English    Türkçe    فارسی   

5
1060-1109

 • وقت دم آهنگر ار پوشید دلق  ** احتشام او نشد کم پیش خلق  1060
 • If the ironsmith wore a patched frock when blowing the bellows, his reputation was not impaired in the eyes of the people.
 • پس لباس کبر بیرون کن ز تن  ** ملبس ذل پوش در آموختن 
 • Therefore strip the raiment of pride from thy body: in learning, put on the garment of humility.
 • علم آموزی طریقش قولی است  ** حرفت آموزی طریقش فعلی است 
 • If thou wouldst learn (theoretical) knowledge, the way of (acquiring) it is oral; if thou wouldst learn a craft, the way of (acquiring) it is practical (by practice).
 • فقر خواهی آن به صحبت قایمست  ** نه زبانت کار می‌آید نه دست 
 • If thou desire (spiritual) poverty, that depends on companionship (with a Shaykh): neither thy tongue nor thy hand avails.
 • دانش آن را ستاند جان ز جان  ** نه ز راه دفتر و نه از زبان 
 • Soul receives from soul the knowledge thereof, not by way of book nor from tongue.
 • در دل سالک اگر هست آن رموز  ** رمزدانی نیست سالک را هنوز  1065
 • If those mysteries (of spiritual poverty) are in the traveller's heart, knowledge of the mystery is not yet possessed by the traveller.
 • تا دلش را شرح آن سازد ضیا  ** پس الم نشرح بفرماید خدا 
 • (Let him wait) until the expansion (illumination) of his heart shall make it (full of) the Light: then God saith, “Did not We expand …?
 • که درون سینه شرحت داده‌ایم  ** شرح اندر سینه‌ات بنهاده‌ایم 
 • For We have given thee the expansion (illumination) within thy breast, We have put the expansion into thy breast.”
 • تو هنوز از خارج آن را طالبی  ** محلبی از دیگران چون حالبی 
 • Thou art still seeking it from outside; thou art a source of milk: how art thou a milker of others?
 • چشمه‌ی شیرست در تو بی‌کنار  ** تو چرا می‌شیر جویی از تغار 
 • There is an illimitable fountain of milk within thee: why art thou seeking milk from the pail?
 • منفذی داری به بحر ای آبگیر  ** ننگ دار از آب جستن از غدیر  1070
 • O lake, thou hast a channel to the Sea: be ashamed to seek water from the pool;
 • که الم نشرح نه شرحت هست باز  ** چون شدی تو شرح‌جو و کدیه‌ساز 
 • For did not We expand…? Again, hast not thou the expansion? How art thou become a seeker of the expansion and a mendicant?
 • در نگر در شرح دل در اندرون  ** تا نیاید طعنه‌ی لا تبصرون 
 • Contemplate the expansion of the heart within (thee), lest there come the reproach, Do not ye see?
 • تفسیر و هو معکم 
 • Commentary on “And He is with you.”
 • یک سپد پر نان ترا بی‌فرق سر  ** تو همی خواهی لب نان در به در 
 • There is a basket full of loaves on the crown of thy head, and thou art begging a crust of bread from door to door.
 • در سر خود پیچ هل خیره‌سری  ** رو در دل زن چرا بر هر دری 
 • Attend to thine own head, abandon giddy-headedness; go, knock at the door of thy heart: why art thou (knocking) at every door?
 • تا بزانویی میان آب‌جو  ** غافل از خود زین و آن تو آب جو  1075
 • Whilst thou art up to the knee in the river-water, thou art heedless of thyself and art seeking water from this one and that one.
 • پیش آب و پس هم آب با مدد  ** چشمها را پیش سد و خلف سد 
 • Water in front; and behind, too, an unfailing supply of water; (but) before thine eyes is a barrier and behind them a barrier.
 • اسپ زیر ران و فارس اسپ‌جو  ** چیست این گفت اسپ لیکن اسپ کو 
 • The horse is under the (rider's) thigh, and the rider is seeking the horse. (When asked), “What is this?” he says, “A horse, but where is the horse?”
 • هی نه اسپست این به زیر تو پدید  ** گفت آری لیک خود اسپی که دید 
 • “Eh, is not this a horse under thee, plain to see?” “Yes,” says he, “but who ever saw a horse?”
 • مست آب و پیش روی اوست آن  ** اندر آب و بی‌خبر ز آب روان 
 • He (such a one) is mad with thirst for the water, and it (the water) is before his face: he is in the water and unconscious of the running water.
 • چون گهر در بحر گوید بحر کو  ** وآن خیال چون صدف دیوار او  1080
 • Like the pearl in the sea, he says, “Where is the sea?” and that shell-like phantasy is his wall.
 • گفتن آن کو حجابش می‌شود  ** ابر تاب آفتابش می‌شود 
 • His saying “Where?” becomes for him a screen: it becomes for him a cloud over the radiance of the sun.
 • بند چشم اوست هم چشم بدش  ** عین رفع سد او گشته سدش 
 • His bad (sensual) eye is a bandage on his (inward) eye: his very (awareness of) removing the barrier has become a barrier for him.
 • بند گوش او شده هم هوش او  ** هوش با حق دار ای مدهوش او 
 • His (self-)consciousness has become the plug of his (inward) ear: keep thy consciousness (directed) towards God (alone), O thou who art bewildered in Him.
 • در تفسیر قول مصطفی علیه‌السلام من جعل الهموم هما واحدا کفاه الله سائر همومه و من تفرقت به الهموم لا یبالی الله فی ای واد اهلکه 
 • Commentary on the saying of Mustafá (Mohammed), on whom be peace, “Whosoever shall make his cares one care, God will relieve him of all his cares; and whosoever is distracted by his cares, God will not care in what valley He destroys him.”
