید بر اعدای لوط ** تا که در آب سیه خوردند غوط
 • Stones rained upon the enemies of Lot, so that they were submerged in the black water.
 • گر بگویم از جمادات جهان ** عاقلانه یاری پیغامبران
 • If I relate the help given rationally to the prophets by the inanimate things of the world,
 • مثنوی چندان شود که چل شتر ** گر کشد عاجز شود از بار پر 790
 • The Mathnawí will become of such extent that, if forty camels carry it, they will be unable to bear the full load.
 • دست بر کافر گواهی می‌دهد ** لشکر حق می‌شود سر می‌نهد
 • The (infidel’s) hand will give testimony against the infidel will become an army of God, and will submit (to the Divine command).
 • ای نموده ضد حق در فعل درس ** در میان لشکر اویی بترس
 • O you that in your actions have studied to oppose God, you are in the midst of His army: be afraid!
 • جزو جزوت لشکر از در وفاق ** مر ترا اکنون مطیع‌اند از نفاق
 • Every part of you is an army of God in accord (with Him) they are obedient to you now, (but) not sincerely’.
 • گر بگوید چشم را کو را فشار ** درد چشم از تو بر آرد صد دمار
 • If He say to the eye, “Squeeze (torture) him,” eye-ache will wreak upon you a hundred vengeances;
 • ور به دندان گوید او بنما وبال ** پس ببینی تو ز دندان گوشمال 795
 • And if He say to the teeth, ‘Plague (him),” then you will suffer chastisement from your teeth.
 • باز کن طب را بخوان باب العلل ** تا ببینی لشکر تن را عمل
 • Open the (book of) Medicine and read the chapter on diseases, that you may see what is done by the army of the body.
 • چونک جان جان هر چیزی ویست ** دشمنی با جان جان آسان کیست
 • Since He is the Soul of the soul of everything, how is it a light matter to be hostile to the Soul of the soul?
 • خود رها کن لشکر دیو و پری ** کز میان جان کنندم صفدری
 • “Let alone the army of demons and genies who, (devoted to me) from the core of their hearts, cleave the ranks (of my enemies) for me.
 • ملک را بگذار بلقیس از نخست ** چون مرا یابی همه ملک آن تست
 • First, O Bilqís relinquish thy kingdom: when thou gainest me, all the kingdom is thine.
 • خود بدانی چون بر من آمدی ** که تو بی من نقش گرمابه بدی 800
 • When thou hast come to me, thou thyself wilt know that without me thou wert (as) a picture in the bath-house.”
 • نقش اگر خود نقش سلطان یا غنیست ** صورتست از جان خود بی چاشنیست
 • Even if the picture be the picture of a sultan or a rich man, it is a (mere) form: it has no savour (consciousness) of its own spirit.
 • زینت او از برای دیگران ** باز کرده بیهده چشم و دهان
 • Its beauty is for others: its eyes and mouth are open in vain.
 • ای تو در بیگار خود را باخته ** دیگران را تو ز خود نشناخته
 • O you who have devoted yourself (to contending with others) in strife, you have not known (discriminated) others from your self.
 • تو به هر صورت که آیی بیستی ** که منم این والله آن تو نیستی
 • You stop at every form that you come to, saying, “I am this.” By God, you are not that (form).
 • یک زمان تنها بمانی تو ز خلق ** در غم و اندیشه مانی تا به حلق 805
 • (If) you are left alone by people for a single moment, you remain (plunged) up to the throat in grief and anxiety.
 • این تو کی باشی که تو آن اوحدی ** که خوش و زیبا و سرمست خودی
 • How are you this (form)? You are that Unique One, for (in reality) you are fair and lovely and intoxicated with yourself.
 • مرغ خویشی صید خویشی دام خویش ** صدر خویشی فرش خویشی بام خویش
 • You are your own bird your own prey, and your own snare; you are your own seat of honour, your own floor, and your own root.
 • جوهر آن باشد که قایم با خودست ** آن عرض باشد که فرع او شدست
 • The substance is that which subsists in itself; the accident is that which has become a derivative of it (of the substance).
 • گر تو آدم‌زاده‌ای چون او نشین ** جمله ذریات را در خود ببین
 • If you are born of Adam, sit like him and behold all his progeny in yourself
 • چیست اندر خم که اندر نهر نیست ** چیست اندر خانه که اندر شهر نیست 810
 • What is in the jar that is not (also) in the river? What is in the house that is not (also) in the city?
 • این جهان خمست و دل چون جوی آب ** این جهان حجره‌ست و دل شهر عجاب
 • This world is the jar, and the heart (spirit) is like the river; this world is the chamber, and the heart is the wonderful city.
 • پیدا کردن سلیمان علیه‌السلام کی مرا خالصا لامر الله جهدست در ایمان تو یک ذره غرضی نیست مرا نه در نفس تو و حسن تو و نه در ملک تو خود بینی چون چشم جان باز شود به نورالله
 • How Solomon, on whom be peace, explained (to Bilqís), saying, "My labour in (bringing about) thy (conversion to the) Faith is purely for God’s sake: I have not one atom of self-interest, either as regards thy person or thy beauty or thy kingdom. Thou thyself wilt see (this) when the eye of thy spirit is opened by the light of God."
 • هین بیا که من رسولم دعوتی ** چون اجل شهوت‌کشم نه شهوتی
 • “Hark, come, for I am a Messenger (Prophet) sent to call (the people to God): like Death, I am the slayer of lust, I am not given to lust.
 • ور بود شهوت امیر شهوتم ** نه اسیر شهوت روی بتم
 • And if there be lust (in me), I am the ruler of (my) lust: lam not captive to lust for the face of an idol.
 • بت‌شکن بودست اصل اصل ما ** چون خلیل حق و جمله انبیا
 • My deepest nature is a breaker of idols, like (Abraham) the Friend of God and all the prophets.
 • گر در آییم ای رهی در بتکده ** بت سجود آرد نه ما در معبده 815
 • O slave, if I enter the idol-temple, the idol will prostrate itself, not I, in adoration.”