 • هوش را توزیع کردی بر جهات  ** می‌نیرزد تره‌ای آن ترهات 
 • Thou hast distributed thy consciousness in (all) directions: those vanities are not worth a cress.
 • آب هش را می‌کشد هر بیخ خار  ** آب هوشت چون رسد سوی ثمار  1085
 • Every thorn-root draws the water of thy consciousness (towards itself): how should the water of thy consciousness reach the fruit?
 • هین بزن آن شاخ بد را خو کنش  ** آب ده این شاخ خوش را نو کنش 
 • Hark, smite that evil bough, lop it off: water this goodly bough, refresh it.
 • هر دو سبزند این زمان آخر نگر  ** کین شود باطل از آن روید ثمر 
 • Both are green at this (present) time, (but) look to the end (and see) that this one will come to naught, (while) fruit will grow from that one.
 • آب باغ این را حلال آن را حرام  ** فرق را آخر ببینی والسلام 
 • To this one the water in the orchard is lawful, to that one (it is) unlawful. In the end thou wilt see the difference, and (so) farewell.
 • عدل چه بود آب ده اشجار را  ** ظلم چه بود آب دادن خار را 
 • What is justice? Giving water to trees. What is injustice? To give water to thorns.
 • عدل وضع نعمتی در موضعش  ** نه بهر بیخی که باشد آبکش  1090
 • Justice is (consists in) bestowing a bounty in its proper place, not on every root that will absorb water.
 • ظلم چه بود وضع در ناموضعی  ** که نباشد جز بلا را منبعی 
 • What is injustice? To bestow (it) in an improper place that can only be a source of calamity.
 • نعمت حق را به جان و عقل ده  ** نه به طبع پر زحیر پر گره 
 • Bestow the bounty of God on the spirit and reason, not on the (carnal) nature full of disease and complications.
 • بار کن بیگار غم را بر تنت  ** بر دل و جان کم نه آن جان کندنت 
 • Load the conflict of (worldly) cares upon thy body: do not lay thy anxiety upon the heart and spirit.
 • بر سر عیسی نهاده تنگ بار  ** خر سکیزه می‌زند در مرغزار 
 • The pack is laid upon the head of Jesus, (while) the ass is frisking in the meadow.
 • سرمه را در گوش کردن شرط نیست  ** کار دل را جستن از تن شرط نیست  1095
 • ’Tis not right to put collyrium in the ear: ’tis not right to demand from the body the work of the heart (spirit).
 • گر دلی رو ناز کن خواری مکش  ** ور تنی شکر منوش و زهر چش 
 • If thou art a (devotee of the) heart, go, scorn (the world), do not suffer contumely (from it); and if thou art a (devotee of the) body, do not eat sugar but taste poison.
 • زهر تن را نافعست و قند بد  ** تن همان بهتر که باشد بی‌مدد 
 • Poison is beneficial to the body, and sugar noxious: ’tis better that the body should be deprived of supplies.
 • هیزم دوزخ تنست و کم کنش  ** ور بروید هیزمی رو بر کنش 
 • The body is fuel for Hell, do thou weaken it; and if it produce a (new) growth of fuel, go, destroy it.
 • ورنه حمال حطب باشی حطب  ** در دو عالم هم‌چو جفت بولهب 
 • Else, O (thou who art) firewood, thou wilt be a carrier of firewood in both worlds, like the wife of Bú Lahab.
 • از حطب بشناس شاخ سدره را  ** گرچه هر دو سبز باشند ای فتی  1100
 • Know (discriminate) the bough of the Sidra from the firewood, though both are green, O youth.
 • اصل آن شاخست هفتم آسمان  ** اصل این شاخست از نار و دخان 
 • The origin of that bough is the Seventh Heaven, the origin of this bough is from fire and smoke.
 • هست مانندا به صورت پیش حس  ** که غلط‌بینست چشم و کیش حس 
 • To sense-perception they are similar in appearance, for the eye and habit of sense-perception is seeing falsely;
 • هست آن پیدا به پیش چشم دل  ** جهد کن سوی دل آ جهد المقل 
 • (But) that (difference) is manifest to the eye of the heart (spirit): exert thyself, advance towards the heart (spirit) with the exertion of one whose means are small.
 • ور نداری پا بجنبان خویش را  ** تا ببینی هر کم و هر بیش را 
 • And if thou hast no foot (means), (yet) bestir thyself that thou mayst behold every less and more.
 • در معنی این بیت «گر راه روی راه برت بگشایند ور نیست شوی بهستیت بگرایند» 
 • On the meaning of this verse: “If thou fare on the Way, the Way will be revealed to thee; and if thou become nonexistent, (real) existence will be conferred on thee.”
 • گر زلیخا بست درها هر طرف  ** یافت یوسف هم ز جنبش منصرف  1105
 • Though Zalíkhá shut the doors on every side, still Joseph gained return (to safety) by bestirring himself.
 • باز شد قفل و در و شد ره پدید  ** چون توکل کرد یوسف برجهید 
 • Lock and door opened, and the way (out) appeared: when Joseph put trust in God, he escaped.
 • گر چه رخنه نیست عالم را پدید  ** خیره یوسف‌وار می‌باید دوید 
 • Though the world hath no visible crevice (means of exit), (yet) one must run (to and fro) recklessly, like Joseph,
 • تا گشاید قفل و در پیدا شود  ** سوی بی‌جایی شما را جا شود 
 • In order that the lock may open and the doorway become clear, and the region of non-spatiality become your dwelling-place.
 • آمدی اندر جهان ای ممتحن  ** هیچ می‌بینی طریق آمدن 
 • Thou camest into the world, O afflicted one: dost thou ever see the way of thy coming?